BiBLİoqrafiya azərbayjan miLLİ elmlər akademiyasi məHƏMMƏd füzuli adına Əlyazmalar institutu məHƏMMƏd füzuliYüklə 3,81 Mb.
səhifə7/22
tarix24.12.2017
ölçüsü3,81 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   22

8. Bəngü Badə


 1. Bəngü-Badə. Təbriz, h.1247 (m.1831/32); h.1266 (m.1848/49); h.1272 (m.1855/56).

 2. Bəngü Badə. Təbriz, 1854, 161 s. Ərəb əlifbasında.

 3. Bəngü-Badə. Daşkənd, h.1311 (m.1893/94).

 4. Bəngü Badədən («Qissəyi-dər sifati-əsrarəst» sərlöv­hə­li hissə). Bax: Gibb E. Histori of Ortomon poetry. 6 jild­də, VI j. London, 1904, 1965, s. 145-146. Azərbayjan dilində. Ərəb əlifbasında.

 5. Bəngü Badə. Divani türki. Tehran: Fəxrazəri nəşriyyatı, h.ş. 1371 (m. 1992), s. 216-226. Azərbayjan dilində. Əski əlifbada.

 6. Bəng və Badə /Tərtib edəni:S.Əliyev. Bakı: Azərnəşr, 1993, 285 s.

 7. Bəngü badə. Xaqani, Nizami, Füzuli, Məhsəti, Heyran xanım, Natəvan. Seçilmiş əsərləri. Bakı: Gənjlik, 1987, s.205-231. Dünya uşaq ədəbiyyatı kitabxanası seriya­sın­dan


9. Söhbətül-əsmar


 1. Kitabi Söhbətül-əsmar. Təbriz, 1927, 15 s.

 2. Yemişlərin ökünməsi və yaxud söhbə­tül-əsmar. S.Mümtazın müqəddi­məsi ilə. Bakı, 1935.

 3. Söhbətül-əsmar (Meyvələrin söhbəti). Araslı H. Ədəbiy­yat xristomatiyası: Na­ta­mam orta və orta məktəbin 5-ji sinfi üçün. Bakı: Azərnəşr, 1938, s. 101-105.

 4. Söhbətül-əsmar (Meyvələrin söhbəti). Bədii oxu kitabı: Natamam orta və orta məktəbin 5-ji sinfi üçün /Tərtib edəni: H.Araslı. Bakı: Azərnəşr, 1939, s. 110-114.

 5. Söhbətül-əsmar. Araslı H. Ədəbi oxu kitabı: Natama orta və orta məktəbin 5-ji sinfi üçün: ikinji stereotip çapı. Bakı: Azərnəşr, 1941, s. 92-96.

 6. Söhbətül-əsmar. Araslı H. Ədəbi qiraət kitabı: Nata­mam orta və orta məktəbin 5-ji sinfi üçün. Bakı: Azər­nəşr, 1944, s. 102-105.

 7. Söhbətül-əsmar (Meyvələrin söhbəti) /İşləyəni: H.Aras­lı. Uşaq ədəbiyyatı: Pe­daqoci məktəblər üçün müntəxə­bat /Tərtib edənləri: M.Rzaquluzadə və Ə.H.Qəhrə­manov. Bakı: Azərnəşr, 1948, s. 37-40.

 8. Söhbətül-əsmar (Meyvələrin söhbəti). Əfəndiyev H. Ədə­bi qiraət: Yeddillik və orta məktəbin 7-ji sinfi üçün. Bakı: Azərnəşr, 1949, s. 108-111.

 9. Söhbətül-əsmar (Meyvələrin söhbəti). Əfəndiyev H. Ədə­bi qiraət: Yeddillik və orta məktəbin 7-ji sinfi üçün. Bakı: Azərnəşr, 1950, s. 75-79.

 10. Meyvələrin bəhsi. Məktəb yaşına çatmamış uşaqlar üçün. /İşləyəni: S.Qa­farlı; Rəssamı: S.Vlasova. Bakı: Uşaq­gənjnəşr, 1951, 15 s. Şəkilli.

 11. Meyvələrin söhbəti. Rəjəbov Ə.Qiraət kitabı: Rus orta məktəbinin 8-ji sinfi üçün. Bakı: Azərnəşr, 1951, s.82-84.

 12. Söhbətül-əsmar (Meyvələrin söhbəti). Əfəndi­yev H. Ədəbi qiraət: Yeddillik və orta məktəbin 7-ji sinfi üçün. Bakı: Azərnəşr, 1951, 1952, s. 27-30.

 13. Meyvələrin söhbəti. Əfəndiyev H. Ədəbi qiraət: Yed­dillik və orta məktəbin 7-ji sinfi üçün. Bakı: Azərnəşr, 1953, s. 22-25.

 14. Meyvələrin söhbəti. Əfəndiyev H. Ədəbi qiraət: Yedillik və orta məktəbin 7-ji sinfi üçün. Bakı: Azərnəşr, 1954, s.15-18.

 15. Meyvələrin söhbəti. Əfəndiyev H. Ədəbi qiraət: Yed­dillik və orta məktəbin 7-ji sinfi üçün. Bakı: Azərnəşr, 1955, 1956, 1957, s. 21-24.

 16. Meyvələrin söhbəti. Uşaqlara hədiyyə. Bakı: Uşaq­gənj­nəşr, 1959, s. 26-37.

 17. Meyvələrin söhbəti. Əfəndiyev H. Ədəbi qiraət: Yed­dillik və orta məktəbin 7-ji sinfi üçün. Bakı: Azərnəşr, 1958, 1959, 1960, s.12-15.

 18. Meyvələrin söhbəti. /Uşaqlar üçün nəsrlə işləyəni: Ka­mil Mirbağırov. Bakı: Uşaq­gənj­nəşr, 1960, 16 s. Şəkilli.

 19. Meyvələrin söhbəti. Ədəbiyyat: 7-ji sinif üçün dərslik. Müntəxəbat /Tərtib edəni: H.Əfəndiyev. Bakı: Maarif, 1961, 1962, s.12-14.

 20. Meyvələrin söhbəti (İxtisarla). Ədə­biyyat: 7-ji sinif üçün dərslik. Müntə­xəbat /Tərtib edəni: H.Əfəndiyev. Bakı: Maarif, 1963, 1967, s.12-14.

 21. Meyvələrin söhbəti /Uşaqlar üçün nəsrlə işləyəni: K.Mir­bağırov. Bakı: Azərnəşr, 1965, 16 s. Şəkilli.

 22. Meyvələrin söhbəti (İxtisarla). Əfəndiyev H., Əliyeva Z. Ədəbiyyat: Müntəxəbat: 7-ji sinif üçün dərslik. Bakı: Maarif, 1968, 1969, 1970, s.13-16.

 23. Meyvələrin söhbəti /Uşaqlar üçün işlə­yəni: K.Mirba­ğı­rov, Bakı: Gənjlik, 1970. 13 s. Şəkilli.

 24. Meyvələrin söhbəti (İxtisarla). Əfəndiyev H., Əliyeva Z. Ədəbiyyat (Oxu kitabı): 7-ji sinif. Bakı: Maarif, 1971-1977, s.13-17.

 25. Meyvələrin söhbəti /Uşaqlar üçün nəsrlə işləyəni: K.Mir­bağırov, S.Məm­mədova. Bakı: Gənjlik, 1978, 15 s. Şəkilli.

 26. Meyvələrin söhbəti. Təmsillər və alle­qoriyalar (XVI-XX əsr Azərbayjan şairlərinin əsərlərindən toplanmışdır) /Tərtib edəni: M.Sultanov. Bakı: Gənjlik, 1978, s. 7-15.

 27. Meyvələrin söhbəti (İxtisarla). Əfəndiyev H., Əliyeva Z. Ədəbiyyat: (Oxu kitabı) 7-ji sinif üçün dərs vəsaiti. Bakı: Maarif, 1980, 1981, 1982, s. 12-15.

 28. Meyvələrin söhbəti (İxtisarla). Əfəndiyev H., Əliyeva Z. Ədəbiyyat: (Oxu kitabı) 7-ji sinif üçün dərs vəsaiti. Bakı: Maarif, 1983, 1984, 1985, 1987, s. 21-24.

 29. Meyvələrin söhbəti – Oğluma nəsihət. Bakı: Gənjlik, 1987, s. 81-94.

 30. Söhbətül-əsmar. Xaqani, Nizami, Füzuli, Məshəti, Hey­ran xanım, Natəvan. Seçil­miş əsərləri. Bakı: Gənjlik, 1987, s. 232-241. Dünya uşaq ədəbiyyatı kitabxanası seriyasından.

 31. Meyvələrin söhbəti (Dili sadələşdirilmiş və mətn ixtisar edilmişdir). Alleqoriya və təmsillər /Tərtib edəni: M.Sul­tanov. Bakı: Gənjlik, 1988, s. 7-23.

 32. Söhbətül əsmar. Bakı, 1995, 15 s. Əski əlifbada.

 33. Söhbətül əsmar. Təbriz, … (tarix gös­tə­rilməyib).


10. Səhhət və Mərəz


 1. Töhfətül-arifin («Səhhət və mərəz» əsərinin Hajı İman­oğlu Mirzə Nəjəfqulu Şirvaninin tərjüməsində). Bakı: Q.İ.De­mu­rovlar litoqrafiyası, 1902, 1 hissə, 40 s. Daş bas­ması.

 2. Ruhnameyi Füzuli («Səhhət və Mə­rəz»dən bir parça). «Füyüzat», 1907, №30, s. 455-456.


11. Yeddi jam


 1. Yeddi jam: Saqinamə /Farsjadan tərjümə edəni: B.Qa­sımov. Revolyusiya və kultura, 1941, № 2, s.33-46.

 2. Yeddi jam /Tərjümə edəni: B.Qasım­zadə. Qasımzadə B. Əsərləri. Bakı: Azərnəşr, 1961, s. 106-122.

 3. Yeddi jam /Tərjümə edəni: B.Qasım­zadə. Qasımzadə B. Şirin sözlər. Bakı: Azərnəşr, 1966, s. 115-135.

 4. Yeddi jam /Tərjümə edəni: B.Qasım­zadə. Qasımzadə B. Seçilmiş əsərləri. Bakı: Azərnəşr, 1976, s. 140-163.

 5. «Qəflət yuxusundan ayılandan sonra»: «Saqi­namə»­dən bir parça. Doktor Javad Heyət. Azərbayjan ədə­biyyatına bir baxış. Bakı: Yazıçı, 1993, s. 56-57.


12. Rindu-zahid


 1. Rindu Zahid. Tehran, 1859; İstanbul, 1866.


13. Mətləül-etiqad


 1. Mətləül-etiqad və ərəbjə qəsidələri /Tərtib edəni: H. Araslı. Bakı: Azərb. SSR EA nəşriyyatı, 1958, 204+7 s. Ərəb əlifbasında.

 2. Mətləül-etiqad /Ərəbjədən azərbay­jan­jaya tərjümə edə­ni, ön söz, qeyd və şərhlərin müəllifi: akad. Z.M.Bün­yadov. Bakı: Yazıçı, 1987, 104 s.


14. Hədiqətüs-süəda


 1. Hədiqətüs-süəda. Qahirə, Bulaq mət­bəəsi, h. 1253 (m. 1837), 359 s.

 2. Hədiqətüs-süəda. Qahirə: Bulaq mətbəəsi, h. 1261 (m. 1845), 364 s.

 3. Hədiqətüs-süəda /Tərtib edəni: Mir Saleh Hüseyni. Tehran, h. 1373 (m. 1953/54), 360 s. Əski əlifbada.

 4. Hədiqətüs-süəda. Qahirə: Mətbəeyi-Amirei Misriyyə, h. 1271 (m. 1855), 2+364 s.

 5. Hədiqətüs-süəda. Konstantinopol, 1857; Bulaq, 1869/70.

 6. Hədiqətüs-süəda. Təbriz, 1969 (Hajı Həsən Ağa tərə­fin­dən fotoofsetlə).

 7. Hədiqətüs-süəda (bir parça). Yurd, 1971, 4 mart.

 8. «Hədiqətüs-süəd»dan (bir parça). Yurd, 1972, 24 şubat (fevral).

 9. Hədiqətüs-süəda (bir parça). Hajıyev T.İ., Vəliyev K.N. Azərbayjan dili tarixi (Oçerklər və materiallar). Bakı: Maarif, 1983, s. 167-175.

 10. Xoşbəxtlər bağçası (Hədiqətüs süəda). Birinji, ikinji və üçünjü qismlər /Çapa hazırlayanlar: Oqtay Salamzadə, Faiq Hüseynov, Səfər Mahmudzadə, Sabir Axundov. Karvan, Roman-qəzet. Bakı: Azərbayjan, 1992, № 1, yanvar-mart, s.2-48; № 2, s. 2-48; № 3, s. 8-48; № 4, s. 2-48.

 11. Hədiqətüs-süəda /Tərtibçilər: Ə.Səfərli, M.Nağısoylu, N.Göyüşov. Bakı: Gənjlik, 1993, 368 s.

 12. Yəqub və Yusif («Hədiqətüs-süəda» dastanından). Fü­zuli M. Bəng və Badə /Çapa hazırlayanı: S.Əliyev. Bakı: Azərnəşr, 1993, s. 76-284.

 13. Kərbəla vaqiəsi. «Hədiqətüs-süəda»dan parçalar /Çapa hazırlayanı: H.Abıyev. Bakı: Sabah, 1994, 179 s.

15. Hədisi-ərbəin


 1. Tərjümey-hədisi-ərbein. Füzuli. Əsərlə­ri. İki jilddə, II j., Bakı, 1949, s. 345-350.

 2. Tərjümeyi-hədisi-ərbəin /Tərtib edənlər: Ə.Mirəhmə­dov, E.Qasımova. Azrbay­jan klassik ədəbiyyatı kitab­xa­nası. 20 jilddə, VII j., Bakı, 1987, s. 344-349.

 3. Hədisi-ərbəin (tərjümə). Karvan: Ro­man-qəzet, h.1990, № 6(3), s.44-46.

 4. 40 hədis. Tehran, h. 1412 (m. 1991).

 5. Tərjümeyi-hədisi-ərbəin /Tərtib edəni: H.Araslı. Füzuli. Əsərləri. İki jilddə, II j., 1995, s. 401-409; s. 513-518.

 6. Tərjümeyi-hədisi-ərbəin /Tərtib edəni: H.Araslı. Mə­həm­­məd Füzuli. Əsərləri. Altı jilddə, II j. Bakı, 1996, s. 297-304; Bakı, 2005.


16. Ənisül-qəlb


 1. Ənisül-qəlb. Füzuli. Seçilmiş şeirlər. Bakı, 1958.

 2. «Ənisül-qəlb»dən. Az söylə, söz söylə: (Şərqin şifahi və yazılı sənət abidə­lə­rində tərbiyəvi fikirlər). Bakı: Maarif, 1992, s. 204-205.


17. Qəsidələr


 1. Qəsidə (M.Füzulinin qeyri mətbu bir qəsidəsi) /Tərjümə edəni: Yüzbaşızadə M.Xəlil. Nizami adına Ədəbiyyat İnstitu­tunun əsərləri. Ədbiyyat məjmuəsi, 1946, II j., s.89-90.

 2. Qəsidə (Bu bəhri meyli gun minmoj hər saət əyan eylər…) Azərbayjan, 1946, № 6, s. 31.

 3. Qəsidə (Ey vüjudi-kamilin ayinadari-feyzi-eyn», «Qall­mı­şam qürbətdə heyran zarü giryan, neylərim?» və «Nəvayi-sazilə mey nuş edənlər dilrübalərdir» misraları ilə başlayan qəsidələr). Ədəbiyyat və injəsənət, 1958, 3 iyul; 1980, 18 iyun.

 4. Qəsidə (Könül həmdami) /Fars-tajik dillərindən tərjü­mə edəni: A.Sarovlu. Bakı: Gənjlik, 1977, s. 107-116.

 5. Qəsidə («Münşiyi-hikmət ki, çəkmiş xameyi-hikmətni­gar» misrası ilə başla­yan qəsidə). Ədəbiyyatdan iş kita­bı. Birinji hissə. Müəlliflər: Zeynallı H., Şaiq A., Musaxanlı A., Əfəndizadə Ç. Bakı: Azərnəşr, 1928, s. 149-151; Şaiq A. Əsərləri. 5 jilddə, V j. Bakı: Azər­nəşr, 1977, s. 294-297.

 6. Qəsidə («Qönçə bağrı dəhr bidadilə əvvəl qan olur…»). Səfərli Ə., Yusifli X. Qədim və orta əsrlər Azərbyjan ədəbiyyatı. Bakı, Maarif. 1982, s. 235.

 7. Qəsidə («Nə mövjud olmasa əsbabi-dünyadan, degil müşgil…»). Səfərli Ə., Yusifli X. Qədim və orta əsrlər Azərbayjan ədəbiyyatı. Bakı: Maarif, 1982, s. 238.

 8. Qəsidə («Saçma ey göz, əşkdən könlümdəkən odlara su…»). Doktor Javad heyət. Azərbayjan ədəbiyyatına bir baxış. Bakı: Yazıçı, 1993, s. 55.

 9. Şairin ərəbjə qəsidəsi /Çevirəni: M.Əlizadə. Ədəbiyyat qəzeti, 1994, 9 sentyabr.


18. Məktublar


 1. «Şikayətnamə». Ədəbiyyat müntəxəba­tı: Orta məktəbin 8-ji sinfi üçün dərslik /Tərtib edəni: F.Qasım­zadə. Bakı: Azərnəşr, 1948, 1949, s. 300-304.

 2. Şikayətnamə. Rzaquluzadə M. Ədəbi qiraət. Yediillik və Orta məktəbin 6-jı sinfi üçün. Bakı: Azərnəşr, 1950, s.44-45.

 3. «Şikayətnamə» (ixtisarla). Ədəbiyyat müntəxəbatı: Orta məktəbin 8-ji sinfi üçün /Tərtib edəni: F.Qasımzadə. Bakı: Azərnəşr, 1951, s. 327-331.

 4. Şikayətnamə (Məktubun ən qısa məzmunu). Rzaqu­luzadə M. Ədəbi qiraət: Yeddiillik və orta məktəbin 6-jı sinfi üçün Bakı: Azərnəşr, 1952, 1953, s.35-36; 1954, s. 23-24; 1955, 1956, s. 19-20; 1957, s.19-22.

 5. Şikayətnamə (Əsərin ən qısa məz­mu­nu). Rzaquluzadə M. Ədəbi qiraət: Yeddillik və Orta məktəbin 6-jı sinfi üçün. Bakı: Azərnəşr, 1957, s. 19-22.

 6. Şikayətnamə. Azərbayjan hekayələri. 1 j. (İnqilabdan əvvəlki dövr). Bakı: Uşaq­gənjnəşr, 1958, s. 19-24.

 7. Məktublar (Qazi Əlaiddinə məktub; Əhmədbəyə məktub; Bayəzid Çələbiyə məktub). Məhəmməd Füzuli. Əsərləri. Beş jilddə, II j. Bakı: Azərbayjan EA nəşriyyatı, 1958, s. 307-315.

 8. Şikayətnamə. M.Füzuli. Əsərləri. Beş jilddə. II j. Bakı: Azərbayjan EA-nın nəşriyyatı, 1958, s. 299-304.

 9. Şikayətnamə. Bakı: Azərnəşr, 1958, 22 s.

 10. Şikayətnamə. Füzuli M. Əsərləri: 5 jilddə, IV j. Bakı: Azərbayjan SSR EA nəşri, 1958, s. 297-304.

 11. Şikayətnamə (Məktubun ən qısa məz­munu) Rzaqu­luzadə M. Ədəbi qira­ət. Yeddiillik və Orta məktəbin 6-jı sinfi üçün. Bakı: Azərnəşr, 1961, s. 53-54.

 12. Şikayətnamə. İsmayılzadə N., Lütfəliyev Ə. Ədəbiyyat müntəxəbatı. Axşam (növ­bəli) orta ümumtəhsil məktəb­lərinin 5-6-jı siniflər üçün. Bakı: Azərbayjan Dövlət Tədris-Pedaqoci Ədəbiyyatı nəşriyyatı, 1963, s. 18-19.

 13. Şikayətnamə (İxtisarla sadələş­diril­miş­dir). Ədəbiyyat müntəxəbatı: 9-ju sinif üçün /Tərtib edəni: F.Qasım­zadə. Bakı: Azərnəşr, 1963, 1964, s. 150-153.

 14. Şikayətnamə. Ədəbiyyat müntəxəbatı: 9-ju sinif üçün /Tərtib edəni: F.Qasım­zadə. Bakı: Maarif, 1967, 1968, s.151-153.

 15. Şikayətnamə. Ədəbiyyat müntəxəbatı: 8-ji sinif üçün /Tərtib edəni: F.Qasımzadə. Üçünjü nəşri. Bakı: Maarif, 1968, s.151-153.

 16. «Şikayətnamə» (İxtisar edilmiş və sadələşdirilmişdir). Ədəbiyyat müntəxə­batı: 8-ji sinif üçün /Tərtib edəni: F.Qasımzadə. Bakı: Maarif, 1969, 1970, 1971, s.248-251.

 17. Şikayətnamə. Ədəbiyyat müntəxəbatı: 8-ji sinif üçün /Tərtib edəni: F.Qasımzadə. Bakı: Maarif, 1973, 1975, 1977, 1979, 1981, s. 226-228.

 18. Şikayətnamə (Bir parça). Hajıyev T.İ., Vəliyev K.N. Azərbayjan dili tarixi (oçerk­lər və materiallar). Bakı: Maarif, 1983, s. 175-177.

 19. Qazi Əlaiddinə məktubu (Məktubun sonundakı nəzm verilməyib). Hajıyev T.İ., Vəliyev K.N. Azərbayjan dili tarixi (oçerklər və materiallar). Bakı: «Maarif», 1983, s. 174-175.

 20. Şikayətnamə. Ədəbiyyat müntəxəbatı: Doq­­qu­zunju nəşri. Yenidən işlənmiş və təkmilləşdirilmişdir /Tərtib edənləri: F.Qasım­zadə, Ş.Mikayılov, A.Səmədov. Bakı: Maarif, 1985, s. 146-149.

 21. Şikayətnamə /Ön sözün və lüğətlərin müəllifi: Ə.Səfərli. Bakı: Gənjlik, 1992, 32 s. Şəkilli


19. Şeirləri

a) Qəzəlləri


 1. Qəzəliyyati-Füzuli. Təbriz: Karxaneyi Axund Molla Ab­dul­la, h.1266 (m.1849/50), 145 s. Mirzə Əbdülsə­mə­din xəttilə. Daşbasması.

Kitabda «Bəngü Badə» və «Həfti jam» da verilmişdir.

 1. Qəzəllər. Bax. Radionov P.İ. Tatarskiy bukvarğ. SPB, 1854, 1856, 1859, 1860, s. 45-47.

 2. Qəzəllər/86 qəzəl verilmişdir). Vazeh M.Ş. Müntəxəbat. Təbriz: Ağa Məhəm­məd Rzanın daşbasması, h.1272 (m.1855/56), s.171-201. Novruz Mazan­daraninin xəttilə.

 3. Kitabi-Füzuli. Təbriz: Darüssəltənə, h.1274/1857. 118 s. Azərbayjan və fars dillərində. Daşbasması.

 4. Qəzəliyyat. Təbriz, 1860.

 5. Kitabi Füzuli. Təbriz, h. 1287/1870) 129 s:, Azərbayjan və fars dillərində. Daş basması.

 6. Qəzəl. Süha, h. 1298 (m. 1880), Jüz 2, səh. 24.

 7. Qəzəliyyati-Füzuli. Xivə, h. 1300 (m. 1882).

 8. Qəzəl («Kimə kim, dərdimi izhar qıldım istəyib dər­man»). Kəşkül, 1887, № 43.

 9. Füzuli əfəndi [Qəzəllər]. Bax: Smirnov V.D. Məjmueyi-müntəxabatı-asare Os­ma­­niyə. SPb., 1891, 1903, s. 455-456.

 10. Qəzəliyyat. Bə fərmayişi-molla Qulam­həsən. Daşkənd: Qulamiyyə mətbəəsi, h. 1321 (m. 1903), 119 s., Daş­bas­ması.

 11. Qəzəliyyəti-Füzuli. Daşkənd: Qula­miy­yə mətbəəsi, 1905, 119 s. Daşbas­ması.

 12. Qəzaliyyati-Füzuli. Daşkənd: Qulamiyyə mətbəəsi, Arifjanovun litoqrafiyası, 1909, 119 s.

 13. Qəzəllər. Bax: Gibb E. Osmanlı şeirinin tarixi. j. 6. London, 1909, 1963, s.133-138. Azərbayjan dilində ərəb əlifba­sında.

 14. Qəzəliyyati-Füzuli.Bəfərmayişi-Molla Qu­­­­­lam Həsən. Daşkənd: Qulam Həsən Arifjanovun litoqrafiyası, h. 1328 (m. 1910), 119 s.

 15. Qəzaliyyati-Füzuli. Bə fərmayişi-Molla Qu­lam Həsən. Daşkənd: Arifjanovun Qulamiyyə litoqrafiyası, h. 1930 (m. 1911), 119 s.

 16. Qəzaliyyati-Füzuli. Daşkənd, 1913, 120 s.

 17. «Çövri könlümdir çəkən, gəzdir görən rüxsarini» (Qəzəl). Şəlalə, 1913, № 39, s. 9.

 18. «Jani janan diləmiş verməmək olmaz ey dil…» (Qəzəl). Şəlalə, 1913, № 37, s. 9.

 19. Qəzaliyyati-Füzuli. Daşkənd: h. 1334 (m. 1915), 122 s.

 20. Qəzəllər. Əliabbas Müznüb. Türkjə qəzəllər (Əski ədə­biyyat nümunələri). Bakı: Orujov qardaşlarının mətbə­əsi, 1917, 256 s. (Füzulinin 61 qəzəli verilib).

 21. Füzulinin iki qəzəli («Nalədəndir ney kimi avazeyi əzkim bulənd» və «Pərişan xalqı aləm ahu əfqan etdiyim­dəndir» misraları ilə başlayan qəzəllər). Yeni yol, 1925, 21 may.

 22. «Yarəb bəlayi eşq ilə qıl aşina məni…»; «Öylə sərməs­təm ki, idrak etməzəm dünya nədir?...»: (Qəzəllər). Ədəbiy­yatdan iş kitabı. Bakı, 1928, s. 150-151.

 23. «Ey vüjudi-kamilin əsrari-hikmət məs­dəri (Qəzəl). Ədəbiyyat qəzeti 1935, 1 mart; Salman Mümtaz. Azər­bayjan ədəbiyyatının qaynaqları. Bakı: Yazıçı: 1986, s.221.

 24. «Aşiq oldum yenə bir tazə güli rənayə», «Vəh nədir» ol tairi-fəxrəndə balü tizi-pər». Ədəbiyyat qəzeti, 1935, 25 mart; Salman Mümtaz. Azərbayjan ədəbiy­yatının qay­naqları. Bakı: Yazıçı: 1986. s. 232-233.

 25. «Məndə Məjnundan füzun aşıqlıq istedadı var»: (Qə­zəl) Qasımzadə F. Ədəbiyyat müntəxabatı: Orta mək­tə­bin 8-ji sinfi üçün. Bakı: Azərnəşr, 1936, s.49.

 26. «Fəzayi-eşqi çun gördüm…» (Qəzəl münasibəti-hal). Ədəbiyyat xrestoma­tiyası: Bakı: Azərnəşr, 1937, s. 92.

 27. «Məndə Məjnundan Füzun aşiqlik istedadı var…» (Qəzəl). Ədəbiyyat xrestomatiyası: Orta məktəbin 8-ji sinfi üçün. Bakı: Azərnəşr, 1937, s. 84.

 28. «Könül ta var» (Qəzəl). Ədəbiyyat qəzeti, 1938, 12 fev­ral.

 29. «Jan vermə qəmi-eşqə ki, eşq afəti-jandır», (Qəzəllər). Vətən yolunda, 1944, № 36 /229/. s. 3.

 30. «Jan vermə qəmi-eşqə ki, eşq afəti jandır…», «Yandı janım hijr ilə vəsli-ruxi yar istərəm»; «Xalqa ağzın sir­rini hərdən qılır izhar söz…»; «Eyş üçün bir türfə mən­zildir…» (Qəzəllər). Vətən yolunda, 1945, 28 fevral.

 31. «Eyş üçün bir türfə mənzildir bahar əyyamı bağ…» (Qəzəl). Ədəbiyyat müntəxabatı: Orta məktəbin 8-ji sinfi üçün /Tərtib edəni: F.Qasımzadə. Bakı: Azərnəşr, 1945, s. 265.

 32. «Heyrət, ey büt, surətin gördükdə lal eylər məni», (Qəzəllər). Şəfəq, h. 1324 (m. 1945), № 1, s. 23.

 33. «Xəlqə ağzın sirrini hər dəm qılır izhar söz…» (Qəzəl). Ədəbiyyat müntəxabatı: orta məktəbin 8-ji sinfi üçün /Tərtib edəni: F.Qasımzadə, Bakı: Azərnəşr, 1945, s. 264-265.

 34. «Könül, ta var əlində jami-mey təsbihə əl vurma…»: (Qəzəl). Ədəbiyyat mün­təxabatı: Orta məktəbin 8-ji sinfi üçün /Tərtib edəni: F.Qasımzadə. Bakı: Azərnəşr, 1945, s. 268-269.

 35. «Məndə Məjnundan Füzun aşiqlik istedadı var…»: (Qəzəl) Ədəbiyyat müntəxəbatı: Orta məktəbin 8-ji sinfi üçün /Tərtib edəni: F. Qasımzadə. Bakı: Azərnəşr, 1945, s. 265-266.

 36. «Şəfayi-vəsl qədrin hijr ilə bimar olandan sor…»; «Tutuşdu ğəm oduna şad gördüyüni könlüm…» (Qəzəllər). Kommunist 1945, 17 iyun.

 37. «Tutuşdu qəm oduna şad gördüyün könlüm…»; «Dust bipərva, fələk bipəhm, dövran bisükun…»; «Bir dövrdəyəm ki, nəzm olub xar» (Qəzəllər). Azərbayjan gənjləri, 1947, 5 fevral.

 38. «Məni jandan usandırdı,»: (Qəzəl). Ədəbiyyat mün­tə­xabatı: Orta məktəbin 8-ji sinfi üçün / Tərtib edəni: F.Qasımzadə. Bakı: Azərnəşr, 1948, 1949, s. 263-270.

 39. Mən kiməm: (Qəzəl). Ədəbiyyat müntəxabatı: Orta mək­təbin-8-ji sinfi üçün /Tərtib edəni: F.Qasımzadə. Bakı: Azərnəşr, 1951, s. 287-289.

 40. Söz: (Qəzəl). Ədəbiyyat müntəxabatı: Orta məktəbin 8-ji sinfi üçün /Tərtib edəni: F.Qasımzadə. Bakı: Azər­nəşr, 1951, s. 279.

 41. Dövlətli sultanım: (Qəzəl). Ədəbiyyat müntəxabatı: Bakı: Azərnəşr, 1954, s. 191.

 42. «Tutuşdu qəm oduna». (Qəzəl). Ədəbiyyat müntəxə­batı: Orta məktəbin 8-ji sinfi üçün /Tərtib edəni: F.Qa­sım­zadə. Bakı: Azərnəşr, 1954, s. 189.

 43. Vəfa hər kimsədən: (Qəzəl). Ədəbiyyat müntəxəbatı: Orta məktəbin 8-ji sinfi üçün /Tərtib edəni: F.Qasım­zadə. Bakı: Azərnəşr, 1954, s. 190.

 44. Məni jandan usandırdı»: (Qəzəl). Ədəbiyyat müntəxə­batı: Orta məktəbin 8-ji sinfi üçün /Tərtib edəni: F.Qa­sımzadə. Bakı: Azərnəşr, 1936, s.49-50; 1954, s.190-194; 1954, s. 190-194. Bakı: Azərnəşr, 1955, s.149-150.

 45. «Tutuşdu qəm oduna»: (Qəzəl). Ədəbiyyat müntəxə­batı: Orta məktəbin 8-ji sinfi üçün /Tərtib edəni: F.Qa­sımzadə. Bakı: Azərnəşr, 1955, s. 148.

 46. «Vəfa hər kimsədən»: (Qəzəl). Ədəbiyyat müntəxəbatı: Orta məktəbin 8-ji sinfi üçün /Tərtib edəni: F.Qasım­zadə. Bakı: Azərnəşr, 1955, s.149.

 47. «Məni jandan usandırdı, jəfadan yar usanmazmı», «Aşiyani-mürği-dil, zülfi-pərişanındadır» və «Pərişan xəlq aləm, ahu əfqan etməyimdədir» (qəzəlllər). Azər­bay­jan, 1956, 20 oktyabr.

 48. Məni jandan usandırdı: (Qəzəl). Ədəbiyyat müntəxə­batı: Orta məktəbin 8-ji sinfi üçün /Tərtib edəni: F.Qa­sımzadə. Bakı: Azərnəşr,1956, 1957, 1958, s.143-144.

 49. «Pərişan xəlqi-aləm ahu əfğan etdigimdəndir» (Qəzəl­lər). Azərbayjan, h. 1335/m. 1956, № 881 (1290). s. 3.

 50. Tutuşdu qəm oduna: (Qəzəl). Ədəbiyyat müntəxəbatı: Orta məktəbin 8-ji sinfi üçün /Tərtib edəni: F.Qasım­zadə. Bakı: Azərnəşr, 1956, 1957, 1958, s.142.

 51. «Vəfa hər kimsədən» (Qəzəl). Ədəbiyyat müntəxəbatı: Orta məktəbin 8-ji sinfi üçün /Tərtib edəni: F. Qasım­zadə. Bakı: Azərnəşr, 1956, 1957, 1958, s.143.

 52. Şairin əsərlərindən sətirlər. (Ayrı-ayrı parçalar). Bakı, 1258, 17 fevral.

 53. Şairin əsərlərindən sətirlər. Bakı, 1958, 18 fevral.

 54. «Gərçi, ey dil, yar üçün üz verdi yüz möhnət sana»; «Ru­zigarım buldu dövrani-fələkdən inqilab»; «Payibənd oldum səri-zülfi-pərişanın görüb»; «Könlüm açılır zülfi-pərişanını görjək». (Qəzəllər). Kommunist, 1958, 12 aprel.

 55. Aşiq oldur kim, qılır janın fəda jananınə: «Leyli və Məjnun» poemasından qəzəl. Azərbayjan müəllimi, 1958, 3 iyul.

 56. «Gəldisə gül bağçaya ömründə xoş kam olmadı»; «Nə­sihət eyləyib göz yaşı da töksə əgər naseh»; «Zinəti vermiş gülə ol hüsnü gülsarın sənin». «Ay gözəl tuba boyun, sərvi xuramanım mənim»; «Ey deyən jan olma­sın, könlüm nejə qan olmasın». (Qəzəllər) farsjadan tərj.: M.Seyidzadə. Ədəbiyyat və injəsənət. 1958, 12 iyul.

 57. «Mehri könlümdə nihan olduğun ol mah bilir». (Qəzəl). Sosialist Sumqayıtı, 1958, 4 sentyabr.

 58. «Eşq zaminə girifdar olalı zar olubam» (Qəzəl). Kirova­bad kommunisti, 1958, 25 sentyabr.

 59. «Yarın hijrində yenə gözlərim ağlar bu gejə»; «Əqldən eşq jida saldı, zəbun etdi məni» (Qəzəllər). Kommu­nist, 1958, 22 oktyabr.

 60. «Fəmləlin ürəkdə saxladım çün əsl jandır bu»; «Heç zaman sən özünü tabeyi əğyar eləmə» (Qəzəllər) Azər­bayjan kənd təsərrüfatı. 1958. 30 oktyabr.

 61. Şəm. Farsjadan tərjümə edəni: Ə.Hü­sey­ni. Azərbay­jan, 1958, 29 noyabr.

 62. «Vəfa hər kimsədən kim, istədim, ondan jəfa gördüm» (qəzəl). Kirovabad Kom­munisti, 1958, 25 sentyabr; Azər­­bayjan müəllimi, 1958, 8 dekabr.

 63. «Könül, səjjadəyə basma ayaq, təsbihə əl urma»; «Pəm­beyi-daği-junun içrə nihandır bədənim» (Qə­zəl­lər). Azərbay­jan kənd təsərrüfatı, 1958, 9 dekabr.

 64. «Qəflət yuxusundan o zaman kim oyanıb mən» (qə­zəldən 4 misra). Bakı, 1958, 9 dekabr.

 65. «Xəlqə ağzın sirrini hərdəm qılır izhar söz» (qəzəl). Azər­bayjan gənjləri, 1958, 10 dekabr.

 66. «Nalədəndir ney kimi avazeyi-eşqim bülənd…»; «Pə­rişan xəlqi-aləm ahu əfğan etdigimdəndir…»; «Saqiya, jam tut ol aşiqə kim, qayğuludur…»; «Könül, səjja­dəyə basma yaq…» (Qəzəllər). Şərq qapısı, 1958, 10 dekabr.

 67. «Məndə Məjnundan füzun aşiqlik istedadı var…»; «Məni jandan usan­dırdı, jəfadan yar usanmazmı?» (Qəzəl­lər). Mingəçevir işçisi, 1958, 11 dekabr.

 68. «Məndə Məjnundan füzun aşiqlik istedadı var»; «Olsaydı məndəki ğəm Fərhadi-mübtəladə»; Könül, səjjadəyə basma ayaq, təsbihə əl vurma» (Qəzəllər). Kirovabad kommunisti, 1958, 11 dekabr.

 69. «Eşqdən janımda bir pünhan mərəz var, ey həkim»; «Məni jandan usandırdı, jəfadan yar usanmazmı»?; «Səj­dədir hər qanda bir büt görsəm ayinim mənim»; «Şəfayi-vəsl qədrin hijr ilə bimar olandan sor»; «Saqi­ya, jam tut ol aşiqə kim, qayğuludur» (Qəzəllər). Azər­bayjan, 1958, № 12, səh. 3-5.

 70. Qəzəllər. Azərbayjan, 1958, № 12, s. 3-5.

 71. «Könül, ta var əlində jami mey təsbihə əl vurma…» (Qəzəl) /Tərjümə edəni: Qafur Qulam. Muttum (Daş­kənd), 1959, № 5.

 72. «Məni jandan usandırdı»: (Qəzəl). Ədəbiyyat müntəxə­batı: orta məktəbin 8-ji infi üçün /Tərtib edəni: F.Qasımzadə. Bakı: Azərnəşr, 1959, 1960, 1962, 1963, s.141-142.

 73. «Tutuşdu qəm oduna…» (Qəzəl). Ədəbiyyat müntə­xabatı: Orta məktəbin 8-ji sinfi üçün /Tərtib edəni: F.Qasımzadə. Bakı: Azərnəşr, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, s. 140.

 74. «Vəfa hər kimsədən…» (Qəzəl). Ədəbiyyat müntəxə­batı: Orta məktəbin 8-ji sinfi üçün /Tərtib edəni: F.Qa­sım­zadə. Bakı: Azərnəşr, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, s. 141.

 75. «Ey xoş ol günlər ki, mən hət raz idim janan ilə…»; «Fələk ayırdı məni jövr ilə jananımdan…»; «Ya rəb bə­layi-eşq ilə qıl aşina məni!...»; «Ney, dərdi-dilim dəvası ana!»: (Qəzəllər) Məhəm­məd­xanlı Ə. «Leyli və Məjnun» (Ədəbi senari), Məmmədxanlı Ə. Seçilmiş əsərləri. Bakı: 1960, s. 431-489.

 76. «Məni jandan usandırdı…» (Qəzəl). Ədəbiyyat müntə­xə­batı: 9-ju sinif üçün /Tərtib edəni: F.Qasımzadə. Bakı: Azərnəşr, 1963, 1964, s. 100-101.

 77. Söz… (Qəzəl). Ədəbiyyat müntəxabatı 9-ju sinif üçün /Tərtib edəni: F. Qasımzadə. Bakı: Azərnəşr, 1963, 1964, s. 99.

 78. «Vəfa hər kimsədən…». (Qəzəl). Ədəbiyyat müntəxə­batı: 9-ju inif üçün /Tərtib edəni: F. Qasımzadə. Bakı: Azərnəşr, 1963, 1964, s. 100.

 79. M.Füzulinin işlətdiyi hikmətli sözlərdən. Azərbayjan müəllimi, 1965, 30 may.

 80. «Ey susən yarpağı, sənin üzünün xalına qurban olum» /şer/ Fars dilindən tərjümə edəni: F.Seyidov. Azərbay­jan EA «Məruzələri», 1967, j. 23, № 8, s. 89-91. Fars və Azərbayjan dillərində.

 81. Məni jandan usandırdı…» «Söz» «Vəfa hər kimsə­dən…» (Qəzəllər). Ədə­biyyat müntəxabatı: 9-ju sinif üçün /Tərtib edəni: F.Qasımzadə. Bakı: Maarif, 1967, 1968, s. 99-101.

 82. «Məni jandan usandırdı». «Söz» «Vəfa hər kimsə­dən…» (Qəzəllər). Ədəbiyyat müntə­xabatı: 8-ji sinif üçün /Tərtib edəni: F.Qasımzadə. Bakı: Maarif, 1968, s.99-101.

 83. «Məni jandan usandırdı…». «Söz» (Qəzəllər). Ədəbiy­yat müntəxabatı: 8-ji sinif üçün /Tərtib edəni: F.Qasım­zadə. Bakı: Maarif, 1969, 1970, 1971, s. 196-197.

 84. «Yaxma janım naleyi bi ixtiyarımdan saqın» (Qəzəl). Yurd, 1971, 13 yanvar.

 85. «Qıldı ol sərf səhər nazinə hümmamə xürrəm» (Qəzəl). Yurd, 1971, 18 iyul.

 86. «Məni jandan usandırdı, jəfadan yar usanmazmı» (Qəzəl). Yurd, 1971, 3 oktyabr.

 87. «Ey xoş ol günlər ki, rüxsarın bənə mən idi» (Qəzəl). Yurd, 1971, 9 oktyabr.

 88. «Təriqi-fəqr tutsam təb təbe, nəfs ram olmaz; «Məni jandan usandırdı, jəfadan yar usanmazmı?»; «Heyrət, ey büt, surətin gördükdə lal eylər məni»; «Seyr qıl, gör kim, gülüstanın nə abü tabı var»; (Qəzəllər). Bən­dəroğlu Əbdül Lətif. Türkmən şairi Füzuli Bağdadi (Araşdırma). Bağdad, 1971, s. 23-24, 38-40, 48.

 89. «Məni jandan usandırdı…» (Qəzəl). Ədəbiyyat müntə­xə­batı: 8-ji sinif üçün /Tərtib edəni: F.Qasımzadə. Bakı: Maarif, 1973, 1975, 1977, 1979, 1981, s. 181.

 90. Söz… (Qəzəl). Ədəbiyyat müntəxabatı: 8-ji sinif üçün /Tərtib edəni: F.Qasımzadə. Bakı: Maarif, 1973, 1975, 1977, 1979, 1981, s. 180.

 91. Qəzəllər. Bax: Şirvani S.Ə. Əsərləri. Tərtib edəni: S.Rüstəmov. 3 jilddə. j. 3. Bakı, 1974, s. 221-228.

 92. «Füzulidən bir qəzəl» Yurd. 1975, 5 noyabr /5 kasım/.

 93. Divani-külliyyatında verilən «Qəd ənarəl-eşqə lilüşşaqi mənhajül-hüda» misrası ilə başlayan birinji qəzəli/. Bax: Köçərli F.B. Azərbayjan ədəbiyyatı. İki jilddə, j. 1. Bakı, « Elm», 1978, s. 92.

 94. Qəzəllər. Bax: Sevdiyim şeirlər. Tərtib edəni: J.Qəhrə­manov. Bakı, Gənjlik, 1978, j. 1. s. 70-84.

 95. Qan yaşım qılmaz vəfa (şeir) Küroğlu, h.1358 (m.1979), № 2, s. 12.

 96. «Ey xajə gör qumundan oğulluq məvarid isə». Varlıq, h. 1358 (m. 1979), № 7, s. 61.

 97. «Bəni jandan usandırdı, jəfadan yar usanmazmı?» (Qəzəl). Yurd, 1980, 16 may.

 98. Qəzəllər. Qəsidə. Ədəbiyyat və injəsənət, 1980, 18 iyul.

 99. «Təriqi-fəqr tutsam, təb`tabe, nəfs ram olmaz», «Qina qılsam tələb, əsbabi-jəmiyyət tamam olmaz» (qəzəl­lər). Köçərli F.B. Azərbayjan ədəbiyyatı. İki jilddə, j. 2. B., «Elm», 1981, s. 106.

 100. Qəzəllər. Tərtib edəni: M.Sultanov, Redaktoru və ön sözün müəllifi H.Araslı; Xəttatı H.Fərivərdir. Bakı, Yazı­çı, 1982, 119 s. Əlavə 1 vərəq şəkil. Ərəb əlifbasında.

 101. Qəzəliyyat. Bakı, Yazıçı, 1982, 104 s. Əski əlifbada.

 102. «Taki toji-zərnigarım çərx viran eylə­miş…» (Qəzəl). Səfərli Ə., Yusifli X. Qədim və orta əsrlər Azərbayjan ədəbiyyatı. Bakı: Maarif, 1982, s. 232.

 103. «Yetər, ey fələk, bu jəfa, yetir məni-zarə sərvirəva­ni­mi…» (Qəzəl). Səfərli Ə., Yusifli X. Qədim və orta əsr­lər Azərbay­jan ədəbiyyatı. Bakı: Maarif, 1982, s.228.

 104. «Ujaldın qəbrim ey bidərdlər…» (Qəzəl). Gəlimli ge­dimli dünya. Bakı: Gənjlik, 1983, s. 94-95.

 105. Heyrət, ey büt…/ Tərtib edəni: F. Sadıqzadə. Bakı: Gənjlik, 1984, 224 s.

 106. Qəzəl. Seyidov Y., Abbasov İ. Azərbayjan dili. Rus məktəbinin 8-ji sinfi üçün dərslik. Red. Ə. Əfəndizadə. Bakı: «Maarif» nəşriyyatı, 1984, s. 64.

 107. «Məndə bir qurban kəsərlər xalq aləm eyd üçün» (Qəzəl). Varlıq, h. 1363 (m. 1984), № 5-6. s. 15.

 108. «Ey xoş ol günlər ki, mən həmraz idim janan ilə…»; «Fələk ayırdı məni jövr ilə jananımdan…»; «Eşq dərdi, ey müaliç, qabili-dərman deyil!...»; «Yarəb, bəlayi-eşq ilə qıl aşina məni!..» «Xilafirə yimlə ey fələk, mədar etdin»; «Ney, dərdi-dilim davası, ana!...» (Qəzəllər). Məmməd­xanlı Ə. Leyli və Məjnun: Kino dastanı. Məm­mədxanlı Ə. Seçilmiş əsərləri. Bakı: 1985, j. 1. s.239-292.

 109. «Məni jandan usandırdı…» (Qəzəl). Ədəbiyyat müntə­xabatı: 8-ji sinif üçün /Tərtib edənləri: F.Qasımzadə. Ş.Mikayı­lov, A. Səmədov. Bakı: Maarif, 1985, s. 110.

 110. «Jilveyi-əksi-rüxün ayinədə ey rəşki-hur» (Qəzəl). İran Azərbayjan türk dili dərnəyi dəftəri, 1366/m. (1987), s.39.

 111. «Nəzm-nazek türk ləfzi ilə in doşvar olur», «Ol səbəb­dən farsi ləfzilə çoxdur nəzm kim» (Qəzəllər). Varlıq, h.1366 (m.1987), № 2 (63), s. 43-44.

 112. «Ya rəbb! Həmişə lütfünü et, rəhnüma manna». Varləq, h. 1366 (m. 1987), № 4 (65). s. 104.

 113. Məni jandan usandırdı (Qəzəl) Bayatı, qoşma, təjnis. Bakı: Yazıçı, 1988, s. 70-71. (Azərbayjan ədəbiyyatı in­jiləri).

 114. Heyrət, ey büt…/Tərtib edəni: F.Sadıq­zadə. Bakı: Gənjlik, 1989, 224 s.

 115. «Məjnunla mənim dərdimin əfsanəsi birdir» (Qəzəl). /Tərjüməsi M. Seyid­zadənindir. Karvan: Raman-qəzeş, 1990, № 13, s. 52.

 116. Həzrəti Məhəmməd (s) şənində. Yol, h.1370 (m.1991), № 15, s. 9.

 117. Qəzəllər. Bax: Azərbayjan qəzəlləri /Tərtib edəni: Məmməd Nuru oğlu. Bakı, Azərnəşr, 1991, s. 77-91.

 118. «Ruzigarım buldu dövrani-fələkdən inqilab…» Azər­bay­jan qəzəlləri. Bakı: Azərnəşr, 1991, s. 83.

 119. «Jan vermə ğəmi-eşqə ki, eşq afəti jandır…»; «Vəfa hər kimsədən kim, istədim, ondan jəfa gördüm..»; «Ya rəb, bəlayi-eşq ilə qıl aşina məni!..»; «Eşq dərdi, ey müalij, qabili-dərman deyil!..», (Füzulinin «Leyli Məj­nun poemasından qəzəllər). Əraxmedov M. Azerbayd­janskaə pogziə i Etim Gmin. Baku, Elm 1992, s. 18-23.

 120. «Dilki, mənzili ol zülfü-pərişan olmuş» (Qəzəl). Yol, h.1371, (m. 1992), Dekabr.

 121. «Könlüm açılır zülfi-pərişanını görjək…»: Qəzəl. Doktor Javad heyət. Azərbayjan ədəbiyyatına bir baxış. Bakı: Yazıçı, 1993, s. 57-58.

 122. «Öylə sərməstəm ki, idrak etməzəm dünya nədir…» («Leyli və Məjnun»dan qəzəl). Doktor Javad Heyət. Azərbayjan ədəbiyyatına bir baxış. Bakı: Yazıçı, 1993, s. 53.

 123. «Yarəb, həmişə lütfünü et rəhnümə mana…» (Qəzəl) Doktor Javad Heyət. Azərbayjan ədəbiyyatına bir baxış. Bakı: Yazıçı, 1993, s. 57.

 124. «Pənbeyi-daği-jünun içrə nihandır bədənim…», «Vəfa hər kimsədən kim, istədim ondan jəfa gördüm…»; «Jan vermə qəmü-eşqə ki, eşq afəti jandır…» (Qəzəl­lər). Türkün 101 şairi. Bakı: Yazıçı, 1993, s. 13-14.

 125. Füzuli qəzəlləri – Füzuli gözəlləri. Bakı: İşıq, 1994. 12 s. Ərəb əlifbasında.

 126. «Qəd ənarel-eşqə dil-üşşaqi mənhajül-hüda…» (Qə­zəl). Azərbayjan gənjləri, 1994, 7 aprel.

 127. Ya Şahi Kərbala. Qələm, 1994, 1 iyul.

 128. Qəzəllər /Fars dilindən təjümə edəni: B. Azəroğlu. Azərbayjan qadənə, 1994, № 10-12, s. 4.

 129. Lirika. Qəzəllər/Tərtib edənlər: V. Feyzullayeva və N.Araslı. Bakı: Azərnəşr, 1995, 136 s.

 130. Qəzəllər. Füzuli-500. /Tərtib edənlər: N.İbrahimov və Y.Qarayev. Ankara, 1996. Azərbayjan, türk, rus, ingilis, fars və ərəb dillərində əsərlərindən nümu­nələr verilmiş­dir.

 131. «Eşq alıb əqlimi başdan məni məftun elədi…»; «Dəyişir halımı eşqin mənim həranda inan…»; «Nasehin fikri budur ki, nədi karım gejələr…» (Qəzəllər) /tərjümə edəni: B.Azəroğlu. Azərbayjan, 1996, № 1-3, s. 30.

 132. «Qoy məni dərdimlə…» (Qəzəl). Bakı: Yazıçı, 1996, 208 s.

 133. «Məni jandan usandırdı, jəfadan yar usanmazmı?»; «Ah eylədiyim sərvi-xuramanın üçündür»; «Aşiq oldum yenə bir tazə güli-rənayə»; «Bu nə işdir ki, bizi iynə kimi injəldib»; «Dəhənin dərdimə dərman dedilər jananın»; «Nalədəndir ney kimi avazeyi eşqim bülənd»; «Məndə Məjnundan füzun aşiqlik istedadı var»; «pənbeyi-daği-çünun içrə nihandır bədənim»; «Tutuşdu qəm oduna şad gördüyüm könlüm»; «Fəraqın odunu gördükjə mum tək əridi»; «Yar halidilimi zar bilibdir, bilirəm»; «Hasilim yox seri-kuyində bəladən qeyri»; «Mənim tək hij kim zarü pərişan olmasın, yarəb»; «Ey xoş ol məst ki, bilməz ğəmi-aləm nə imiş»; «Könüldə min ğəmim vardır ki, pünhan eyləmək olmaz»; «Xəlqə ağzın sirrini hərdəm qılır izhar söz». (Qəzəllər) Min beş yüz ilin oğuz şeiri. Antologiya /Tərtib edəni və çapa hazırlayanı: Anar, N. İbrahimov. I kitab. Bakı: Azərbayjan, 1999, s.143-148.

 134. Qəzəllər. Azərbayjan, 2004, № 11, s. 3-5.

 135. Qəzəllər. Azərbayjan klassik ədəbiyyatından seçmələr. 3 jilddə, II jild (XIII-XVI əsrlər Azərbayjan şeiri). /Tərtib edəni: J.V.Qəhrəmanov. Bakı: Şərq-Qərb 2005, s. 349-364.

 136. [Qəzəllərdən] beytlər (Türk divanından 29 ədəd beyt). Sadiq bəy Əfşar. Məjməül-Xəvas (tərjümə, müqayisəli mətn) /Müqayisəli mətnin tərtibi, tərjümə, translitera­siya, ön söz və izahların tərtibi. Ə. Bağırov. Bakı: Elm, 2008, s. 131-133.

 137. «Ol səbəbdən farsi lərzi ilə çoxdur nəzm rim», (Qəzəl). Ədəbiyyat qəzeti, 2009, 20 noyabr.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   22


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə