BiBLİoqrafiya azərbayjan miLLİ elmlər akademiyasi məHƏMMƏd füzuli adına Əlyazmalar institutu məHƏMMƏd füzuliYüklə 3,81 Mb.
səhifə15/22
tarix24.12.2017
ölçüsü3,81 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   22

 • Əlizadə L. Füzuli alleqoriyalarında bədii təsvir vasitələri. Azərbayjan müəllimi, 1985, 20 dekabr.

 • Əlizadə L. Füzuli alleqoriyasında eşq və gözəlliyin anlayışı. Gənj ədəbiyyatşünasların dördünjü respublika konfransı. Bakı, 1984, s. 74-76.

 • Əlizadə L. Füzuli mənim üçün məqsəddir. Ədəbiyyat qəzeti, 1994, 25 fevral.

 • Əlizadə L. Füzuli poeziyasının musiqisi. Ədəbiyyat və injəsənət, 1987, 12 iyun.

 • Əlizadə L. Füzuli rəmzlərinin bəzi poetik məna çalarları haqqında. Azərbayjan Respublika EA Nizami Gənjəvi adına Azərbayjan ədəbiyyatı Muzeyi. Məhəmməd Füzulinin 500 illiyinə həsr edilmiş Respublika konfransının materialları (Tezislər). Bakı, 1996.

 • Əlizadə L. Füzuli sənətinə yeni baxış (Sabir Əliyevin 1986-jı ildə «Yazıçı» nəşriyyatında çap olunan «Füzulinin poetikası» kitabı haqqında»). Azərbayjan 1987, № 10, s. 180-182.

 • Əlizadə L. Füzuli yanğısı ilə… Azərbayjan, 1996, № 1-3, s. 24-27.

 • Əlizadə L. Füzulidə alleqoriya problematikası. Məhəm­məd Füzuli – 500. Beynəlxalq Füzuli simpoziumunun materialları (7-8 noyabr 1996). Bakı: Sabah, 1997, s. 207-215.

 • Əlizadə L. Füzulidə alleqoriyaların bəzi xü­susiyyətləri haqqında. Respublika aspi­rant­larının elmi konfransının materialları. II kitab. Bakı, 1982, s. 140-144.

 • Əlizadə L. Füzulini tədris edərkən. Azərbayjan müəllimi, 1987, 8 iyul.

 • Əlizadə L. Füzulinin alleqorik poemalarının sucet və kompozisiyası. Azərbayjan EA - nın Xəbərləri. Ədəbiyyat və injəsənət seriyası, 1985, № 2, s. 49-52.

 • Əlizadə L. Füzulinin bir məjazı haqqında. Azərbayjan müəllimi, 1986, 14 noyabr.

 • Əlizadə L. M.Füzulinin «Həft jam» poemasında musiqi­nin alleqorik təjəssümü. Ədəbiyyat və injəsənət. 1980, 22 fevral.

 • Əlizadə L. Füzulinin «Leyli və Məjnun» poeması ingilis dilində. Azərbayjan EA-nın Xəbərləri. Ədəbiyyat, dil və injəsənət, seriyası, 1983, № 4, s.22-27.

 • Əlizadə L. Füzuliyə məhəbbətlə. Azərbayjan gənjləri, 1994, 13 oktyabr.

 • Əlizadə L. Həmişə sözüm aşiqanədir. Azərbayjan qadı­nı, 1994, № 10-12, s. 3-4.

 • Əlizadə L. İyirmi səkkiz ildən sonra («Elm» nəşriyyatı­nın 1985-ji ildə M.Füzuli «Əsər­ləri»nin beşinji jildini buraxması haq­qında). Azərbayjan, 1986, № 12, s.176-178.

 • Əlizadə L. Klassik Azərbayjan ədəbiyyatında alleqorii­ya­nın bədii-estetik təsir və fikrin inikas vasitəsi kimi fəal rolu. Filologiya məsələləri, 2008, № 3, s. 347-359.

 • Əlizadə L. Qəlb şairinin alleqoriyaları (M.Füzuli əsərləri haqqında). Azərbayjan. 1981. № 12, s. 176-181.

 • Əlizadə L. «Qələm sındırdı təsvirim…». Azərbayjan, 2005, № 12, s. 153-158.

 • Əlizadə L. «Səhldir hər jəm ki, qəmxarı ola». Azərbay­jan, 2003, № 9, s. 178-181.

 • Əlizadə L., Bağırov Ə. Füzulinin yeni əlyazması («Rin­dü Zahid» və «Səhhət və Mərəz»in əlyazması haqqın­da). Ulduz, 1988, № 9, s. 88-89.; «Azərbayjan» 1990, № 273, s. 48-50.

 • [Əlizadə] Mübariz M. Dahi şair alovlu aşiq (M.Füzulinin ölümünün 380 illiyi münasibətilə). Ədəbiyyat qəzeti, 1944, 12 yanvar.

 • Əlizadə M. Füzuli əsərlərinin birinji jildi. Ədəbiyyat və injəsənət, 1958, 2 avqust.

 • Əlizadə M. Füzuli teatrı. Xalq qəzeti, 1996, 7 noyabr.

 • Əlizadə M. M. Füzulinin poetik xüsusiyyətləri. Gənj işçi, 1941, 12 mart.

 • Əlizadə S.Q. Elm hərfdən başlanar. Füzuli 500. Ədə­biyyat qəzeti, 1994, 23 sentyabr.

 • Əlizadə S.Q. Füzuli dil və sənət haqqında. Azərbayjan Ali və Orta ixtisas Təhsili nazirliyinin «Elmi əsərləri». Dil və ədəbiyyat seriyası, 1974, № 6, s. 39-45; 1975, № 1, s. 13-20.

 • Əlizadə S.Q. Füzuli dilində frazeologiyanın mövqei və əhəmiyyəti. Füzulinin dili (Məqalələr toplusu). Bakı: Elm, 1997, s. 99-110.

 • Əlizadə S.Q. Füzuli dilinin frazologiyasının aktual problemləri. Respublika elmi konfransı məruzələrinin tezisləri. Bakı, ADU-nun nəşri, 1990, s. 10-11.

 • Əlizadə S.Q. Füzuli əsərlərinin nəşrlərindəki tekstoloci nöqsanlar haqqında. Orta əsr əlyazmaları və Azərbay­jan mədəniyyəti tarixi problemləri. IV Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları. Bakı: Örnək, 1995, s. 20-21.

 • Əlizadə S.Q. Füzulinin bir qitəsi haqqında. S.M. Kirov ad. ADU-nun Elmi əsərləri: Dil və ədəbiyyat seriyası, 1972, № 3, s. 10-15.

 • Əlizadə S.Q. Füzulinin türkjə divanının son İran nəşri haqqında. Məhəmməd Füzuli -500. Beynəlxalq Füzuli simpoziumunun materialları (7-8 noyabr 1996). Bakı: Sabah, 1997, s. 140-145.

 • Əlizadə S.Q. Yenilməz üslub (M.Füzulinin fərdi dil üslu­bu haqqında). Ədəbiyyat və injəsənət, 1990, 25 may.

 • Əmi oğlu Nəjməddin. Böyük türk şairi Məhəmməd Füzuli (Həyat və yaradıjılığı haqqında). Qardaşlıq, 1972, № 10-12, s. 9. Əski əlifbada.

 • Əmirəhmədov Ə.B. Məhəmməd Füzuli irsinin translite­rasiya və tərjümələrinə dair qeydlər. Orta əsr əlyaz­maları və Azərbayjan mədəniyyəti tarixi problemləri. IV Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları. Bakı: Örnək, 1995, s. 85-88; Azərbayjan Respublika EA Nizami Gənjəvi adına Azərbayjan Ədəbiyyatı Muzeyi. Məhəmməd Füzulinin 500 illiyinə həsr edilmiş Respublika Konfransının materialları (Tezislər). Bakı, 1996, s. 31-32.

 • Əmrahov S. Beyləjan Boyatdan Kərbəlaya gör belə başlanmışdı. Azərbayjan müəllimi, 2006. 14 aprel.

 • Əsəd Rza oğlu. Füzuli əsərlərinin ən qədim əlyazma­ları. Azərbayjan gənjləri, 1958, 10 dekabr.

 • Əsəd Rza oğlu. Füzuli əsərlərinin fars dilində əlyazma­larına dair. Azərbayjan müəllimi, 1958, 8 dekabr.

 • Əsədov Ə. «Leyli və Məjnun» yazılı ədəbi dilimizin ilk böyük abidəsidir. Füzuli – 500. Ziya, 1994, 12 may.

 • Əskərli Z., Allahyarov K. Füzuli şeiri-zərif mənalar poeziyası. Azərbayjan müəllimi, 1997, 22 aprel.

 • Əskərov A. Füzuli Azərbayjan dili haqqında. Şərq qapı­sı, 1958, 12 sentyabr.

 • Əsgərov M. Füzuli və gənjlik. Azərbayjan gənjləri, 1958, 3 oktyabr; Mingəçevir işçisi, 1958, 16 oktyabr.

 • Əsgərov M. M.Füzulinin «Leyli və Məjnun» əsərindəki sənətkarlıq xüsusiyyətlərinin tədrisi haqqında. Azərbay­jan dili və ədəbiyyatı tədrisi, 1967, III buraxılış, s.54-69.

 • Əsgərov M. Füzulinin «Leyli və Məjnun» əsərinin tədrisinə dair. V.İ.Lenin adına APİ-nin «Əsərləri», 1963, j.23, s. 89-102.

 • Əsgərov M. M.Füzulinin «Meyvələrin söhbəti» əsərinin tədrisi təjrübəsindən. Azərbayjan dili və ədəbiyyatı təd­risi, 1958. IV buraxılış, s. 23-30, s. 55-85.

 • Əsgərov M. Ölməz poeziya (Füzulinin poetik yaradıjılığı haqqında). Azərbayjan, 1958, № 12, s. 91-100.

 • Əsgərov M. VIII sinifdə Füzuli lirikasının tədrisi təjrübə­sin­dən. Azərbayjan məktəbi, 1958, № 1, s. 28-41.

 • Əsgərov M. Füzulinin «Padşahi-mülk…» qitəsinin tədri­si təjrübəsindən. Azərbayjan müəllimi, 1958, 28 sen­tyabr.

 • Əsgərov M.Ə., Əliyev Ə. M.Füzulinin «Meyvələrin söh­bəti» əsərinin tədrisi. Azərbayjan dili və ədəbiyyatı təd­risi. 1958, burax. 4. s. 55-85.

 • Əsgərov R. Azərbayjan paytaxtı şənlik içərisindədir (M.Füzulinin vəfatının 400 illiyi münasibətilə). Sovet Er­mənistanı, 1958, 10 dekabr.

 • Əsgərova F. Füzuli irsi, Üzeyir sənəti: «Leyli və Məj­nun» operası haqqında. Mədəniyyət, 1992, 16 aprel.

 • Əsgərova F. Üzeyir Hajıbəyov və Məhəmməd Füzuli «Leyli və Məjnun»u. Musiqi dünyası, 2008, № 1-2 (35), s. 64-65.

 • Əşrəf F. Füzuli divanı qarşısında. Kirovabad kommu­nisti, 1958, 11 dekabr.

 • «Əşrəqət» min fələkil…» qəzəli Əkrəm Şamxalın yo­zumunda. İnjəsənət, 1994, 9 iyun.

 • Əzimli Ə. Füzuli jazibəsi və eşq vüsalı. Janını jananı­na feda edən ozan Füzuli. Hazırlayanlar: Gulağ Öz, İvkin Hayrettin. Ankara, 2010, s. 147-158.

 • Əzimov A. M.Füzulinin «Leyli və Məjnun poemasının tədrisi təjrübəsindən. Azərbayjan müəllimi, 1958, 3 iyul.

 • Əzimov P. Füzuli fəxrimizdir. Kommunist, 1958, 10 de­kabr.

 • Əziz Sami. Füzuli əl-Bağdadi (Yaradıjılığı haqqında). Qardaşlıq, 1969, № -3 s. 2-3. Əski əlifbada.

 • Əzizov M. Xətt sənəti və bədii söz (M.Füzuli yaradıjı­lığında xətlə bağlı deyimlər haqqında). İnjəsənət, 1994, 10 may.

 • Famil M. Füzuli babam. Ədəbiyyat və injəsənət, 1980, 30 may.

 • Faruq S.D. Beş əsrdir ki, Füzuli sənəti İraq və Azər­bayjan xalqlarının ürəklərinin birləşdirən etibarlı yoldur. Ədəbiyyat qəzeti, 1994, 2 sentyabr.

 • Faseh R. Bir qəsidənin açması (Füzuli qəsidəsi). Ədə­biyyat qəzeti, 1993, 29 oktyabr.

 • Faseh R. Məhəmməd Füzulinin «Zəhinihanu ol nihan­dan məsəbə peynə, biharisünülə əmvaj peydə. Jər na­peydə məmləm» qəsidəsinin şərhi. Elm, 1991, 14 dekabr.

 • Fazil Ş. Füzulinin asanlaşdıra bilmədiyi çətin bir məsələ barədə (Polemika). Azərbayjan, 2004, № 1, s.173-177.

 • Fazil Ş. Yeddi gün Tehranda. Azərbayjan, 1996, 4 yan­var.

 • Fərəjullayev F. Füzuli məjlisi. Xalq qəzeti, 1996, 29 oktyabr.

 • Feyzullayeva V. Füzuli haqqında yeni tədqiqat (S.Roş­danın Füzuliyə həsr etdiyi namizədlik dissertasiyası haqqında). Ədəbiyyat və injəsənət, 1983, 10 iyun.

 • Feyzullayeva V. Füzuli qəsidələrində ijtimai motivlər. Azərbayjan EA «Xəbərləri». Ədəbiyyat, dil və injəsə­nət seriyası, 1969. № 2, s. 17-25.

 • Feyzullayeva V. Füzuli qəsidələrində tarixi şəxsiyyətlər. Qobustan, 1995. Məhəmməd Füzuli-500, Xüsusi bura­xılış.

 • Feyzullayeva V. Füzuli qəsidələrinin bədii xüsusiyyətləri haqqında. S.M. Kirov ad. ADU-nun «Elmi əsərləri». Dil və ədəbiyyat seriyası, 1970, № 5-6. s. 95-100.

 • Feyzullayev V. Füzulinin sevgi, eşq poetikası: Füzuli-500. Elm, 1994, 5 fevral.

 • Feyzullayeva V. Gizli sözə aydın baxış (Lalə Əlizadənin 1989-ju ildə»Yazıçı» nəşriyyatında çap olunmuş «Fü­zu­linin gizli sözü» kitabı haqqında). Ədəbiyyat və injə­sənət, 1990, 18 may.

 • Feyzullayeva V. Gözəllik və məhəbbət nəğməkarı (M.Füzuli haqqında). Azərbayjan qadını, 1969, № 5, s.18.

 • Feyzullayeva V. Klassiklərimizi tərjümə və Füzulinin ərəbjə şeirləri. Ədəbiyyat və injəsənət», 1969, 9 av­qust.

 • Feyzullayeva V. Məhəmməd Füzuli (Müqəd­dimə). Azər­bayjan klassik ədəbiyyatı kitab­xanası seriyasında. 20 jilddə, VII jild. Bakı, 1986.

 • Feyzullayeva V. Nəsimi və Füzuli. Bax: İmaməddin Nə­simi. Məqalələr məjmuəsi. Bakı: Elm, 1973, s.205-217.

 • Feyzullazadə V. Qəsidə (Füzuli haqqında). Azərbayjan ədəbiyyatının tarixi poetikası. II kitab. Poetik fikrin təkamülü. Bakı: Elm, 2006, s. 311-316.

 • Feyzullazadə V. Məhəmməd Füzuli (Elmi tərjümeyi-hal). Məhəmməd Füzuli–500. Bey­nəlxalq Füzuli simpo­ziumunun materialları (7-8 noyabr 1996). Bakı: Sabah, 1997, s. 266-272.

 • Fəhmi Əli. Füzuli qəzəllərinin bəzi poetik xüsusiyyətləri haqqında. Məhəmməd Füzuli. Vəfatının 400 illiyi müna­si­bətilə elmi-tədqiqi məqalələr. Bakı, Azərnəşr, 1958, s. 250-271.

 • Fəxrəddin Əlinin Füzuli əsərlərinə çəkdiyi illüstrasiya­lar­dan. Ədəbiyyat qəzeti, 1994, 11 yanvar.

 • Fərhadov F. M.Ə.Sabirin yaradıjılığında Füzuli ənənə­ləri haqqında. Azərbayjan dili və ədəbiyyat tədrisi, 1961, burax. 4 (32), s.12-21.

 • Fərzəli Ə. Füzulidə ateizm «Kəşf» etmişdilər. Millət, 1994, 3 oktyabr.

 • Fərzəli Ə. Pənbəyi-daği junun… Füzuli-500. Vahid-Məhəmməd ojağı, № 6; Azərbayjan gənjləri. Xüsusi səhifə, 1993, 6 noyabr.

 • Fərzəli Ə. Tanrıya eşq ilə dolu. Şəhriyar, 1995, 26 yanvar.

 • Fərzəliyev Ş. Bu kitabı oxuyun. (H.Araslının «Füzuli» ki­ta­bı haqqında). Azərbayjan gənjləri, 1958, 20 avqust.

 • Fətəliyeva N. Füzuli şeirində «Zülf» təsəvvüfi məjaz kimi. Məhəmməd Füzuli – 500. Beynəlxalq Füzuli sim­poziumunun materialları (7-8 noyabr 1996). Bakı: Sa­bah, 1997. s. 106-110.

 • Fətəliyeva N. «Leyli və Məjnun» əlyazmalarda. Orta əsr əlyazmaları və Azərbayjan mədəniyyəti tarixi prob­lemləri. IV Respublika elmi-nəzəri konfransının mate­rial­ları. Bakı: Örnək, 1995, s. 109-114.

 • Füzuli (Füzulinin vəfatının 400 illik yubileyi qarşısında). Kommunist 1958, 10 dekabr.

 • Füzuli abidəsinin təməl daşı qoyuldu. Kommunist, 1958, 11 dekabr.

 • Füzuli adına Beynəlxalq mükafat haqqında: əsasnamə. Azərbayjan, 1997, 18 sentyabr.

 • Füzuli adına Beynəlxalq mükafat haqqında əsasna­mə­nin təsdiq edilməsi və Füzuli adına Beynəlxalq mükafat komissiyasının tərkibi barədə. Azərbayjan Respublika­sının Prezidentinin sərənjamı. 1997, 17 sentyabr; Azər­bayjan, 1997, 18 sentyabr.

 • Füzuli adına Beynəlxalq mükafatın təsis edilməsi haq­qında: Azərbayjan Respublikası Prezidentinin sərənja­mı. Azərbayjan, Xalq qəzeti, 1996, 14 sentyabr.

 • Füzuli – Azərbayjan klassik ədəbi dilinin yaradıjısıdır. Şərqin şəfəqi, 1958. 10 dekabr.

 • Füzuli -500. (M.Füzulinin 500 illik yubileyini keçirmək üçün respublika təşkilat komitəsinin yaradılması haqqın­da məlumat) Ədəbiyyat qəzeti, 1992, 4 sentyabr.

 • Füzuli – 500. Daha bir yubiley nəşri (Ankarada nəşr olu­nan «Füzuli» adlı kitab-albom haqqında). Azərbay­jan, 1996, 4 dekabr.

 • «Füzuli-500» RƏMZLİ, «vəhdət» (Elmi-mədəni ekspe­di­si­yanın təşkili haqqında). «Jümə» qəzeti, 1992, sen­tyabr,

 • Füzuli – 500. Sənədli film. Azərbayjan, 1997, 3 sen­tyabr.

 • Füzuli – 500. Yubileyin qonaqları. Azərbayjan, 1996, 5 noyabr.

 • Füzuli. Əlyazmalar kataloqu. Tarix, joğrafiya, ədəbiyyat nəzəriyyəsi, təzkirələr, bədii ədəbiyyat və münşat. /Tər­tib edəni: M. Sultanov. j. 1. Bakı, 1963, s. 286-306.

 • Füzuli. Fəlsəfə ensiklopedik lüğəti. Bakı, 1997, s.460-461.

 • Füzuli deyəndə… Məhəmməd Füzuli – 500. (Şair haq­qında Azəroğlu Balaş, Fikrət Qoja, Vaqif Səmədoğlu, Səyavuş Sərxanlı, Vaqif Bayatlı, Elçin Aslanoğlunun fikirləri). Azərbayjan, 1996, № 1-3, s. 28-29; 44-45; 63.

 • Füzuli dilinin bədiiliyi haqqında. Şərqin şərəfi, 1957, 15 dekabr.

 • Füzuli dilinin leksik tərkibi haqqında. Nizami adına Ədəbiyyat və dil institunun əsərləri. Dilçilik seriyası, 1957, j. VIII, s. 161-183.

 • Füzuli diridir (J.Məmmədquluzadə, J.Jabbarlı, Ə.Ja­vad, S.Vurğun, A.Krımski, P. Hammer, Y. Gibb Füzuli haq­qında). Kommunist, 1958, 12 aprel.

 • Füzuli dünyası: Mülahizələr, düşünjələr. Azərbayjan 1992, № 5-6, s. 162.

 • Füzuli dünyası: Mülahizələr düşünjələr («Bizim sorğu» rubrikasında S.Çliyev, S.Əlizadə, M.Əliyev, N.Göyüşov və Əcdər Ol Füzuli haqqında). Azərbayjan, 1992, № 7-8, s. 168-182.

 • Füzuli dünyasına yola düşən karvan: Anadan olmasının 500 illik yubileyinə həsr olunan «Füzuli-500» adlı elmi-mədəni ekspedisiyasının rəhbəri Əlişir bəy Əhmədovla müsahibə /Müsahibəni apardı: İ.Vəliyev. Azərbayjan, 1992, 2 dekabr.

 • Füzuli (900-970). Ağazadə Fərhad. Ədəbiyyat məj­muəsi (qiraət kitabı). Bakı: İsabəy Aşurbəylinin «Kaspii» mətbəəsi, 1912, s. 95-99.

 • Füzuli ensiklopediyası sözlüyü təqdim olundu. Ədalət, 2005, 7 sentyabr.

 • «Füzuli ensiklopediyası»nın yaradılması haqqında: Azər­bayjan Respublikası prezi­dentinin sərənjamı. Azər­bayjan, Xalq qəzeti, 1996, 14 sentyabr.

 • Füzuli ərəb tədqiqatında. Ədəbiyyat və injəsənət, 1971, 18 dekabr.

 • Füzuli əsərlərinin I jildi. Kommunist, 1945, 28 aprel.

 • Füzuli əsərlərinin birinji jildi haqqında. Şərqşünaslıq institutunun «Elmi əsərləri». 1959, j. 1, s. 227-235.

 • Füzuli əsərlərinin təqdimatı. Ədəbiyyat qəzeti, 1996, 9 may.

 • Füzuli (F.B.Köçərli, J.Jabbarlı, E.Bertels, E.Gibb, P.Hammer Füzuli haqqında). Azərbayjan gənjləri, 1958, 10 dekabr.

 • Füzuli gejələri (Bakı, Kirovabad, Ordubad və Şama­xıdan məlumatlar). Azərbayjan müəllimi, 1958, 8 de­kabr.

 • Füzuli günü. Azərbayjan müəllimi, 1958, 23 mart.

 • Füzuli haqqında. Bakı, 1958, 9 dekabr.

 • Füzuli haqqında. (Görkəmli şəxslərin Füzuli haqqında dediklərindən). Ədəbiyyat və injəsənət, 1958, 10 de­kabr; Şərqin Şəfəqi, 1958, 10 dekabr; Azərbayjan mü­əllimi, 1958, 8 dekabr; Azərbayjan pioneri, 1958, 9 dekabr.

 • Füzuli haqqında yeni kitab (Hasibə Mazıoğlunun Tür­kiyədə 1956-jı ildə çap olunmuş «Füzuli və Hafiz» mo­noqrafiyası haqqında). Ədəbiyyat və injəsənət, 1958, 25 yanvar.

 • Füzuli haqqında yeni tədqiqat. (S.Raidanın Füzuliyə həsr etdiyi namizədlik dissertasiyası haqqında). Ədəbiy­yat və injəsənət, 1983, 10 iyun.

 • Füzuli haqqında (Gibb, Bertels, D.Köçərli, A.Şaiq, J.Jabbarlı, S.Vurğun, Mir Jəlal, M.J.Jəfərov, M.İbra­himov, H.Araslının fikirləri). Azərbayjan müəllimi 1958, 8 dekabr.

 • Füzuli haqqında. (Lui Aroqon, J.Məmməd­quluzadə, N.Tixinovun fikirləri). Şərqin şəfəqi, 1958, 10 dekabr.

 • Füzuli (həyat və yaradıjılığı haqqında). Azərbayjan tarixi. 3 jilddə, j. 1. Bakı, Azərbayjan EA nəşriyyatı, 1958, s. 272-275.

 • Füzuli (həyatı haqqında qısa məlumat). Bax: Seyidov Y. Abasov İ. Azərbayjan dili. Rus məktəblərinin 8-ji sinfi üçün dərslik. Ped. Ə.Əfəndizadə. Bakı, «Maarif» nəş­riyyatı, 1984, s. 62-63.

 • Füzuli (həyat və yaradıjılığı haqqında). Şaiq A. Gülzar. Bakı, 1912, s. 173.

 • [Füzuli haqqında]. Azərbayjan Milli Ensik­lopediyası. Bakı: Azərbayjan Milli Ensik­lopediyası elmi mərkəzi, 2007, s. 741-742.

 • Füzuli haqqında söz. Azərbayjan qadını, 1994, № 10-12, s. 2.

 • Füzuli (Həyat və yaradıjılığı haqqında). Bax: Müxtəsər Azərbayjan ədəbiyyatı tarixi. j. 1, Bakı: EA nəşriyyatı, 1943, s. 193-222.

 • Füzuli ispan dilində. Kitablar aləmində, 1983, № 3, s. 29.

 • Füzuli italyan tədqiqatında (A.Bombaçının 1971-ji ildə Edinburqda ingilis dilində nəşr olunmuş «İran və İslam» kitabına daxil edilmiş «Füzulinin yeri və doğulduğu il» məqaləsi haqqında), Bakı, 1974, 30 oktyabr.

 • Füzuli qəzəlləri fransız dilində. «Ədəbiyyat və injəsə­nət», 1970, 13 iyun.

 • Füzuli qəzəllərrində xüsusi adların üslubi-poetik xüsu­siy­yətləri. Azərbayjan onomastikası problemlərinə həsr edilmiş IV elmi-nəzəri konfransın materialları. 26-27 mart 1992. Bakı: Azərbayjan Dövlət Pedoqoci İnstitutunun nəşri, 1993, s. 9-12.

 • Füzuli qonaqları. Ədəbiyyat qəzeti, 1996, 22 noyabr.

 • Füzuli «Leyli və Məjnun»unun merajnaməsi. Elm və həyat, 1992, № 10-12, s. 10-12.

 • Füzuli lirikasının dil və üslub xüsusiyyətləri. Araslı H., Eyvazov H. Ədəbiyyat: 8-ji sinif: Yenidən işlənmiş və təkmilləşdirilmiş nəşri. Bakı: Maarif, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, s. 106-108.

 • Füzuli (M.Füzulinin vəfatının 400 illiyi münasibətilə). 1958, 10 dekabr.

 • Füzuli M. Bax: Əlyazmalar kataloqu (jünglər) /Müqəd­di­məsi M.Sultanovun, red. J. V. Qəhrəmanov. j. 2. Bakı, 1977. - № 1, 2, 5, 7, 9, 14-19, 22-24, 26, 27, 31, 34, 37,45, 46, 48-51, 56, 59, 63, 68, 70, 73-75, 78, 79, 86, 88-90, 92, 94, 96, 97, 99, 100, 105, 109, 111, 113, 114, 116, 117,119, 126-129, 136-139, 146, 149, 152, 163, 166, 178, 180, 182, 189, 193, 194, 203, 210, 213, 217, 222, 232, 235, 237.

 • Füzuli Məhəmməd ibn Süleyman. Bax. Məhəmmədəli Tərbiyət. Danişməndani-Azərbayjan. Bakı: Azərnəşr, 1987, s. 354-355.

 • Füzuli Məhəmməd Süleyman oğlu. Azərbayjan kimya­çısı, 1994, 10-17 noyabr.

 • Füzuli Məhəmməd Süleyman oğlu (1494-1556). Azər­bay­jan Sovet ensiklopediyası, Bakı, 1987, j. 10, s.14-17.

 • Füzuli Məhəmməd Süleyman oğlu. Üzeyir Hajıbəyli ensiklopediyası. Bakı: Şərq-Qərb,2008, s. 58. Üzeyir dün­yası seriyasında.

 • Füzuli Molla Nəsrəddin, 1925, № 25, 23 may.

 • Füzuli. Molla Nəsrəddin. 1925, № 21, s. 2.

 • Füzuli mükafatına özbək şairi layiq görüldü (Tura Mirzə­nin «Əmir Teymur» poeması layiq görülüb). Azərbay­jan, 1996, 2 may.

 • Füzuli nə deyir… (bir qəzəlin şərhi). Həzəj: Həzəji-müsəmməni-salim (dörd bölümlü bütöv həzəj) məfa İlün, məfa İlün, məfa İlün, məfa ilün. Şərh edəni Sabir Əliyev). Gənjlik, 1992, № 9-10, s. 31.

 • Füzuli ölməz şairdir. Azərbayjan kənd təsərrüfatı, 1958, 9 dekabr.

 • Füzuli poeziya bayramı. Bakı, 1983, 13 may.

 • Füzuli poeziya günləri. Böyük Azərbayjan şairi və mü­təfəkkiri M.Füzulinin anadan olmasının 490 illiyi qar­şı­sında. Ədəbiyyat və injəsənət, 1984, 25 may.

 • Füzuli poeziya günləri. Ədəbiyyat və injəsənət, 1983, 20 may, 1987, 19 iyun; Azərbayjan gənjləri. 1984, 19 may.

 • Füzuli poeziya günü. Azərbayjan, 1996, 1 oktyabr.

 • Füzuli (S.Əzim təzkirəsində verdiyi bir məsnəvi, 15 qəzəl, bir müsəddəs və haqqında qısa məlumatı. Salis üçünjü fəslində əhatə etmişdir). Şirvani S.Ə. Əsərləri. üç jilddə, j. 3. Bakı: nəşriyyatı, 1974, s.221-228.

 • Füzuli sərgisinin təntənəli açılışı (Nizami adına Ədə­biy­yat muzeyində təşkil olunmuş sərginin açılışı haqqında). Kommunist, 1958, 10 dekabr.

 • Füzuli şeiri səslənirdi (Füzuli poeziya günləri haqqında). Ədəbiyyat və injəsənət, 1988, 7 oktyabr.

 • Füzuli və özbək ədəbiyyatı. Bakı, 1963, 4 oktyabr.

 • Füzuli (Vəfatının 400 illiyinə həsr edilmiş konsertin proqrammı). Bakı, 1958 1 v.

 • Füzuli yaradıjılığının bəzi dil və üslub xüsusiyyətləri haqqında. Məhəmməd Füzuli. Elmi-tədqiqi məqalələr. Bakı: Azərnəşr, 1958, s. 221-242.

 • Füzuli yaşayır. Azərbayjan gənjləri, 1958, 10 dekabr.

 • Füzulinin abidəsi (Türkiyənin Babək sahil bağında qo­yulmuş abidə haqqında). Ədəbiyyat və injəsənət. 1990, 8 iyun.

 • Füzulinin abidəsinin yaradılması üçün layihələrin müsa­biqəyə təqdim edilməsi müddəti haqqında. Kommunist, 1958, 31 avqust.

 • Füzulinin başıbəlalı məzarı. Yeni Musavat, 2003, 22 aprel.

 • Füzulinin 500 illiyi Naxçıvan da qeyd edilmişdir. Azərbayjan, 1996, 20 noyabr.

 • Füzulinin dilinin bəzi sintaktik xüsusiyyətləri. V.İ.Lenin adına Azərbayjan Dövlət Pedaqoci İnstitutu əsərləri. 1959, IX jild, s. 69-76.

 • Füzulinin əlyazması Bakı, 1958, 10 dekabr.

 • Füzulinin əsərlərinin beşjildliyi. Bakı, 1958, 18 fevral.

 • Füzulinin əsərlərinin ispan dilində ilk nəşri. Kommunist. 1983, 24 aprel.

 • Füzulinin farsja qəzəllərinə S.Ə.Şirvaninin «Xəmsə­teyn»in yazılma tarixi. Azərbayjan EA Məruzələri, 1963, № 6, s. 65-68.

 • Füzulinin farsja qəzəllərinə S.Ə.Şirvaninin nəzirələri. Azərbayjan EA Xəbərləri. İjtimai elmlər seriyası, 1963, № 7, s. 113-119.

 • Füzulinin heykəli (1962-ji ildə Bakıda heykəltaraş­lardan T.Məmmədov və Ö.Eldaro­vun tunj qranitdən qoyduqları abidə haqqında). Azərbayjan Sovet ensik­lo­pediyası. Bakı, 1976, j. 1, s. 21.

 • Füzulinin həyat və yaradıjılığı haqqında ən yaxşı bədii əsər və elmi-tədqiqat əsəri üçün müsabiqə. Kommu­nist, 1958, 10 dekabr; «Ədəbiyyat və injəsənət», 1958, 23 mart; Azərbayjan müəllimi, 1958, 27 mart.

 • Füzulinin qeyri-mətbu bir qəsidəsi. Nizami adına Ədə­biyyat İnstitutunun Əsərləri. Ədəbiyyat məjmuəsi, Bakı, 1946, j. 2, s. 89-90.

 • Füzulinin nəsri. Araslı H., Eyvazov H. Ədəbiyyat: 8-ji sinif üçün. Yenidən işlənmiş nəşri. Bakı: Maarif, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, s. 120-122.

 • Füzulinin Nizami muzeyində qoyulajaq heykəli. Ədə­biy­yat qəzeti, 1941, 2 fevral.

 • Füzulinin portreti üçün müsabiqə. Kommunist, 1958, 21 sentyabr.

 • Füzulinin sənət və mərifət dünyası. Azərbayjan, 1997, 9 oktyabr.

 • Füzulinin şeir haqqında nəzəri görüşlərinə dair. Mə­həm­məd Füzuli (Elmi-tədqiqi məqalələr). Bakı: Azər­nəşr, 1958, s. 59-79.

 • Füzulinin «Şikayətnamə»si: Füzuli – 500. Ədəbiyyat qəzeti, 1993, 7 may.

 • Füzulinin vəfatının 400 illiyi qarşısında. Bakı, 1958, 22 mart, 18 noyabr; Azərbayjan qadını, 1958, № 4, s.15.

 • Füzulinin vəfatının 400 illiyinə həsr edilmiş elmi sessiya­lar. Kommunist, 1958, 9 dekabr.  Dostları ilə paylaş:
 • 1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   22


  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə