BiBLİoqrafiya azərbayjan miLLİ elmlər akademiyasi məHƏMMƏd füzuli adına Əlyazmalar institutu məHƏMMƏd füzuliYüklə 3,81 Mb.
səhifə16/22
tarix24.12.2017
ölçüsü3,81 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   22

 • Füzulinin vəfatının 400 illiyini keçirən komitədə. Kom­munist, 1958, 19, 28 oktyabr, 30 noyabr.

 • Füzulinin yubileyi qarşısında. Kommunist, 1958, 11, 25 fevral; Azərbayjan qadını, 1958, № 3, s.14; Azər­bay­jan müəllimi, 1958, 2 fevral.

 • Füzulinin yubileyi şərəfinə. Azərbayjan, 1996, 10 no­yabr.

 • Füzulinin yubileyinə həsr edilmiş gejə. Kommunist, 1958, 10 dekabr.

 • Füzulinin yubileyinə həsr edilmiş kitablar. Azərbayjan müəllimi, 1958, 8 dekabr.

 • Füzuliyə abidə. Ədəbiyyat və injəsənət, 1960, 9 yanvar.

 • Füzuliyə həsr edilmiş bədii xalça. Kommunist, 1958, 7 sentyabr.

 • Füzuliyə həsr edilmiş sərgi. Bakı, 1958, 18 oktyabr.

 • Füzuliyə həsr edilmiş yığınjaq (Moskvada dekabrın 9-da İttifaqlar Evinin situnlu salonunda keçirilən yığın­jaq haqqında). Kommunist, 1958, 11 dekabr.

 • Füzuliyə həsr edilmiş yubiley gejəsi. Bakı, 1958, 11 dekabr.

 • Füzuliyə həsr edilmiş yubiley gejəsində. Azərbayjan gənjləri, 1958, 12 dekabr.

 • Füzuliyə həsr olunmuş yubiley plenumu. Kommunist, 1958, 11 dekabr.

 • Füzuliyə həsr olunmuş plakatlar. Ədəbiyyat və injəsə­nət, 1959, 17 oktyabr.

 • M.Füzuli (portret) Azərbayjan Sovet ensiklopediyası, Bakı, 1987, j.10, s. 192.

 • M.Füzuli Bax: Rzaquluzadə M. və Rəfili M. Ədəbiyyat. Natamam orta və orta məktəbin 6-jı sinfi üçün. Bakı: Azərnəşr, 1938, s. 3-10.

 • M.Füzuli əlyazmalarının kağız və filiqranları. Azərbay­jan EA Məruzələri, Bakı, 1975, s. 26.

 • Məhəmməd Füzuli. Abbasov Ə.M. Azərbayjan Əfqan ədəbi əlaqələri tarixindən. Bakı: Elm, 1986, s. 194-199.

 • Məhəmməd Füzuli. 6 jilddə, j. 3. Bakı: Elm, 2009, s.385-443.

 • Məhəmməd Füzuli Azərbayjan ədəbiyyatı. Müxtəsər oçerk (Xarijdə yaşayan Azərbayjanlılar üçün). Bakı: Elm, 2003, s. 142-155.

 • Məhəmməd Füzuli. Azərbayjan klassik ədəbiyyatı kitab­xanası. 20 jilddə, VII jild. Bakı, 1987, s. 344-349.

 • Məhəmməd Füzuli (Dahi şairin 1958-ji ildə çap olunmuş 5 jildliyinin 1-ji jildi haqqında). Sosialist Sum­qayıtı, 1958, 4 sentyabr.

 • Məhəmməd Füzuli əsərlərinin leksik-semantik və üslubi xüsusiyyətləri haqqında. Azərbayjan EA-nın Xəbərləri. Ədəbiyyat, dil və injəsənət seriyası, 1987, № 2, s.64-69.

 • Məhəmməd Füzuli (Həyat və yaradıjılığı). Səfərli Əlyar, Yusifov Xəlil. Qədim və orta əsrlər Azərbayjan ədəbiyyatı (Ali məktəb tələbələri üçün dərslik). Bakı: Maarif, 1982, s. 221-287.

 • Məhəmməd Füzuli. Min beş yüz ilin oğuz şeiri. Antologiya. I kitab / Tərtib edəni və çapa hazırlayanı: Anar, N.İbrahimov. Bakı: Azərbayjan, 1999, s. 142.

 • Məhəmməd Füzuli. N.Jəfərov. Türk xalqları ədəbiyyatı. Dörd jilddə. II j. Bakı: Çaşıoğlu, 2007.

 • Məhəmməd Füzuli. Seyidov Y., Əlizadə S. Azərbayjan şairləri söz haqqında (XI-XVIII əsrlər). Bakı: Gənjlik, 1977, s. 76-91.

 • Məhəmməd Füzuli (Vəfatının 400 illiyinə aid səhifə). Kommunist, 1958, 12 aprel, 10 dekabr.

 • Məhəmməd Füzulinin anadan olmasının 500 illiyi haq­qın­da. Azərbayjan Respublika Prezidentinin fərmanı. Azərbayjan, 1994, 17 mart.

 • M.Füzulinin 400 illik müsamirə gejəsi. Yeni yol, 1925, 28 may.

 • M.Füzulinin işlətdiyi hikmətli sözlərdən. Azərbayjan müəllimi, 1965, 30 may.

 • Məhəmməd Füzulinin obrazını yaratmaq üçün açıq müsabiqə. Kommunist, 1958, 23 mart.

 • M.Füzulinin vəfatının 400 illiyi qarşısında. Azərbayjan qadını, 1958, № 4, s. 15.

 • Məhəmməd Füzulinin vəfatının 400 illiyini keçirmək haqqında. Azərbayjan müəllimi, 1958, 27 fevral; Ədə­biy­yat və injəsənət, 1958, 1 mart.

 • M.Füzulinin yubileyinə hazırlıq. Azərbayjan kənd təsərrüfatı, 1958, 8 aprel; Ədəbiyyat və injəsənət, 1957, 12 oktyabr; Azərbayjan gənjləri, 1958, 13 iyul.

 • Məhəmməd Füzuliyə həsr olunur. Azərbayjan, 1997, 29 yanvar.

 • Məhəmməd Füzulinin yubileyini keçirən respublika təşkilat komtəsində: Füzuli – 500. «Ədəbiyyat qəzeti», 1993. 12 fevral.

 • Məhəmməd Füzuliyə həsr edilmiş ən yaxşı vokal, kamera, oratoriya əsərləri və simfonik əsərlər üçün res­publika müsabiqəsi. Kommunist, 1958, 22 mart.

 • Məhəmməd Füzuliyə həsr edilmişdir (Almaniyada keçi­rilən poeziya gejələri haqqında). Azərbayjan, 1994, 17 dekabr.

 • Görkəmli Azərbayjan şairi və mütəfəkkiri Məhəmməd Füzulinin anadan olmasının 500 illik yubileyinə həsr edilmiş təntənəli yubiley gejəsi. Azərbayjan, Xalq qə­zeti, 1996, 9 noyabr.

 • Göyalp Z. Türkçülüyün əsasları /Çapa təqdim edəni: P.Əloğlu. Tarix, 1991, 8, 18 may.

 • Göyüşov N.J. Jami və Füzuli sənətində irfani. Orta əsr əlyazmaları və Azərbayjan mədəniyyəti tarixi problem­ləri. IX Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları (Bakı 23-24 sentyabr. 2004-jü il). Bakı: Nurlan, 2004, s. 216-227.

 • Göyüşov N.J. Əttar və Füzuli. Hikmət (Elmi araşdır­mA­lar toplusu). Bakı, 2008, № 13, s. 3-15.

 • Göyüşov N.J. Füzuli dünyası: Eşq və mərifət. İnjə­sənət qəzeti, 1993, № 10, 11, 12, 13;

 • Göyüşov N.J. Füzuli dünyası. Həqiqət aşiqi. İnjəsənət qəzeti, 1994, № 6.

 • Göyüşov N.J. Füzuli dünyası: Xarabat. İnjəsənət qə­zeti, 1993, № 6, 7, 9.

 • Göyüşov N.J. Füzuli dünyası: İslam və Quran anlamı. İnjəsənət qəzeti, 1993, № 3, 4, 5.

 • Göyüşov N.J. Füzuli dünyası: mülahizələr, düşünjələr. Azərbayjan, 1992, № 7-8, s. 178-180.

 • Göyüşov N.J. Füzuli dünyası: Sənət möjüzəsi. İnjəsə­nət qəzeti, 1993, № 14.

 • Göyüşov N.J. Füzuli dünyasının Yunis İmrə və Mövla­na ilə qovuşduran ortaq dəyərlər. Füzulinin türk kultur və sənət dünyasındakı yeri. Bildiriler kitabı. 28-31 mayıs 2008. Lefkoşa-KKTS, Yakın Doğu Umiversitesi Basımevi, 2009, s. 113-125.

 • Göyüşov N.J. Füzuli: eşq və mərifət dünyası. Nizami Gənjəvi. Elmi və ədəbi-bədii curnal, 1993, № 2, s.50-60.

 • Göyüşov N.J. Füzuli əsərlərindəki tarixi, mifoloci və poetik obrazlar, dini və irfani istilahlar / «Füzuli ensik­lopediyası» (sözlük), AMEA Nizami Gənjəvi adına Ədə­biyyat Muzeyi, Bakı, 2005, s. 32-64.

 • Göyüşov N.J. Füzuli sənətində bədii-rəmzi yozum qat­ları. Elmi araşdırmalar AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu. Bakı, 2003, № 5, s. 139-147.

 • Göyüşov N.J. Füzuli sənətində işlənən bədii-rəmzi ob­raz­ların ümumi təsnifatı. Risalə. Araşdırmalar toplusu. № 3. Bakı: Nurlan, 2006, s. 42-58.

 • Göyüşov N.J. Füzuli sənətində kosmoloci anlamların bədii-arifanə ifadəsi. Elmi araşdırmalar. AMEA folklor İnstitutu. Bakı, 2006, № XXII, s. 14-22.

 • Göyüşov N.J. Füzuli sənətində rəmzi yozum qatları. «Şərqşünaslığın aktual problemləri» mövzusunda Res­publika elmi konfransının materialları. Bakı: BDU-nun nəşri, 2003, s. 41-43.

 • Göyüşov N.J. Füzuli sənətində təzadlı düzən və ikili qarşılaşma. Elmi araşdırmalar. AMEA akademik Z.M.Bün­yadov adına Şərqşünaslıq institutu. Bakı, 2006, № 1-4, s. 212-229.

 • Göyüşov N.J. Füzuli sənətində yazı, xətt və təsvirlə bağ­lı rəmzi yozumlar. Risalə. Araşdırmalar toplusu. Bakı: Nurlan, 2005, № 2, s. 68-81.

 • Göyüşov N.J. Füzuli yanğısı. Ədəbiyyat və injəsənət, 1990, 1 iyun.

 • Göyüşov N.J. Füzulinin «Leyli və Məjnun» əsərinin sufi yozumu. Azərbayjan İRS. 2002, № 6-7, s. 66-68.

 • Göyüşov N.J. Füzulinin rəmzi lövhələrrində gizli yo­zum­lar. Risalə. Araşdırmalar toplusu. № 4. Bakı: Nur­lan, 2007, s. 53-65.

 • Göyüşov N.J. Füzulinin söz möjüzəsi. Hikmət, 2004, № 4, s. 6-15.

 • Göyüşov N.J. Füzulinin söz sənətində bədii məntiq və tənasüblük. Elmi araşdırmalar. 7 buraxılış. Bakı, 2004, № 3-4, s. 104-107.

 • Göyüşov N.J. Hürufiliyin mənşəyi və əsas təlimi. Şərq filologiyası məsələləri (məqalələr toplusu). AMEA aka­demik Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu. Bakı, 2005, s. 331-353.

 • Göyüşov N.J. İfadə etdiyi zaman çalarlıqlarına görə Azərbayjan dili feli bağlamalarının bölgüsü. Azərbay­jan EA Xəbərləri. Ədəbiyyat, dil və injəsənət seriyası, 1972, № 3, s. 58-62.

 • Göyüşov N.J. İrfan və təsəvvüf rəmzlərinin məntiqi düzəni. Elmi araşdırmalar. AMEA Ədəbiyyat İnstitutu, Bakı, 2002, № 1-2, s. 113-118.

 • Göyüşov N.J. Quran və irfan işığında (Hikmət və dü­şün­jə karvanı həqiqət sorağında). Bakı: İqtisad Univer­siteti nəşriyyatı, 2004, s. 288.

 • Göyüşov N.J. Milli sənətin nəzəri təhlilinə giriş. Bakı: Nurlan, 2006, s. 292.

 • Göyüşov N.J. Söz sənətinin nəzəri əsasları. Quliyeva M.H. Klassik Şərq bəlağəti və Azərbayjan ədəbiyyatı. Bakı: Ozan, 1999, s. 8-45.

 • Göyüşov N.J. Sufizm: Sənət ojağı. İnjəsənət, 1992, № 19.

 • Göyüşov N.J. Təxəyyül və rəmzləşmə bədii-estetik düşünjənin qaynağı kimi. Elmi araşdırmalar. AMEA akad. Z.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu. Bakı, 2004, № 1-2, s. 103-111.

 • Göyüşov N.J. Təsəvvüf rəmzlərinin əsas qaynaqları və açıqlaması. «Təsəvvüf anlamları və dərvişlik rəmzləri» ensiklopedik sözlüyə giriş məqaləsi. Bakı, 2002, s.5-35.

 • Göyüşov N.J. Təsəvvüf rəmzlərinin əsas qaynaqları və təsnifatı. Orta əsr əlyazmaları və Azərbayjan mədəniy­yət tarixi problemləri. VII Respublika elmi-nəzəri kon­fransın materialları. Bakı, 2000, s. 45-53.

 • Göyüşov N. Üç arif sənətkarın bədii anlamında ortaq paralellər (Yunis İmrə, Mövlana Rumi və Füzuli haq­qında). Hikmət, 2009, № 14, s. 10-22.

 • Göyüşov N.J. Məmmədova M. Müsəlman Şərq dahilə­rinin bədii-mənəvi idealının təkamülü. Elmi axtarışlar. AMEA Folklor İnstitutu, Bakı, 2007, s. 86-96.

 • Fülliyeva Y. Füzulinin musiqi dünyası. Janını jananına feda edən ozan Füzuli/ hazırlayanlar: Gulağ Öz, İvkin Hayrettin. Ankara, 2010, s. 168-173.

 • Güllü Y. Ana dili-Altay dili. Ədəbiyyat qəzeti, 1996, 8 noyabr.

 • Hajı Sirajəddin. Məhəmməd Füzuli və Sultan Süley­man Qanuni. Məhəmməd Füzuli-500. Beynəlxalq Füzu­li simpoziumunun materialları (7-8 noyabr 1996). Bakı: Sabah, 1997, s. 259-265.

 • Hajı Sirajəddin. Məhəmməd Füzulinin həyatı və yara­dıjılığı Əbdülbaqi Gölpinarlının araşdırmalarında. Azər­bay­jan Respublika EA Nizami Gənjəvi adına Azərbay­jan Ədəbiyyatı Muzeyi. Məhəmməd Füzulinin 500 illi­yinə həsr edilmiş Respublika konfransının materialları (Tezislər). Bakı, 1996, s. 52-53.

 • Hajılı S. Beş məktubdan biri (Məhəmməd Füzuli - 500). Azərbayjan,1996, № 1-3, s. 57-59.

 • Hajılı S. Füzuli yaradıjılığında tarixi şəx­siyyətlər: Sultan Süleyman qanuni. Elm və hə­­yat, 1993, № 1-2, s.19-20.

 • Hajılı S. Məhəmməd Füzuli və nişançı Jəlalzadə Mustafa Çələbi. Elm. 1993, 15 may.

 • Hajıyev A. Füzulinin alleqarik əsərləri. Min­gəçevir işçisi 1958, 30 oktyabr.

 • Hajıyev A. Füzulinin sənətkarlıq üsulu və dil üslubu. Hajıyev T. Yazıçı dili və ideya-bədii təhlil. Bakı: Maarif, 1979, s. 32-46.

 • Hajıyev A. «Leyli və Məjnun» (M.Füzulinin eyni adlı poeması haqqında). Mingəçevir işçisi, 1958, 17 may.

 • Hajıyev A. «Padişahi-mülk…» siyasi lirikanın nümunəsi kimi. Hajıyev A. Orta məktəbdə lirik şeirlərin tədrisi. Bakı: Maarif, 1982, s. 35-47.

 • Hajıyev J.Z. Füzuli ədəbi məktəbinin jənub nümayən­də­lə­rindən Heyran xanım. ADU-nun Elmi əsərləri. Hu­manitar seriya, 1958, № 2, s. 3-11.

 • Hajıyev H. Füzuli yubileyindən qiymətli yadigar (Nazim İbrahimov və Yaşar Qarayevin 6 dildə tərtib etdikləri «Füzuli-500» kitabı haqqında). Xalq qəzeti, 1996, 22 avqust.

 • Hajıyev S. Türk ədəbiyyatşünaslığında Füzuli yaradıjı­lı­ğının bəzi məsələləri. Azərbayjan EA Xəbərləri Ədə­biyyat, dil və injəsənət seriyası, 1991 № 3-4, s. 54-59.

 • Hajıyev T.İ. Azərbayjan ədəbi dili tarixində Füzuli. Azər­bayjan, 2009, № 7, s. 165-185.

 • Hajıyev T.İ. «Elmsiz şeir əsası yox divar olur…»: Fü­zulinin dili. Ədəbiyyat qəzeti, 1994, 17 iyun.

 • Hajıyev T.İ. Füzuli, sələfləri, xələfləri (A.Vəfalının «Fü­zuli öyrədir» kitabı haqqında). Azərbayjan gənjləri, 1978, 12 sentyabr.

 • Hajıyev T.İ. Füzuli və XVI əsr Azərbayjan ədəbi dili. Azərbayjan filologiya məsələləri. Buraxılış 3. Bakı: Elm, 1991, s. 31-40.

 • Hajıyev T.İ. Füzuli və Sabir. M.F.Axundov adına ADPDİ-nin «Əsərləri», 1966, № 2, s. 107-144.

 • Hajıyev T.İ. Füzulinin dili. Hajıyev T. Azərbayjan ədə­bi dili tarixi (təşəkkül dövrü). (Tədris vəsaiti). Bakı: ADU-nun nəşri, 1976, s. 141-153.

 • Hajıyev T.İ. Füzulinin dilindən öyrənirik. Məhəmməd Füzuli – 500. Beynəlxalq Füzuli simpoziumunun mate­rial­ları (7-8 noyabr 1996). Bakı: Sabah, 1997, s. 34-42.

 • Hajıyev T.İ. Mahir söz ustası. Azərbayjan gənjləri, 1958, 10 dekabr.

 • Hajıyev T.İ. Məjnun yanığı və ya həsrət əhli: Füzuli-500. Azadlıq, 1994, 2 iyul.

 • Hajıyev T.İ. Məjnunsuzluq dərdi: Füzuli-500. Azadlıq, 1994, 14 may.

 • Hajıyev T.İ. Yunus Əmrə və Məhəmməd Füzuli. Ulduz, 1991, № 6, s. 58-66.

 • Hajıyev Ü. «Leyli və Məjnun» dan «Koroğlu»ya qədər. Hajıbəyov Ü. Seçilmiş əsərləri. Bakı: Yazıçı, 1985. s.210-214; Ədəbiyyat qəzeti, 2008, 1 fevral.

 • Hajıyeva A. XIX əsr Qarabağ sənətkarları Füzuli ədəbi məktəbinin davamçıları kimi. Filologiya məsələləri. Bakı, 2008, № 5, s. 240-251.

 • Hadi H. M.Füzulinin mübahisə doğuran qəzəllərindən birinin şərhi. Kredo, 2009, 5 yanvar.

 • [Hadıyeva] Sona Xəyal. Füzuli qəzəllər və təriflər. Şəh­riyar, 1997, 17-23 aprel.

 • [Hadıyeva] Sona Xəyal. Füzulinin tibbi bioloci görüşləri. Azərbayjanda tibb elminin tarixi problemləri. I Res­publika elmi konfransının materialları (Bakı, 1-2 fevral 2005). Bakı: Elm, 2005, s. 82-90; Sona Xəyal. Təbiət, təbabət və insan. Bakı, 2008, s. 5-14.

 • [Hadıyeva] Sona Xəyal. Füzulinin tibbi-bioloji görüşləri («Səhhət və Mərəz» əsəri əsasında). Şəhriyar, 1994, 1 dekabr; Sona Xəyal. Təbiət, təbabət və insan. Bakı: 2008, s. 58-61.

 • [Hadıyeva] Sona Xəyal M.Füzulinin fəlsəfi görüşləri. Hikmət, 2004, № 2, s. 28-33.

 • [Hadıyeva] Sona Xəyal. Samət Əlizadənin Füzuli dün­yası. Ulu Xudafərin, 2005, № 3.

 • [Hadıyeva] Sona Xəyal. Səhv Füzulinin deyil, bizimdir. 50 yaşlı xəzinədən 50 məqalə. Bakı: 2000, s. 92-96; Sona Xəyal. Təbiət, təbabət və insan. Bakı: 2008, s.43-47.

 • Haşımlı H. Məhəmməd Füzuli və Azərbayjan mənsur şeiri. Janını jananına feda edən ozan Füzuli. /Hazırla­yanlar: Gulağ Öz, İvkin Hayrettin. Ankara, 2010, s.179-184.

 • Haşımoğlu M. Məhəmməd Füzuli və Hajı Seyid Əzim Şirvani (Hər iki şairin farsja qəzəllərinin müqayisəli təhlili). İslam dünyası 1993 3 sentyabr.

 • Heydər Əliyev və Füzuli dühası mövzusunda elmi ses­siya keçirilmişdir. Azərbayjan, 2004, 25 noyabr.

 • Heydər L. Füzuli kimdir? (Şairin həyat və şəxsiyyəti haqqında). Qardaşlıq, 1966. № 5, s. 18.

 • Herizli R.A. Füzuli kimdir? (Həyatı və şəxsiyyəti haq­qında). Qardaşlıq, 1961, № 2, s. 29.

 • «Heyrətamiz Füzuli» (İraq ədəbiyyatşünasları M.Füzuli haqqında). Azərbayjan, 1991, № 2, s. 169-171.

 • Həbibbəyli İ. «Füzuli» məqaləsi tam mətni ilə. Ədəbiy­yat qəzetii, 2004, 14 may.

 • Həbibbəyli İ. Füzulişünaslıq: tarixilik və poetika. Ədə­biy­yat qəzet, 2008, 16 may.

 • Həbibov N.Böyük Füzulinin abidəsi (T.Məmmədov və Ö.Eldarovun «Böyük Füzulinin abidəsi» heykəlinin Lenin mükafatına namizəd göstərilməsi münasibəti ilə). Azərbaycan, 1964, № 3, s. 91-94.

 • Həbibov N. Füzuli dünyası rəsmlərdə (K.Kərimov və N.Həbibovun tərtib etdikləri albom haqqında müəlliflə müsahibə). /Söhbəti apardı: Ş. Tağızadə. Bakı, 1994, 28 iyul.

 • Həbibov N., Kərimov K. Füzuli dünyası təsviri sənətdə. Azərbayjan EA-nın Xəbərləri. Ədəbiyyat, dil və injəsə­nət seriyası. Məhəm­məd Füzulinin anadan olmasının 500 illiyinə həsr olunmuş xüsusi buraxılış. Bakı: Sabah, 1996, s. 93-102.

 • «Hədiqətüs-süəda» (M.Füzulinin yeni əlyazması). Bakı, 1958, 9 oktyabr.

 • Hədis haqqında (M.Füzuli və «Qırx hədis» haqqında). Ədəbiyyat qəzeti, 1992, 22 may.

 • Həkim Q. Füzulinin «Leyli və Məjnun» poemasının qəzəllərinə yazılmış təxmislər. Həkim Qəni. Qənimətdir keçən hər gün: Təxmislər, qəzəllər, qoşmalar, bayatılar. Bakı: İşıq, 1992, s. 138-158.

 • Həmdiyi F. Füzuli və eşqi (Hadi Qoçdəmirin «Bütün Türkiyə» dərgisinin 1951-ji il tarixli 13-jü nömrəsində Füzuliyə aid çap olunmuş yazının mətni və onun haq­qında). Ədəbiyyat qəzeti, 1992, 13 mart.

 • Həmid qızı M. Füzuli bir ümmandır. Ədəbiyyat qəzeti, 1996, 8 noyabr.

 • Həmid qızı M. Füzuli sehri. Elm, 1991, 14 sentyabr.

 • Həmidov A. Sintaksis ümumiliyi və sənətkar fərdiyyəti (Əsasən nümunələr əsasında). Elm və həyat, 1988, № 1, s. 24-25.

 • Həmidov İ. Füzuli yaradıjılığı Misrinin təd­qiqatında. Mə­həmməd Füzuli – 500. Bey­nəlxalq Füzuli simpoziumu­nun materialları (7-8 noyabr 1996). Bakı: Sabah, 1997, s.133-140.

 • Həmidov İ. Füzulinin Nizami «Leyli və Məjnun»una münasibəti. Nizami Gnjəvi, 1993, № 1, s. 45-62.

 • Həmidov İ. «Leyli və Məjnun» məsnəvisində qəzəlin yeri. Azərbayjan EA-nın Xəbərləri. Ədəbiyyat, dil və injəsənət seriyası. Məhəmməd Füzulinin anadan olma­sı­nın 500 illiyinə həsr olunmuş xüsusi buraxılış. Bakı: Sabah, 1996, s. 42-49.

 • Həmidov İ. Şairin Misir araşdırıjısı. Ədəbiyyat qəzeti, 1996, 1 noyabr.

 • Həmidov S. M. Füzulinin «Leyli və Məjnun» poeması öyrədilərkən… Azərbayjan dili və ədəbiyyatının tədrisi, 2006, № 4, s. 32-35.

 • Həmzəyeva R. Füzuli və Nəbatı. Azərbayjan müəllimi. 1958. 8 dekabr.

 • Həsənli H. S. Şairin irsində ilahiyyat məsələləri. Xalq qəzeti, 1993, 29 iyun.

 • Həsənov H. S. Füzulinin dünyagörüşündə iman və bilik. Bax: Aktualğnıe problemı sovremennoqo İslama. Bakı, 1990.

 • Həsənov O. Mütəfəkkir şair (M.Füzulinin vəfatının 400 illiyi münasibətilə). Ədəbiyyat və injəsənət, 1958, 3 dekabr; Orujəli H. Ədəbi qeydlər. Bakı, 1961.

 • Həsənova Ş.A. Mühajirətdə olan Azərbayjan alimləri Füzuli haqqında. Söz qəzeti, 1995, 1-16 aprel.

 • Həsənova T.B. Füzulinin alliqorik əsərləri haqqında. Füzuli -500. Şəhriyar, 1995, 4 may.

 • Həsənzadə H. Füzuli yaradıjılığında tərbiyə məsələləri. Azərbayjan qadını, 1958, № 12, s.9.

 • Həsənzadə T.D. Füzuli poeziyasının vurğunu. Kredo, 2005, 9 iyul.

 • Hikmət xəzinəsi (Qədim Azərbayjan ədəbiyyatı müntə­xə­batı). /Tərtib edənlər: Ə.Səfərli, X.Yusifli: Bakı: Maarif, 1992.

 • Hikmət İ. Füzuli – Fəzli. Hikmət İ. Azərbayjan ədəbiy­yatı tarixi. İslamiyyətin zühurundan miladın 18-ji əsrinə qədər. Bakı: Azərnəşr, 1928, j. 2, s. 117-146.

 • Hikmət İ. Füzuli. Mənşəyi və həyatı (Ədəbi fəaliyyətinin 400 illiyi münasibətilə). Bakı: Azərbayjan ədəbiyyat jəmiyyətinin nəşriyyatı, 1925, s. 9-73.

 • Hikmət İ. Füzulidə lirizm. Yeni yol, 1925, 21 may.

 • Hikmət İ. Füzuli – «Füzuli» (məqalələr məj­muəsi), Bakı, 1926.

 • Hikmət N. Füzuli. Bax: Füzuli. Bakı: Azərbayjan ədə­biy­yatı jəmiyyəti nəşri, 1925, s. 9-73.

 • Hikmət N. Füzulinin salamı. Ədəbiyyat və injəsənət, 1958, 10 dekabr.

 • Hikmət N. Şərqin şöhrəti (M.Füzuli haqqında). Kommu­nist, 1958, 10 dekabr.

 • Hovakimyan B. Füzuli erməni ədəbiyyatında. Sovet Ermənistanı, 1958, 10 dekabr.

 • Hovakimyan B. Geniş hazırlıq işləri (M.Füzulinin vəfatının 400 illiyi qarşısında). Sovet ermənistanı, 1958, 21 oktyabr.

 • Hörmətli oxujumuz («Karvan»ın M.Füzulinin «Hədiqə­tüs-süəda» «Xoşbəxtlər bağçası» epik-lirik dastanını çap etməsi haqqında oxüjülara mürajiəti). Karvan, 1992, № 1 (28-30), yanvar-mart.

 • Hörmüzlü R.A. Füzuli kimdir? «Əl-əxa» («Qardaşlıq»), 1961, № 2, s, 29, 47. Ərəb əlifbasında.

 • Hüseyn Ə.M. Bağdadlı Füzuli. Ədəbiyyat qəzeti, 1994, 7 oktyabr.

 • Hüseyn ibn Arslan. Mənaqabi Füzuli /Tərjümə edəni: Qasım Jahani. Ədəbiyyat və injəsənət, 1976, 21 avqust.

 • Hüseyn K. Füzulinin qəzəlləri türk dilində. Bakı, 1969, 17 noyabr.

 • Hüseyn K. «Leyli və Məjnun» alman dilində. Ədəbiyyat və İnjəsənət, 1968, 17 avqust.

 • Hüseyn M. Ölməz dahi (Füzulinin vəfatının 400 illiyi münasibətilə). Ədəbiyyat və injəsənət, 1958, 20 de­kabr.

 • Hüseyn qızı H. Füzuli əsərlərində ata sözləri və mə­səllərinin işlənmə məqamları. Janını jananına feda edən ozan Füzuli. /Hazır­layanlar: Gulağ Öz, İvkin Hay­rettin. Ankara, 2010, s. 185-188.

 • Hüseynoğlu K. Füzuli fikirlərinin təhrifi. Elm, 2010, 29 dekabr.

 • Hüseynoğlu K. Füzuli haqqında film. Kommunist, 1959, 1 aprel.

 • Hüseynoğlu K. Füzuli poeziyasında eşq və onun təka­mül mərhələləri. Azərbayjan xalqının Milli özünütəs­diqində ədəbiyyat və mədə­niy­yətin yeri. Beynəlxalq konfransın materialları (29-30 noyabr, 2010). Bakı: Elm, 2010, s. 22-24.

 • Hüseynoğlu K. Füzuli və təsəvvüf. Humanitar elmlərin müasir durumu və ədəbiyyatşünaslığın nəzəri-meto­do­loci məsələləri. Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı: Elm, 2010, s. 370-387.

 • Hüseynoğlu K. Füzuli yüksəldi əsrin fövqünə… Bakı, 1958, 9 dekabr.

 • Hüseynoğlu K. Sizin üçün də yazmışdır (M.Füzuli haq­qında). Azərbayjan pionerii, 1958, 8 aprel.

 • Hüseynov Ə. Füzulinin təmsilləri («Bəngü-badə», «Söh­bə­tül-əsmər» və «Səhhət və Mərəz» əsərləri haq­qında). Azərbayjan, 1958, № 6, s. 182-191.

 • Hüseynov Ə. Məmmədov R. Füzuli dövrünün yadigar­ları. Bakı, 1958, 28 noyabr.

 • Hüseynov F. Sevən və sevilən şair (M.Füzuli haqqın­da). Ədəbiyyat və injəsənət, 1985, 17 may.

 • Hüseynov H. Elm və mədəniyyətimizin inkişafı tarixin­dən. I məqalə (Füzulidən də bəhs olu­nur). Kommunist, 1945, 25 mart.

 • Hüseynov H. Ərəb üzri məhəbbət poeziyası və Füzuli yaradıjılığı. Azərbayjan-Yaxın şərq ədəbi əlaqələri. Mə­qalələr məjmuəsi. Bakı, 1986, s. 80-89.

 • Hüseynov İ. Matnedaranda Füzuli əsərlərinin əlyazma­ları. Sovet Ermənistanı, 1958, 24 oktyabr.

 • Hüseynov M.A. M.Füzuli yaradıjılığında poetik üslubi vasitələr. Ziya, 1994, 12 may.

 • Hüseynov N. Füzulinin «Mətləül-etimad» əsərində son­suz­luq anlayışı. Səs, 1995, 24 may.

 • Hüseynov R. Dil yanğısı. Ülfət, 1993, 17 dekabr.

 • Hüseynov R. Ən haqlı yalanlar. Ülfət, 1994, 27 yanvar. 2 fevral.

 • Hüseynov R. Füzuli improvizələri. Ekran, 1993, 1-7 mart.

 • Hüseynov R. Füzulinin şikayətnamələri. Ülfət, 1993, 8 dekabr.

 • Hüseynov R. Höjətdəki həqiqət («Rind və Zahid» haq­qında). Kredo 2009, 31 oktyabr-7 noyabr; 21, 27 no­yabr.

 • Hüseynov R. Xətai bütövlüyü. Ədəbiyyat və injəsənət, 1987, 9 oktyabr.

 • Hüseynov R. Qəzəllərin gözəlləri. Ülfət, 1994, 11-18 fevral.

 • Hüseynov R. Peyğəmbərin adaşı. Ülfət, 1993, 27 noyabr.

 • Hüseynov R. Sabirdə Füzuli əks sədası. Azərbayjan Respublika EA Nizami Gənjəvi adına Azərbayjan Ədəbiyyatı Muzeyi. Məhəm­məd Füzulinin 500 illiyinə həsr edilmiş Res­publika konfransının materialları (Tezislər). Bakı, 1996, s. 55-57.

 • Hüseynov R. Səadətli tənhalıq. Ülfət, 1994, 24 fevral.

 • Hüseynov R. Söz qalası. Azərbayjan Respublika EA Nizami Gənjəvi adına Azər­bayjan ədəbiyyatı Muzeyi. Məhəmməd Füzulinin 500 illiyinə həsr edilmiş Res­publika konfransının materialları (Tezislər). Bakı, 1996, s. 5-16.

 • Hüseynov R. Şahın şairliyi və şairin şahlığı. Ülfət, 1994, 17-24 mart.

 • Hüseynov R. Ustadın açıq qapısı. Əliyeva G. Çağdaş Azərbayjan poeziyası və klassik irs. Bakı: Azərnəşr, 2000, s. 3-12.

 • Hüseynov R. Ustadın ustadı: Həbibi və Füzuli. Ülfət, 1994, 8 oktyabr.

 • Hüseynov R. Yoxdan var. Ülfət, 1994, 19-26 yanvar.

 • Hüseynov S. Bir daha Seyid Əzimin Füzulidən tər­jüməsi haqqında. Ədəbiyyat və injəsənət, 1967, 20 may.  Dostları ilə paylaş:
 • 1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   22


  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə