BiBLİoqrafiya azərbayjan miLLİ elmlər akademiyasi məHƏMMƏd füzuli adına Əlyazmalar institutu məHƏMMƏd füzuliYüklə 3,81 Mb.
səhifə13/22
tarix24.12.2017
ölçüsü3,81 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   22

 • Jəfər Ə. həkim Qəninin Füzulinin qəzəllərinə yazdığı təx­mislər. Həkim Qəni. Qənimətdir keçən hər gün: Təx­mislər, qəzəllər, qoşmalar bayatılar. Bakı: İşıq, 1992, s.5-9;

 • Jəfəroğlu İ. Yubileyi layiqli şəkildə keçirək. Füzuli 500. Azərbayjan, 1994, 3 sentyabr.

 • Jəfərov E. Füzuli «Divan»ının əlyazması tapılmışdır. Bakı, 1977, 21 oktyabr.

 • Jəfərov Ə. Musiqi dilində danışan poeziya (Füzuli poe­ziyası haqqında). Elm, 1987, 5 fevral.

 • Jəfərov Q. Füzulinin iki naməlum şeiri haqqında. Res­publika, 2000, 12 avqust.

 • Jəfərov Q. Füzulinin ləqəbi haqqında bəzi qeydlər. Füzulinin dili (məqalələr toplusu). Bakı: Elm, 1997, s.176-180.

 • Jəfərov Q. Ruzigarın yeganəsi. Azərbayjan EA-nın Xə­bərləri. Ədəbiyyat, dil və injəsənət seriyası. Məhəm­məd Füzulinin anadan olmasının 500 illiyinə həsr olun­muş xüsusi buraxılış. Bakı: Sabah, 1996, s. 78-83.

 • Jəfərov M. J. Azərbayjanın dahi şairi və filosofu. Azər­bayjan kənd təsərrüfatı, 1958, 9 dekabr.

 • Jəfərov M.J. Füzuli 500 illiyini gözləyir. Ədəbiyyat və injəsənət, 1986, 18 aprel.

 • Jəfərov M.J. «Füzuli düşünür». Bakı, 1959, s. 3-95; Jəfərov M.J. Seçilmiş əsərləri. 2 jilddə, j.1. Bakı: «Elm», 1973, s. 52-130; Azərbayjan, 1958, № 12, s.10-47.

 • Jəfərov M.J. Füzuli sevir. Jəfərov M.J. Ədəbi düşün­jələr. Bakı, Azərnəşr, 1958, s. 98-108; Jəfərov M.J. Se­çilmiş əsərləri. 2 jilddə, j.1. Bakı: Elm, 1973, s.41-51.

 • Jəfərov M. J. Füzulinin sənəti və görüşləri haqqında (Qeydlər). Ədəbiyyat və injəsənət, 1958, 20 dekabr.

 • Jəfərov M.J. Klassiklərimiz haqqında. Bakı: Uşaqgənj­nəşr, 1948, s. 27-38.

 • Jəfərov M. J. Şeirimizin dili və vəzni haqqında. Jəfə­rov M.J. Füzuli düşünür. Bakı, 1959, s.152-218.

 • Jəfərov N.M. Füzuli: Azərbayjan türkjəsi, yoxsa orta əsrlər ümumtürk ədəbi dili (türki)?... Məhəmməd Füzuli – 500. Beynəlxalq Füzuli simpoziumunun materialları (7-8 noyabr 1996). Bakı: Sabah, 1997, s.116-120.

 • Jəfərov N.M. Füzulidən Vaqifə qədər (Polemik qeyd­lər). Azərbayjan. 1988, № 6, s. 176-180.

 • Jəfərov N.M. «Füzulinin Dili», Füzuli kitabı (500. Yılın­da Füzuli Semrozyumu Bildirileri), İstanbul: Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayımı, 1996 37 s.

 • Jəfərov N.M. Füzulinin şeir dili. Azərbayjan müəllimi, 1983 11 noyabr.

 • Jəfərova E. Füzuli «Divanı»nın əlyazması tapılmışdır (Füzulinin azər­bay­jan­ja «Diva­nı»nın XVI əsrin axırında yazılmış nüsxəsinin Azərbayjan EA əlyazmaları fon­dun­da olması haqqında). Bakı, 1977 21 oktyabr.

 • Jəfərzadə Ə. Füzuli əsərlərinin xalq ədəbiyyatına təsiri haqqında bir neçə söz. Məhəmməd Füzuli. Vəfatının 400 illiyi münasibətilə elmi tədqiqi məqalələr. Bakı: Azərnəşr, 1958, s. 243-249.

 • Jəfərzadə Ə. Satiramızda Füzuli nəfəsi, Qobustan, 2000, № 4, s. 53-54.

 • Jəfərzadə M. Böyük şairin dilindən bəhs edən əsər: Tənqid və bidlioqrafiya. Azərbayjan EA Xəbərləri. Ədə­biyyat, dil və injəsənət seriyası, 1972, № 1, s. 136-138.

 • Jəfərzadə V. Füzulinin əsərlərində sinonimlər. Tədqiq­lər, 2006, № 3, s. 112-116.

 • Jəlal Polad. Füzuliyə Vəfalıdan vəfa. (Ayaz Vəfalının «Füzuli xəlqliyi») kitabı haqqında/ Yurd qəzetindən əsgi əlifbaya çevirəni: Ələsgər Behbudlu. Ədəbiyyat qəzeti, 2009, 20 noyabr.

 • Jəlal Y.Füzuli haqqında. Təxmis şeirlər. Füzuli. Ədəbi fəaliyyətinin 400 illiyi münasibətilə. Bakı: Azərbayjan ədəbiyyat jəmiyyətinin nəşri, 1925, s. 90-94.

 • Jəlilova S. Füzulinin «Su» qəsidəsində frazeoloci birləş­mələr. Tədqiqlər, 2006, № 3, s. 203-210.

 • Jəmşidov Ş. A. Azərbayjan xalqının Məhəm­məd Füzu­li haqqında bir təvatiri (rəvayəti). Yurd qəzeti (Bağdad), 1972, 1 yanvar. Əski əlifbada.

 • Jəmşidov Ş.A. Füzuli yaradıjılığında vətən həsrəti və qəriblik. Mədəniyyət qəzeti, 1993, 29 yanvar, 5 fevral.

 • Jəmşidov Ş.A. Füzulinin ata yurdu haqqında rəvayət. Məhəmməd Füzuli (məqalələr məjmuəsi). Bakı, Azər­nəşr, 1958, s. 332-335; Ədəbiyyat və injəsənət, 1958, 25 oktyabr.

 • Jəmşidov. Ş.A. Məhəmməd Füzulinin ata yurdu harda­dır. Orta əsr əlyazmaları və Azərbayjan mədəniyyəti ta­rixi problemləri. IV Respublika elmi-nəzəri konfransının materi­alları. Bakı: Örnək, 1995, s. 33-34.

 • Jəmşidov Ş.A. Seyid Əzim Şirvaninin Füzulidən tərjü­məsi. Ədəbiyyat və injəsənət, 1967, 13 may.

 • Jənnəti Ə. Füzuliyə təxmis. İqbal, 1913, 20 oktyabr.

 • Jigiya S. Xalq şairi. Kommunist, 1958, 10 dekabr.

 • Jümşüdlü R.A. Azərbayjan ərəbdilli poeziyası və Fü­zulinin ərəbjə şeirləri. Azərbayjan Milli Elmlər Aka­de­miyası aspirantlarının elmi konfran­sının materialları. Bakı: Elm, 2002, s.126-128.

 • Jümşüdlü R.A. Bağdad-Azərbayjan ədəbi-mədəni əla­qə­lərinin zirvəsi. M.Füzuli. Təd­qiqlər. Görkəmli türko­loq, şərqşünas, dil tarixçisi, tərjüməçi f.e.d. prof. V.Y.Aslanovun 75 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 2003, s.262-268.

 • Jümşüdlü R.A. Füzulinin «eşq konsep­siyası»nda arifa­nə məqamlar (şairin ərəbjə qəsidələri əsasında). Elmi araşdırmalar (elmi-nəzəri məqalələr toplusu). № 1-2 (VI buraxılış). Bakı: Nurlan, 2004, s.44-49.

 • Jümşüdlü R.A. Füzulinin ərəb divanında ərəb poetik ənənələrinin təzahürünə dair qeydlər. Azərbayjan Milli Elmlər Akademiyası. Gənj alimlərin (aspirantların) ma­terialları. Azərbay­jan Respublikasının prezidenti H.Əli­ye­vin anadan olmasının 80 illik yubileyinə həsr edilir. Bakı: Elm, 2003, s. 203-206.

 • Jümşüdlü R.A. Füzulinin ərəbjə qəsidələrində klassik İslam poetikasının bəzi obrazları haqqında. Şərqin ak­tual problemləri: Tarix və müasirlik. Akademik Z.Bün­yadovun xatirəsinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfran­sın materialları. Bakı, 2001, s. 163-165.

 • Jümşüdlü R.A. Füzulinin ərəbjə qəsidələrində qafiyə. Təd­qiqlər. Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Gənj Alim­lər Şurası və Bakı Dilçilik Məktəbinin AMEA-nın müxbir üzvü, f.e.d., prof. A.A. Axundovun 70 illik yubileyinə həsr olun­muş elmi konfransın materialları. Bakı, 2002, s. 75-77.

 • Jümşüdlü R.A. Füzulinin ərəbjə qəsidələrində Məhəm­məd peyğəmbər (s.a.s) şəxsiyyəti. Azərbayjan Milli Elmlər Akademiyası Akad. Z.M. Bünyadov adına Şərq­şünaslıq İnstitutunun «Elmi araşdırmaları» (elmi nəzəri məqalələr toplusu), № 1-4 (VIII buraxılış). Bakı, 2005, s.89-95.

 • Jümşüdlü R.A. Füzulinin ərəbjə qəsidələrinin canr və kompozisiya xüsusiyyətləri. Elmi araşdırmalar (Elmi-nə­zəri məqalələr toplusu), № 1-2 (V buraxılış). Bakı: Nur­lan, 2003, s. 56-60.

 • Jümşüdlü R.A. Füzulinin ijtimai mühitə münasibəti (şai­rin ərəbjə qəsidələri əsasında). Azərbayjan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu. «Elmi axtarışlar» XIX toplu. Bakı: Səda, 2006, s. 127-132.

 • Jümşüdov H. Böyük qəlb şairi. Xəzər kommunisti, 1958. 7 sentyabr.

 • Çaxmaqlı Q. «Edəməm tərki Füzuli…». Avrasiya, 1995, 31 oktyabr.

 • Çəmənzəminli Y. V. Azəbayjan ədəbiyyatına bir nəzər. İstanbul, h. 1337, s. 32 və s; Azərbayjan, 1989, № 8, s.160-162.

 • Çəmənzəminli Y. V. Füzuli. Azər­bayjan, 1988, № 8, s.162.

 • Çəmənzəminli Y. V. Füzulinin basıl­mamış bir parçası. Ədəbiyyat qəzeti, 1935, 21 fevral.

 • Çobanov M. Füzuli gürjü ədəbiyyat­şü­nas­­lığında. Azərbayjan müəllimi, 1973, 17 yanvar.

 • Çobanzadə B. 400 il yaşayan (M.Füzuli haq­qın­da). Kommunist, 1925, 18 may.

 • Çobanzadə B. Füzuli və onun yeri. Məhəmməd Füzuli. Məqalələr məjmuəsi. Bakı: Azərbayjan ədəbiyyatı jəmiyyəti nəşriyyatı, 1925, s. 76-109.

 • Çobanzadə B. Füzuli və onun yeri. Yeni yol, 1925, 21 may; Füzuli. Bakı, 1925, s. 97-109; «Məhəmməd Füzuli». Vəfatının 400 illiyi münasibətilə elmi-tədqiqi məqalələr. Bakı: Azərnəşr, 1958, s.364-372; Çoban­za­də B. Seçilmiş əsərləri. Beş jilddə, II jild. Bakı: Şərq-Qərb, 2007, s. 164-173.

 • Çobanzadə B. Türk ədəbiyyatı. Əski türk ədəbiyyatı xülasələri. 2-ji il. Bakı, 1929.

 • Dadaşov M. Rəssamın emalatxanasında (Rəsam ağa Mehdiyevin M.Füzuliyə aid çəkdiyi rəsm haqqında). Azər­bayjan gənjləri, 1958, 14 sentyabr.

 • Dadaşov M., Talışlı M. N. Füzuli və ərəb Şərqi. Azər­bay­jan gənjləri, 1958, 5 sentyabr.

 • Dadaşov M. Talışlı M.H. Füzulini öyrənərkən. Azərbay­jan, 1958, № 7, s. 191-197.

 • Dadaşzadə A. Füzuli bir alim kimi. Elm və həyat, 1969, № 8, s. 14-15.

 • Dadaşzadə A.İ. Məhəmməd Füzulinin tibbi görüşləri («Səhhət və Mərəz» əsərinə əsasən). Azərbayjan tibb curnalı, 1971, № 7, s. 69-73.

 • Dadaşzadə M.A. Böyük şairin yubileyi qarşısında (Fü­zu­linin vəfatının 400 illiyi münasibətilə). Azərbayjan kom­munisti, 1958, № 11, s. 133-139.

 • Dağlı A. (Jəmil Ağayev). Müəllifdən («Füzuli» pyesi ilə əlaqədar). Azərbayjan, 1998, № 11, s. 62-63.

 • Dahi Füzulinin «Leyli və Məjnun» poemasının Rumın dilində tərjüməsinin Buxarestdə təqdimatı keçirilmişdir. Azərbayjan, 2007, 10 mart:, Şərq, 2007, 10 mart.

 • Dahi Füzulinin yubileyi ədəbiyyatımızın, mədəniyyəti­mi­zin bayramıdır: Azərbayjan Prezidenti Heydər Əliyevin sədrliyilə (23 iyul) Məhəmməd Füzulinin yubileyi üzrə Dövlət komissiyasının növbəti ijlası. Azəbayjan, 1996, 25 iyul.

 • Dahi Füzuliyə həsr olunur. Azərbayjan,1994, 29 de­kabr.

 • Dahi sənətkar (M.Füzulinin 400 illiyi münasibətilə). Bakı, 1958, 9 dekabr; Azərbayjan pionerii, 1958, 9 de­kabr.

 • Dahi sənətkara ehtiram (BDU-da keçirilən konfrans haqqında). Azərbayjan, 1996, 8 noyabr.

 • Dahi şairin əsərlərinin elmi-tənqidi mətni. Azərbayjan, 1997, 29 yanvar.

 • Dahi ustadın söz dünyası. Bakı, 1994, 3 mart.

 • Dakuki İ. Füzulinin hayatı haqqında bazı yeni tespitler ve Arapça divanı Üzərinə düşünjələr. Füzuli kitabı/çapa hazırlayanı: Bəşir Ayvazoğlu. İstanbul, 1996, № 37, s. 53-68.

 • Daquqli X. K. Çağdaş Düşünjəli şair Füzuli (Həyat və yaradıjılığı haqqında). Birlik səsi, 1971, № 2-3, s.36-38.

 • Daquqli M.X. Azərbayjan xalqının Füzuli haqqında bir rəvayəti (Ş.Jəmşidovun «Məhəmməd Füzulinin ata yurdu haqqında rəvayət» məqaləsi haqqında). Yurd, 1972, 21 iyul. Əski əlifbada.

 • Daquqlu M.X. Füzulinin «Şikayətnaməsi». Ədəbiyyat qəzeti, 1993, 7 may.

 • Danışır Füzuli. Ədəbiyyat və injəsənət, 1966, 22 yan­var.

 • Dastançı. Füzuli xatirəsinə (Birləşmə, ədəbi fəaliyyə­tinin 400 illiyi üçün) Molla Nəsrəddin. 1925. № 21, s. 4.

 • Daş nişanı (M.Füzulinin 400 illiyinə aid). Bakı, 1958, 9 de­kabr.

 • Dəlilbaşı Ə. S. Füzulinin məzarı. Sənət və ədəbiyyat, 1947, № 19, s. 1-4.

 • Dəmirçizadə Ə.M. Azərbayjan ədəbi dilinin inkişafı tarixində Xətai-Füzuli mərhələsi. Dəmirçizadə Ə.M. Azərbayjan ədəbi dilinin tarixi. Birinji hissə. Ali məktəb tələbələri üçün dərslik. Bakı: Maarif, 1979, s. 165-213.

 • Dəmirçizadə Ə.M. Azərbayjan ədəbi dilinin inkişafında Füzulinin rolu. V.İ. Lenin adına APİ-nin «Əsərləri», 1959, j. 7, s. 3-8; j. 9, s. 56-68.

 • Dəmirçizadə Ə.M. Azərbayjan ədəbi dilinin inkişafında Füzulinin yeri. Azərbayjan məktəbi, 1964, № 10, s.40-46.

 • Dəmirçizadə Ə.M. Ədəbi dilimizin inkişafında Füzuli mərhələsi. Məhəmməd Füzuli. Vəfatının 400 illiyi müna­sibətilə elmi-tədqiqi məqalələr. Bakı: Azərnəşr, 1958, s.26-58.

 • Dəmirçizadə Ə.M. Füzuli Azərbayjan klassik ədəbi dilinin banisidir. Böyük Azərbayjan şairi Füzulinin və­fa­tının 400 illiyi münasibəti ilə elmi sessiyanın məruzə­ləri­nin tezisləri. Bakı: Azərbayjan EA nəşriyyatı, 1958, s.13-16.

 • Dəmirçizadə Ə.M. Füzulinin dili. Azərbayjan məktəbi, 1955, № 10.

 • Dərbənddə Beynəlxalq elmi konfrans. Füzuli-500. Ədə­biyyat qəzeti, 1996, 26 iyul.

 • Divanbəyoğlu A. Məjnunun Leyliyə məhəbbəti: Füzuli 500. Ədəbiyyat qəzeti, 1994, 27 may; Azərbayjan, 1994, № 4-5, s. 161-165.

 • Dünyanın Füzulisi: Füzuli 500. Azərbayjan, 1996, 5 noyabr.

 • Elan («Leyli və Məjnun»un rus dilinə tərjüməsinin kitab halında buraxılması haqqında). Kəşkül, 1989, 20 iyun, 4 oktyabr, 2 dekabr.

 • Eldarov Ö. Hamımızın borju. Ədəbiyyat və injəsənət, 1980, 30 may.

 • Elmi sessiya (Azərbayjan EA və BDU-nun birgə elmi sessiyası haqqında). Azərbayjan gənjləri, 1958, 10 dekabr.

 • Eminov A. Füzuli poetikası (S.Əliyevin eyni adlı kitabı haqqında). Kitablar aləmində, 1987, № 4, s. 26-27.

 • Eşq və gözəlliyin alleqorik təjəssümü (Füzuli yaradı­jı­lığı haqqında). «Həft jam» poemasında musiqinin alle­qorik təjəssümü. Ədəbiyyat və injəsənət, 1980, 22 fev­ral; Ulduz, 1986, № 3, s. 55-56.

 • Eyyuboğlu S. Füzulidə şeir tərəqqisi. İnsan, 1938, № 2, s. 91.

 • Eyvazov A. Dahi Azərbayjan şairi Füzuli. Azərbayjan bədən tərbiyəsi, 1958, 10 dekabr.

 • Eyvazov A. Füzuli haqqında yeni sənədlər (M.Füzuli əsrlərinin Türkiyə və İranda tapılan yeni əlyazmaları haqqında). Kommunist, 1958, 10 dekabr.

 • Eyvazov A. Füzulinin əlyazması. Kommunist, 1958, 22 oktyabr.

 • Eyvazov A. Polşa alimi Füzuli haqqında (Polyak dilində çıxan «Şərqşünaslıq xülasələri» Curnalında (1957, № 1) Stanislav Plaskovits-Rımkeviçin «Füzuli, həyat və ya­ra­dıjılığı» adlı məqaləsi haqqında). Ədəbiyyat və injə­sə­nət, 1958, 10 dekabr.

 • Eyvazov A. Məhərrəmov T. Füzulinin əlyazması (Türk alimi Ə.Atəşin M.Füzuliyə aid etdiyi iki misralıq avtoqrafı haqqında). Kommunist, 1958, 22 oktyabr.

 • Eyvazov A., Məhərrəmov T. Yeganə əlyazması (M.Fü­zu­linin bir avtoqrafı haqqında). Ədəbiyyat və injəsənət, 1958, 25 oktyabr.

 • Eyvazov B. Müasirimiz Füzuli-500. İpək yolu, 1994, 26 no­yabr; Yeni səda, 1994, 26 noyabr.

 • Eyvazova R. Füzuli dilində feli bağlama (ulaq) şəkilçi­lə­rinin məna xüsusiyyətləri. Janını jananına feda edən ozan Füzuli/ hazırlayanlar: Gulağ Öz, İvkin Hayrettin. An­kara, 2010, s. 139-146.

 • Eyvazova R. Füzuli və Kişvəri əsərlərində oxşar motiv­lər. Azərbayjan Respublika EA Nizami Gənjəvi adına Azərbayjan Ədəbiyyatı Muzeyi. Məhəmməd Füzulinin 500 illiyinə həsr edilmiş Respublika konfransının mate­rialları (Tezislər). Bakı, 1996, s. 29-30.

 • Ədəbi-bədii gejə (Füzuliyə həsr olunub). Şərq qapısı, 1958. 5 dekabr.

 • Ədəbi dilimizin inkişafı yolunda (M.Füzulinin vəfatının 400 illiyi münasibətilə). Bakı, 1958, 10 dekabr.

 • Ədəbiyyat. Orta məktəbin 8-ji sinfi üçün. Bakı: Azər­nəşr, 1937…

 • Ədəbiyyat. Orta məktəbin 9-ju sinfi üçün. Bakı: Azər­nəşr, 1937…

 • Ədəbiyyat dərnəyində (ADU-da Füzulini öyrənən dər­nəyin fəaliyyəti haqqında). Bakı, 1958, 17 fevral.

 • Ədəbiyyat xəbərləri (Məqalədə Ə.Bən­dəroğlunun «Türk­­man şairi Füzuli boyatlı» kitabının çap olunması haqqında məlumat verilir). Yurd, 1971, 17 haziran (iyul). Əski əlifbada.

 • Ədəbiyyat xrestomatiyası. Azərbayjan dilində olmayan məktəblərin 9-ju sinfi üçün. Bakı: Azərnəşr, 1937…

 • Ədəbiyyat xrestomatiyası. Orta məktəbin 9-ju sinfi üçün. Bakı: Azərnəşr, 1937…

 • Ədəbiyyat xrestomatiyası. Orta məktəbin 8-ji sinfi üçün. Bakı: Azərnəşr, 1937…

 • Ədəbiyyat yolu. Füzuli 515. Ədəbiyyat qəzeti. 2009, 20 noyabr.

 • Əfəndiyev A. Füzuli haqqında. Azərbayjan, 1992, № 5-6, s. 164.

 • Əfəndiyev E. Füzuli -500: Mətbuat konfransı. Ədəbiyyat qəzeti, 1996, 8 noyabr.

 • Əfəndiyev E. Yubileyə Bakıda nöqtə qoyulajaq. Azad­lıq, 1996, 2 noyabr.

 • Əfəndiyev Ə. Füzulinin tibbi görüşləri. Azərbayjan gənj­ləri, 1958, 5 sentyabr, 2 noyabr.

 • Əfəndiyev H. Füzuli-Azərbayjan klassik bədii nəsrinin banisi kimi («Hədiqətüs-süəda», «Şikayətnamə» haq­qında). Əfəndiyev Hidayət. Azərbayjan bədii nəsri­nin tarixindən. Bakı: Azərnəşr, 1963, s. 23-66.

 • Əfəndiyev H. Füzulinin nəsri. Azərbayjan, 1958, № 2, s.183-193; Əfəndiyev H. Azərbayjan bədii nəsrinin tarixindən. Bakı, 1963.

 • Əfəndiyev R. Azərbayjan türklərinə məxsus ədəbiyyat (Füzuli haqqında və əsərlərindən nümunələr). Əfən­diyev R. Bəsirətül ətfal. Bakı, 1901, s. 133, 153-189.

 • Əfəndiyev S. Nakamın yaradıjılığına Füzulinin təsiri. Azərbayjan, 1958, № 12, s. 83-90.

 • Əfəndizadə J. Füzulinin 400 illik müsamirə gejəsi. Yeni yol, 1925, 28 may.

 • Əhmədli S. Xalq yaradıjılığının M.Füzuli lirikasına təsiri. Kirovabad kommunisti, 1958, 14 oktyabr.

 • Əhmədli S. İraqda Füzuli günləri Ədəbiyyat qəzeti, 1994, 30 sentyabr.

 • Əhmədli S. Təbrizə gedirik: İranda Füzuli günləri. Ədə­biyyat qəzeti, 1994. 14 oktyabr.

 • Əhmədov J. Füzuli irsi ilə yeni görüş. Bakı, 1983, 14 iyul.

 • Əhmədov J. Füzuli şeirinin tərbiyəvi əhəmiyyəti. Azər­bayjan müəllimi, 1958, 3 iyul.

 • Əhmədov J. Hikmətli sözlər (M.Füzulinin hikmətli söz­ləri haqqında). Azərbayjan pioneri, 1958, 8 aprel.

 • Əhmədov J. Qabaqjıl fikirlər ustadı (Füzuli haqqında). Azərbayjan dili və ədəbiyyatı tədrisi, 1958, IV buraxılış, s. 55-57.

 • Əhmədov F. Əlizadə A. Füzuli ana dilindən nejə isti­fa­də etmişdir. Füzulinin dili (məqalələr toplusu). Bakı: Elm, 1997, s. 110-117.

 • Əhmədov R. Füzuli poeziyasında islam dininin tərən­nümü. Təhsil, 1994, 21 sentyabr.

 • Əhmədova G. Füzulinin «Su» qəsidəsində lirik qəh­rəman tipləri. Filologiya məsələləri, 2007, № 2, s.300-312.

 • Əhmədova M. S.Ə.Nəbati qəzəllərində Füzuli nəfəsi, Füzuli səsi. Risalə. Araşdırmalar toplusu. Bakı: Nurlan, 2004, № 1, s. 72-75.

 • Əkbərov M. Meyvələrin söhbəti. Azərbayjan pionerii, 1958, 9 dekabr.

 • Əkbərov R. Füzulinin tibbi-fəlsəfi görüşləri (birinji mə­qalə). Kredo, 2007, 20 yanvar.

 • Əkbərov T.V. Füzulinin məhəbbət və kədər fəlsəfəsi. Elm və həyat, 1978, № 10, s. 28-29.

 • Əkbərov T.V. Füzulinin məhəbbət və kədər fəlsəfəsi. Elm və həyat, 1978, № 10, s. 29.

 • Əkbərov T.V. M.Füzulinin məzarı hansıdır. Ədəbiyat və in­jəsənət, 1972, 5 avqust.

 • Əkbərov Z. Füzuli sənətinin qüdrəti. Əkbərov Z. Klassik irs və müasir ədəbiyyat. Bakı: Yazıçı, 1988, s. 27-36.

 • Əkbərov Z. Füzuli sənətinin təsir dairəsi haqqında. Azər­bayjan müəllimi, 1958, 11 sentyabr.

 • Əkbərov Z. Füzulinin təsir dairəsi. Ədəbiyyat və injə­sənət, 1985, 11 yanvar.

 • Əkbərov Z. Şairin lirikasında Füzuli motivləri. S.Ə.Şir­vani – 150. Azərbayjan müəllimi, 1985, 10 iyul.

 • Əkbərov Z. Şərq şeirinin günəşi (Füzulinin anadan ol­masının 500 illiyi qarşısında. Məqalədə Füzuli dühası və onun davamçılarından bəhs olunur). Elm, 1986, 10 sen­tyabr.

 • Əkbərzadə Ş. Füzuli ruhunun pərvanəsiydik. Mədəniy­yət, 1994, 15 oktyabr.

 • Əkrəm J. Əruzun nəzəri əsasları və Azərbayjan əruzu. Bakı: Elm, 1977, s. 274-286.

 • Əkrəm J. Füzuli şeirinin vəzni. Məhəmməd Füzuli. Vəfatının 400 illiyi münasibətilə elmi-tədqiqi məqalələr. Bakı: Azərnəşr, 1958, s. 80-138.

 • Əkrəm J. Füzulinin əsərlərini öyrənirik. Azər­bayjan gənjləri, 1958, 17 avqust.

 • Əkrəm J. Füzulinin «Hədiqət-üs-süəda»sında olan mən­zum əsərlərin vəzni. Füzulinin 400 illiyi. Azər­bay­jan EA-nın xəbərləri curnalının xüsusi nömrəsi. Bakı: Azərbayjan SSR EA nəşriyyatı, 1958, s. 111-125.

 • Əkrəm J. Füzulinin həyatına dair yeni məlumat. Ədə­biyyat və injəsənət, 1958, 15 noyabr.

 • Əkrəm J. Füzulinin «Leyli və Məjnun» poemasındakı vəzn növləri. Azərbayjan dili və ədəbiyyatının tədrisi. Bakı, 1958, IV buraxılış, s. 38-54.

 • Əkrəm J. Füzulinin yubileyi qarşısında qəlbim. Ədəbiy­yat qəzeti, 1993, 26 mart.

 • Əkrəm J., Hüseynov., H., Əfəndiyev A., Əlizadə L., Mə­həmmədi M., Babayev N., Füzuli dünyası: Müla­hi­zələr, düşünjələr. Azərbayjan, 1992, № 5, s. 162-171.

 • Ələkbərli Ə. Məhəmməd Füzuli – 500. Xalq qəzeti, 1996, 9 noyabr.

 • Ələkbərli M.K. Azərbayjan ədəbiyyatı (Füzuli haqqında da bəhs olunur). I Ümum ittifaq yazıçıları qurultayında söylənmiş məruzə. Bakı: Azərnəşr, 1933, s. 8-9.

 • Ələkbərli M.K. Azərbayjan ədəbiyyatı (Füzulidən də bəhs olunur). İnqilab və mədəniyyət, 1934, № 11-12, s.13-27.

 • Ələkbərov S. Teymuroğlu İ. Füzuli poeziyasının estetik dəyəri. Azər­bay­jan, 1995, 7 yanvar.

 • Ələkbərov Y. Füzuli lirik şairdir. Şərq qapısı, 1958, 7 avqust.

 • Ələskərov M. M.Füzulinin «Leyli və Məjnun» əsə­rin­də­ki sənətkarlıq xüsusiyyətlərinin tədrisi haqqında. Azər­bayjan dili və ədəbiyyatı tədrisi, 1961, buraxılış 3, s.54-69.

 • Əlibəyli Ş.Ə. «Bədən mülkü» (Füzulinin farsja diva­nın­da somantik adlar). AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu, Şərq filologiyası məsələləri. I buraxılış. Bakı: Nurlan, 2005, s. 387-415.

 • Əlibəyli Ş.Ə. «Javidlik sözdədir, bil həqiqəti» (Füzulinin fars divanını oxuyarkən). Azərbayjan, 2001, № 11, s.171-174.

 • Əlibəyli Ş.Ə. Farsdilli şeir leksikası və Füzulinin farsja divanı. AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu, Elmi araşdırmalar. Bakı: Nurlan, 2004, s.157-160.

 • Əlibəyli Ş.Ə. Firdovsi və Füzuli nəzmində nur və zülmət əksliyi. Risalə. Araşdırmalar toplusu. Bakı: Nurlan, 2005, № 2, s. 52-61.

 • Əlibəyli Ş.Ə. Füzulinin fars divanında qoşa sözlər. Hik­mət, 2003. № 1.

 • Əlibəyli Ş.Ə. Füzulinin fars divanında Qoşa sözlərin semantikası. AMEA-nın Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası, 2005, № 4, s. 76-85.

 • Əlibəyli Ş. Ə. Füzulinin fars divanında «sağər» istilahı. Filologiya məsələləri. № 5. Bakı, 2004, s.139-145.

 • Əlibəyli Ş.Ə. Füzulinin fars divanında «sevgi» sözünün sinonim sırası. Risalə. Araşdırmalar toplusu. № 3. Bakı: Nurlan, 2006, s. 17-35.

 • Əlibəyli Ş.Ə. Füzulinin Fars divanının özəllikləri. Elmi araşdırmalar. VIII buraxılış. Bakı 2006, № 1-4, s.289-294.

 • Əlibəyli Ş.Ə. Füzulinin farsja divanı (bəzi dil xüsusiy­yət­lərinə dair). Risalə. Araşdırmalar toplusu. Bakı: Nur­lan, 2004, № 1, s. 65-71.

 • Əlibəyli Ş.Ə. Füzulinin farsja divanı (bəzi dil xüsusiy­yət­lərinə dair). Risalə. Araşdırmalar toplusu. Bakı: Nur­lan, 2004, № 1. s. 65-71.

 • Əlibəyli Ş.Ə. Füzulinin farsja divanı: mü­hakimələr və mübahisələr. «Şərqin aktual problemləri» mövzusunda akademik Z.M.Bün­yadovun 80 illiyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı: Nurlan, 2003, s. 248-250.

 • Əlibəyli Ş.Ə. Füzulinin farsja divanında diqlossiya. AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İns­ti­tutu, «Elmi araşdırmalar». Bakı: Nurlan, 2000, № 3-4, s.137-140.

 • Əlibəyli Ş.Ə. Füzulinin farsja divanında favorit sözlər. AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitu­tunun, «Elmi araşdırmalar» toplusu. Bakı: Nurlan, 2008.

 • Əlibəyli Ş.Ə. Füzulinin farsja divanında ikidilliliyin funk­sional təhlili. «Şərqin aktual problemləri», mövzusunda akademik Z.M. Bünyadovun xatirəsinə həsr olunmuş elmi-nəzəri ikonfransın materialları. Bakı: Nurlan, 2001, s.182-184.

 • Əlibəyli Ş.Ə. Füzulinin farsja divanında məjaziobraz ifadələr. AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Tədqiq­lər. Bakı: Nurlan, 2007, № 2, s. 199-310.

 • Əlibəyli Ş.Ə. Füzulinin farsja divanında rəng adları bildirən sifətlər. Risalə. Araşdırmalar toplusu. № 4. Bakı: Nurlan, 2007, s. 41-53.

 • Əlibəyli Ş.Ə. Füzulinin farsja divanında səstəqlidi söz­lər. Tədqiqlər. Prof. Vaqif Aslanovun 75 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı: Nurlan, 2003, s.166-168.

 • Əlibəyli Ş.Ə. Füzulinin farsja divanında «sağər» istila­hı­nın sinonimləri. «Azərbayjan klassiklərinin əsərlə­rin­də irfan təjəllisi» toplusu. Urmiya Universitetinin nəş­riy­yatı, 1385, s. 364-369.

 • Əlibəyli Ş.Ə. Füzulinin farsja divanında sintaktik təkrar. «Şərqşünaslığın aktual prob­lemləri» mövzusunda pro­fes­sor Vasim Məm­mədəliyevin anadan olmasının 60 il­liyinə həsr edil­miş respublika elmi konfransının mate­rialları. Bakı: BDU-nun nəşri, 2002, s. 116-119.  Dostları ilə paylaş:
 • 1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   22


  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə