Binder pdfYüklə 5,01 Kb.

səhifə40/44
tarix30.12.2017
ölçüsü5,01 Kb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44

326 
 
Şək. 9. Şonqardağ, daş  № 4, Kobud 
işlənmiş öküz təsviri 
 
Fig. 9. Shongardag. Stone № 4. Roughly 
carved image of aurochs. (By Rustamov 
J., 2003) 
 
Рис. 9. Гора Шонгар -  камень № 4. 
Грубо выполненноезображение быка 
 
Şək. 10. Şonqardağ, ayrıca daşda təsvir 
olunmuş öküz başı. (C.Rüstəmov, 2003-
cü il) 
 
Fig. 10. Shongardag. Head of aurochs 
carved on a separate stone. (By 
Rustamov J., 2003) 
 
Рис. 10. Гора Шонгар -  изображение   
головы быка на отдельном камне (по 
Дж. Рустамову, 2003 г.) 
Şək. 11; 12. Gəmiqayada (Naxçıvan) 
əhliləşdirilmiş öküzlərin qayaüstü 
təsvirləri 
 
Fig. 11; 12. Rock carvings of domesticated 
animals on Gemigaya; Nakhchevan (by 
Aliyev V., 1993) 
 
Рис. 11, 12. Наскальные изоб-
ражения одомашненных быков на 
Гемигая (Нахчыван) 
Şək. 13. Şərqi Zaqafqaziyanın 
pleystosen faunasında qulan. (N.K. 
Vereşşagin, 1959-cu il) 
 
Fig. 13. Asiatic wild ass in Pleistocene 
fauna of East Transcaucasia (by 
Vereshagin N.K., 1959) 
 
Рис. 13. Кулан в плейстоценовой 
фауне Восточного Закавказья (по 
Н.К.Верещагину, 1959г
 
.) 
 
 
 


327 
 
Şək. 14. a,b – Bezoar keçilər.  (N.K.Vereşşagin, 1959-cu il). 
 
Fig. 14. a,b – Bezoar goats (by Vereshagin N.K., 1959) 
 
Рис. 14. а,б - Безоаровые козлы (по Н.К.Верещагину,1959г.) 
Şək. 15. Kiçikdaş dağı, daş №58 
 
Fig. 15. Kichikdash Mountain, stone №58. 
 
Рис. 15. Гора Кичикдаш, камень № 58 
 
Şək. 16. a, b - Naxçıvan ərazisində tapılmış eneolit və tunc dövrlərinə aid olan öküzlərin gil 
fiqurları. (O.A.Həbibullayev, 1982-ci il) 
 
Fig. 16. a, b - earthen figures of oxen of Eneolithic and Bronze Age epoch revealed on the 
territory of Nakhchevan. (by Abibullayev O.A., 1982) 
 
Рис. 16. а, б - глинянные фигурки быков эпохи энеолита и бронзы обнаруженные на 
территории Нахичевани (по О.ААбибуллаеву, 1982 г.) 
 
 


328 
 
Şək. 17. Cingirdağ. Yazılıtəpə. Daş №
 
33. (İ.Cəfərzadə, 
1973-cü il) 
 
Fig. 17. Jingirdag Mountain. Yazyly hill. Stone N°33 
(by Jafarzade I., 1973) 
 
Рис. 17. Гора Джингирдаг.  Холм Язлы.  КаменьЗЗ  
(по И.Джафарзаде, 1973) 
Şək. 18. Cingirdağ. Yazılıtəpə, a-daş №
 
66; b-daş №
 
24. (İ.Cəfərzadə, 1973-cü il) 
Fig.  18. Jingirdag Mountain. Yazyly hill: a-slone № 24: b-stone Ns 66. (by Jafarzade I., 
1973) 
Рис. 18. Гора Джингирдаг-Язылы-тепе: а-камень № 24; б-камень № 66 (по 
И.Джафарзаде, 1973) 
Şək. 19. Böyükdaş dağı, aşağı səki, daş №
 
22. (İ.Cəfərzadə, 1973-cü il) 
 
Fig. 19. Beyukdash Mountain, lower terrace: stone № 22 (by Jafarzade I., 1973) 
 
Рис. 19. Гора Беюкдаш, нижняя терраса: камень № 22. (по И.Джафарзаде,1973) 
 
 


329 
 
Şək. 20. Böyükdaş dağı, aşağı səki, daş №
 
59. (İ.Cəfərzadə, 1973-cü il) 
 
Fig. 20. Beyukdash Mountain, lower 
terrace: stone №
 
59. (by Jafarzade I., 1973) 
 
Рис. 20. Гора Беюкдаш, нижняя терраса: 
камень № 59 (по И.Джафарзаде, 1973) 
Şək. 21. Böyükdaş dağı, yuxarı səki, a-daş №
 
101, b-daş № 118. (İ.Cəfərzadə, 1973-cü il) 
 
Fig.21. Beyukdash Mountain, upper terrace: a-stone № 101,
 
b-stone №
 
118 (by Jafarzade I., 1973) 
 
Рис. 21. Гора Беюкдаш,верхняя терраса:а-камень №101, б-камень № 118. (по И.Джафарзаде, 
1973) 
Şək. 22.  Gəmiqaya (Naxçıvan): a-daş №33,
 
b- daş № 34. (V.Əliyev, 1992-ci il) 
 
Fig.22.   Gemigaya (Nakhchevan): a-stone №
 
33; b-stone №34
 
(by Aliyev V., 1992) 
 
Рис. 22. Гемигая (Нахичевань): а-камень № 33; б-камень №34. (по В.Алиеву, 1992г.) 
 
 
 


330 
 
Şək. 23. Abşeron təsvirləri. (Q.Astanov, 1972-ci 
il) (V.Əliyev, 1992-ci il) 
 
Fig.23. Absheron (by Aslanov G.,1972). Image 
of deer 
 
Рис. 23. Апшерон (по Г.Асланову, 1972 г.). 
Изображение оленей 
 
Şək. 24. Kəlbəcərdə. a,b – keçilərin qayaüstü 
rəsmləri. (Q.İsmayılzadə, 1987-ci il). 
 
Fig. 24.  Kalbajar: a, b-rock carvings of goats (by 
Ismailzade G, 1987). 
 
Рис. 24. Кельбаджары. а,б-наскальные 
изображения козлов (по Г.Исмаилзаде, 
1987г.) 
 
 
Şək. 25. Gəmiqaya, daş № 54. Ov səhnəsi. 
 
Fig. 25. Gemigaya, stone  № 54. Hunting scene 
on goats (by Aliyev V., 1992) 
 
Рис. 25. Гемигая, камень №54. Сцена охоты 
на козлов (по В.Алиеву, 1992г.) 
 
 
 


331 
 
Şək. 26. a-Kanna (Q.S.Rassu, 1971-ci il); b- Böyükdaş dağı, 
yuxarı səki, daş № 81.  Kannanın təsviri (?), c-Böyükdaş 
dağı, yuxarı səki, daş № 21. Kamuının təsviri. (İ.Cəfərzadə, 
1973-cü il). 
 
Fig.26. a-eland (by Rass G.S., 1971); b-Beyukdash 
Mountain, upper terrace, stone № 81.Image of an eland (?); 
c-  Beyukdash Mountain, upper terrace, stone № 21. Image 
of an eland (by Jafarzade 1,1973) 
 
Рис. 26. а-канна (по Г.С.Рассу 1971г.); б-гора Беюкдаш, 
верхняя терраса, камень №81. Изображение канны (?); 
в-гора Беюкдаш, верхняя терраса, камень №21. 
Изображение канны (по И.Джафарзаде, 1973г.) 
 
Şək. 27. Antilop – qnu 
 
Fig.27. Antelope-gnu 
 
Рис. 27. Антилопа—гну 
 
Şək. 28. Gəmiqaya, daş №  429. 
(N.Müseyibli, 2004-cü il) 
 
 
Fig.28. Gemigaya. stone № 429 
(by Museibli N., 2004) 
 
 
 
Рис. 28. Гемигая камень №429 
(по Н.Мусеибли, 2004г.) 
 
Şək. 29. Kəlbəcər. 
(Q.İsmayılzadə, 1990-cı 
il 
 
Fig. 29. Kalbajar  (by 
Ismailzade G.. 1990) 
 
Рис. 29. Кельбаджары 
(по Г.Исмаилзаде, 
Şək. 30. Böyükdaş dağı, aşağı 
səki, daş № 239. (İ.Cəfərzadə, 
1973-cü il) 
 
Fig.30. Beyukdash Mountain, 
lower terrace. Stone №239 (by 
Jafarzade 1,1973) 
 
Рис. 30. Гора Беюкдаш, 
нижняя терраа. Камень №239 
(по И.Джафарзаде, 1973г.) 
 
 
 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə