Binder pdfYüklə 5,01 Kb.

səhifə41/44
tarix30.12.2017
ölçüsü5,01 Kb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44

332 
 
Şək. 31. Cingirdağ. a-daş №
 
24, b-
daş №59, c - daş №
 
63. (İ.Cəfərzadə, 
1973-cü il) 
 
Fig.31.  Jingirdag Mountain, a-stone 

 
24;
 
b-stone  №
 
59; c-stone №63
 
(By Jafarzade I., 1973) 
 
Рис. 31. Гора Джингирдаг, а-
каменъ №24; б-камеиъ №59; в-
камень №63 (по И.Джафарзаде, 
1973г.) 
Şək. 32. Böyükdaş dağı, aşağı səki, daş 
№ 155. (İ.Cəfərzadə, 1973-cü il) 
 
Fig. 32. Beyukdash Mountain, lower 
terrace. Stone № 155 (by Jafarzade I., 
1973) 
 
Рис. 32. Гора Беюкдаш, нижняя 
терраса.Камень №155 (по 
И.Джафарзаде, 1973г.) 
Şək. 33. Böyükdaş dağı, yuxarı səki, daş № 63. (İ.Cəfərzadə, 1973-cü il) 
 
Fig. 33. Beyukdash Mountain, upper terrace. Stone № 63 (by Jafarzade I.1973) 
 
Рис. 33. Гора Беюкдаш, верхняя терраса. Камень № 63. (по И. 
Джафарзаде, 1973) 
 
 
 
Şək. 34. Yazılıtəpə, daş №9. (İ.Cəfərzadə, 1973-cü il) 
 
Fig. 34. Yazyly hill. Stone №
 
9 (by Jafarzade I., 1973). 
 
Рис. 34. Холм Язылы. Камень №9.  (по И.  Джафарзаде, 
1973г.) 
 
 
 


333 
 
 
 
Şək. 35. Yazılıtəpə, daş № 59 (İ.Cəfərzadə, 1973-cü 
il) 
 
Fig. 35. Yazyly hill. Stone  №59 (by Jafarzade I., 
1973) 
 
Рис. 35. Холм Язылы. Камень №59. (по 
И.Джафарзаде, 1973г.) 
 
 
 
Şək. 36. Yazılıtəpə, daş №24 (yuxarı tərəf). 
(İ.Cəfərzadə, 1973-cü il) 
 
Fig.  36. Yazyly hill. Stone № 24 (upper side) (by 
Jafarzade I., 1973) 
 
Рис. 36. Холм Язылы. Камень 24 (верхняя 
сторона), (по И.Джафарзаде, 1973) 
Şək. 37. Yazılıtəpə, daş №63.
 
(İ.Cəfərzadə, 1973-cü il) 
 
Fig. 37. Yazyly hill. Stone № 63 (by Jafarzade I., 1973) 
 
Рис. 37. Холм Язылы.Камень № 63. (по И.Джафарзаде, 1973г.) 
 
 


334 
 
Şək. 38. Gəmiqaya, daş №74.
 
(V.Əliyev, 1992-ci 
il) 
 
Fig.38. Gemigaya, stone № 74 (by Aliyev V., 
1992) 
 
Рис. 38. Гемигая, камень №74. (по В.Алиеву, 
1992г.) 
Şək. 39. a,b,c,d,e,f – Qobustanın fiqur görünüşləri 
 
Fig.39. a,b,c,d,e,f- types of figures in Gobustan 
 
Рис. 39. а,б,в,г,д,е - виды фигур в Гобустане 
 
Şək. 40. Böyükdaş dağı, yuxarı səki, a-daş № 34a; b-daş № 35; c-daş № 38.(İ.Cəfərzadə, 1973-cü il) 
 
Fig. 40. Beyukdash Mountain, upper terrace: a stone № 34a; b-stone № 35; c-stone № 38 (by Jafarzade 
I., 1973) 
Рис. 40. Гора Беюдаш, верхняя терраса. а-камень №34а; б-камень №35; в-камень №38. (по И. 
Джафарзаде, 1973) 
 


335 
 
Şək. 41. Böyükdaş dağı, yuxarı səki, a-daş № 45; b-daş № 46. (İ.Cəfərzadə, 1973-cü il). 
 
Fig.41. Beyukdash Mountain, upper terrace; a-stone №45; b-stone №46 (by Jafarzade I., 1973) 
 
Рис. 41. Гора Беюкдаш,  верхняя терраса; 1-каменъ №45; 2-каменъ №46 (по 
И.Джафарзаде, 1973) 
Şək. 42. Böyükdaş dağı, yuxarı səki, a-daş № 66. 
(İ.Cəfərzadə, 1973-cü il). 
 
Fig.42.  Beyukdash Mountain, terrace, stone №66 
(by Jafarzade I., 1973) 
 
Рис. 42. Гора Беюк-даш, верхняя терраса, 
камень №66 (по И. Джафарзаде, 1973) 
Şək. 43. a-Yuxarı Lenadan antropomorf fiqurlar (A.P.Okladnikov, 1977-ci il); b, c, ç çoxyaruslu 
keramikadan fiqurlar 3/6 №-  li kurqanda və 1-3 №-li kurqanda. Gəncəçay çayının sol sahilində
Xanlardan qərbə Topalhəsənli yaxınlığında. (M.A.Hüseynov, 1989-cu il) 
 
Fig. 43. a anthropomorphic figures from Upper Lena (by Okladnikov A.P., 1977); b, c, d - images 
of multilayer figures on the earthenware of burial mounds N"3/6 of Kilikdag and a burial mound 
№]
 
3 to the west from Khanlar near Topalgasanli on the left bank of Ganjachay river (by 
Guseynov M.A., 1989) 
 
Рис. 43. А-антропоморфные фигуры с Верхней Лены  (по А.П.Окладникову, 1977г.); б,в,г-
изображения многоярусных фигур на керамике курганов №3/6 Киликдага и кургана №1-3 к 
западу от Халлара близ  Топалгасанли на левом берегу реки Гянджачай  (по 
М.А.Гусейновой, 1989 г.) 


336 
 
Şək. 44. Böyükdaş dağı, yuxarı səki, 
daş №86 
 
Fig. 44. Beyukdash Mountain, upper 
terrace, stone №
 
86 
 
Рис. 44. Гора Беюкдаш, верхняя 
терраса, камень № 86 
Şək. 45. Böyükdaş dağı, yuxarı səki, 
daş №39 
 
Fig. 45. Beyukdash Mountain, upper 
terrace, stone № 39 
 
Рис. 45. Гора Беюкдаш, верхняя 
терраса,камень № 39 
Şək. 46-a. Qazıntılar zamanı ayrı-ayrı daşlarda aşkar 
edilmiş rəqs edən insan rəsmləri -a- Qobustanda. 
(C.Rüstəmov, 1990-cı il). 
 
Fig. 46-a. The image of dancing people on separate stones, 
revealed at excavations-a-in Gobustan (by Rustamov J., 
1990) 
 
Рис. 46-а. Изображение танцующих людей на 
отдельных камнях, обнаруженных во время раскопок - 
Гобустане (по Дж.Рустамову, 1990г.) 
 
Şək. 46-b. Gəmiqayada (Naxçıvan). (V.Əliyev, 1991-ci 
il). 
 
Fig. 46-b. b-on Gemigaya in Nakhchevan (By Aliyev V., 
1991) 
 
Рис. 46-b. Изображение танцующих людей на 
отдельных камнях, обнаруженных во время раскопок 
- на Гемигая в Нахичевани (по В.Алиеву, 1991 г.) 
 
 
 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə