Bibliografiya lat p65


Ilmiy-yordamchi bibliografik ko‘rsatkichlarYüklə 0,53 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə115/161
tarix13.04.2022
ölçüsü0,53 Mb.
#85417
1   ...   111   112   113   114   115   116   117   118   ...   161
bibliografiya
120843 (1), O`zbekiston respublikasi va o`rta
Ilmiy-yordamchi bibliografik ko‘rsatkichlar
 — 1927- yil
Y.K. Betger boshchiligida tuzilgan „Ðîñïèñü ñòàòüÿì â ãàçåòå
„Òóðêåñòàíñêèå âåäîìîñòè“ çà âðåìÿ åå ñóùåñòâîâàíèÿ (ñ
28 àïðåëÿ 1870 ã ïî 15 äåêàáðÿ 1917 ã) ko‘rsatkichi, Y. K.
Betger tuzgan „Óêàçàòåëü ñòàòåé è çàìåòîê ïî àðõåîëîãèè
è èñòîðèè Ñðåäíåé Àçèè“ va shu kabi sohalarga oid ko‘rsat-
kichlar, O. V. Maslova bilan tuzgan „Óêàçàòåëü ê æóðíàëó
„Íàðîäíîå õîçÿéñòâî Ñðåäíåé Àçèè: 1924 — 1930 ãã“, V. S.
Aleksandrova boshchiligida „Ìàòåðèàëû äëÿ óêàçàòåëÿ
Ñðåäíåàçèàòñêèõ ïåðèîäè÷åñêèõ èçäàíèè íà ðóññêîì
ÿçûêå 1917 — 1934 ãã“, A. Ageyev va M. Latiðovalar tuzgan
„O‘zbekiston vaqtli matbuoti. 1917 — 1939- yy“, A. A.  Semyo-
nov tuzgan „Ìàòåðèàëû ê áèáëèîãðàôè÷åñêîìó óêàçàòåëþ
ïå÷àòíûõ ïðîèçâåäåíèé Àëèøåðà Íàâîè è ëèòåðàòóðû î
íåì“, Y. K. Betger tuzgan „Ñûðüåâûå ðåñóðñû Óçáåêèñòàíà“
va „Òóðêåñòàíñêàÿ ñòðàíà“ kabi va keyingi yillarda tuzilgan
qator ko‘rsatkichlarni ko‘rsatish mumkin.

Yüklə 0,53 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   111   112   113   114   115   116   117   118   ...   161
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə