Binder pdfYüklə 5,01 Kb.

səhifə38/44
tarix30.12.2017
ölçüsü5,01 Kb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   44

84 
 
e.
ə. VI
-I
V
 mi
n. 
il.
 
 
En
eo
li

e.
ə. VI
I-
VI m
in.
 Il. 
 
Ne
o
li

 
V YÜR

E
R
KƏN QOL

E
N
   ÜST
 PL
E
YST
OSE
N
 
Ü
m
um

g
ü
cl
ü s
o
yu
ql
ar
 v
ə 
hün


da
ğl
ar
da
 
bu
zl

m
a z
am
anı
 aş

ı 
la
ndş
af
t zo
na
lar
a qar
ış
m

 
Ma
ğar
a kaf
tar
ı,
 b
əbi
r,
 n
əci
b
 m
ar
al

ceyr
an
, qum
 si
ça
n, k
ərg
əda

 
 
 
 
 
PA
LEOLİT
 
 
A
rdıc
, püs

 meşə
lər
i, m
eşə
 mass
iv

ri
, da
ğ 
çə
m
ənl
əri 
Q
azı
nt
ı ha

nd
a ta

la

at
la
r,
 ce
yr
an
la
r,
 
ök
üz

r,
 d
elf
in

r D
elp
hi
nu
s de
lp
is
 L
.-
 
Bu
zla
şma 

v
rün
ün
 b

la
m
as
ı 
il
ə m
əhv
 
ol
du
lar

Pley
st
o
se
n
d
ə d
əni
zi
n s
əviy
y
əsi ü
ç d
əf
ə 
q
alx
m
ış v
ə 
ov
al
ığ
ın
 şə
rq t
ər
əf
in
i tu
tm
u
şdu85 
 
B
o
rea
l iq
li
m
 ko
nt
in
en
ta

tem
p
er
at
ur
u
n
 qal
x
m
as
ı 
 
Ş
ərq
i Z
aq
af
q
az
iy
a,
 Ön As
iy

g
əmi
ri
ci

ri
 c
ən
u
b
 nö
vün
ə ai

at
 v
ə 
tur
. K

ik
 Q
af
q
az
ın
 d
ü
z sə
th
i da
ğ
lar
ı 
Muf
lo
n
-ib
tid
ai
 tu
r,
 d
əv
ə, qaf
q
az
 
siça
nl
ar
ı,
 k

ilə
r,
 da
ğ ke
çis

 
 
 
 
 
 
1
Təəssüf ki, pleystosen dövrünün flora və faunasının az öyrənilməsi ilə əlaqədar olaraq 
flora və faunanın bu və ya digər növlərinin dislokasiyasının dəqiq stratiqrafiq tarixinin 
müəyyənləşdirilməsində çətinliklərə rast gəlinir. 
 
 
 
 
Cədvəl 7. Üst paleolit dövrünün xronologiyası (A.Lerua-Quran) 
 
Xronologiya (karbon 14) 
A. Breyl (XX əsrin əvvəli) 
A.Lerua-Qurana görə dövrləşmə 
Üslublar 
1965 – 
0 - 
5000 - 
 
 
 
1000 – 
15000 – 


 
VI 

IV 
Madlen         III 
II 

Solyutre 
Protosolyutre  
 
Üst 
 
Madlen            Orta 
 
   Erkən 
 
Solyutre 
İnter-qravetto-solyutre 
 
 
 
Üslub IV 
 
 
 
 
Üslub III 


86 
 


20000 – 
25000 – 
30000 – 
 
 
 
 
            Üst 
            
 
Orinyak             Orta 
                         
 
 Qədim 
 
    
          
   
 
 
 
 
 
 
Qravett 
 
 
Orinyak 
 
 
Şatel-perron 
 
 
 
 
Üslub II 
 
 
Üslub I 
35000 – 
40000 - 
 
 
Mustye 
 
 
Mustye 
 
 
 
 


87 
 
 
AZƏRBAYCANIN QAYAÜSTÜ İNCƏSƏNƏTİNİN EVOLUSİYASI (Cədvəl 8) 
 
 
 
Arx
eolo
ji döv
rl
ər 
Tari
x
  
Ü
slu
b üzr
ə döv
rl
ər 
T
əsv
irl
ər 
İşarə

r v
ə 
yaz
ıl
ar
 
M
ask
al
ı  
v
ə 
y
a ka
hin
 
atr
ibu
tl
ar
ı il
ə 
ol
an
 

sv
ir


Ök
üz


A
tlar
 v
ə qul
an
la

İnsan 
Alət 

Üs
t paleolit
 
34
 000 il.
 B.
e.
ə 
Öküz 

 tur
 dövrü I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19
 000-
15 
000 
il B.
e.
ə 
II 
 
 
 
 
 
 
15
 000 il XIII 
min il B.
e.
ə.
 
III 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

M
ezolit
 
XIII
-VI
II mi

il.
 B.
e.
ə 
IV 
 
 
 
 
14 
 
 
 
 

Neolit
 
VII
-VI min il.
 
B.e.
ə 
V
əhşi atl
ar
 v
ə 
öküzl
ər
dövr
ü
 
 
 
 
 
 
 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   44


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə