BiBLİoqrafiya azərbayjan miLLİ elmlər akademiyasi məHƏMMƏd füzuli adına Əlyazmalar institutu məHƏMMƏd füzuliYüklə 3,81 Mb.
səhifə8/22
tarix24.12.2017
ölçüsü3,81 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22

b) Müləmmə


 1. Risalei-müləmmə. Bax: «Təzkireyi-Nəs­ra­badi». Tehran, şəmsi 1317 (m. 1899), s. 496-519.

 2. Müəmmalar – Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnsti­tututunun «Əsərləri». 1946, 1 j., s. 30-33.

 3. Müləmmə («Yek dəm biyavü benişin, ey bərge ruye susən» tərjüməsi: «Ey üzü süsən yarpağı (yarım) bir dəm gəl otur» misrası ilə başlayan müləmmələr) Bağdad, «Əl-əxa», «Qardaşlıq» curnalı, 1976, №3-4.

 4. Mülləmmə 2. /Çapa təqdim edəni: Bağdadlı Əta Tərzibaşı. «Əl-əxa» («Qar­daş­lıq» Bağdaddadır), 1976, № 364.


j) Nəzirələr


 1. Nəzirələr. Sona Xəyal. Ey Füzuli… (Mə­qa­lələr toplusu) Tərtib edəni: Əlibala Xanlar. Bakı: MBM, 2010, s. 74-75.

ç) Tərkibbənd


 1. Tərkibbənd («Nejə xoş günlər idi bilməz idim yaxşı, yaman» misrası ilə başlayan) /Azərbayjan dilinə tərjü­mə edənləri: M.Sultanov və Ş.Jəmşid. Azərbay­jan gənjləri, 1958, 8 dekabr.

 2. Tərkibbənd. Bax: Gibb E. Osmanlı şeirinin tarixi. 6 jilddə, VI j. London, 1904, 1965, s. 146. Azərbayjan dilində, ərəb əlifbasında.

 3. Füzulidən bir tərji bənd, müsəddəs. Yurd, 1975, 16 nisan (aprel).

 4. «Mahi-məhərrəm oldu, məsərrət həramdır» (Tərkib­bənd). Doktor Javad Heyət. Azərbayjan ədəbiyyatına bir baxış. Bakı: Yazıçı, 1993, s. 55.


d) Müxəmməs


 1. «Ey həqir içrə tənin mütəlq büllur içrə gülab» mətləli müxəmməs. – Bax: Gibb E. Osmanlı şeirinin tarixi. 6 jilddə, j.6. London, 1904, 1965. s.138-139. Azərbay­jan dilində, ərəb əlifbasında.

 2. Ta junun rəxtin geyib tutdum fəna mülkün vətən «Füqərə füyuzatı, 1921, № 3, s. 31-35; Salman Müm­taz. Azərbayjan ədəbiyyatının qaynaqları. Bakı: Yazıçı: 1986, s. 273-275.


e) Mürəbbe


 1. «Məni jandan usandırdı…» Mürəbbə. Qasımzadə F. Ədəbiyyat müntəxəbatı: Orta məktəbin 8-ji sinfi üçün. Bakı: Azərnəşr, 1936, s.49-50.

 2. Mürəbbe: «Leyli və Məjnun»dan. Ədəbiyyat qəzeti, 1938, 12 fevral.

 3. Dövlətli sultanım. Ədəbiyyat müntə­xəbatı orta məktəbin səkkizinji sinfi üçün dərslik/ Tərtib edəni: F.Qasım­zadə. Bakı: Azərnəşr 1951, s.279-282; 1955, s.150. 1956-1963, s. 142.

 4. Pərişan halin oldum, sormadın hali-pərişanım (Mürəb­be). Min beş yüz ilin oğuz şeiri. Antologiya. I kitab / Tərtib edəni və çapa hazırlayanı: Anar, N.İbrahimov. Bakı: Azərbayjan, 1999, s. 148-149; Əraxmedov M. Azerbayd­janskaə pogziə i Etim Emin. Baku: Glğm 1992, s. 25-26.

 5. Pərişan halin oldum, sormadın hali-pəri­şanım. (Mürəb­be) Azərbayjan klassik ədəbiyyatından seçmələr. 3 jilddə, II jild (XIII-XVI əsrlər Azərbayjan şeiri). /Tərtib edəni: J.V.Qəhrəmanov. Bakı: Şərq-Qərb 2005, s. 364-365.


ə) Məsnəvi


 1. Könül Həmdəmi. İnji xəzinəsi. Bakı: Gənjlik, 1977, s. 106-116.


f) Mərsiyə


 1. Mərsiyələr həqqi-xalisi-ali-əba həzrəti-Seyid-üşşühəda. Dahilərin göz yaşı: Mərsiyələr. Bakı: Elmi, 1990, s. 5-6.


g) Müsəddəs


 1. «Mənəm ki…» (Tərji-bənd müsəddəs). Qasımzadə F. Ədəbiyyat müntəxəbatı: Orta məktəbin 8-ji sinfi üçün. Bakı: Azərnəşr, 1936, s. 50-52.

 2. «Mənəm ki…» (Tərji-bənd müsəddəs). Ədəbiyyat xres­tomatiyası. Orta məktəbin 8-ji sinif üçün. Bakı: Azər­nəşr, 1937, s. 85-86.

 3. Füzulidən bir tərjibənd müsəddəs. Yurd, 1970, 16 aprel.

 4. «Mənəm ki, qafilə salari-karivani-qəməm» (müsəddəs). Ədəbiyyat müntə­xəbatı: Orta məktəbin 8-ji sinif üçün /Tərtib edəni: F.Qasımzadə. Bakı: Azər­nəşr, 1945, s.267-268; 1948, 1949, s.271-272; 1951, s.282-284.

 5. Müsəddəsi Füzuli («Dün sayə saldı başimə bir sərvi-sərbülənd» misrası ilə başlayan müsəddəsi). Bax: Köçərli F.B. Azərbayjan ədəbiyyatı. İki jilddə, 1 j. Bakı: Elm, 1978, s. 90-91.


h) Təxmislər


 1. Təxmis (Füzuli Mövlana Lütfinin qəzəlini təxmis etmiş­dir). Bax: Salman Mümtaz. Azərbayjan ədəbiyya­tının qaynaqlar. Bakı: Yazıçı, 1986, s. 344-345; Kom­munist, 1925, 26 may.

 2. Təxmislər. Sona Xəyal Ey Füzuli… (Məqalələr toplusu). /Tərtib edəni: Əli­bala Xanlar. Bakı: - MBM, 2010, s. 66-73.


x) Fəzliyə nəsihət


 1. Fəzliyə nəsihət. Bax: Əşare müntəxəbe farsi. Bakı, 1958; Füzuli. Əsərləri. 5 jilddə, IV j. Bakı, 1961, s. 337-341.

 2. Məhəmməd Füzuli demişdir. Müdrik sözlər, əsərlərin­dən beytlər. Məndən söyləməkdir, səndən eşitmək /Tərtib edəni: G.Hüseynoğlu. Bakı: Gənjlik, 1969, s. 11.

 3. Fəzliyə nəsihət. Babaların hikmət və nəsihətləri. Bakı: Gənjlik, 1980, s. 35-38.

 4. Fəzli M. Füzulinin oğludur. Şeirlər (Qəzəl, müstəzad, qoşma). Min beş yüz ilin oğuz şeiri. Antologiya. I kitab / Tərtib edəni və çapa hazırlayanlar: Anar, N.İbrahimov. Bakı: Azərbayjan, 1999, s. 156-158.


i) Qitələr


 1. «Padşahi-mülk». Ədəbiyyat xresto­­ma­tiyası: Orta mək­təbin 8-ji sinif üçün. Bakı: Azərnəşr, 1937, s. 87

 2. «Padşahi-mülk dinarü dirəm rişvət verib». Ədəbiyyat müntəxəbatı: Or­ta məktəbin 8-ji sinif üçün /Tərtib edəni: F.Qasımzadə. Bakı: Azərnəşr, 1945, s. 268-269.

 3. «Padşahi-mülk dinarü dirəm rişvət verib». Ədəbiyyat: Yediillik və orta məktəblərin 6-jı sinif üçün /Tərtib edəni: M.Rzaquluzadə. Bakı: Azərnəşr, 1947, s. 27.

 4. «Padşahi-mülk dinarü dirəm rişvət verib». Ədəbiyyat müntəxəbatı: Orta məktəbin 8-ji sinif üçün /Tərtib edə­ni: F.Qasımzadə. Bakı: Azərnəşr, 1948, 1949, s. 273.

 5. «Ey müəllim, aləti-təzvirdir əşrarə elm». «Ey vəziri-mülk-pərvər kim, nizami-mülk üçün». «Padşahi-mülk dinarü dirəm rişvət verib». «Hər kimin var isə zatında şərarət küfrü». «Zülm ilə aqçalar alıb, zalim». Ədəbiyyat müntəxəbatı: Orta məktəbin 8-ji sinifi üçün /Tərtib edəni: F.Qasımzadə. Bakı: Azərnəşr, 1951, s. 284-286.

 6. «Padşahi-mülk dinarü dirəm rişvət verib». Ədəbiyyat müntəxəbatı: Orta mək­təbin 8-ji sinif üçün /Tərtib edəni: F.Qasımzadə. Bakı: Azərnəşr, 1955, s. 150-151.

 7. «Padişahi-mülk dinarü dirəm rişvət ve­rib»; «Doğruluq ilə istə ülüvvi-məqali kim». Kirovabad kommunisti, 1958, 25 sentyabr.

 8. «Padşahi-mülk dinarü dirəm rişvət ve­rib». Azərbayjan kənd təsərrüfatı, 1958, 9 dekabr.

 9. «Mən gözəl bir süfrə açdım sözdən əhli aləmə». Bakı, 1958, 9 dekabr.

 10. «Padşahi-mülk dinarü dirəm rişvət ve­rib»; «Çox təfaxür qılma jəmi-mal ilə, ey xajə, kim». Xəzər kommunisti, 1958, 10 dekabr.

 11. «Qəzəldir səfəbəxş-əhli-nəzər». Mingə­çe­vir işçisi, 1958, 11 dekabr.

 12. «Padişahi-mülk dinarü dirəm rişvət verib». Ədəbiyyat müntəxəbatı: Orta məktəbin 8-ji sinif üçün /Tərtib edəni: F.Qasımzadə. Bakı: Azərnəşr, 1956, 1957, 1958, s.144-145.

 13. «Padişahi-mülk dinarü dirəm rişvət verib». Ədəbiyyat müntəxəbatı: orta məktəbin 8 sinif üçün /Tərtib edəni: F.Qasımzadə. Bakı: Azərnəşr, 1959, 1960, 1962, 1963, s.142-143.

 14. «Padişahi-mülk dinarü dirəm rişvət verib». Ədəbiyyat müntəxəbatı: 9-ju sinif üçün /Tərtib edəni: F.Qasım­zadə. Bakı: Azərnəşr, 1963, 1964, s. 101-102.

 15. «Padişahi-mülk dinarü dirəm rişvət verib». Ədəbiyyat müntəxəbatı: 9-ju sinif üçün /Tərtib edəni: F.Qasım­zadə. Bakı: Maarif, 1967, 1968, s. 101-102.

 16. «Padişahi-mülk dinarü dirəm rişvət verib». Ədəbiyyat müntəxəbatı: 8-ji sinif üçün /Tərtib edəni: F.Qasım­zadə. Bakı: Maarif, 1968, s. 101-102.

 17. «Padişahi-mülk…». Ədəbiyyat müntəxə­batı: 8-ji sinif /Tərtib edəni: F.Qasım­zadə. Bakı: Maarif, 1969, 1970, 1971, s. 198-199.

 18. «Padişahi-mülk…». Bəndroğlu Əbdül Lətif. Türkmən şairi Füzuli Bağdadi (Araşdırma). Bağdad, 1971, s. 49-50.

 19. «Padişahi-mülk…». Ədəbiyyat müntəxə­batı: 8-ji sinif üçün /Tərtib edəni: F.Qasımzadə. Bakı: Maarif, 1973, 1975, 1977, 1979, 1981, s. 181-182.

 20. «Padişahi-mülk…». Ədəbiyyat müntəxə­batı: 8-ji sisnif üçün /Tərtib edənləri: F.Qasımzadə, Ş.Mikayılov, A.Sə­mədov. Bakı: Maarif, 1985, s. 111.

 21. Qitələr. Azərbayjan klassik ədəbiy­yatından seçmələr. 3 jilddə, II jild (XIII-XVI əsrlər Azərbayjan şeiri). /Tərtib edəni: J.V.Qəhrəmanov. Bakı: Şərq-Qərb 2005, s. 365-367.c) Rübailər


 1. Rübai. Bax: Gibb E. Osmanlı şeirinin tarixi. 6 jilddə, VI j. London, 1904, 1965, s. 140. Azərbayjan dilində, ərəb əlifbasında.

 2. Rübailər. Ədəbiyyat müntəxəbatı: Orta məktəbin 8-ji sinif üçün /Tərtib edəni: F.Qasımzadə. Bakı: Azərnəşr, 1951, s. 286-287.

 3. «Məhvəş gözəllərdən vəfa gözləmə»; «Könlü xərab edir o gözəl janan»; «Ömrüm nə mənasız, nə hədər keçdi»; «Fələk hər işıqlı ulduzla axşam»; «Açıqdır aləmə ehsan qanım, yar»; «Göz yaşım göstərir nə gedir ğəmiya»; «Bir gül yarpağı tək jamalın xoşdur»; «Elm ilə, ədəblə tapılar şərəf» /Tərjümə edən: M.Soltan. Azərbayjan müəllimi, 1958, 8 dekabr.

 4. «Zahid, meyi-nabdəndir ikrah ğələti»; «Mey nəfyini ey­ləyib şiar, ey vaiz!»; «Xoş ol ki, dəmi-əjəl çəkəm bade­yi-nab»; «Sərmənzili-hər muradə rəhbərdir eşq»; «Gör­düm səni, əldən ixtiyarım getdi» (rübai). Azərbayjan kənd təsərrüfatı, 1958, 9 dekabr.

 5. Rübai. Ədəbiyyat və injəsənt, 1958, 9 dekabr.

 6. «Dedim ləbinə: ləli bədəxşandır bu». Ədəbiyyat və in­jə­sənət, 1958, 10 dekabr.

 7. «Ömrüm nə mənasız, nə hədər keçdi»; «Elm ilə, ədəblə tanılar şərəf» (rübai). Xəzər kommunisti, 1958, 10 dekabr.

 8. «Rəngim güli-zəfəranə döndü sənsiz». Şərq qapısı, 1958, 10 dekabr.

 9. «Mey şövqü olubdur mənə adət, ey şeyx!»; «Ta dövr­dəndir direyi-kövnü fəsad»; «Ey şəhdi-ləbin sözü şəkər var ləziz!»; «Zahid, meyi-nabdəndir ikrah ğələt»; «Qür­bətdə qərib şadman imiş». Mingəçevir işçisi, 1958, 11 dekabr.

 10. «Məhəş gözəllərdən vəfa gözləmə»; «Könlü xərab edir o gözəl janan». Ktrovabad kommunisti, 1958, 11 dekabr.

 11. «Ömrüm nə mənasız, nə hədər keçdi»; «Fələk hər işıqlı ulduzla axşam». Kirovabad kommunisti, 1958, 11 dekabr.

 12. Janan isə mətlub, təm jandan keç (rübai). Varlıq, h. 1366 (m. 1987), № 3, s. 65-66.

 13. Rübailər. Rübailər aləmində. Bakı: Azərnəşr, 1989, s. 151-166 (86 adda rübai çap olunmuşdur).

 14. Rübailərdən. Az söylə, söz söylə: Şərqi şifahi və yazılı sənət abidələrində tərbiyəvi fikirlər. Bakı: Maarif, 1992, s. 203-204.

 15. Rübailər. Hikmət xəzinəsi: Qədim Azərbayjan ədəbiy­yatı müntəxəbatı. Bakı: Maarif, 1992, s.407-409. (Mək­təb kitabxanası) 20 adda rübai çap olunmuşdur.


20) Musiqi bəstənmiş əsərləri


 1. Hajıbəyli Ü. Leyli və Məjnun. Dörd pərdəli altı şəkilli opera. Ü.Hajıbəyli. bədii və publistik əsərlər. Bakı: Şərq-Qərb, 2008, s. 5-25. Üzeyir dünyası seriyası.

 2. Hajıbəyli Ü. Leyli və Məjnun. Libretto. Ü.Hajıbəyli. Leyli və Məjnun. Bakı: Şərq-Qərb, 2008, s. 209-230. Üzeyir dünyası seriyasından.

 3. Hajıbəyli Ü. Leyli və Məjnun (opera). Bakı: Şərq-Qərb, 2008, 232 s. Üzeyir dünyası seriyasından.

 4. «Leyli və Məjnun» operasından par­çalar: Fortepiano ilə oxumaq üçün /Musiqisi: Ü.Hajıbəyovundur. Hajıbəyov Ü. «Leyli və Məjnun» və «Arşın mal alan» operasından parçalar. Moskva: Sov. Kompozitor, 1938, s. 9-24.

 5. «Leyli və Məjnun». «Leyli və Məjnun» operasından Məjnunun atasının ariyası: Fortepiano ilə oxumaq üçün /Musiqisi: Ü.Hajıbəyovundur. Bakı: Azərmusnəşr, 1953, 9 s.

 6. Xəndandır bu: Fortepiano ilə oxumaq üçün /Musiqisi: Q.Hüseynlinindir. Bakı: Azmusnəşr, 1956, 5 s.

 7. «Leyli və Məjnun»: «Leyli və Məjnun» opera­sı­ndan se­çilmiş parçalar: Fortepi­a­no üçün asanlaşdırılmış kö­çür­mə /Musi­qisi: Ü.Hajıbə­yovundur. Bakı: 1958, 30 s.

 8. Deyil. Fortepiano ilə oxumaq üçün romans /Musiqisi: S.Rüstəmovundur. Bakı: Azərnəşr, 1959, 7 s.

 9. Vətənimdir. Fortepiano ilə oxumaq üçün /Musiqisi: S.Ələs­gərovundur. Bakı: Azmusnəşr, 1959, 8 s.

 10. Leyli və Məjnun. 4 pərdəli 6 şəkilli opera /Librettosu: «Ü.Hajıbəyovundur. Bakı: Azmusnəşr, 1959, 183 s.

 11. Füzuli. Xor, solistlər və simfonik orkestr üçün köçürmə /Musiqisi: J.Jahangi­rovundur. Bakı: Azmusnəşr, 1960, 58 s.

 12. Afəti-jansan mənə. (mahnı). /Musiqisi: Ağabajı Rzaye­va­nındır. Lirik mahnılar. Bakı: Uşaq­gənjnəışr, 1961, s. 20.

 13. Jananə yetmişəm. (mahnı). /Musiqisi: O.Zülfüqarovun­dur. Lirik mahnılar. Bakı: Uşaqgənjnəşr, 1961, s. 22.

 14. Deyil. (mahnı) /Musiqisi: səid Rüstə­movundur. Lirik mahnılar. Bakı: Uşaq­gənjnəşr, 1961, s. 17.

 15. Ey Füzuli. Fortepiano ilə oxumaq üçün romans /Musi­qisi: Ə.Abbasovundur. Bakı: Azərmusnəşr, 1961, 9 s.

 16. Fəğan etməz idim (mahnı). /Musiqisi: Şəfiqə Axundova­nındır. Lirik mahnılar. Bakı: Uşaqgənjnəşr, 1961, s.19.

 17. Məlahət sultanı (mahnı). /Musiqisi: Ra­miz Mustafaye­vindir. Lirik mahnılar. Bakı: Uşaqgənjnəşr, 1961, s. 21.

 18. Rübai. mahnı /Musiqisi: Qənbər Hüseyn­li­nindir. Lirik mahnılar. Bakı: Uşaq­gənj­nəşr, 1961, s. 23.

 19. Sevgili yara. (mahnı) /Musiqisi: Süleyman Ələsgəro­vun­dur. Lirik mah­nılar. Bakı: Uşaqgənjnəşr, 1961, s. 18.

 20. Ey gül. (romans) /Musiqisi: M.Nəsir­bəyovundur. Nəsir­bəyov M. Romanslar. Bakı: 1967, s. 15-22.

 21. Sevgili yara. (mahnı) /Musiqisi: Süley­man Ələsgəro­vundur. Mahnılar /Tərtib edəni: İ.Həsənbəy. Bakı: Azər­nəşr, 1967, s. 41.

 22. «Leyli və Məjnun»: «Leyli və Məjnun» operasından qadınların xoru: Akkordeon üçün /Musiqisi: Ü.Hajıbəyo­vundur. Repertuar akkor­deonista. Moskva: Sov. Kom­po­zitor, 1968, buraxılışı. 13, s. 19-20.

 23. «Leyli və Məjnun»: «Leyli və Məjnun» operasından parçalar /Musiqisi: Ü.Hajı­bə­yovundur. Hajıbəyov Ü. «Leyli və Məjnun» və «Koroğlu» operalarından parça­lar. Bakı: Azərnəşr, 1968, s. 1-17.

 24. «Leyli və Məjnun»: «Leyli və Məjnun» operasından Məjnunun atasının ariyası /Musiqisi: Ü.Hajıbəyo­vun­dur. Hajıbəyov Ü. Seçilmiş ariyalar, romanslar və mah­nılar. Bakı, 1975, s. 3.

 25. «Leyli və Məjnun»: 5 pərdəli, 6 şəkilli opera: Partitura /Librettosu Ü.Hajıbə­yovundur. Hajıbəyov Ü. Əsərləri: 3 jild­də. Bakı: İşıq, 1983, 1 j., 414 s.

 26. «Jan vermə qəmi-eşqə kim, eşq afəti…»: hijaz təsnifi. Azərbayjan xalq mahnı və təsnifləri. Bakı: İşıq, 1985, s. 164.

 27. «Dəhənin dərdimə dərman dedilər jananın»: Mayeyiça­hargah təsnifi. Azər­bayjan xalq mahnı və təsnifləri. Bakı: İşıq, 1985, s. 177.

 28. «Fəzayi-eşqi üçün gördüm, səlahi-əqldən durəm»; «Gətir, saqi, qədəh kim, növbahari-aləm-aradır»; təsnif­lər. Azər­bay­jan xalq mahnı və təsnifləri. Bakı: İşıq, 1985, s. 175-176.

 29. «Məni jandan usandırdı, jəfadən yar usanmazmı?» Segah təsnifi. Azərbay­jan xalq mahnı və təsnifləri. Bakı: İşıq, 1985, s. 173-174.

 30. «Uy fəraqi-ləbi-janan, jigərim xun etdin…». Dilgəş təsnifi. Azərbayjan xalq mahnı və təsnifləri. Bakı: İşıq, 1985, s. 151.

 31. Leyli və Məjnun: 5 pərdəli, 6 şəkilli opera: Klavir /Librettosu: Ü.Hajıbə­yvundur. Hajıbəyov Ü. Əsərləri, 3 jild­də. Bakı: işıq, 1984, II j., 240 s.

 32. «Xəlqə ağzın sirrini hərdəm qılır izhar söz…»; «Ney kimi hərdəm ki, bəzmi-vəslini yad eylərəm…»; «Məni jandan usandırdı…»; «Jan vermə ğəmi eşqə ki, eşq afəti jandır…» (qəzəllər). Füzuli: xor solistlər və sim­fonik orkestr üçün kantata /Musiqisi: J.Jahangiro­vun­dur. Bakı: İşıq, 1994, 58 s.


B) Füzuli əsərləri başqa dillərdə

1. Türk dilində

Külliyyatlar


 1. Külliyati-divani-Füzuli («Divan», «Bengü- Ba­de», «Sakiname», «Şikayetname»). İstanbul: Talik taşbas­ması, h. 1268 (m. 1851/1852), 224 s. Mürefteli Bedevi Abdullah Hulusi hatt i

 2. Külliyati-divani-Fuzuli. («Divan», «Ben­gü-Bade», «Şika­yetname», «Sakina­me», «Leyli ve Mejnun»). İstanbul: Tas­viri-efkar Matbaası, h. 1236 (m. 1869/1870), 8+76+ 21+6+16+113+128 s.

 3. Külliyat. Konstantinopol, 1874.

 4. Külliyati-Füzuli. İstanbul, h. 1284 (m. 1867/68); h. 1286 (m. 1869); h. 1287 (m. 1870).

 5. Kulliyyati-Fuzuli. İstanbul: Ahter Mat­baası. h. 1286.

 6. Külliyati-divani-Füzuli. İstanbul, h. 1291 (m. 1874/75).

 7. Külliyati-Divan. İstanbul, 1874.

 8. Külliyati-divani-Fuzuli (mukaddime, ka­sa­­id, «Bangü Bade», Mektubi-Nişançı Paşa, «Sakiname», Gazeliyat, Mussam­mat kıtaat. Rubaiyat). İstanbul: Ahter Matbaası, h. 1296 (m. 1878/79), 241 s.

 9. [Külliyat] Divani-Fuzuli (Mukaddime, Kasa­id, «Bengü-Bade», Mektubi- Nişan­çı Paşa, «Sakiname», Gazeliyat, Musammatlar, Kıtaat, Rubiyat, Dasitani-Leyli ve Mej­nun). İstanbul, h. 1308 (m. 1891), 348 s, II tabı.

 10. Külliyati-divani-Füzuli. İstanbul: Xurşid mətbəəsi, h.1315 (m. 1897), 548 s. «Leyli və Məjnun» da daxil edilib.

 11. Külliyati-divani-Füzuli. Konstantinopol, 1867; İstanbul, 1869, 1891, 1893, 1897, 1898, 1915.

 12. Musahhah Külliyati-divani-Fuzuli. İstan­bul: Ahmet Kamil Matbaası, h. 1328 (m. 1910), 352 s.

 13. Külliyati-divani-Fuzuli («Divan», «Bengü-Bade», «Saki­name», «Şikayetname», «Leyli vü Mejnun») /Neşre hazırlayanı: M.Fuad Köprülü. İstanbul: Orhaniye Mat­baası, h. 1342 (m. 1924), 352 s.


Seçmələr


 1. Füzulidən seçmələr. Yurd, 1974, 4 iyul.

 2. Füzuli və türkje divanından seçmeler /Çapa hazırlayanı və ön sözün müəllifi: Hasibə Mazıoğlu. Ankara: Baş­bakanlıq basımevi, 1986, 1988, 248 s; İstanbul: İnqilab kitabevi, 1982.

 3. Eserler. Füzuli-500 /Tərtib edənlər: N.İbrahi­mov və İ.Qarayev. Ankara, 1996.


Türk divanı


 1. Divani-Fuzuli. İstanbul, h. 1268 (m. 1851/1852), 113 s. Talik daşbasması.

 2. Divan-i Fuzuli. İstanbul: Tatyos Divid­jiyan matbaası, h. 1248 (m. 1867/1868), 8+76+21+6+113 s.

 3. Divani-Fuzuli. İstanbul: Tatuoz Divid­jiyan mətbəəsi, h.1284 (m. 1867), 8+76+21+6+113 s.

 4. Divani-Fuzuli. İstanbul: Müjellid Ali Bey Matbaası, h. 1288 (m. 1871/1872).

 5. Divani-Fuzuli. İstanbul: Mektebi-Sanayi Matbaası, h. 1291 (m. 1874/1875), 128 s.

 6. Divani-Fuzuli. İstanbul: Ahter Matbaası, h.1296 (m. 1878/1879), 128 s.

 7. Divani-Fuzuli. İstanbul, h. 1310 (m. 1900/1901).

 8. Divan. İstanbul, h. 1320 (m. 1902/03), 1020 s.

 9. Fuzuli Divanı /Çapa hazırlayanı: Abdül­baki Gölpınarlı. İstanbul: h. 1320 (m. 1902), 200 s.; İstanbul, İnqılab kitabevi, 1948, 432 s.; İstanbul, 1961, 235 s.; İstanbul, 1965, 234 s.; İstanbul, 1985.

 10. Divani-Fuzuli. İstanbul, h. 1329 (m. 1911), 352 s.

 11. Füzuli divanından nümuneler. Köprülü M.Fuad. Eski şairlerimiz divan edebiy­yatı antolocisi. İstanbul, 1931, s. 193-256.

 12. Fuad Köprülü M. Fuzuli Divan Edebiyatı antolocisi, Fuzuli fasikülü, İstanbul, 1934, s. 193-256, II bası, 1946.

 13. Fuzuli divanından nümuneler. Onan Nejmettin Halil. İzahlı divan şiiri antolocisi. Ankara: Maarif matbaası, 1941, s. 54-143.

 14. Fuzuli divanından nümuneler. Kojatürk Vasfi Mahir. Divan şiiri antolocisi, terjü­meleriyle. Varlıq yayınları. İstanbul, 1947 s. 28-39.

 15. Fuzuli divanı-Jazel, musammat, mu­katta ve rubai kısmı (Edisyon kritik ve transkripsiyon). Jild 1 /Hazırlayan: Ali Nihad Tarlan. İstanbul: Üçler basımevi, 1950, X+247 s.

 16. Fuzuli Divanı /Hazırlayan: Komisyon. Ankara: İş bankası yayını, 1958, 554 s.

 17. Türkjə divan /Nəşrə hazırlayanlar: prof. Kenan Akyüz və b. Ankara Türk tarix kurum basımevi, 1958, 578 s.

 18. Füzuli Divanı /Çapa hazırlayanı Ə.Gölpinarlı. İstanbul: İnqilab kitabevi (Burhənəddin Ərənlər mətbəəsi), 1948, CLXIII +432 s; 1961, 234 s.

 19. Fuzuli divaninda maddi kultur /Hazır­layan: Nahid Aylet. Ankara: Kultür Bakanlıgı, 1989, 427 s.

 20. «Füzuli Divan»ı/Çapa hazırlayanlar: K.Akyüz, S.Bekei, S.Yüksel və M.Çun­bur. Naşiri və ön sözün müəllifi: Akjağ. Ankara, 1990, 329+76+113 s. Latın ve ereb qrafikasında.

 21. Türk divanından (Qazeller, muhames; Rübailerinden bir örnek; Ebyat; Bir Terkib bendden). Gibb E.I.W. Osmanlı şiir tarihi /Terjüme: Ali Çavuşoğlu. Jild III-IV-V Ankara, 1999, s. 72-78, 84.


Farsja divan


 1. Fuzulinin qayr-i matbu eşarı (Farsja divanın mukaddimesi) /Hazırlayanı: Faik Reşad. İstanbul, h. 1314 (m. 1896/97), s. 34-48.

 2. Fuzulinin farsja divanı /Hazırlayanı: Tarlan Ali Nihad. İstanbul mejmuası, 1944, sayı: 25, 27, 28, 40, 32, 34; 1945, sayı 37.

 3. Farsja Divan /Türkçeye terjümesi: Ali Nihad Tarlan. Ankara, 1950, 229+1 s.

 4. Farsja Divan /Tenqiti metni hazırlayanı: Hasibe Mazıoğlu, Ankara: Türk tarik qrumu, 1962, 700 s.

 5. Farsja Divan /Çapa hazırlayanı: Yayım­layan: Hasibə Mazıoğlu. Ankara, 1962.


Divan və «Leyli və Məjnun»


 1. Divani-Füzuli məə Leyli və Məjnun. İstanbul: Mahmud­bəy mətbəəsi, 1320 (m. 1902), 160 s. Daş basması.

 2. Füzuli-Divani məə Leyli və Məjnun. Konstantinopol, 1907.


Leyli və Məjnun


 1. Dastan-ı Leyli ve Mejnun. Manzumei- Fuzuli. Darut-Tibaatil-Amire, Şevval 1264 (m. 1814), 141 s.

 2. Leyli və Məjnun. Kərbəla h. 1270 (m. 1853).

 3. Leyla ve Məjnun. Bax: Füzuli külliyatı. İstanbul, h.1286 (m.1869); h.1288 (m.1871); h.1291(m.1874); h.1296 (m.1878); h.1308 (m.1890); h.1315 (m.1897); h.1318 (m.1900); h.1329 (m.1911); h.1342 (m.1923).

 4. Leyla ve Mejnun. İstanbul, h. 1291 (m. 1874/75).

 5. Dastani-Leyli və Məjnun. İstanbul: Əxtər mətbəəsi, h. 1296 (m. 1878/79), 128 s.

 6. Leyla ve Mejnun /Hazırlayanı: Hüseyin Ayan. İstanbul: Dargah, 1881.

 7. Leyla ve Məjnun /Hazırlayanı: Yontəm Ali Jənib. İstanbul: Devlet matbaası, 1927, 29 s.

 8. Leyla ve Mejnun /Hazırlayanı: Yöntem Alı Janib. İstanbul, Devlet matbaası, 1929, 29 s.

 9. Leyla ve Mejnun /Hazırlayanı: Nejmettin Halil Onan. İstanbul, 1935.

 10. Fuzulinin Leyla ve Mejnun mesnevisi /Hazırlayanı: Karahan Abdülkadir. Hamle mejmuası, 1940, sayı 4.

 11. Leyla ve Mejnun (Nesre çevireni: Kojatürk Vasfi Mahir. İstanbul: Ahmet Halit kitabevi, 1943, türk klassikleri serisi.

 12. Leyla ve Mejnun /Hazırlayan: N.H.Onan. İstanbul: Maarif Vekaleti, 1955, 304 s.

 13. Arap, fars ve Türk edebiyatlarında Leyla ve Mejnun hikayesi /Hazırlayanı: A.Sirri. İstanbul, 1959, 262 s.

 14. Leyla ve Mejnun. İstanbul: Maarif basımevi, 1956, 304 s.; İstanbul, 1966, 146 s.

 15. Leyli və Məjnun /Tərjümə edəni: Sofi Huri. London, 1970, 350 s.

 16. Leyli və Məjnun (bir parça). Bax: Bəkarlı H.S. Türk və Bati ədəbiyyatı. İstanbul, 1971.

 17. Leyla ve Mejnun/Bugünki türkçeye çevireni: Aziz Nesin. Ankara: Bilgi yayınları, 1972, 82 s.

 18. Leyla ve Mejnun /Hazırlayanı: Hüseyin Ayan. İstanbul, 1981.

 19. Leyla ve Mejnundan. Jibb E.I.W. Osmanlı şiir tarihi /Terjüme: Ali Javuşoğlu. Jild III-IV-V. Ankara, 1999, s. 79-83.


Bengü-Bade


 1. Bengü-Bade. İstanbul, h. 1234 (m. 1818); h. 1268 (m. 1851); h. 1308 (m.1890); h. 1315 (m. 1897); h. 1328

(m.­ 1910); h. 1342 (m. 1923); 1944.

 1. Bengü-Bade. Divan-ı Fuzuli. İstanbul: Tatyos Dividjiyan Matbaası, h.1284 (m.1867,68), s. 84-103.

 2. Bengü-Bade. Bax: Külliyyati Füzuli. İstanbul, h. 1268, s. 224; İstanbul, Təsviri Əfkar mətbəəsi, h.1286 (m. 1869/70), s. 21.; İstanbul: Əxtar mət­bəəsi, h.1296 (m.1878), s. 81-99; h.1308 (m.1890), s. 81-99; İstanbul: Xur­şid mətbəəsi, h.1315 (m.1897); İstanbul: Əhməd Kamil mətbəəsi, h.1342 (m.1923), s. 81-99.

 3. Bengü-Bade. Muşahhah külliyati-divani- Füzuli. İstan­bul: Ahmet Kamil Matbaası, h. 1328(m. 1910).

 4. Bengü-Bade (Külliyat daxilində). İs­tan­bul, h.1324 (m.1922).

 5. Bengü-Bade /Hazırlayan: Kemal Edip Kürkçüoğlu. İstanbul: Maarif Basımevi, 1956, IX+37 s.

 6. Bəngü Badə /Çapa hazırlayanı: Kamal Ədib Kürk­çüoğ­lu. İstanbul, 1965.

 7. Beng-ü Badeden. Gibb E.I.W. Osmanlı şiir tarihi /Terjümesi: Ali Çavuşoğlu. Jild III-IV-V. Ankara, 1999, s. 83-84.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə