Bibliografiya lat p65


Òuropov M. M., Mamatraimova H., Lyapustina NYüklə 0,53 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə159/161
tarix13.04.2022
ölçüsü0,53 Mb.
#85417
1   ...   153   154   155   156   157   158   159   160   161
bibliografiya
120843 (1), O`zbekiston respublikasi va o`rta
Òuropov M. M., Mamatraimova H., Lyapustina N. 
O‘zbekiston
retrospektiv bibliografiyasi: o‘quv qo‘llanma. — Ò., 1995.
13.
Çåìñêîâ À. È., Øðàéáåðã Þ. Ë.
 Ýëåêòðîííûå áèáëèîòåêè:
Ó÷åáíîå ïîñîáèå — M., 2001.
14.
Rahmatullayev M. A.
 va boshq. Avtomatlashtirilgan kutubxona:
o‘quv qo‘ll./ M. Rahmatullayev, A. O. Umarov, U. F. Karimov,
A. Sh. Muhammadiyev. — Ò., 2003.
15.
Ðàõìàòóëëàåâ Ì. Ä.
 Èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè â
áèáëèîòåêàõ: ìåòîä. ïîñîáèå. — Ò., 2003.
16. Ñïðàâî÷íèê áèáëèîãðàôà. 2- îå èçä. ïåðåðàá.è äîï. — Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã, 2003.
17.
Òóðîïîâ Ì. Ì.
 Ðàçâèòèå áèáëèîãðàôè÷åñêîãî äåëà â
Óçáåêèñòàíå (1852 — 1970 ãã). — Ò.: „Fan“, 1983.
18. UNIMARC: Ââîäíûé êóðñ / Ïåð. ñ àíãë. — M.,1995.Yüklə 0,53 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   153   154   155   156   157   158   159   160   161
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə