Bibliografiya lat p65


O‘RTA OSIYODA BIBLIOGRAFIYAYüklə 0,53 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə61/161
tarix13.04.2022
ölçüsü0,53 Mb.
#85417
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   ...   161
bibliografiya
120843 (1), O`zbekiston respublikasi va o`rta
 O‘RTA OSIYODA BIBLIOGRAFIYA
Mavzuning maqsadi

O‘rta Osiyoda bibliografiyaning paydo
bo‘lishi, tarixi, taraqqiyoti, ularning xususiyatlari bilan talabalarni
tanishtirish.
Asosiy tushunchalar —
fixrist, tazkira.
O‘rta Osiyoda bibliografiyaning paydo bo‘lishi
O‘rta Osiyoda ma’naviyat va madaniyat, ilm-fan uzoq tarixga
ega. O‘rta Osiyo bibliografiyasi o‘rta asrlar davrida paydo bo‘ldi.
O‘rta asr Sharqida arab xalifaligiga birlashgan xalqlar madaniyati
va fani rivojlandi. Ko‘pmillatlilik xarakteriga ega arab madaniyati
dunyoning deyarli katta qismini egallab oldi. 996- yilda vafot
etgan, tug‘ilgan yili noma’lum xalifa Al-Azizning 200 ming
kitob fondiga ega o‘z kutubxonasi bo‘lgan. O‘sha paytda Yevropa
kutubxonalari fondi bundan anchagina kam edi. IX asrdagi
Konstansa kutubxonasi esa 356 jild kitob fondiga ega bo‘lgan.
Yevropada qog‘oz yo‘qligi sababligina kutubxona o‘z davrining


60
yirik kutubxonasi hisoblangan, chunki papirus ishlab chiqarish
imkoniyati yo‘q, pergament esa juda qimmat material edi.
VII — IX asrga kelib mumtoz arab kitobi madaniyati shakl-
landi. X asrda ustozdan shogirdga og‘zaki nutq orqali bilim berish
shakli pasaya boshladi. Kitobning mustaqil bilim olish vositasi
sifatidagi roli oshdi. O‘rta Osiyo arab adabiyoti, asosan, qo‘l-
yozma kitoblardan iborat bo‘lib, kitob an’analarini saqlab
qolishning birdan bir yo‘li kitobni ko‘chirib yozishdan iborat
bo‘lib qoldi. Qo‘lyozma kitoblar uzoq va mashaqqatli mehnat
mahsuli bo‘lib, u maxsus bilimni talab qilar, chevar qo‘llar
ostida u san’at asari darajasiga yetar edi. Samarqandda Sharqda
mashhur bo‘lgan qog‘oz ishlab chiqarila boshlandi. Bu qog‘oz
tekis, yumshoq, yaltiroq ko‘rinishda va fil suyagi rangida bo‘lgan.
Uning bahosi uyg‘onish davri Yevropasida mashhur va qimmat
bo‘lgan. Kitobni ko‘chirib yozish yakunida badiiy bezash ishlari
bajarilgan. XI asrdan boshlab kitob illustratsiyasi paydo bo‘ldi.
Kitoblar, asosan, shogirdlar tomonidan havaskorlik yo‘lida va
malakali ko‘chirilgan. Ular ta’lim olish davomida savod chiqarish
bilan birga, matnni o‘qish, izohlash, yod olish bilan mashg‘ul
bo‘lganlar, o‘quv adabiyotlarni majburan ko‘chirganlar. Bu esa
musulmon dunyosida kitoblarning ko‘payishiga sabab bo‘ldi. Arab
yozuvidagi adabiyotlarni yig‘ish va uning takomillashib borishi
bevosita yozuvning taraqqiyoti va ayrim asarlar nusxalarining
ko‘payishi bilan bog‘liq. O‘rta asrlarda kutubxonalar rivojlandi va
ilm-fan hamda san’at bilan shug‘ullanishga imkoniyat kengaydi.
Òabiiy-ilmiy va gumanitar fanlar rivojlanib, madaniyat darajasi
o‘sdi. Ayniqsa, Somoniylar va Òemuriylar davrida
kutubxonachilik ishi taraqqiy topdi. Saroy kutubxonalari fan
uchun xazina bo‘lgan, ularda diniy kitoblar, matematika,
astronomiya, tarix, huquq, geografiyaga oid adabiyotlar bo‘lgan.
Somoniylar davlatida buyuk olimlar va shoirlar ijod etdi. Bu
davrda Ibn Sino o‘z yoshlik yillarini o‘tkazdi, Rudakiy va
Daqiqiy, Firdavsiy va Narshaxiylar ijod qildilar. Narshaxiy
yagona „Buxoro tarixi“ asarini yozdi. Bu asar O‘rta Osiyoning
iqtisodiy va madaniy markazi bo‘lgan bir shaharning tarixi
haqidagi ensiklopediya edi. Ibn Sino Somoniylar amiri Nuh ibn
Mansur saroyidagi kutubxonadan foydalandi. Olim bu haqda
shunday deb yozadi: „Men bir necha xonalardan iborat
kutubxonaga kirdim, har bir xonada kitoblarga to‘ldirilgan
sandiqlar bor edi. Bir xonada arab kitoblari va she’riy asarlar,


61
boshqasida qonunchilikka oid va har bir xonadagi kitoblar
bilimning biror-bir sohasiga oid alohida joylashtirilgan edi. Men
adabiyotlar ro‘yxatini ko‘rib chiqdim va o‘zimga zarur kitoblarni
so‘rab oldim“. Shuning o‘zi o‘rta asrlardagi kutubxonalarda
kitoblarni joylashtirish tartibi haqida, bibliografik faoliyat
elementlari, ayniqsa, aniq bir kitob saqlash xonasidagi katalog-
lashtirish haqida ma’lumot beradi. Har bir xonaning markazida
chiroyli quticha bo‘lib, unda fonddan foydalanishga imkon
yaratuvchi va ularni hisobga olib boruvchi ro‘yxatlar mavjud
bo‘lgan. Kitoblar bilim sohalari bo‘yicha tartibga solingan va
ehtiyotkorlik bilan saqlangan. Kutubxonalar har bir davrda ish
mazmuni va xarakteriga ko‘ra, X asrgacha „Bayt ul-hikmat“
(„Hikmatlar uyi“), X asrda „Dar ul-ilm“ („Fanlar uyi“), XI
asrdan maktablar, madrasalar, machitlar, mavzoleylar, obser-
vatoriyalar bilan birgalikda qo‘shilib, birlashgan kutubxonalar
deb nomlandi.
O‘rta Osiyoning ko‘pgina shaharlarida bir yo‘la bir necha
kutubxona faoliyat ko‘rsatdi. O‘rta asr Sharqidagi yirik kutubxo-
nalarda mavjud adabiyotlarni bibliografik ro‘yxatga va hisobga olib
borish ehtiyoji paydo bo‘lgan. Shu maqsadda hozirgi kataloglar
ko‘rinishiga yaqin bilim sohalari bo‘yicha kitoblar ro‘yxati
tuzilgan. Musulmon dunyosidagi adabiyotlarni sistemalashtirish
va joylashtirishda, ularning katalogini tuzishda va birinchi biblio-
grafik ishlarda tarixiy-iyerarxik prinsið qo‘llanilgan. Bu fanlarning
tarixan tarmoqlanishi tartibiga va o‘rta asr jamiyatida qanday
baholanishiga qarab belgilangan. Masalan, bizgacha birinchi
manba sifatida yetib kelgan Sobur binni Arshid katalogida
mavzuli rubrikalar quyidagi tartibda berilgan: Qur’on turlarining
ro‘yxati, Qur’on sharhlari va uni o‘qishning turli uslublari,
sig‘inish, namoz o‘qish, merosning bo‘linishi, qonunchilik
maktablari, xudojo‘ylik, munozara-bahslar, payg‘ambarlar
avlodlarining kitoblari va ular haqidagi kitoblar, genealogiya,
filologiya, maqollar, grammatika, etimologiya, afsonalar, she’-
riy to‘plamlar, latifalar, tarix, xatlar, tibbiyot, astronomiya,
falsafa, geometriya va boshqalar.
Xorazm, Buxoro, Samarqanddagi saroylar, masjit va mad-
rasalarda juda boy kutubxonalar mavjud bo‘lganligi sababli kitob
savdosi ham rivojlangan. Kitob bozorlari olimlar, adabiyot-
chilarning uchrashuv joylariga, muloqot maskaniga aylangan,
bu vaqtda qiziqarli bahslar, adabiy va ilmiy munozaralar olib


62
borilgan. Ammo hali kitob savdosi bibliografiyasining paydo
bo‘lishi, kitob reklamasi uchun imkoniyat kam edi,
sotuvchilarning o‘zi reklama bilan shug‘ullanardi. Ibn Sino
„Òarjimayi hol“ asarida yozishicha, Buxoro kitob bozorida bo‘l-
ganida o‘ziga kerakli adabiyotni qidirishda, kitob sotuvchining
baland tovushda o‘zining mahsulotini (ya’ni kitoblarni) maq-
tayotganini eshitganini yozadi. Kitob bozorining an’analaridan
biri kitob qatorlarida adabiy, diniy va kitobsevarlik sohasidagi turli
xil masalalar yuzasidan muhokamalar, bahslar o‘tkazish edi.
Ibn Sino 997- yilda Buxoro xonligining kutubxonasidan foy-
dalanishga ruxsat oladi. Ibn Sino foydalangan ro‘yxat O‘rta
Osiyoda eng qadimgi bibliografik manba — Somoniylar sulolasi
kutubxonasining katalogi bo‘lgan.
O‘rta asr kitob savdosi an’analari mamlakatimizda bir necha
yuz yillar davom etdi. Kitob savdosi bibliografiyasi tushuncha-
sining zamonaviy ko‘rinishi XIX asr oxiri va XX asr boshlarida
xorijda paydo bo‘lgan. 1897- yili taniqli samarqandlik arxeolog va
sharqshunos olim V. L. Vyatkin birinchi marta „Òóðêåñòàíñêèå
âåäîìîñòè“ gazetasida Buxoro kitob bozori haqida xabar beradi.
O‘sha paytda nashr etilayotgan kitoblarning muqovasida kitob
do‘konlarida mavjud kitoblar va nashrga tayyorlanayotgan kitoblar
haqida axborotlar ham berila boshlangan. Bibliografik qo‘l-
lanmalarning boshqa turi 
fixrist
 nomi bilan tarqalgan, bu tavsiflar
hisobga olinishi kerak bo‘lgan mulk sifatida vaqf kutubxonalariga
topshirish paytida tuzilgan.
X — XI asrlarda arab, fors, turk tillaridagi fan va adabiyot
ma’lum bir yuksaklikka erishdi. Bu davrda ilmiy va badiiy adabi-
yotning mumtoz janrlari rivoj topdi, qo‘lyozma kitoblarning
yangi tiðlari shakllandi, ular Sharq ma’rifatchilarining va olim-
larning ma’naviy ehtiyojlarini qondirish va intellektual faoliyatni
rivojlantirishga yordam berar edi. Bular orasida turli xil universal
xarakterdagi ensiklopediyalar, biobibliografik lug‘atlar, adabiy
antîlogiyalar, tarixiy-ilmiy ishlar ham mavjud edi. Ularda, albatta,
u yoki bu darajada bibliografik axborot bo‘lgan. O‘sha davrdayoq
arabtillik va erontillik olimlar, faylasuflar, tarixchilar, filologlar,
geograflar, shifokorlar haqida avtobiografik ma’lumotlar to‘plangan.
Ularda mualliflar va ishlarining ro‘yxati berilgan. Hammadan
ko‘ra mashhur sayohatchi Ibn Yoqutning „Irshad al-arib“ asarida
1040 ta olimlar haqida ma’lumot berilgan. O‘sha davrning mashhur
biobibliografik asari Ibn an-Nadimning „Kitob al-fixrist“ asaridir.


63
Unda X asrgacha arab tili va adabiyoti haqida ma’lumot beriladi.
Bu asar arab yozuvining I — III asrdagi minglab asarlar haqida,
saqlanmagan qo‘lyozmalar haqida axborot berishi bilan qimmatlidir.
Hozirgi kun talabiga ko‘ra to‘la axborot beruvchi bunday ishlar
tarixiy asarlarni o‘z ichiga olgan, tarixiy manbalar bilan
to‘ldirilgan, tabiiy-ilmiy xarakterga ega bo‘lib, ular tazkira yoki
biobibliografik lug‘atlar deb atalgan.

Yüklə 0,53 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   ...   161
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə