BiBLİoqrafiya azərbayjan miLLİ elmlər akademiyasi məHƏMMƏd füzuli adına Əlyazmalar institutu məHƏMMƏd füzuliYüklə 3,81 Mb.
səhifə11/22
tarix24.12.2017
ölçüsü3,81 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   22

2. Məqalələr


 1. A. oğlu. Füzuli gejəsini Azərbayjan zəh­­mətkeşləri bö­yük ehtiram ilə keçirmişdir. Yeni yol, 1925, 24 may.

 2. A.Şaiq Ədəbiyyatdan iş kitabı. I hissə. Bakı: Azərnəşr, 1928, 169-181 s.

 3. A.Şaiq. Gülzar. Qiraət kitabı. Bakı: Orujov qardaşlarının mətbəəsi, 1912, 28 s.

 4. Abbas Səhhət. Füzulinin bir qəzəlini tərbi/Səhhət A. Əsərləri. İki jilddə. I jild. Bakı: Azərnəşr, 1975, 56-57 s.

 5. Abbasov A. Ü.Hajıbəyov və Füzuli ənənələri. S.M.Kirov ad. ADU-nun «Elmi əsərləri». Dil və ədəbiyyat seriyası, 1973, № 2, 80-87 s.

 6. Abbasov E. «Leyli və Məjnun». Füzulidə və Azərbay­jan xalq ədəbiyyatında. Janını Jana­nına fəda edən ozan Füzuli/ Hazırlayanlar: Gülağ Öz, İvkin Hayrettin. Ankara, 2010, s. 21-24.

 7. Abbasov Ə.M. Hümam Təbrizi və Füzuli əfqan mətbua­tında. Bax: Abbasov Ə.M.Azərbayjan-Əfqan ədəbi əla­qələr tarixi. Bakı: Elm, 1986, 182-199 s.

 8. Abbasov M. Xətai və Füzuli. Azərbayjan, 1958, № 11, 207-219 s.

 9. Abbasov M. Söz sənətinin mahir rəssamı. Məhəmməd Füzuli vəfatının 400 illiyi münasibətilə elmi-tədqiqi məqalələr. Bakı, Azərnəşr, 1958, 272-280 s.

 10. Abbasov Ş. Üzeyir Hajıbəyovun «Leyli və Məjnun» operası haqqında. İnqilab və mədəniyyət, 1952, № 10, 99-108 s.

 11. Abbasova N. Poetik dil ənənələrini qoruyaq: Azərbay­jan dilinin saflığı uğrunda. Ulduz, 1977, № 8, s. 44-45.

 12. Abdinova S.M. Füzulinin dilində felin mənaja növləri. Filologiya məsələləri. j. 5. Bakı, 2002, 103-106 s.

 13. Abdullayev J. Səməd Vurğun və Füzuli irsi. Yeni Azər­bayjan, 1997, 5 mart; «Məhəmməd Füzuli-500». Mə­qa­lələr toplusu. BDU-nun nəşri, 2000, s. 325-336.

 14. Abdullayev K. Ada sahibi (M.Füzuli haqqında esse). Ədəbiyyat qəzeti, 1991, 8 noyabr.

 15. Abdullayev K. Əvvəl-axır yazılanlar. Azərbayjan, 1990, № 11, 161-162 s.

 16. Abdullayev M. Rəssamlarımızın yeni əsərləri (M.Füzuli­yə aid rəsmlər haqqında). Kommunist, 1958, 12 aprel.

 17. Abdullayev V.A. Füzuli və özbək ədəbiyyatı. S.M.Kirov adına ADU-nun «Elmi əsərləri». Humanitar seriya, 1958, № 2, 33-39 s.

 18. Abdullayeva Ş. İsmayıl Nakam Füzuli ədəbi məktəbinin XX əsr da­­­vam­çısı kimi. Filologiya məsələləri. Bakı, 2008, № 1, 286-295 s.

 19. Abdullazadə A. Füzuli gülür… Məhəmməd Füzuli -500. Beynəlxalq Füzuli simpoziumun materialları (7-8 noyabr 1996). Bakı: Sabah, 1997, 73-80 s.

 20. Abdullazadə A. «Şairlər və yollar» silsiləsindən Füzuli­dən sonra. Ulduz, 1990, № 4, s. 49-50

 21. Abdullazadə G. Üzeyir Hajıbəyovun «Leyli və Məjnun» operası haqqında bəzi düşünjələr. Ü.Hajıbəyovun «Ley­li və Məjnun» operasının 100 illiyinə həsr olunmuş «Bəstəkar və zaman» məqalələr toplusu. Bakı, 2008, s.3-8.

 22. Abid Əmin. Füzulinin məlum olmayan bir əsəri («Söh­bətül-əsmər» haqqında). «Həyat» (məj), 1927, j.1, № 16, s.314.

 23. Abid Əmin. Füzulinin tədqiq edilməmiş bir əsəri haq­qında («Söhbətül-əsmar» əsəri haqqında). Mədəniyyət və maarif, 1926, № 12 s, 32-34.

 24. Abıyev A. Füzuli və türk ədəbiyyatı. Azərbayjan, 1996, № 1-3, s. 41-43.

 25. Abıyev A. Füzuli və türk satirikləri. Azərbayjan EA «Xəbərləri». Ədəbiyyat, dil və injəsənət seriyası, 1976, № 4, s. 24-32

 26. [Abıyev]. A.A. Füzuli və Türkiyənin satirik şairləri. Fü­zu­linin Türk kültür ve sanat dünyasındakı yeri. Bildiriler kitabı 28-31 mayıs 2008. Lefkoşa-KKTJ: Yakın Doğu Ümiversitesi Basımevi, 2009, s. 192-200.

 27. Abıyev H. Biz ona şeir öyrətməmişik: Füzuli «Divanının dibaçəsində Qurani-Kərimin «Yasin» surəsindən müəl­lifin qeydləri. Elm, 1995, 28 mart.

 28. Abıyev H.Füzulinin iki beyti əhdi təzkirəsində. Elm və həyat, 1991, № 4, s. 24-25.

 29. Ajalov A. (Abdulla Abbas) Bir əsərin iki tərjüməsi (M.Füzulinin «Leyli və Məjnun» unun tərjümələri haq­qında). Ədəbiyyat və injəsənət, 1966, 26 noyabr.

 30. Adilqızı S. Həmişəyaşar «Leyli və Məjnun». Mədəni-maarif, 2003, № 2, s. 15-17.

 31. Adilqızı S. Üzeyir dünyasının nadir injisi. «Leyli və Məj­nun». Təzadlar, 2008, 29 yanvar.

 32. Adilov M.İ. Bir hərfin möjüzəsi (Füzuli şerində məğlub). Ədəbiyyat qəzeti, 1993, 15 yanvar.

 33. Adilov M. İ. Böyük ideyalar şairi (M.Füzuli haqqında). Sovet Ermənistanı, 1958, 9 dekabr.

 34. Adilov M. İ. Ey Füzuli… /Füzuli qəzəllərində təjrid adla­nan söz işlətmə tərzi haqqında). Ədəbiyyat qəzeti, 1992, 30 oktyabr.

 35. Adilov M. İ. Füzuli dilində müvəssə. Məhəmməd Füzuli – 500. Elm və həyat», 1992, № 11-12, s. 80-81; «Ul­duz», 1992, № 11-12, s.83-87.

 36. Adilov.M. İ. Füzuli qəzəlinin bədii poetik tədrisi. Azər­bay­jan müəllimi, 1993, 16 noyabr.

 37. Adilov M.İ. Füzuli şeirində iştiqaq. Orta əsr Əlyazmaları və Azərbayjan mədəniyyəti tarixi problemləri. Konfran­sının materialları. Bakı: Örnək, 1995, s. 28-32.

 38. Adilov M.İ. M.Füzuli yaradıjılığında rədif və hajib. Fü­zu­linin dili (məqalələr). Bakı: Elm, 1997, s. 66-76.

 39. Adilov M.İ. Füzuli yaradıjılığının bəzi dil və üslub xüsu­siyyətləri haqqında; Xalq dilində və Füzuli şeirində alli­terasiya. Adilov M. Klassik ədəbiyyatımızda dil və üslub. Bakı: Arif, 1991, s 12-61.

 40. Adilov M.İ. Füzuli yaradıjılığının bəzi dil və üslub xü­su­siyyətləri haqqında. Məhəmməd Füzuli. Vəfatının 400 illiyi münasibətilə elmi-tədqiqi məqalələr. Bakı: Azər­nəşr, 1958, s. 211-242.

 41. Adilov M.İ. Xalq dilində və Füzuli şeirində alliterasiya. S.M.Kirov adına Azərbayjan Dövlət Universitetinin elmi əsərləri. Dil və ədəbiyyat seriyası, 1977. № 3, s.8-16.

 42. Adilov M. İ. Sehrli sənət. Mülahizələr (Füzuli-500). Ədə­biyyat qəzeti, 1993, 25 iyun.

 43. Adilov M.İ. Söz sehri: Füzuli-500 (Füzuli şeirində məq­lub). Ədəbiyyat qəzeti, 1993, 12 mart.

 44. Adilov M.İ. Şairin poetikası (M.Füzuli poetikası haqqın­da). Ədəbiyyat qəzeti, 1991, 15 mart.

 45. Adilov M.İ. Tikandan «Bərgi-gül» (M.Füzulinin yaradıjı­lığında dil, üslub problemlərinə həsr edilmiş monoqra­fiya­dan bir parça). Azərbayjan müəllimi, 1991, 24 may.

 46. Adilov M.M. Azərbayjan EA Əlyazmalar İnstitutu – M.Fü­zulinin adını daşıyır. Ədəbiyyat qəzeti, 1996, 8 no­yabr.

 47. Adilov M.M. Füzuli əlyazmaları Bakı nüsxələrinin pa­leoq­rafik və kulturoloci xüsusiyyətləri. Mhəmməd Füzu­li - 500. Beynəlxalq Füzuli simpoziumunun materialalrı. 7-8 noyabr 1996. Bakı: Sabah, 1997, s. 178-183.

 48. Agah S.L. Füzuli yubleyi münasibətilə Anqaradan Bakıya və Moskvaya (Füzulinin «Türk dili» curnalının 89-94-jü №-lərində dərj etdirdiyi məqalənin tərjüməsi və onun haqqında). Ədəbiyyat və injəsənət, 1960, 3 dekabr.

 49. Ağabəyova S. Füzulinin «Leyli və Məjnun» poema­sın­da təyini söz birləşmələri və izafət. Azərbayjan Res­pub­lika EA Nizami Gənjəvi adına Azərbayjan Ədəbiy­ya­tı Muzeyi. Məhəmməd Füzulinin 500 illiyinə həsr edilmiş Respublika Konfransının materialları (Tezislər). Bakı, 1996, s. 18-19.

 50. Ağamalıoğlu S. Füzuli gejəsi haqqında (1925-ji ilin 21 mayında Azərbayjan ədəbiyyat jəmiyyəti tərəfindən təşkil edilmiş Füzuli gejəsi. Haqqında). Yeni yol, 1925, 24 may.

 51. Ağayev A. Füzuli irsi və alman şərqşünaslığı (Y.Ham­me­rin «Külliyyat»ının 2-ji jildi, 1967-də Leypskdə çap olunmuş «Sovet ittifaqı xalqları ədəbiyyatı» kitabı, Y.Rip­­kanın «İran ədəbiyyatı tarixi», «Leksikon A» en­sik­lopediyasının I jildində verilmiş materiallar haqqında) Elm və həyat, 1987, № 12, s. 11-12.

 52. Ağayev Ə. Böyük lirik (M.Füzuli lirikası haqqında). Re­vo­lyusiya və kultura, 1940, № 5-6, s. 125-134.

 53. Ağayev İ. Füzuli və yeni dövr Azərbayjan şeiri. Mə­həm­məd Füzuli-500. Beynəlxalq Füzuli simpoziumunun materialları (7-8 noyabr 1996). Bakı: Sabah, 1997, s.171-177; Ağayev İ. Ədəbiyyat, mətbuat və publisis­ti­ka problemləri (seçilmiş məqalələr) Bakı: Elm, 2008, s. 85-93.

 54. Ağayev Z. Türk aliminin töhfəsi. Məhəmməd Füzuli-500. Beynəlxalq Füzuli simpoziumunun materialları (7-8 no­yabr 1996). Bakı: Sabah, 1997.

 55. Ağazadə F. Füzuli (900-970). Ağazadə Fərhad. Ədə­biy­yat məjmuəsi. 4-6-jı siniflərə məxsus. Bakı, 1912, s. 95-99.

 56. Ağazadə R. Füzuli «Məjnun»unda qadına münasibət. Azərbayjan qa­dı­nı, 1958, № 7, s. 16-17.

 57. Ah, oxun keçdi fələkdən, ey Füzuli, … Xalq qəzeti, 1996, 9 noyabr.

 58. Axundov A. Füzulinin bir qitəsi haqqında və Füzuli və ana dili. Füzulinin dili (Məqalələr). Bakı: Elm, 1997, s. 3-22.

 59. Axundov İ. Füzuliyə həsr olunmuş böyük sərgi (Nizami adına ədəbiyyat muzeyindəki sərgi haqqında). Kommu­nist, 1998, 10 dekabr.

 60. Axundov M.A. Klassiklərimiz təbiət haqqında. Bakı: Azər­nəşr, 1980, s. 67-85.

 61. Axundov M.A. Məhəmməd Füzulinin əsərlərində fizoloci fikirlər. ADU-nun «Elmi əsərləri». Biologiya elmləri seri­yası, 1964, № 3, s. 3-11.

 62. Axundov M.F. [Nəzm və nəsr haqqında]. Axundov M.F. Əsərləri. 3 jilddə. j. 2. Bakı, 1961, s. 202; Bakı, 1951, j.2, s. 221.

 63. Akengin Yəhya. Füzulidə hüzn. Məhəmməd Füzuli-500. Beynəlxalq Füzuli simpoziumunun materialları (7-8 no­yabr 1996). Bakı: Sabah, 1997, s. 215-217.

 64. Aqiş Saqit. Hüseynzadə Ş. «Füzuli haqqında». Bakı, 1958, 9 dekabr.

 65. Ali məktəblərimizdə Füzuli günləri. Azərbayjan müəlli­mi, 1958, 8 dekabr.

 66. Alişan T. Füzuli məqamı: Füzuli 500. Ədəbiyyat qəzeti, 1996, 1 noyabr.

 67. Alışanov Ş. Yubley nəşrləri. Ədəbiyyat qəzeti, 1996, 6 dekabr.

 68. Allahverdi Pənjəli oğlu. Böyük şair tərbiyə haqqında (Füzuli tərbiyə haqqında). Azərbayjan gənjləri, 1958, 8 dekabr.

 69. Allahyarov K.H. Füzuli sehrinin sirləri. Şəhriyar, 1994, 29 dekabr.

 70. [Allahyarov] Hüseynoğlu K. Azərbayjan şeir mədəniy­yəti. Bakı: Ozan, 1996, s. 70-74.

 71. Allahyarov K.H. Azərbayjan şeirində qafiyənin təsnifatı. Əlyazmalar xəzinəsində, 1986, j.7, s.86-95.

 72. Allahyarov K.H. İnjə zövqlü nüktədan şair. Məhəmməd Füzuli-500. Beynəlxalq Füzuli simpoziumunun material­ları (7-8 noyabr 1996). Bakı: Sabah, 1997, s. 254-258.

 73. Allahyarov K. Minbaşyev A. Fəlsəfə (Füzulinin «Mətlə­ül-etiqad» adlı əsərindən də bəhs olunur). Elm və hə­yat, 1987, № 1, s.16.

 74. Allahverdiyeva Z. Füzuli yaradıjılığı və İlkin türk ədəbi qaynaqları. Ədəbiyyat məjmuəsi. Nizami adına Ədəbiy­yat İnstitutunun əsərləri. XIX jild. Bakı: Elm, 2006, s.66-78.

 75. Almaniya curnalı Füzulidən yazır. («Der liperat» ədəbi curnalı haqqında). Xalq qəzeti, 1997, 26 aprel.

 76. Almaz Ülvi. Özbək ədəbiyyatı və ədə­biy­yatşünaslığında Nizami, Nəsimi və Füzuli ənənələri. ADU-nun «Dil və ədəbiyyat» əsərləri, 2007, № 5, s. 108-111; Almaz Ülvi. Azərbayjan-Özbək (jığatay) ədəbi əlaqələri (dövürlər, simalar, canrlar, təməyüllər)Bakı: Kartal, 2008, s. 66-89; Əlişir Nəvai Azərbayjan ədəbiyyatşünaslığında /Tərtib edib çapa hazırlayanı: Almaz Ülvi. Bakı: Kartal, 2009, s. 318-337.

 77. Almazov S. Füzuli və folklor (A.Vəfalının əsəri haqqın­da). Azərbayjan müəllimi, 1973, 23 mart.

 78. Almasov V. Füzuli «Leyli-Məjnun» unun merajnaməsi. Azərbayjan EA «Xəbərləri». Ədəbiyyat, dil və injəsə­nət seriyası, 1991, № 3-4, s.48-53; Elm və həyat, 1992, № 10-12, s. 10.

 79. Almasov V. Füzulinin «Ey müəmim…» qitəsində peda­qoci motivlər. Azərbayjan müəllimi, 1989, 4 oktyabr.

 80. Amanoğlu Ə. Rus doğubilimində Füzuli Mirasinin Öyrə­nilməsi məsələləri. Janını Jana­nına feda edən ozan Fü­zuli./ Ha­zırlayanlar: Gulağ Öz, İvkin Hayrettin. An­kara, 2010, s. 25-32.

 81. Anar. Dağlı Abayın «Füzuli» pyesi haqqında (Türkiyədə Abay Dağlı adı ilə yaşamış Jəmil Ağayevin eyni adlı pyesi haqqında). Azərbayjan, 1998, № 11, s. 61-62.

 82. Anar. Şairin kədəri (Məhəmməd Füzuli haqqında). Azər­bayjan, 1986, № 8, s. 9, 47; 1987, № 2, s. 26-46.

 83. Ankara və Moskvada Füzuli günləri. Ədəbiyyat qəzeti, 1994, 2 dekabr.

 84. Antokolski P. Arzular müğənnisi Bakı, 1958, 9 dekabr.

 85. Antokolski P. Leyli və Məjnun. Bax: Moskvada Azər­bay­jan ədəbiyyatı dekadası. Bakı, Azərnəşr, 1940.

 86. Araslı H.M. Azərbayjan dilində ilk «Leyli və Məjnun» əsəri. «Nizami» almanaxı. İkinji kitab. Bakı: Azərnəşr, 1940, s. 86-104.

 87. Araslı H.M. Başlanış yernə (Giriş əvəzi). Divani türki. Tehran, h. Ş. 1371 (m. 1992), s. 1-3.

 88. Araslı H.M. Bədii oxu kitabı (Natamam orta məktəbin V sinfi üçün). Bakı, 1939.

 89. Araslı H.M. Böyük Azərbayjan şairi (Füzuli haqqında). Bakı, 1958, 18 fevral; Kommunist, 1957, 19 may.

 90. Araslı H.M. Böyük Azərbayjan şairi Füzuli. Araslı H. Azərbayjan ədəbiyyatı: tarixi və problemləri (seçilmiş əsərləri). Bir jilddə. Bakı: Gənjlik, 1998, s. 310-527.

 91. Araslı H.M. Böyük Azərbayjan şairi Məhəmməd Fü­zuli. Təbliğatçının dəftərçəsi, 1958, № 18, s.15-29.

 92. Araslı H.M. Böyük humanist (Füzuli haqqında). Bakı, 1958, 9 dekabr.

 93. Araslı H.M. Böyük sənətkar (M.Füzuli haq­qında). Azər­bayjan pioneri, 1958, 8 aprel.

 94. Araslı H.M. Böyük şair. Azərbayjan pioneri, 1958, 9 dekabr.

 95. Araslı H.M. Dahi sənətkar, böyük mütəfəkkir (Məhəm­məd Füzulinin vəfatının 400 illiyi münasibətilə). Azər­bayjan tibb curnalı, 1958, № 11, s. 3-9.

 96. Araslı H.M. Dünyada ən qədim və ən mükəmməl Füzuli divanı və onun nəşri. Azərbayjan EA «Xəbərləri», 1945, № 4, s. 122-143.

 97. Araslı H.M. Ədəbiyyat (Qədim dövr və orta əsrlər). Orta məktəbin 8-ji sinfi üçün. Bakı: Azərnəşr, 1954-1961.

 98. Araslı H.M. Ədəbiyyat. Orta məktəbin 9-ju sinfi üçün. Bakı: Azərnəşr, 1963 -1967.

 99. Araslı H.M. Ən qədim və mükəmməl Füzuli divanı. Füzuli «Divan»ı. Bakı: Azərbayjan EA nəşriyyatı, 1958, s. 3-10.

 100. Araslı H.M. Ən qədim və mükəmməl Füzuli divanı və onun nəşri. Azərbayjan EA Xəbərləri, 1945, № 5, s.122-133.

 101. Araslı H.M. Füzuli. Bax: M. Rzaquluzadə və M.Rəfili. Ədəbiyyat. Orta məktəbin VI sinfi üçün. Bakı: Azərnəşr, 1938, s. 3-10.

 102. Araslı H.M. Ənis-ül qəlb. Füzulinin eyni adlı əsəri haqqında. Kommunist, 1958, 22 oktyabr.

 103. Araslı H.M. Füzuli ərəb tədqiqində (1967-ji ildə Qahi­rə­də d-r. Hüseyn Müjib əl-Misrinin ərəb dilində nəşr olunan «Qədim türk şeirinin əmiri Bağdadlı Füzuli» ki­tabı haqqında). Ədəbiyyat və injəsənət, 1971, 18 de­kabr.

 104. Araslı H.M. Füzuli ərəb tədqiqatında. Araslı H. Azər­bay­jan ədəbiyyyatı: tarixi və problemləri (Seçilmiş əsərləri). Bir jilddə. Bakı: Gənjlik, 1998, s. 694-696.

 105. Araslı H.M. Füzuli əsərlərinin birinji jildi. «Kommunist, 1945, 28 aprel.

 106. Araslı H.M. Füzuli əsərlərinin elmi nəşri. Kommunist, 1945, 17 iyun.

 107. Araslı H. M. Füzuli əsərlərinin nəşri haqqında. Bax: Mə­həmməd Füzuli. Əsərləri. Beş jilddə, j.1. Bakı: Azər­bayjan EA nəşriyyatı, 1958, s. 5-16.

 108. Araslı H.M. Füzuli əsərlərinin son jildi (Əsərlərinin beş jildliyinin 5-ji jildinə müqəddimə). Füzuli Əsərləri. 5 jilddə, j. 5. Bakı: Elm, 1985, s. 5-17.

 109. Araslı H. M. Füzuli haqqında yeni kitab. (Türkiyə alimi Hasibə Mazi oğlunun «Füzuli-Hafis» (1956) kitabı haqqında). Ədəbiyyat və injəsənət, 1958, 25 yanvar.

 110. Araslı H.M. Füzuli haqqında yeni tədqiqat. Araslı H. Azərbayjan ədəbiyyatı: tarixi problemləri (Seçilmiş əsərləri). Bir jilddə. Bakı: Gənjlik, 1998, s. 700-707.

 111. Araslı H.M. Füzuli (Həyat və yaradıjılığı haqqında). Bax: Müxtəsər Azərbayjan ədəbiyyatı tarixi j. 1. Bakı: EA Az F. nəşriyyatı, 1943, j. 193-228.

 112. Araslı H.M. Füzuli irsinin öyrənilməsi tarixi. Bax: H.Araslı. Böyük Azərbayjan şairi Füzuli. Bakı: Uşaq­gənjnəşr, 1958, s. 5-32; Azərbayjan Dövlət Univer­site­tinin «Elmi əsərləri», V j. 1946, s. 27-41.

 113. Araslı H.M. Füzuli irsinin öyrənilməsi tarixindən. Ədə­biy­yat və injəsənət, 1958, 1 mart.

 114. Araslı H.M. Füzuli müasirləri (Xəzani, Bədii, Əmani və başqaları haqqında). Ədəbiyyat qəzeti, 1938, 12 av­qust.

 115. Araslı H.M. Füzuli poeziyasının ümumdünya əhəmiy­yəti. Böyük Azərbayjan şairi Füzulinin vəfatının 400 il­liyi münasibəti ilə elmi sessiyanın məruzələrinin tezis­ləri. Bakı: Azərb. SSR EA nəşriyyatı, 1958, s. 3-5.

 116. Araslı H.M. Füzuli sələflərindən Kişvəri. Ədəbiyyat qə­zeti, 1946, 4 fevral; Azərb. SSR EA Nizami adına Ədə­biyyat və Dil institutunun əsərləri. «Ədəbiyyat məjmuə­si», j.2. 1946, s. 34-38; Araslı H. Azərbayjan ədəbiy­ya­tı: tarixi və problemləri (seçilmiş əsərləri). Bir jilddə. Bakı: Gənjlik, 1998, s. 286-290.

 117. Araslı H. M. Füzuli şeirinin gözəllikləri. Azərbayjan, 1946, № 6, s. 29-31. (Ərəb əlifbası ilə).

 118. Araslı H.M. Füzuli və dünya ədəbiyyatı. Bax: H.Araslı. Böyük Azərbayjan şairi Füzuli. Bakı: Uşaqgənjnəşr, 1958, s. 286-300.

 119. Araslı H.M. Füzuli və vətən. Ədəbiyyat qəzeti, 1945, 24 fevral.

 120. Araslı H.M. Füzuli (yaradıjılığı haqqında). Azərbayjan, № 12, s. 29-31.

 121. Araslı H.M. Füzulinin bir təmsili. Ədəbiyyat qəzeti, 1944, 11 fevral.

 122. Araslı H. M. Füzulinin çap olunmamış əsərləri haq­qın­da. Azərbayjan, 1958, № 4, s. 152-159.

 123. Araslı H.M. Füzulinin «Ənisül-qəlb» əsəri. Vətən uğ­run­da, 1942, № 7-8, s. 66-69; Müxtəsər Azərbayjan ədə­biyyatı tarixi. Bakı, 1943, 220-222.

 124. Araslı H.M. Füzulinin ərəb dilində yazdığı əsərləri. M.Füzulinin «Mətləül-etiqad» və ərəbjə qəsidələri. Bakı, 1958, s. 3-7.

 125. Araslı H.M. Füzulinin fars divanı. Kommunist, 1958, 30 iyul.

 126. Araslı H.M. Füzulinin həyatı. Azərbayjan qadını, 1958, № 6, s. 10-11.

 127. Araslı H.M. Füzulinin idealı (Füzuli yaradıjılığında və­tən­pərvərlik idealı haqqında). Vətən uğrunda, 1941, № 7-8, s. 62-65.

 128. Araslı H.M. Füzulinin iki məktubu. Ədəbiyyat və injə­sənət, 1958, 26 iyun.

 129. Araslı H.M. Füzulinin qəsidələri. Bax: Məhəmməd Fü­zuli «Əsərləri», 5 jilddə, j.4. Bakı, Azərbayjan SSR EA nəşriyyatı, 1961, s. 5-21 (Müqəddimə).

 130. Araslı H.İ. Füzulinin «Leyli və Məjnun» poeması. Niza­mi kitabı 2. Bakı, 1940, s. 92-104

 131. Araslı H.M. Füzulinin müəmmaları haqqında. Ədəbiyyat məjmuəsi. Nizami adına ədəbiyyat institutunun əsər­ləri. Bakı, 1946, j. 1, s. 27-34.

 132. Araslı H.M. Füzulinin nəsri. Bax: «Azərbayjan ədəbiy­yatı tarixi». 3 jilddə, j.1. Bakı: Azərbayjan SSR EA nəş­riyyatı, 1960, s. 430-440.

 133. Araslı H.M. Füzulinin oğlu Fəzliyə nəsihəti. Ədəbiyyat qəzeti, 1944, 15 mart.

 134. Araslı H.M. Füzulinin yaradıjılığı. Gənj İşçi, 1935, 21 dekabr; Ədəbiyyat qəzeti, 1938, 2 fevral.

 135. Araslı H.M. İngilis alimi Gibb Füzuli haqqında. Ədəbiy­yat qəzeti, 1942, 15 oktyabr.

 136. Araslı H.M. Kitabiyyat (Füzulinin nəşr olunmuş əsərləri haqqında tədqiqat əsərləri, təzkirəçilər Füzuli haq­qın­da). Bax: Araslı H. Böyük Azər­bayjan şairi Füzuli. Bakı, 1958, s. 301-311.

 137. Araslı H.M. Könüllər fatehi (Füzuli haqqında). Kommu­nist, 1958, 10 dekabr.

 138. Araslı H.M. «Leyli və Məjnun» poeması. Müəllim qəze­ti, 1940, 23 iyun; 3 iyul.

 139. Araslı H.M. M.Füzuli yaradıjılığının mütərəqqi xüsusiy­yətləri. Azərbayjan dili və ədəbiyyatı tədrisi. Bakı, 1958, IV buraxılış, s. 5-22.

 140. Araslı H.M. Məhəmməd Füzuli. Ədəbiyyat qəzeti, 1938, 2 fevral; Füzuli. Seçilmiş əsərləri. Bakı, 1958, s. 3-18.

 141. Araslı H.M. Məhəmməd Füzuli (Füzulinin 1958-ji ildə Azərnəşrin çap etdiyi «Seçilmiş əsərinə» yazılmış mü­qəd­dimə). Füzuli. Seçilmiş əsərləri. Bakı: Azərnəşr, 1958, s. 3-18.

 142. Araslı H.M. Məhəmməd Füzuli (Həyatı və yaradıjılığı, «Şikayətnamə», «Söhbətül-əsmar», «Qəsidələri», «Əni­sül qəlb», «Leyli və Məjnun» haqqında). Araslı H. Qə­dim ədəbiyyat (Orta məktəbin VIII sinfi üçün). Bakı: Azərnəşr, 1953, s. 138-161.

 143. Araslı H.M. Müəmma risaləsi. Azərbayjan EA Nizami adına Ədəbiyyat institutunun «Ədəbiyyat məjmuəsi». Bakı, 1946, j. 1, s. 27-34.

 144. Araslı H.M. Müqəddimə. Füzuli. Leyli və Məjnun. Bakı: Uşaqgənjnəşr, 1958, s. 5-14.

 145. Araslı H.M. Müxtəsər Azərbayjan ədəbiyyatı tarixi. J.1. Bakı: SSRİ EA Azərbayjan filialının nəşri, 1943.

 146. Araslı H.M. Müqəddimə əvəzinə. Füzuli M. Qəzəllər (Azərb. dilində ərəb əlifbası ilə). /Tərtib edəni: M.Sulta­nov. Bakı: «Yazıçı», 1982, 199 s.

 147. Araslı H.M. Nəvai və Füzuli. Ədəbiyyat və injəsənət, 1980, 30 may.

 148. Araslı H.M. Nizaminin Azərbayjan müaqibləri (Füzulinin «Leyli və Məjnun, «Həft jam», «Oğlu Fəzliyə nəsihəti» ndən də bəhs olunur). Nizami Gənjəvi (Məqalələr məjmuəsi). Bakı: Azərbayjan. SSR EA nəşriyyatı, 1947, s. 110-112.

 149. Araslı H.M. XV-XVI əsrlərdə Azərbayjan ədəbiyyatı tarixi. 3 jilddə, j.1. Bakı: Azərbayjan EA nəşriyyatı, 1960, s. 293-323.

 150. Araslı H.M. XVII-XVIII əsr Azərbayjan ədəbiyyatı tarixi (Ali məktəblər üçün). /Ped. M.H.Təhmasib. Bakı: S.M.Kirov adına ADU-nun nəşriyyatı, 1956.

 151. Araslı H.M. Son söz: Füzulinin «Leyli və Məjnun» poe­masına. Məhəmməd Füzuli. Leyli və Məjnun. Bakı: Gənjlik, 1977, s. 182-190.

 152. Araslı H.M. sözün qüdrəti (M.Füzulinin vəfatının 400 il­li­yi münasibətilə) Azərbayjan, 1958, № 12, s. 48-56.

 153. Araslı H.M. Şərqdə «Leyli və Məjnun» əsəri. Bax: «Ni­zami» almanaxı. Kitab 1. Bakı: Azər­nəşr, 1940, s.194-237.

 154. Araslı H.M. Ustad (Sədrəddin Eyni və Füzuli haqqında söhbət). Araslı H.Azərbayjan ədəbiyyatı: tarixi və problemləri (seçilmiş əsərləri). Bir jilddə. Bakı: Gənjlik, 1998, s. 709-712.

 155. Araslı H.M. «Yeddi gözəl» və «Yeddijam» əsərlərinin müqayisəsi. Nizami. Üçünjü kitab. Bakı: Azərnəşr, 1941, s. 70-90.

 156. Araslı H.M. Eyvazov H. Ədəbiyyat. 8-ji sinif üçün/ Red. M. Jəfərov. Bakı: Maarif nəşriyyatı, 1968-1969.

 157. Araslı H.M., Qasımzadə F., Rəfili M. Ədəbiyyat. Orta məktəbin 8-ji sinfi üçün. Bakı: Azərnəşr, 1937-1939, s.101-118.

 158. Araslı H.M., Rəfili M. Qədim ədəbiyyat. Orta məktəbin 8-ji sinfi üçün/ Ped. M.A.Quliyev. Bakı: Azərnəşr, 1940-1953.

 159. Araslı N.H. Füzuli şerində xalq deyimləri, atalar sözləri və aforizmlərin poetik tutumu, Məhəmməd Füzuli-500. Beynəlxalq Füzuli simpoziumunun materialları (7-8 no­yabr 1996). Bakı: Sabah, 1997, s. 218-226.

 160. Araslı N.H. Füzuli şeirində xalq deyimləri, idiomatik ifa­də və atalar sözlərinin poetik tutumu. Orta əsr əlyaz­maları və Azərbayjan mədəniyyəti tarixi problemləri. IV Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları. Bakı: Örnək, 1995, s. 66-67.

 161. Araslı N.H. Füzuli və Jami. Azərbayjan EA-nın Xəbər­ləri. Ədəbiyyat, dil və injəsənət seriyası. Məhəmməd Füzulinin anadan olmasının 500 illiyinə həsr olunmuş xüsusi buraxılış. Bakı: Sabah, 1996, s. 61-69.

 162. Araslı N.H. Füzuli və sələfləri. Azərbayjan Respublika EA Nizami Gənjəvi adına Azərbayjan ədəbiyyatı Mu­ze­yi. Məhəmməd Füzulinin 500 illiyinə həsr edilmiş Res­publika konfransının materialları. Bakı, 1996.

 163. Araslı S. Qeysin Məjnunluğu. Azərbayjan gənjləri, 1991, 11 iyul.

 164. Arif M.Füzulinn «Şikayətnamə» əsəri haqqında. Arif M.Azərbayjan xalqının ədəbiyyatı. Bakı: Azərnəşr, 1958, s. 23-24.

 165. Arslan İbn Hüseyn. Menaqibi Füzuli: Füzuli poeziyası haqıqnda. Ədəbiyyat və injəsənət, 1976, 21 avqust.

 166. Asif A. Füzuliyə ruhdaşlıq. Ədəbiyyat qəzeti, 1993, 17 avqust.

 167. Aslan M. Füzuliyə aid bir miniatür haqqında. Tarixdən. Kommunist, 1986, 4 iyul.

 168. Aslanov E. Şəbihləri kim yaradırdı (Füzuli və Milli dra­ma­turgiyamız). Ədəbiyyat qəzeti, 1994, 6 may.

 169. Aslanlı M.Füzuli fiziki mədəniyyət haqqında. Azərbay­jan Respublika EA Nizami Gənjəvi adına Azərbayjan Ədəbiyyatı Muzeyi. Mə­həmməd Füzulinin 500 illiyinə həsr edilmiş Respublika konfransının materialları (Te­zis­lər). Bakı, 1996, s. 20-21.

 170. Aslanov M. «Anasının Leyliyə nəsihəti» şeirinin tədrisi haqqında. Azərbayjan dili və ədəbiyyat tədrisi, 1958, II buraxılış, s. 68-71.  Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   22


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə