BiBLİoqrafiya azərbayjan miLLİ elmlər akademiyasi məHƏMMƏd füzuli adına Əlyazmalar institutu məHƏMMƏd füzuliYüklə 3,81 Mb.
səhifə17/22
tarix24.12.2017
ölçüsü3,81 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

 • Hüseynov S. M.Füzuli və S. Ə.Şirvani. Azərbayjan dili və ədəbiyyatının tədrisi, 1958, IV buraxılış, s. 31-37.

 • Hüseynov S. Seyid Əzim Şirvaninin yaradıjılıq yolu (Füzuli lirikasından qidalanması və ona yazdığı nəzi­rələr haqqında). Bakı: Elm, 1977, s. 60-73.

 • Hüseynova A. Füzuli və dünya ədəbiyyatı. Azərbayjan, 1994, 17 noyabr.

 • Hüseynzadə A. Şairin satirası. Azərbayjan gənjləri, 1958, 10 dekabr.

 • Hüseynzadə Ə. Doktor Əbdülqadir Qaraxan Füzuli haq­qında. Məhəmməd Füzuli (Məqalələr məjmuəsi). Bakı: Azərbayjan EA nəşriyyatı, 1958. s. 315-331.

 • Hüseynzadə Ə. Füzuli və həyat. Yeni yol, 1925, 21 may.

 • Hüseynzadə Ə. Füzuli və təsəvvüf. Mədəniyyət və maarif, 1926, № 1, s. 22-26.

 • Hüseynzadə Ə. Füzulinin ədəbi görüşlərinə aid bəzi qeydlər. S.M.Kirov adına ADU-nun «Elmi əsərləri». Hu­manitar seriyası, 1958, № 2, s. 27-32.

 • Hüseynzadə Ə. Hasibə Mazioğluna görə Füzuli və Hafiz. Azərbayjan EA Xəbərləri. İjtimai elmlər seriyası, 1961, № 8, s. 123-135.

 • Hüseynzadə, Ə. Məjnun və Leylai-islam. Füyüzat, 1907, № 17, s. 256-260; № 18, s. 273-275; № 20, s.305-308.

 • Hüseynzadə Ə. Məhəmməd Füzulinin «Farsja divan»ı. Azərbayjan EA Xəbərləri. Ədəbiyyat, dil və injəsənət seriyası, 1967, № 1, s. 112-118.

 • Hüseynzadə Ə. «Mətləül-etiqad». Azərbayjan EA-nın Xəbərləri. Ədəbiyyat, dil və injəsənət seriyası, 1966. № 1, s. 112-121.

 • Hüseynzadə L. Füzuli ədəbi məktəbinin davamçıların­dan biri (XIX əsr şairi Azəri haqqında). Ədəbiyyat və injəsənət, 1958, 13 sentyabr.

 • Hüseynzadə L. Füzuli lirikasında mürtəje qüvvələrin ifşası. Şərq qapısı, 1958, 4 sentyabr.

 • Hüseynzadə L. Matenadaranda Füzuli əsərlərinin əl­yaz­maları. Sovet Ermənistanı, 1958, 24 oktyabr.

 • Hüseynzadə L. Məhəmməd Füzuli. Şərq qapısı, 1956, 19 oktyabr.

 • Xalisəbəyli T. Füzuli yaradıjılığına yeni baxış: Füzuli yaradıjılığında təsəvvür. Azərbayjan müəllimi, 1994, 17 may.

 • Xalisəbəyli T. Füzuli və şifahi xalq ədəbiyyatı. Azərbay­jan dili və ədəbiyyat tədrisi, 1980, № 4, s. 75-78.

 • Xalıqov F.R. Ədəbi dilimizin Füzuli mərhələsi. Ziya, 1994, 12 may.

 • Xalqımızın Fəxri (Füzuliinin vəfatının 400 illiyi münasi­bətilə). Ədəbiyyat və injəsənət, 1958, 10 dekabr.

 • Xanbabayev Ə. Akademiyanın nəşriyyatı Füzuli yubileyi qarşısında. Kommunist, 1958, 28 iyun.

 • Xələfov V. Elmi fikirlərin poetikləşdirilməsi (Füzuli şeir­ləri haqqında). Elm və həyat, 1985, № 11, s. 15-16.

 • Xələfov V. Füzuli dilində sözün çox mənalılığı (Füzuli şeir­lərinin dili haqqında). Ulduz, 1983. № 12, s. 47-51.

 • Xələfov V. Füzuli yaradıjılığında sənətkarlıq məsələləri. Elm və həyat, 1986, № 12, s. 12-13.

 • Xələfov V. Sözün poetik mənasının üzə çıxma imkanları (M.Füzuli yaradıjılığı haqqında). Elm və həyat, 1987, № 11, s. 22-23.

 • Xəlili X. Füzuli haqqında. Bakı, 1958, 9 dekabr.

 • Xəlil A. Heydər Əliyev və Füzulinin ədəbi mirası. Bilim Kultur araşdırma Dərgisi. (Böyük Dövlət adamı Azər­bay­janın Doğal lideri Heydər Əliyevin dorğumunun 85 yıllık anısının), 2008, s. 174-179.

 • Xəlil R. Füzulişünaslığa layiqli töhfə (S.Əliyevin 1986-jı ildə çap olunan «Füzulinin poetikası» kitabı haqqında). Elm, 1987, 29 may.

 • Xəlilov A.J. Füzulinin türk divanının Ən qədim nüsxəsi haqqında. Elm, 2009, 20 may.

 • Xəlilov A.J. «Leyli və Məjnun» un XIX əsr nəşri. Zəka, 1995, № 1-2, s. 24.

 • Xəlilov A.J. «Leyli və Məjnun» un XIX əsr nəşrləri. Orta əsr əlyazmaları və Azərbayjan mədəniyyəti tarixi problemləri. IV Respublika elmi-nəzəri konfransının ma­terialları. Bakı: Örnək, 1995, s. 57-60.

 • Xəlilov A.J. Məhəmməd Füzulinin biblioq­rafiyası haq­qın­da. Orta əsr əlyazmaları və Azərbayjan mədəniyyəti tarixi problemləri. IV Respublika elmi-nəzəri konfran­sının material­ları. Bakı: Örnək, 1995, s. 23-26.

 • Xəlilov A.J. «Səhhət və Mərəz»in ilk Bakı çapı. Kitablar aləmində, 1989, № 4, s. 24-26.

 • Xəlilov P.İ. bir ildə dörd kitab nəşri (Kamil Vəli Nəri­manoğ­lunun «Mənim Füzulim» kitabı haqqında). Kredo, 2007, 6 yanvar.

 • Xəlilov P.İ. Əhməd Yəsəvinin xələfləri (Məhəmməd Fü­zuli haqqında). P.Xəlilov. Əhməd Yəsəvi. Bakı: Azər­nəşr, 1997, s. 23-30.

 • Xəlilov R. Füzuli şeirinin bəstəkar qardaşı. Ədəbiyyat qəzeti, 1996, 1 noyabr.

 • Xəlilov S.Ə. Füzuli dilinin frazeologiyası haqqında. Azər­bay­jan Dövlət Universiteti «Elmi əsərlər». Dil və ədəbiyyat seriyası, 1973. № 3, s. 15-20.

 • Xəlilzadə R. Sevdasından doyulmayan şairimiz. Azər­bayjan, 1994, 23 noyabr.

 • [Xəndan] Hajıyev J. Azərbayjan ədəbiyyatı tarixindən Məhəmməd Füzuli (Həyat və yaradıjılığı). Vətən yo­lunda, 1944, № 36 (229) s. 3. Ərəb əlifbasında.

 • Xəndan J. Füzuli haqqında. Xəndan J. Ədəbi qeydlər. Bakı, 1966, s. 23-42.

 • Xəndən J. Füzuli və XX əsr Azərbayjan ədəbiyyatı. Xəndan J. Ədəbi qeydlər. Bakı: Azərnəşr, 1966, s.23-42; Azərbayjan, 1998, № 12, s. 66-74.

 • Xəndan J. Füzulinin həyat və yaradıjılığı. Vətən yolunda, 1945, № 26, s 3.

 • Xəndan R. Z. Füzuli nəğməkarı (J.Jahangirov və onun «Füzuli kantatası» haqqında). Azərbayjan müəllimi, 1991, 3 iyul.

 • Xətai və Füzuli yaradıjılığındakı bəzi alleqorik obrazlara dair. Şah İsmayıl Xətai. (Məqalələr toplusu). Bakı: Elm, 1988, s. 205-210.

 • Xəyyampur Ə. Fuzuli. Həyatı və ədəbi mühiti. Nəşrye-ye danışkədeye ədəbiyyate Təbriz, h. 1330 (m. 1951), № 1-3, s. 97-110.

 • Xıdırov J. Füzulinin İraqda ardıjılları. Açıq söz, 1991, 20 dekabr; Novruz, 1992, 5 sentyabr.

 • İ.D. Eşq və sövda (M.Füzulidən də bəhs olunur). Şəlalə, 1913 № 12, s. 3-4.

 • İ.D. Füzuliye-zar. Şəlalə. 1913. № 45, s. 3-4.

 • İbadoğlu Ə. Abdulla Surun «Füzüliyə bir nəzər» əsəri haqqında. Ədəbiyyat və injəsənət, 1983, 8 iyul.

 • İbadov X. Bizi heyrətləndirən sənət. Azərbayjan müəl­limi, 1997, 8 mart.

 • İbrahimov A. Füzuli. Sosialist Sumqayıtı, 1958, 11 de­kabr.

 • İbrahimov A. Nəvai və Füzulinin bir jild içərisində yazılmış «Divan»ları haqqında. Azərbayjan EA «Məru­zə­ləri», 1954, X jild, № 10, s. 747-748.

 • İbrahimov J. Füzuli və onun dövrü. V.İ.Lenin adına ADPİ-nin «Əsərləri», 1959, j. 9, s. 3-12.

 • İbrahimov Ə. Poemanın yüksək bədii şərhi (M.Füzulinin «Leyli və Məjnun» poeması haqqında). Ədəbiyyat və injəsənət. 1979, 16 mart.

 • İbrahimov Ə. Yüksək ideyalar sənətkarı (M.Füzuli haq­qında). Azərbayjan müəllimi, 1958, 8 dekabr.

 • İbrahimov H. Böyük qəlb şairi (M.Füzuli haqqında). Şərq qapısı, 1958, 11 aprel.

 • İbrahimov M. Azərbayjan xalqının dahi şairi. Azərbay­jan, 1958, № 12, s. 5-9; Azərbayjan gənjləri, 1998, 12 dekabr.

 • İbrahimov M. Azərbayjan şeirinin sönməz günəşi. Azər­bayjan qadını, 1958, № 12, s. 7-8.

 • İbrahimov M. Böyükamal, böyük məhəbbət, böyük sə­nət şairi. Azərbayjan EA-nın Xəbərləri (Xüsusi bura­xılış). 1958, s. 5-9.

 • İbrahimov M. Əbədi həyat. Ədəbiyyat qəzeti, 1994, 20 iyul.

 • İbrahimov M. Füzuli haqqında dəyərli tədqiqat (M.Qu­luzadənin «Füzulinin lirikası» kitabı haqqında). M.İb­rahimov Əsərləri. On jilddə, j. 10. Bakı: Yazıçı, 1983, s. 414-421; Kommunist, 1965, 20 iyul.

 • İbrahimov M. Məhəmməd Füzuli. İbrahimov M. Xəlqilik və realizm jəbhəsindən. Bakı, 1961. s. 419-439; İbrahi­mov M. Əsərləri. 10 jilddə, j. 9. Bakı, 1983, s.366-386; Kommunist, 1958, 26 mart; Məhəmməd Füzuli (Elmi məqalələr). Bakı, 1958, s. 9-25.

 • İbrahimov N. İki xalqın sevimlisi: Bakıda Nəvai və Füzuli poeziya saatı. Ədəbiyyat və injəsənət, 1980, 30 may.

 • İbrahimov S.M. Füzuli yaradıjılığında türk dili və türkçü­lük bu günün prizmasından. Məhəmməd Füzuli – 500. Bakı: BDU-nun nəşri, 2000, s. 337-349.

 • İbrahimov S. «Füzuli-zar». Şəlalə, 1913, № 45, s. 4.

 • İki böyük əsər (Azərbayjan EA Nizami ad. Ədəbiyyat və Dil institutunun Füzuli külliyyatının I jildini və M.P.Vaqifin şeirlər kitabını çap edilməsi haqqında). Azərbay­jan məktəbi, 1945, № 2-3.

 • İki qardaşın bir hədiyyəsi. Ədəbiyyat qəzeti, 1996, 23 avqust.

 • İqnə. Füzuliyə təxmis. Məzəli, 1915, № 10, s. 3.

 • İmamverdiyeva X.M. Elmi-tənqidi mətnin «nüsxə fərq­ləri» hissəsi haqqında. Şərqşünaslığın aktual problem­ləri. Bakı, 2002, s. 257-259.

 • İmamverdiyeva X.M. Füzulinin türk «Divan»ının bir neçə əlyazması haqqında. Filoloci araşdırmalar. XI ki­tab. Bakı, 2000, s. 49-51.

 • İmamverdiyeva X.M. Məhəmməd Füzulinin anadilli «Divan»ının Bakı nüsxəsi ilə 1958-ji il nəşri ilə müqayi­sədə. Elm, 2002, 23 may.

 • İmanov M. Sənətkar dünyası (S.Əliyevin «Füzulinin poe­tikası» kitabı haqqında). Ədəbiyyat və injəsənət. 1987. 21 avqust.

 • İnjəsənət mərkəzində sərgi. Füzuli – 500. Bakı, 1995, 11 mart.

 • İnqilab. Məjnun Leylinin qəbri üstündə. «Teatr heka­yələri» silsilə­sindən. «Mədəniyyət, 1992, 4 iyun.

 • İranda nəşr olunmuşdur (M.Füzulinin Türkjə divanının Tehranda iki nəşriyyatda ayrı-ayrılıqda nəşr olunması haqqında). Ədəbiyyat qəzeti, 1994, 16 dekabr.

 • İsayev İ., Həsənov S. Füzulinin poetikası (S.Əliyevin eyni adlı kitabı haqqında). Azərbayjan dili və ədəbiyyatı tədrisi, 1987, № 3, s. 63-64.

 • İslamov M. Füzuli əsərlərində bəzi qədim dil xüsusiy­yətləri. Füzulinin dili (Məqalələr toplusu). Bakı: Elm, 1997, s. 43-53.

 • İsmayıl Q, Jəmil Y. Füzulinin Türkiyə araşdırıjılarından. Ədəbiyyat qəzeti, 1996, 30 avqust.

 • İsmayıllı Ə., Nəsirəddinoğlu İ.Ü. Füzuli dillər əzbəridir: Gündoğandan-Günbatanadək. Ədəbiyyat qəzeti, 1995, 9 mart.

 • İsmayıloğlu A. «Leyli və Məjnun» məktəbi. Ədəbiyyat qəzeti, 1996, 1 noyabr.

 • İsmayılov H. Realist nəsrin banisi kimdir, yaxud Füzuli haqqında nəyi bilirik. Azərbayjan gənjləri, 1994, 19 noyabr.

 • İsrafilov İ. Füzuli mövzusunda (Yubley sərgisi haqqın­da). Ədəbiyyat qəzeti, 1996, 8 noyabr.

 • İsrafilov İ. Füzuli və teatr. Azərbayjan Respublika EA Nizami Gənjəvi adına Azərbayjan Ədəbiyyatı Muzeyi. Məhəmməd Füzulinin 500 illiyinə həsr edilmiş Res­publika konfransının materialları (Tezislər). Bakı, 1996, s. 33-35.

 • Kazımov İ. Füzuli dialoq ustası kimi. Janını jananına feda edən ozan Füzuli. /Hazırlayanlar: Gulağ Öz, İvkin Hayrettin. Ankara, 2010, s. 220-224.

 • Kazımov Q. Füzulinin sənət sirləri. İki sahil, 1994, 28 aprel.

 • Kazımova F. Məhəmməd Füzuli və «Molla Nəsrəddin» ədəbi məktəbi. Janını jananına feda edən ozan Füzuli. /Hazırlayanlar: Gulağ Öz, İvkin Hayrettin. Ankara, 2010, s. 225-234.

 • Kazımova L.T. Füzulinin «Məni jandan usandırdı» qə­zəli (Şeir musiqinin əlaqəsi təjrübəsindən). Azərbay­jan EA «Xəbərləri». Ədəbiyyat, dil və injəsənət seriyası, 1986, № 2, s. 120.

 • Kəbləməlik oğlu Ə.Sədaqət, məhəbbət şairi. Ədəbiyyat və injəsənət, 1958, 10 dekabr.

 • Kədərli dastan (H.Abıyevin Füzulinin 500 illiyi ilə əlaqə­dar «Sabah» nəşriyyatı tərəfindən buraxılan «Kərbəla va­qiəsi» («Hədiqətüs-süəda»dan parçalar kitabı haq­qın­da), Ədəbiy­yat qəzeti, 1994, 19 avqust.

 • Kəmal Ç. Füzuli. «Hədiqətüs süəda». Şərqiyyat məj­muə­si, 1959, j. 3, s. 57-58.

 • Kəndli Q. Azərbayjan klassiklərinin Misrin Xudviyyə kitab­xanasında saxlanan əsərləri haqqında (Füzuli və başqa şairlərin əlyazmaları haqqında). Azərbayjan EA Xəbərləri, 1958, № 3, s. 63-71.

 • Kəndli Q. «Ənisül-qəlb» (Füzulinin vəfatının 400 illiyi münasibətilə), Kommunist, 1958, 22 oktyabr.

 • Kəndli Q. Füzuli əsərlərinin bəzi əlyazmaları haqqında (Tehrandakı Süpehsalar və Məjlis kitabxanalarında saxlanan əlyazmalar haqqında). Bakı, 1958, 21 avqust.

 • Kəndli Q. Füzulinin «Ənisül-qəlb» əsəri haqqında. Min­gə­çevir işçisi. 1958, 10 dekabr.

 • Kəndli Q. Füzulinin «Ənisül-qəlb»i haqqında. Məhəm­məd Füzuli. Vəfatının 400 illiyi münasibətilə elmi-tədqiqi məqalələr. Bakı: Azərnəşr, 1958, s. 174-180.

 • Kəndli Q. Füzulinin oğlu Fəzlinin əsərlərini toplamaq lazımdır. Ədəbiyyat və injəsənət, 1958, 8 mart.

 • Kənkərli Q. Söz Füzulişünas alimlərindir. Azərbayjan, 2000, 9 avqust.

 • Kərbəlaya gedən çığır: Füzuli – 500. Ədəbiyyat qəzeti, 1994, 29 aprel.

 • Kərim Ə. Gördüm, heç doğulmamış… Füzuli. Azərbay­jan, 1969, № 12, s. 62-67.

 • Kərimi. Azərbayjan ədəbiyyatında Şeyx Məhəmməd Fü­zuli. «Koroğlu», 1358 (1972), № 2, s. 6-7. Ərəb əlif­ba­sın­da.

 • Kərimli L. Dahi şairə ehtiramla. Bakı, 1997, 21 noyabr.

 • Kərimli T. «Eylər məni…». Üzbəüz, 1999, 15 may.

 • Kərimli T. Fərdin tarixliyi və Füzuli «Leyli və Məj­nun»unda tarixilik. Məhəmməd Füzuli – 500. Beynəl­xalq Füzuli simpoziumunun materialları (7-8 noyabr 1996). Bakı: Sabah, 1997, s. 165-170.

 • Kərimli T. Füzuli qəzəllərində təjnis. Azər­bay­jan EA-nın Xəbərləri. Ədəbiyyat, dil və injəsənət seriyası. Mə­həmməd Füzulinin anadan olmasının 500 illiyinə həsr olunmuş xüsusi buraxılış. Bakı: Sabah, 1996, s. 29-34.

 • Kərimli T. Heydər Əliyevin Füzuli sevgisi. Elm, 2010, 10 may.

 • Kərimli T. Müxəmməs (Füzuli). Azərbayjan ədəbiyya­tının tarixi poetikası. II kitab. Poetik fikrin təkamülü. Bakı: Elm, 2006, s. 354.

 • Kə­rimov Ə. Füzuli əlyazmalarının ən qədim nüsxəsi. Bakı, 1966, 22 oktyabr.

 • Kərimov H. Azərbayjan ədəbiyyatı və xariji mətbuat (Məqalədə S.Plaskovitski-Rımkeviç, H.Dizdəroğlu və J.Yenərin M.Füzuliyə aid əsərlərindən və s. bəhs olu­nur). Bakı, 1967, 5 aprel.

 • Kərimov H. Füzuli səhnəyə gəlir (Abay Dağlının «Füzuli mənzum dramı haqqında). Bakı, 1973, 11 yanvar.

 • Kərimov H. Füzulinin qəzəlləri türk dilində (Ankaranın «Varlıq» nəşriyyatının 1968-ji ildə «Füzulinin həyatı, sənəti və şeirləri» kitabının nəşr etməsi haqqında). Bakı, 1969, 17 noyabr.

 • Kərimov H. «Leyli və Məjnun»un yeni tərjüməsi. Bakı, 1972, 31 iyul.

 • Kərimov K., Həbibov N. Füzuli dünyası rəsmlərdə. Azər­bayjan ensiklopediyası, Bakı, 1995.

 • Kərimov P. Ə. Füzulişünas Mehmed Fuad Köprülünün hə­yat və yaradıjılığına qısa bir nəzər. Orta əsr əlyaz­maları və Azərbayjan mədəniyyəti tarixi problemləri. IV Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları. Bakı: Örnək, 1995, s. 101-102.

 • Kərimov R.Ə. Füzulinin özbək ədəbiyyatına təsiri. Xə­zər, 2005, 20 avqust.

 • Kərimov R.Ə. Şeir sehrkarı. Azərbayjan, 2005, № 9, s. 200-202.

 • Kərimov Ş.M.Füzuli ədəbi irsinin tədqiqi. Ziya, 1994, 12 may.

 • Kərimov T. «Mətləül-etiqad»ın yeni tərjüməsi (M.Füzu­li­nin eyni adlı əsərinin «Yazıçı» (1987) nəşriyyatında çap olunması haqqında). Ədəbiyyat və injəsənət, 1988, 17 iyun.

 • Kolqarian (Güldikən) Qədir. Mövlana Məhəmməd Füzuli və səadət yolu. Janını jananına feda edən ozan Füzuli. /Hazırlayanlar: Gulağ Öz, İvkin Hayrettin. Ankara, 2010, s. 174-178.

 • Köçərli Firidun bəy. Mola Məhəmməd Bağdadi– Füzuli təxəllüs. Bax. Firudin bəy Köçərli. Azərbayjan ədəbiy­yatı. İki jilddə, j. 1. Bakı: Elm, 1978, s. 84-99; Azərbay­jan ədəbiyyatı tarixi materialları. Bakı: Azərnəşr, 1925, Birinji jild, hissə 1, s. 15-31; Məhəmməd Füzuli. Vəfa­tının 400 illiyi münasibətilə elmi-tədqiqi məqalələr. Bakı, Azərnəşr, 1958, s. 351-363.

 • Köprülzadə M.F. Füzuli Azəri ədəbiyyatına aid tədqiq­lər. Bakı: Sabah, 1996, s. 28-31; Bakı: Azərnəşr, 1926, s. 3-30.

 • Köprülüzadə M.F. Füzuli və əsri. Köprülüzadə F. Azər­bayjan ədəbiyyatına aid tədqiqlər. Bakı: Azərnəşr, 1926, s.18-31.

 • Köprülüzadə M.F. Füzuli və əsri. Köprülüzadə M.F. Azəri ədəbiyyatına aid tədqiqlər. Bakı: Sabah, 1996, s. 21-32.

 • Köprülü M. F. Külliyyati Füzuli. M.F.Köprülü. Azəri. Bakı: Elm, 2000.

 • Kürdoğlu H. Füzuli və Əhməd Xani. Məhəmməd Füzuli – 500. Beynəlxalq Füzuli simpoziumunun materialları (7-8 noyabr 1996). Bakı: Sabah, 1997, s. 244-253.

 • Qabil. Füzuli yadigarı. Kommunist, 1965, 4 fevral; Əsir­lər­dən əsirlərə (Çağdaş yazıçılar klassiklər və müasirləri haqqında) /Tərtib edəni: S.Xəyal. Bakı: Nurlan, 2010, s. 360-363.

 • Qaibli G. Füzuli dövrünün yadigarı (Məhəmmədin me­rajı səhnəsinə aid miniatürü haqqında). Elm, 1987, 21 sentyabr.

 • Qaibova R. İngilis şərqşünasları Füzuli yaradıjılığı haq­qında. Məhəmməd Füzuli. Vəfatının 400 illiyi münasibə­tilə elmi-tədqiqi məqalələr. Bakı: Azərnəşr, 1958, s. 298-309.

 • Qarabağlı Ə. Təmsillərin tədrisi. Azərbayjan ədəbiyya­tının tədrisi. Bakı: 1968.

 • Qarabağlı S. Bir daha «Leyli və Məjnun» haqqında. Qobustan, 2007, № 1, s. 70-72.

 • Qarayev Y. Fələklər yandı ahimdan… Azərbayjan, 1966, № 1-3, s. 3-16.

 • Qarayev Y. Füzulidən Sabirə. Qarayev Y. Poeziya və nəsr. Bakı: Yazıçı: 1979, s. 35-46.

 • Qarayev Y. Qəlb şairi. Azərbayjan EA-nın Xəbərləri. Ədəbiyyat, dil və injəsənət seriyası. Məhəmməd Füzu­linin anadan olmasının 500 illiyinə həsr olunmuş xüsusi buraxılış. Bakı: Sabah, 1996, s. 3-9.

 • Qarayev Y. Poeziya və nəsr. Bakı, 1979.

 • Qarayev Y. Realizm. Sənət və həqiqət. Bakı: Elm, 1980, s. 71-72.

 • Qasım S.K. Nə yazsaq, nə söyləsək azdır. Ədəbiyyat qəzeti, 1994, 9 sentyabr.

 • Qasımlı İ. Gözəllik aşiqi. Səs. 1995, 1 iyun.

 • Qasımlı M. Füzuli şeirində oğuz elat nəfəsi. Folklor və etnoqrafiya, 2009, № 2, s. 3-7.

 • Qasımoğlu N. Bir yazıya iki javab (M.Füzuli haqqında). Elm, 1991, 30 mart.

 • Qasımov A.M. Füzuli əsərləri əlyazma nüsxələrində iş­lə­dilən kağızlar və su nişanları (RƏF də mühafizə olu­nan nüsxələr mənbə kimi). Azərbayjan EA-nın Məru­zələri, Bakı, 1975, j. 31, № 12, s.70-74.

 • Qasımov A.M. Füzulinin «Hədiqət-üs-süəda» əlyazma­sının bir Bakı nüsxəsi haqqında. Azərbayjan EA RƏF-nun «Əlyazmalar xəzinəsində», 1976, j. 4, s.70-77.

 • Qasımov A. M.Füzulinin «Hədiqət-üs-süəda» əlyazma­la­rı­nın Bakı nüsxələri (XVI əsrə aid). Azərbayjan Elmlər Akademiyası aspirantlarının elmi konfransının tezisləri. Bakı, 1974. s 346-347.

 • Qasımov A.M. M.Füzulinin «Hədiqətüs-süəda»sının Bakı nüsxələri (XVI əsrə aid). Azərbayjan EA aspirant­larının elmi konfranslarının tezisləri. Bakı, 1974.

 • Qasımov A.M. M.Füzulinin «Hədiqət-üs-süəda» əsəri­nin əlyazma nüsxələri dünya kitabxanalarında. Əlyaz­malar xəzinəsində j. 5, Bakı, 1979, s. 74-77.

 • Qasımov A.M. Füzulinin «Hədiqət-üs-süəda»sı haqqın­da bəzi qeydlər. Azərbayjan EA RƏF-nun «Əlyazmalar xəzinəsində, 1976, j. 4, s. 122-126.

 • Qasımov J. Yeddi nəfərdən biri (A. Sur və onun «Füzu­liyə bir nəzər» məqaləsi haqqında). Elm və həyat, 1991, № 9-10, s. 30-32.

 • Qasımov Q. Füzuli Azərbayjan musiqisində. Azərbay­jan kənd təsərrüfatı, 1958, 9 dekabr.

 • Qasımov Q. Füzuli və Azərbayjan musiqisi. Bakı, 1958, 29 avqust.

 • Qasımov Q. «Leyli və Məjnun» operasının ilk tamaşa­ları. Kommunist, 1958… aprel.

 • Qasımova E. «Füzuliyə aid edilən müxtəlif şeirlər» böl­məsinə verilən izahlar haqqında. AMEA-nın Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası, 2005, № 1, s. 53-59.

 • Qasımova Ş. Füzuli lirikasında ijtimai etiraz motivləri. Mingəçevir işçisi, 1958, 11 dekabr.

 • Qasımova Ş. Gözəllik və məhəbbət nəğməkarı (Füzuli haqqında). Azərbayjan qadını, 1969, № 5, s. 18.

 • Qasımova Z. Ustad Füzulinin qəsidələr aləmi. Risalə. Araşdırmalar toplusu. Bakı: Nurlan, 2004, № 1, s.200-204.

 • Qasımzadə F. Dahi söz ustası (Füzulinin ölümünün 400 illiyi münasibətilə). Kommunist, 1958, 10 dekabr.

 • Qasımzadə F. Düşünən və düşündürən sənətkar (Fü­zu­li poeziyası haqqında). Ədəbiyyat və injəsənət, 1980, 30 may.

 • Qasımzadə F.F. Füzuli yaradıjılığında idrak məsələləri. S.M. Kirov ad. ADU-nun «Elmi əsərləri». Tarix və fəlsə­fə seriyası. 1964, № 2, s. 83-93; № 7, s. 21-36.

 • Qasımzadə F.F. Füzuli yaradıjılığında qadın məsələsi. S.M.Kirov ad. ADU-nun «Elmi əsərləri». Hüquq seriya­sı, 1964, № 2, s. 83-93.

 • Qasımzadə F.F. Füzuli yaradıjılığında sülh və müharibə məsələləri. S.M. Kirov ad. ADU-nun «Elmi əsərləri». Tarix və fəlsəfə seriyası. 1964, № 4, s. 57-68.

 • Qasımzadə F.F. Füzulinin dinə münasibəti haqqında. S.M. Kirov ad. ADU-nun «Elmi əsərləri». Tarix və fəlsə­fə seriyası, 1964, № 2, s. 15-31.

 • Qasımzadə F.F. Füzulinin estetik və ədəbi görüşləri (1-ji məqalə) S.M.Kirov adına ADU-nun «Elmi əsər­ləri». Tarix və fəlsəfə seriyası, 1963, № 3, s. 29-43; № 4, s. 53-75.

 • Qasımzadə F.F. Füzulinin etikası. S.M. Kirov ad. ADU-nun «Elmi əsərləri». Tarix və fəlsəfə seriyası, 1964, № 1, s. 7-13; № 8, s. 55-72.

 • Qasımzadə F.F. Rus alim və yazıçıları Füzuli haqqında. S.M. Kirov adına ADU-nun «Elmi əsərləri». Dil və ədəbiyyat seriyası, 1964, № 2, s. 55-72 (№ 3, s.77-89).

 • Qasımzadə H. Füzuli əsərlərinin yubiley nəşri. Kommu­nist, 1958, 3 dekabr.

 • Qasımzadə Q. Füzuli Azərbayjan musiqisində. Azər­bay­jan kənd təsərrüfatı, 1958, 9 dekabr.

 • Qasımzadə Q. Folklor, yazılı ədəbiyyat, müasirlik (Bəzi müşahidə və qeydlərdə Füzulidən də bəhs olunur). Azər­bayjan, 1987, № 9, s.177-179.

 • Qaziyev A.Y. Füzuli divanının bir dekorativ miniatürü haqqında. Azərbayjan EA Məruzələri, 1961, № 6, s.535-539.

 • Qazıyev A.Y. Kərimova R. Təsviri injəsənətdə Füzuli obrazları. Kommunist, 1958, 22 oktyabr.

 • Qədimov Ə.N. Füzuli ədəbi məktəbinin görkəmli da­vam­çısı. Körpü, 2005, № 47, s. 13-15.

 • Qəhrəmanov J.V. Füzuli – 500. Orta əsr əlyazmaları və Azərbayjan mədəniyyəti tarixi problemləri. Orta əsr əl­yazmaları və Azərbayjan mədəniyyəti problemləri. IV Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları. Bakı: Örnək, 1995, s. 3-4.

 • Qəhrəmanov J.V., Adilov M.M., Məmmədova M. Füzuli əlyazmalarının Bakı nüsxələri azərbayjan əlyazma mədəniyyəti işığında. Orta əsr əlyazmaları və Azər­bayjan mədəniyyəti tarixi problemləri. IV Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları. Bakı: Örnək, 1995, s. 5-19.

 • Qəni. Füzuli pərəstişkarı: söhbəti apardı Ş. Hüseynova. Bakı, 1993, 4 sentyabr.

 • Qəribova L. Füzulinin qəzəllərinin bəzi semantik-sin­taktik xüsusiyyətləri haqqında. Orta əsr əlyazmaları və Azərbayjan mədə­niyyəti tarixi problemləri. IV Respub­lika elmi-nəzəri konfransının materialları. Bakı: Örnək, 1995, s. 97-100.

 • Qətrə-qətrə göz yaşı. M.Füzulinin 500 illiyi qarşısında. II hissə. Zaman, 1993, 10-16 noyabr.

 • Qəzəllər və rübailər (Azərb. EA nəşriyyatının M.Füzu­linin «Əsərləri»nin III jildini çap etməsi haqqında). Bakı, 1958, 9 dekabr.

 • Qiyaslı Ə. Çıraq yandırır. Şəhriyar, 1993, 16 dekabr.

 • Qodmanlı Z. (Əliyev) Füzuli həsrəti. Azərbayjan, 1990, № 8, s. 132.

 • Qonaqlarımıza söz veririk: A. Taltsisin (Latviya), əfqanlı X.Xəlili, iranlı M.Fəridaqi, gürjü T.Doncatvili, Moskvalı A.Starostinin və b. M.Füzuli haqqında fikirləri. Azərbay­jan gənjləri, 1958, 10 dekabr.

 • Qövsi M.E. Füzulinin lirik şeirlərinə bir nəzər. Vətən yolunda, 1946, 11 isfənd (mart).

 • Quliyev İ. Rübai Füzuliyə qədər. Filologiya məsələləri. № 3. Bakı, 2003, s. 74-75.

 • Quliyev N. İngilis alimi E. Kibb Füzuli haqqında. İnjəsə­nət, 1993, 16 yanvar.

 • Quliyev S. Bu gejə. Sözləri M.Füzulinindir. Lenin tərbi­yəsi uğrunda, 1958, 9 dekabr.

 • Quliyev Z., Quluzadə M. Füzulinin lirikası. Kommunist, 1965, 20 fevral.

 • Quliyev V. İraq torpağı ikiqat ziyarət yerimizdir. Vətən­daş, 1994, 14 oktyabr.

 • [Quliyeva] Həmid qızı M.Quran və Füzuli. Azərbayjan EA Xəbərləri. Ədəbiyyat, dil və injəsənət seriyası, 1998, № 3-4, s. 40-44.  Dostları ilə paylaş:
 • 1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə