BiBLİoqrafiya azərbayjan miLLİ elmlər akademiyasi məHƏMMƏd füzuli adına Əlyazmalar institutu məHƏMMƏd füzuliYüklə 3,81 Mb.
səhifə9/22
tarix24.12.2017
ölçüsü3,81 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   22

Söhbətül-əsmar


 1. Söhbətül əsmar /Türk dilinə mükəmməl tərjüməsi: An­kara universitetinin dos­senti Əbdülbaqi Kölpinarlınındır. İstanbul: İstanbul universiteti tibb tarixi fakültəsi nəşriy­yatı, 1940.

 2. Sohbetül-esmar ve Fındık /Çapa hazır­layanı: Kemal Peker. İstanbul, 1960.

 3. Sohbatü-l esmer ve Fındık /Çapa hazırlayanı: Sedit Yüksel. Türk Dili edebiyyatı, 1972, № IV, s. 122-126.


Səhhət və Mərəz


 1. Sihhat və maraz. İstanbul, 1856/57.

 2. Sıhhat və Maraz /Terjümesi: Mehmet Ledib efendi. İstanbul, h.1273(m.1856), 16 s.; İstanbul: Jeride-i Ha­va­dis Matbaası, h.1282(m.1865/66), 37 s.

 3. Sıhhati Maraz /Terjümesi: Kitapçı Ahmet Hamdi. Trab­zon: Mihalidi Matbaası, h.1307(m.1889), 31 s.

 4. Hüsni Aşk /Sadeleştirilmiş baskısı: Kitapçı Ahmed Hamdi. Trabzon, h.1327(m.1909).

 5. Safarname-i Ruh («Sıhhat u Maraz») /Çapa hazırlayan: Muhammed Ali Nasıh. Tehran: «Mejelle-i Armağan», h. ş. 1309 (m. 1911) jilt XI, s. 418-424, 505-517.

 6. Sihhat ve maraz /Fars dilinden terjüme edeni: Ab­dül­baqi kölpinarlı, ön sözün müəllifi: Süheyl Ünver. İstan­bul: Milli Mejmue basımevi, 1940, 44 s. Tibb tarixi ins­titutu terefindən çap olunmuş bu terjümenin sonunda fransızja terjümesi de verilib.

 7. Husnü-Aşk /Çapa hazırlayanlar: Nejati luqal ve Osman Reşar. İstanbul, 1943.


Həft-jam (Saqinamə)


 1. Sakiname. Külliyati-Fuzuli. İstanbul, h.1268 (m.1851/52), s. 1-16.

 2. Sakiname. Külliyati-Divani-Fuzuli. İstan­bul: Tasviri-Ef­kar Matbaası, h.1286 (m.1869/70), 16 s.

 3. Həft-jam («Saqiname»). Bax: Külliyyati. Divani-Füzuli. İstanbul, Tesviri Afkar metbeesi; h.1296 (m.1878), s. 104-116; h.1308 (m. 1890), s. 104-116; İstanbul, Xur­şid metbeesi, h.1315 (m.1897); İstanbul, Ahmed Kamal metbeesi, h.1328 (m.1910); İstanbul, h.1342 (m.1923), s. 104-117.

 4. Sakiname /Türkçeye terjümesi: Meşer­ret Jan. İstan­bul, 1944/45.

 5. «Yeddi jam» («Həft jam») /Türk dilinə sətri terjüme edeni: Ali Nihad Tərlan. Bax: Füzuli fars divanının terjüməsi. İstanbul, 1952, s. 206-220.

 6. Saqiname /Çapa hazırlayanı: H.Mazı­oğlu. Bax: Füzuli «Farsja divan»ı. Ankara, 1962, s. 674-712.


Rindü-Zahid


 1. Rindü-Zahid. Tehran, h.1275 (m.­1858/59). Daş bas­ması.

 2. Muhavireyi Rindü Zahid /Türk dilinə terjüme edeni: Üsküdarlı Mustafa Səlim Efendi. İstanbul: Tesviri-Afkar matbaasi, h.1285 (m.1868/69), 135 s.

 3. Rind-ü Zahid /Tenkitli neşrini hazırlayanı: Kemal Edip Kürkçüoğlu. Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1956, 14+6+80 s.

 4. Rind ve Zahid. Müqaddimesi: H.Sadiq /Çapa hazırla­yanı: Kemal Edib Kürkçüoğlu. Tehran, h.1354 (m.1975/76), 85+7 s.

 5. Rindü Zahid. /Çevireni: Hüseyn Ayan. İstanbul: Milli Egitim Basımevi. 1993.

 6. Rindü Zahid. Aklın ve Yüregin Mistik Öyküsü. /Çevireni: Serkan Özburun. İstanbul: Ramans Yayınları, 2005.


Matlaül itiqad


 1. Risalei-Muammayati-Fuzuli/Yayım­layanı: Kemal Edip Kürk­çüoğlu. Ankara Uni­versitesi Dil ve Tarih-Joğrafiya fakül­təsi Dergisi, 1949, VII j., sayı I.

 2. Risalei-Muammiyati-Fuzuli.Tezkirei-Nasrabadı. Tehran, ş. 1317, s. 496-519.

 3. Matlaul-itikad, fi marifetil mebde vel-mead /Ön söz ve notlar ilavesiyle neşre hazırlayanı: Muhammed Tavit et-Tanjı; terjüme edenleri: M.Esad Joşan ve Kemal İsık. Ankara, 1962.


Hədiqətüs-süəda


 1. Hədiqətül-süəda. İstanbul, 1837, 248 s.

 2. Hadikatus-suada. İstanbul: Amire Matbaası, h. 1273 (m.1856), 359 s.

 3. Hədiqətüs-süəda. İstanbul, Tasviri efkar matbaasi, 1869, 359 s.; İstanbul, 1872.

 4. Hadikatus-suada. İstanbul: Tasvir-i Efkar matbaası, h.1286 (m.1870), 2+359 s.

 5. Hadikatus-suada. İstanbul: İzzet Efendi matbaası, h.1289 (m.1872/73), 359 s.

 6. Hadikatus-suada. İstanbul: İzzet Efendi matbaası, h.1296 (m.1878/89), 39 s.

 7. Hadikatus-suada. İstanbul: Ahter matba­ası, h.1302 (m.1885), 290+2 s.

 8. Hədiqətüs süəda. İsçtanbul: Osmaniye matbaası, h.1304 (m.1887), 272 s.

 9. Saadete ermislerin bahçesi /Sadeleş­tiren: Selahattin Güngör. İstanbul, 1935, 654 s.

 10. Fuzulinin Hadikatus-suadası /Tertib ede­ni: Abdülkadir Karahan. Türklük majmu­esı, 1939, IV j., sayı: 7.

 11. Saadete ermişlerin bahçesi (Hadikatüs-süəda) /Sade­leş­diren: Selahattin Gün­gör. İstanbul: Maarif Kitapha­nesi, 1955, 664 s.

 12. Seadete erenlerin və ya Kerbela şehidlerinin bağçası («Hədiqetüs-süada) /Müasir Türk dilinə çevireni ve nezme­deni: Mehmed Farik Qurtunja. İstanbul, Ülkü gitabevi, 1970, 669 s.

 13. Ermişlerin bağçası Kerbela şehidlerinin dastanı («Hədi­qətüs-süada) /Müasir türk diline çerieni və nezme çekeni: Mehmed Faruk Qürtunja. İstanbul, 1979, 1980.

 14. Erenler bağçası («Hədiqətüs süada) /Çapa hazırlayanı: Servet Beyoğlu. Ankara: Başbakanlar basımevi, 1986, 204 s.

 15. Erenler Bahçesi: Ankara: Kultur bakanlığı, 1990, 224 s.

 16. Hadikatü-s suada /Tenkitli neşri hazırlayanı: Şeyma Güngör. Ankara, 1987, LXXX+504 s.

 17. (Hadikatüs-süada) Ermişlerin Bahçesi. Kerbala Şehitle­ri­nin Destanı /Sadaleş­tiran: M.Faruk Gürtunja. İstan­bul: Doyuran matbaası, 1987, 535 s.


Hədisi-erbein


 1. Hadisi-Erbein terjümesi /Çapa hazır­layanı: Karahan Abdül Kadir. Selamet mejmuasi. İstanbul, 1948, № 56, 57, 61, 63, 64, 66.

 2. Hadisi Erbain terjümesi /Çapa hazırlayanı: Kemal Edip Kürkçüoğlu. İstanbul, 1951.


Ənisül-qəlb


 1. Ənisül-kalb /Hazırlayan: Jafer Erkılıç. İstanbul: Hüsnü-tabiat Basımevi. 1944, 35+20 s.

 2. Enisül-kalb. Farsça Divan. Ankara, 1962, s. 17-31.


Kırk hadis


 1. Kırk hadis terjümesi /Hazırlayan: Kemal Edip Kürçüoğlu. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlüğü, 1951, 33 s.

 2. Kırk hadis /Tərtib edəni: A.Karaxan. Selamet, İstanbul, 1948, sayı 57, 59, 61, 63, 64, 66.


Kasideler


 1. Kaside («Yene etrafa etir saçmadadır badi-seher» misralı kaside). Ankara Universitetinin Dil ve Tarix-Joğrafiya fakültesi dergisi, V j., s. 319-321.

 2. Kasideler. Bax: Midhed Jamal Nefaisi edebiyye. Nezm qismi, 2 jilddə, 1 j. İstanbul: Araks matbaası, h. 1329 (m. 1911), s. 165-171, 176-177.

 3. Füzulinin farsja iki Kasidesi /Hazırlayanı: Hasibe Çat­baş Mazıoğlu. Ankara Üniversitesi Dil ve Taruh-Joğra­fiya Fakültesi Dergisi, 1946, IV j., sayı: 2, s. 205-214.

 4. Füzulinin bilinmeyen bir farsja kasidesi («Dedim dilbe­rimden el üzüm daha», misrası ile başlayan qesidesi) /Türkje setri terjümesi: Kemal Edib. Anakara Universi­teti Dil ve tarih-joğrafiya fakül­tesi dergisi, 1946, IV j., № 3, s. 207-211. türk ve fars dillərində.

 5. Füzulinin bilinmeyen kasideleri /Hazır­layanı: Tarlan Ali Nihat. İstanbul Üniver­sitesi Türk Dili ve Edebiyatı dalı dergisi, j. 3, sayı 1-2, 1948, s. 193-209; 1949, sayı 3-4, s. 411-427, IV j., sayı 3, 1951, s. 257-264.

 6. Kasideler. Ankara, 1958.


Məktublar


 1. Şikayetname. Ebüzziya Tevfik. Nümu­ne-i Edebiyat-ı Osmaniyye. 1 kısım. Hesir. İstanbul, h. 1308 (m.1891), s. 20-29.

 2. Şikayetname. Külliyatı Divanı Füzuli. İstanbul: Tatyas Divideiyan Matbaası, h. 1284 (m.1865); İstanbul: Tes­viri Efkar Matbaası, h. 1286 (m.1863); İstanbul: Mektebi sanayi Matbaası, h. 1291 (m. 1874); İstanbul: Ahter Matbaası, h. 1308 (m.1893); İstanbul: Hurşid Matbaası, h. 1315 (m. 1897); İstanbul, Ahmed Kamil Matbaası, h. 1328 (m. 1911); İstanbul: Yeni Şark kütüphanesi, h. 1342 (m. 1924), s. 99-103.

 3. Füzulinin bilinmeyen bir mektubu (Musul Mirlivası Ahmed Beüe yazılan mektup) /Yayımlayanı: Kemal Edip Kürkçüoğlu. Türk Dili Belleteni, seri III. Kasım 1945, sayı: 4-5, s. 283-288.

 4. Füzulinin bir mektubu. (Kanuni-Süley­manın-şehzadesi Bayazid Çelebi­yə mək­tup) /Hazır­layanı: Mazıoğlu Ha­sibe. Dil ve Tarih-Joğrafiya fakültesi Dergisi. Ankara, 1948, IV j., sayı 3, s. 139-146.

 5. Kadı Alaüddin mektubu /Yayımlayan: Abdül­kadir Ka­rahan. Edebiyat fakültesi, Türk Dili ve edebiyatı dergisi, III j., sayı 1-2, 1948, s. 53-54, 68-70.

 6. Ayas Paşa mektubu /Yayımlayanı: Abdülkadir Karahan. Edebiyat fakültesi Türk Dili və edebiyatı Dergisi. III j., sayı 1-2, 1948, s. 53-66-68.

 7. Füzulinin mektupları /Hazırlayanı: Karahan Abdülkadir. Edebiyat fakültesi Türk dili ve edebiyatı dergisi, 1948, II j., sayı 3-4; III j., sayı 1-2, s. 49-85.

 8. Füzulinin mektubları /Çapa hazırlayanı: A.Karaxan. İstanbul, İbrahim Horaz Basımevi, 1948, s. 245-266, 25-63; 1949, 46 s.; Edebiyyat fakültesinin Türk dili ve Edebiyyatı dergisi, 1948, III j., sayı 1-2, s. 48-86.

 9. Şikayetname (Nişanjı Paşaya yazılan bilgelik biçimli məktuptur). Ankara, Türk Dili, 1974, XXX j., sayı 274, s. 32-38.

 10. Füzulinin mektubları /Çapa hazırlayanı: Abdülkadir Karaxan. İstanbul, 1948, 60 s.


Şeirlər

Qəzəllər


 1. Qezeller. Bax: Midhed Jamal. Nefaisi edebiyye. Nezm qismi. 2 jilddə, 1j. İstanbul: Araks matbaası, h. 1329 (m.1911), s.116-117, 123-124, 136, 159, 178, 235-236.

 2. Qezeller. Bax: Çemenzeminli Y. Vezir. Azerbayjan edebiyyatına bir nezer. İs­tan­bul: «Amire» matbaası, h. 1337 (m. 1918)­,­ s. 33-37.

 3. Qezeller Kutaxya, 1954, 11 ojaq (yanvar).

 4. Qezel («Sübhdem gülzar içinde çaldı bülbül erzenin»). Mazıoğlu Hasibe. Füzuli-Hafiz. Ankara, 1956.

 5. Qezel («Yaxma janım naleyi biixtiya­rımdan saçın» misralı qezel). Yurd, 1971, 13 ojaq (yanvar).

 6. Qezel («Qıldı ol serv seher naz ile hümmame xürram» misralı qezel). Yurd, 1971, 18 iyul.

 7. Deyerli sözler (Füzuliden şeir nümu­neleri). Yurd, 1971, 5 avqust.

 8. Qezel («Ey xoş ol günler ki, rüksarın Bene men idi» misralı qezel). Yurd, 1971, 9 ekim (oktyabr).

 9. Qezel («Meni jandan usandırdı jefadan yar usanmaz­mı» misralı qezel). Yurd, 1971, 30 ekim (oktyabr).

 10. Qezeller. Bax: Bəkarlı N.S. Türk və bati edebiyyatı. İstanbul, 1971.


Müləmmə


 1. Muamma risalesi /Çapa hazırlayan: Kürkçüoğlu Kemal Edib. Ankara: Türk Taruh Kurumu Basımevi, 1949, Ankara Ünüversitesi Dil ve Tarih-Joğrafya fakül­tesi dergisi, VII j., sayı 1, s. 61-106.


Tərkibbənd


 1. Terkibbend. Füzuli. Farsja divan /Çapa hazırlayanı: H.Mazıoğlu. Ankara, 1962. Füzuli. Fars divanı terjü­mesi /Türk diline terjume edəni: A.N.Terlan. İstanbul, 1952, s. 185-205.


Mürebbe


 1. Mürebbe. Bax: Midhəd Jamal. Nefaisi edebiyye. Nezm qismi, 2 jilddə, 1 j. İstanbul: Araks matbaası, h. 1329 (m.1911), s. 228-230.


Qitə


 1. Kita. Varlık, 1981, sayı 886, s. 8.

2. Özbək dilində


 1. Devon /Naşrça mayerlovçilar: T.Jalolov, M.Muiazoda. Toşkent: UzSSR Davlat Badiiy Ada­biet naşrieti, 1959, 252 s.

 2. Ğazallar. Üzbek adabiyeti. 4 tom, 2 kitab. Toşkent: ÜzSSR Davlat Badiiy Adabiyet naşriyeti, 1960, s. 9-71.

 3. Tarjiband. Üzbek adabiyeti. 4 tom, 2 kitab. Toşkent: ÜzSSR Davlat Badiiy Adabiyet naşriyeti, 1960, s.72.

 4. Tarkibband musaddas. Üzbek adabiyeti. 4 tom, 2 kitab. Toşkent: ÜzSSR Davlat Badiiy Adabiyet naşriyeti, 1960, s.73.

 5. Murabba. Üzbek adabiyeti. 4 tom, 2 kitab. Toşkent: ÜzSSR Davlat Badiiy Adabiyet naşriyeti, 1960, s.74-75.

 6. Kitalar. Üzbek adabiyeti. 4 tom, 2 kitab. Toşkent: ÜzSSR Davlat Badiiy Adabiyet naşriyeti, 1960, s.76-78.

 7. Ruboiylar. Üzbek adabiyeti. 4 tom, 2 kitab. Toşkent: ÜzSSR Davlat Badiiy Adabiyet naşriyeti, 1960, s.79-80.

 8. Masnaviy. Üzbek adabiyeti. 4 tom, 2 kitab. Toşkent: ÜzSSR Davlat Badiiy Adabiyet naşriyeti, 1960, s.81-83.

 9. «Leyli va Macnun» dostanidan. Üzbek adabiyeti. 4 tom, 2 kitab. Toşkent: ÜzSSR Davlat Badiiy Adabiyet naş­riyeti, 1960, s.84-106.

 10. Muxammad Fuzuliy. Asarlar. İkki cildlik, 1 cild. Devon /Ozarbaycançadan naşırqa tayerlovçi: Xalid Rasul. Toşkent, 1968, 384 s. Kitabın içindəkilər: Muqaddima, dibaça, qazallar, tarkibandlar, muxam­mas, va murab­ba­lar, qitalar, rubailar.

 11. Muxammad Fuzuliy. Asarlar. İkki cildlik, ikinci cild. Dos­tonlar /Ozorbaycan­ça­dan­naşırqa tayer­lovçi: Xolid Rasul. Toşkent, 1968, 240 s. Kitabın içindəkilər: «Leyli va Mac­nun», «Banqu Bada» va «Soxbatul Asmar».


3. Türkmən dilində


 1. Leyli ve Mejnun. Poema /Qiriş makalanı əzan ve terjime gden: R.Rejebov. Aşqabat: Turkmendov­let­nəşriətı, 1963, 308 s.


4. Rus dilində

Soçineniə


 1. Soçineniə /Sostavitelğ: Q.Araslı. Baku, 1949, 383 s.

 2. Soçineniə. Moskva, 1958, 1 t., s. 357.

 3. İzbrannoe /Perevod: A.Starostina, pod obhey redak­üi­ey R.Alieva. Baku: Azerneşr, 1958, 564 s.

 4. İzbrannoe. Fizuli-500 /Tərtib edənlər: N.İbrahimov və Y.Qarayev, Ankara, 1996.


Leyli i Medjnun


 1. Leyli i Medjnun (otrıvok) /Perevod: N.İ.Qulaka. Keşkul, 1887, 11 sentəbrə, № 54; 14 sentəbrə, № 55.

 2. Leyli i Medjnun (otrıvok) /Perevod: A.A.Novrotski. Keşkul, 1887, № 54, 55.

 3. Leyli i Medjnun /Redaktor i perevodçik: M.İ.Qulak. Novoe oboz­renie, 1891, № 2529.

 4. Leyli i Medjnun: Otrıvok iz pogmı /Perevod: P.Antokolğskiy. Bakinskiy raboçiy, 1937, 16 marta.

 5. Leyli i Medjnun (otrıvki) /Perevod: P.Antokolğskiy. Antoloqiə Azerbayd­janskoy pogzii. Moskva, 1939, s. 72-77; Literaturnıy Azerbaydjan, 1937, № 8-9, s.13-15; 1939, № 4, s.51-52.

 6. Leyli i Medjnun /Perevod: A.Staros­tina. Moskva: QİXL, 1958, 359 s.

 7. Leyli i Medjnun: Qlavı iz pogmı /Perevod: A.Sta­rosti­na. Literaturnıy Azerbaydjan, 1958, № 7, s.50-59.

 8. Leyli i Medjnun: Otrıvki iz pogmı /Perevod: P.Antokolğskiy. Bakinskiy raboçiy, 1958, 2 noəbrə.

 9. Leyli i Medjnun: pogma Fizuli Baqdadskoqo /Perevod: N.Qulak, Dj.Unsi-zade. Keşkul, Tiflis, 1887, 9, 14 sen­təbrə. Literaturnıy sbornik. Trudı İnstituta Litera­turı i əzıka im. Nizami, XIII t. Baku, 1958, s. 127-130.

 10. Qazel (iz pogmı «Leyli i Medjnun»). V kn.: Alieva Dilara. İz istorii Azer­bayd­jansko-qruzinskix litera­tur­nıx svə­­zey. Baku: İzd-vo AN Azerb. SSR, 1958, s.41-42.

 11. Leyli i Medjnun (otrıvok). V kn. Antoloqiə azer­baydjanskoy pogzii. Moskva: Proqress, 1969.

 12. Leyli i Medjnun (otrivki iz poemı). /Perevod: P.An­to­kolğskoqo i A.Adalisa. Poetı Azer­baydjana. Lenin­qrad: Sovetskiy pisatelğ, 1970, s. 245-258.

 13. İz pogmı «Leyli i Medjnun». Anto­loqiə pedaqoqiçes­koy mısli Azerbayd­janskoy SSR /Sostaviteli: A.A.Aqa­ev, A.Ş.Qa­şimov. Moskva: Peda­qoqika, 1989, s.182-185.

 14. «Löbvi ne pridavaysə druq: löbovğ – neduq duşi ujas­nıy» (Otrıvok iz pogmı «Leyli i Medjnun») /Perevod: A.Starostina; M.Əraxmedov. Azerbayd­janskaə pogziə i Etim Gmin. Baku: Glm, 1992, s.18.

 15. Ə vernosti vseqda xotel, no vsödu tolğko qnet ə videl… (Otrıvok iz pogmı «Leyli i Medjnun») /Perevod: A.Sta­rostina, M.Ərax­medova. Azerbayd­jans­kaə pogziə i Etin Gmin. Baku: Glm, 1992, s. 20.

 16. Stradaniəm löbvi, qospodğ vseüelo, posvehaə menə… (Otrıvok iz pogmı «Leyli i Medjnun») /Perevod: A.Starostina, M.Əraxmedova. Azerbayd­janskaə pogziə i Etim Gmin. Baku: Glm, 1992, s. 21.

 17. Löbvi ne mojet izleçitğ, o vraç, üelebnaə trava… (Ot­rıvok iz pogmı «Leyli i Medjnun») /Perevod: A.Sta­rostina, M.Ərax­medova. Azerbayd­jans­kaə pogziə i Etim Gmin. Baku: Glm, 1992, s. 23.

 18. Vstuplenie k pogme «Leyli i Medjnun». /Perevod P. Antokolğskoqo. Antoloqiə Azer­bayd­janskoy pogzii. V 3-x tomax, tom pervıy. Baku: Nurlan, 2009, s.222-225.


Spor plodov


 1. Spor plodov: Stixi. Dlə doşkolğnoqo vozrasta /Pere­vod: A.Pançenko. Baku: Detönizdat, 1946, 20 s. Proizve­deniə, napeçatannıe v otdelğnıx izdaniəx.

 2. Spor plodov: Skazka. S russko-azerbaydjanskim slova­rem /Obrabotal dlə detey: Q.Mamedli. Baku: Detöniz­dat, 1953, 1955, 20 s.

 3. Spor plodov: Skazka dlə detey /Obrabotal dlə detey: Q.Mamedli. Baku: Qəndjlik, 1970, 1977, 15 s.; Baku: Azer­neşr, 1965, 16 s.


Saxxat i Maraz


 1. Zdorovğe i neduq («Saxxat i Maraz») /Perevod na russkiy əzık: A.Dadaşova. Literaturnıy Azerbaydjan, 1970, №7, s. 128-134.


Pisğmo


 1. Şikayatname. V kniqe: Antoloqiə azerbayd­janskoy prozı. Moskva, 1977.

 2. Şikayetname. Füzuli-500 /Tərtib edən­lər: N.İbrahi­mov və Y.Qarayev. Ankara, 1996.


Lirika


 1. Qazeli. Rubai. Qita. Lazarev L.M. Sravni­telğ­naə xres­to­matiə tureükoqo əzıka nareçiy osmanlı i Azerbay­djana, s prilojeniem törkskix razqovorov iposloviü i s perevodom ix na russkiy əzık dlə praktiçeskix up­raj­neniy. Moskva, 1864, s. 6, 8, 116-125, 255-256.

 2. Qazeli. Vseobhaə istoriə tureükoy literaturı /Pod redaküiey V.F.Korşa i A.İ.Kirpiç­nikova. SPb., izd. K.L.Rik­kera, 1892, 4 t., s. 444-445; SPb., 1903, s.455-456.

 3. Qazeli (Ot boli izleçilsə b ə…; Ə neduqom iznuren…; Xvala tomu, kto stal velik…; Xvala çeloveku, çği reçi…; Tvoreü! Araba, turka – vsex sınovey…; Tvoy lik drevnee mira…; Solnüe, lik svoy pokazav…; Sebə sçitaə boqaçom…; Nastavnik znanğə v zlıx…; Kto ne poloqaə v razluke…; Kolğ v mire ne naydetsə …; Kak udivitelen kru­qovorot…; Esli ne xvataet silı…; Vlöb­lennım ne pristalo…) /Perevod: V.Zvəqinüeva. Bakinskiy raboçiy, 1958, 10 dekabrə.

 4. Qazeli (Vse privıçney i jelanney mne…; Poka s zemleö vmeste…; Xvala tomu, kto stal velik…; Xmelğ tı branişğ, asket…; Tvoreü! Araba, turka – vsex sınovey…; Vse krasnoreçie moe…; Qovorət s prekras­nım rtom…; Oqrabila peçalğ o ney…; Sebə stçitaə boqaçom…; Slovno pered smertğö…; Tvoy lik drevnee mira…; Budğ hedrım, vinoçerniy…; Mir jajdaet mud­rosti…; Qoröçie slezı i vzdoxov proxlada…; Esli o tebe ə plaçu…; Ot boli izleçilsə b ə…; Skoree be­risğ za çaşu…; Tvoreü, neosporim tvoy razum…; Ə voli i uma o, koldostvo…; Vesna priətna no, toqda…; Esli poloq vetxoy…; Esli gta belolikaə…; İstoçnik slov, çto…; Kto ne poloqal v razluke…; Ona tuqim uzlom…; Otkrıvaem lik svoy…; Trudnosti teperğ doljnı…; Xoçeşğ qore zabıtğ?; Mir löbvi mı ukraşaem…; Esli ne xvataet silı…; Kak udivitelen kruqovorot…; İzmeritğ lişğ slezami…; Kto toboy obvorojen…; Miluö löbişğ – ot jizni…; Xvala çeloveku, çği reçi…; Gy, veter, moy trepet…; Bğösğ qolovoö o kamenğ…; Qorel svetilğnik vsö noçğ…; Edva vesna əvləetsə…; Ne stavğ tı rodinku…; Ne malo muki motılğku…; Tı na vino kladeşğ…; Xvala tomu, kto dal…; Üelğ bezumğə moeqo…; Boəznğ qrexa u nas v krovi…; Vlöblennım ne pristalo…; Esli ideşğ tı k üeli…; Kolğ v mire ne naydetsə…; Löboe serdüe slujet…; Putnik, esli tı ideşğ…; S tex por, kak serdüe…; Sqorel Medjnun bezumnıy…; İzdali tebe ne viden…; Krasotoy luna qordilosğ…; S badaxtanskim rubinom…; S kiparisom vdruq sravnil…; Solnüe, lik svoy pokazav…; Tı, çto mojeşğ…; Ə neduqom iznu­ren…; Zakroy skorey volos…; net ne sçitay…; Slezami mne resniü…; Boje, löbovğ razluçila…; Prinesi skoree kormniy…) /Perevod: V. Zvəqinüeva. Literatur­nıy Azerbaydjan, 1958, №12, s. 3-17.

 5. Mne xudo, stonom… /Perevod: V.Zvəqinüeva. Literatur­nıy Azerbaydjan, 1958, №12, s. 10.

 6. Qazeli /Perevod: A.V.Starostina. Pod redak­üiey A.E.Ada­mes. Sostavlenie, pre­dis­lovie i primeçanie: R.M.Alieva. Moskva: İzd-vo Vostoç­noy literaturı, 1959, 224 s.

 7. «Ə v qore sam sqorel, no im ne opalil tebə…»; «Ə sko­van, ə plenen s tex por, kak uvidal tebə…»; «Ə jiznğö jertvoval ne raz, no sçastğə ne naşel…»; «Peçalğö serdüe sojjeno-sçastlivoe koqda-to serdüe...»; «Besi­len druq, kovarno vremə, straşen rok…»; «Popalsə v seti qorə? – V piteynıy dom uspey…»; «Skrıvaet taynu rot, ee otkroet slovo…»; «Na molit­vennıy kovrik çelo ne sklonəy i çetok ne troqay, duşa!...»; «Vot ramazan! Uşlo vino pod zanaves… O, qore mne!...»; «Çto vo mne uqnetateləm? Derzostğ otveta-i tolğko!...»; «Koqda b moe Farxadu qore, vzdoxnul bı… İ beda!...»; Kolosğə çer­nıe kudrey pod vetrom utrennim vitaöt…»; «Ve­lişğ mne nenavidetğ jiznğ, - tak besserdeçna i tak zla?...»; «Ə vernesti vseqda xotel, no vsödu lojğ i qnet ə vi­del…»; «Ə v opğəvnenii jivu, çto znaçit jiznğ, ne soznavaə…»; «Naprasno dumaöt vraqi ubitğ streloy obid menə…»; «Ujelğ ee tı polöbil? Duşi tvoey tebe ne jalko?...»; «Derjisğ-ka luçşe v kabaçke, o plennik tesnoy seti qorə…»; «Qorəhemu v oqne löbvi ne stra­şen samıy jarkiy ad…». (Qazeli). /Perevod: E.Dol­ma­tovskoqo, P.Antokolskoqo, A.Adalisa i A. Starostina. Poetı Azerbaydjana. Leninqrad: Sovetskiy pisatelğ, 1970, s. 205-224.

 8. Qazeli. V kniqe Pogziə narodov SSSR IV-XVIII vv. Mos­kva, 1972.

 9. Qazeli («Uvidel», «Sudğba moy vraq», «Molenie», «Na qore mne», «Ne setuy, çto löbovğ proşla», «Rok razluçil menə», «Proizvol sudğbı», «Poznal ə istinu löbvi», «İstinnıy vlöblennıy», «Budğ sçastliv»). V kniqe: Vrata drevneqo Vostoka (Sbornik pogzii Azer­bay­d­janskix pogtov XII-XX vv.) /Perevod: T.Streşne­voy, sostavitelğ: V.Aslanov. Baku: Əzıüı, 1980, s.145-154.

 10. Lirika Muxammed Fizuli /Perevod A.Starostina. Baku: Əzıçı, 1981, 71 s.

 11. Lirika /Perevod: A.Starostina, predislovie: V.İ.Asla­no­va. Baku: Əzıçı, 1985, 80 s.

 12. Qazelğ («O moy druq, esli iz-za tebə stanet mir mne zlım nedruqom vdruq…») V kniqe: Antoloqiə pedaqoqi­çeskoy mısli Azerbaydjanskoy SSR. Moskva: Pedaqo­qika, 1989, s. 181.

 13. Lirika /Perevod: V.Luqovskoqo, P.Anto­kolğs­koqo, A.Sta­rostina, S.Mamed­zade. Literaturnıy Azerbay­djan, 1994, № 1-2-3, s. 3-8.

 14. Ne bez qorə statğ nam milım… /Perevod: Xakima Qani. Molodejğ Azerbaydjana, 1994, 18-23 marta.

 15. Pustğ menğşe stixi sloqaöt.., Skrıvaöt testnu rot…, O tı, stəjenie…, Tiran, silkom.., O moy uçitelğ…, Koqda pogtı… (stixi) /Perevod: A.Adames, P.Antokolğ­skoqo. Literaturnıy Azer­bayd­jan, 1994, № 9-10, s.3-4.

 16. Lirika /Perevod: A.Starostina. Baku: Azerbaydjan, 1995, 72 s.

 17. Bez vinı ə ostavlen, pokinut toboö, bereqisğ!... Bakin­skiy raboçiy, 1996, 8 noəbrə.

 18. Darovaniem aşiqa… (qazelğ). Bakinskiy raboçiy, 1996, 8 noəbrə.

 19. Qazeli: na azerbaydjanskom əzıkax /Perevod: Xakima Qani. Baku: Tefekkör, 2002, 224 s.

 20. Qazeli /Perevod: Xakima Qani. Baku: Şir­vanneşr, 2004, 223 s. Na azerbaydjanskom i russkom əzıkax.

 21. Qazeli. Antoloqiə Azerbaydjanskoy pogzii. V III tomax, tom pervıy. Baku: Nurlan, 2009. s. 203-211.


Murabbe


 1. «Ə peçalen bıl iz-za tebə, -tı menə provedatğ ne priş­la…»; «Burə proneslasğ uje, a mne-lişğ kleymo po­zor­noe ostalosğ…». /Perevod: A.Adalisa. Poetı Azer­bay­djana. Leninqrad: Sovetskiy pisatelğ, 1970, s. 234-238.

 2. Oqorçiv menə, ne sprosişğ tı, kakovo mne ot löbvi tomitğsə (Murabbe). Əraxmedov M. Azerbaydjanskaə pogziə i Etim Gmin. Baku: Glm, 1992, s. 26.


Tardjiband


 1. «Kto ə? Vojatıy karavana otçaənnıx i zlıx skor­bey…»). /Perevod: A.Starostina. Poetı Azerbaydjana. Leninqrad: Sovetskiy pisatelğ, 1970, s. 227-230.

 2. Tardjiband. /Per. A. Starostina. Litera­turnıy Azer­bay­djan, 1958, № 12, s. 16-17.

 3. Tardjiband. /Per. A. Starostina. Antoloqiə Azerbay­djan­skoy pogzii. V III tomax, Tom pervıy. Baku: Nurlan, 2009, s. 211-216.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   22


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə