Binder pdfYüklə 5,01 Kb.

səhifə42/44
tarix30.12.2017
ölçüsü5,01 Kb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44

337 
 
Şək. 47. Yazılıtəpə, daş №  100. (İ. Cəfərzadə
1973-cü il). 
 
Fig.47. Yazyly hill, stone №100 (by Jafarzade I, 
1973) 
 
 
Рис. 47.  Язылы-тепе, камень №100  (И. 
Джафарзаде, 1973) 
 
Şək. 48. Yazılıtəpə, daş № 40. (İ.Cəfərzadə, 
1973-c il). 
 
Fig.48. Yazyly hill, stone №40 (by Jafarzade 
I., 1973) 
 
Рис. 48.  Язылы-тепе, камень №40  (И. 
Джафарзаде, 1973) 
Şək. 50. Böyükdaş dağı, yuxarı səki, daş № 34. (İ. 
Cəfərzadə, 1973-cü il) 
 
Fig.50. Beyukdash Mountain, upper terrace, stone 
№ 34 (by Jаfarzade I., 1973) 
 
Рис. 50. Гора Беюкдаш,верхняя терраса,камень 
№ 34. (по И.Джафарзаде, 1973 г.) 
 
Şək. 51. Böyükdaş dağı, yuxarı səki, daş 
№ 35. (İ.Cəfərzadə, 1973-cü il). 
 
Fig. 51. Beyukdash Mountain, upper 
terrace, stone M 35
 
(by Jafarzade I., 
1973) 
 
Рис. 51. Гора Беюкдаш, верхняя терраса, 
камень №35 (по И.Джафарзаде, 
Şək. 49. Yazılıtəpə, daş №  9. (İ.Cəfərzadə, 
1973-cü il). 
 
Fig.  49. Yazyly hill, stone № 9 (by Jafarzade 
I., 1973) 
 
Рис. 49. Язылы-тепе, ксшень №9 (И. 
Джафарзаде, 1973) 
 
 


338 
 
Şək 54.  Sakaçi Alendə  solyar işarələr (Aşağı Amur). 
 
(M.A.Devlet,  1978-ci il) 
 
Fig.54.a-solar signs in Sakachi Alan.(Lower Amur) (By Devlet 
M.A., 1978)     
 
Рис. 54. Солярные знаки в Сакачи Аляне ИТ (Нижний Амур)  
(по М.А.Дэвлет, 1978г.) 
 
Şək. 52. Yazılıtəpə, daş № 55. (İ. Cəfərzadə, 1973-cü il). 
 
Fig. 52. Yazyly hill. Stone № 55. (by Jafarzade I, 1973) 
 
Рис. 52. Холм Язылы. Комет, № 55 (по И.Джафарзаде, 1973 г.) 
Şək. 53. Qadın işarələri – Monqolustan nalları (“Monqolustanın 
Arxeologiya və etnoqrafiyası”, 1978-ci il) 
 
Fig. 53. Woman signs-horseshoes of Mongolia. (by the hook 
"Archaeology and Ethnography of Mongolia",  1978) 
 
Рис. 53. Женские знаки-подковы Монголии (по кн. "Архео-
логия и этнография Монголии" 1978 г.) 
 
Şək. 55. Böyükdaş dağının ətəyində qəbir daşında içərisində şüalar 
olan dairə işarələri. (F.Muradova, 1976-cı il) 
 
Fig. 55. b signe of a circle with rays inside on grave stonesat the 
foot of Beyukdash Mountain (by Muradova F.. 1976) 
 
Рис. 55. Знаки круга внутри с лучами на надгробных камнях у 
подножия горы Беюкдаш (по Ф.Мурадовой,1976 г.) 
Şək. 56. Gəmiqaya. a-daş №19 a; b-daş № 22. c-daş № 242. 
(NMüseyibli, 2004-cü il) 
 
Fig. 56. Gemigaya . a-stone №
 
19a; b-stone №
 
22; est one №
 
242 
(by Museibli N., 2004) 
 
Рис. 56. Гемигая. А-камень №19-а; б-камень №22; в-камеиъ 
№242 (по Н.Мусеибли, 2004) 
 
 
 


339 
 
Şək. 57. Xoyt-Çenxeriyn (a-G.A.Novqorodov, 
1984-cü il) və Franko-Kantabriysko bölgəsinin 
mağaralarında (b-A.Lerua-Quran) tapılmış paleolit 
dövrünə aid işarələr və simvollar. 
 
Fig.57. Paleolithic signs and symbols in Khoyt-
Tsenkheriyn cave (a-by Novgorodova E.A., 1984) 
and caves of Frank-Cantabrian region (b- by 
Lerua-Guran A.) 
 
Рис. 57. Палеолитические злаки и символы в 
пещере Хойт-Цэнхэрийн (а-Э.А.Новгородова, 
1984г.) и пещерах Франко-Кантабрийской 
области (б-по А.Леруа-Гурану) 
 
Şək. 58. Azərbaycandakı kurqanlardan tapılmış üzərində ziqzaqvari elementlər olan keramika. 
Eneolit və tunc dövrlərinə aiddir. (A.A.İvanovski, 1911-ci il)  
 
Fig. 58. Earthenware with zigzag elements from burial mounds of Azerbaijan of Eneolithic and 
Bronze Age epochs. (By Ivanovski A.A., 1911; Gummel Y.I., 1940; Aliyev V., 1967; Guseynova 
M.A., 1989) 
Рис. 58. Керамика с зигзагообразными элементами с курганов Азербайджана эпохи энеолита и 
бронзы (по А.А.Ивановскому, 1911г.; Я.И.Гуммелю, 1940г.; 
В.Алиеву, 1967г.; М.А.Гусейновой, 1989г.) 
Şək. 59. Kurqanlardan tapılmış keramika üzərində svastika rəsmləri: I-kurqanlar № 1-3 Gəncəçayın 
sol sahilindəki Topalhəsənli yaxınlığındakı Xanlardan qərbə  doğru;  2-3-  kurqanlar №  2/9, № 4/8 
Gəncəçayın sağ sahilində Xanlardan cənub-qərbə doğru; 4-Lyüleli sığınacağı yaxınlığında kurqan; 5, 
6, 7- Gəncəçayın sol sahilində kurqanlardan. (M.A.Hüseynov, 1989-cu il)  
 
Fig.59. Images of swastikas on earthenware from burial-mounds: I-burial-mounds №l-S to the west 
from Khanlar near Topalgasanli on the left bank of Ganjachay; 2,3 burial-mounds №
 
2/9, №4/8
 
to the 
south-west from Khanlar on the right bank of Ganjachay; 4  burial-mound near Luleli grottto; 5,6,7-
from burial-mounds on the left bank of Ganjachay river; 8-earthe.nw are from burial-mound №21 of 
the valley of Ganjachay river (by Guseynova M.A. 1989) 
 
Рис. 59. Изображения знаков свастики на керамике  с курганов: 1-курганы № 1-3 к   западу от 
Ханлара близ  Топалгасанли на левом берегу Гянджачая; 2,3—курганы №2/9, №4/8 к юго-западу 
от Ханлара на правом берегу реки Гянджачай; 4—курган  близ ущелья Люлели; 5,6,7—с курганов 
на левом берегу р.Гянджачай; 8-керамика с земляного кургана  №21 долины р.Гянджачай (по 
М.А.Гусейновой 1989г.) 
 
 


340 
 
Şək. 60.  a-Gədəbəy rayonunda tunc dövrünə  aid olan daş qəbirdə  (Daş qutu) aşkar edilmiş 
bəzək-asması üzərində  svastika işarəsinin təsviri. (D.A. Xəlilov, 1959-cu il); b-Naxçıvanda 
eneolit və tunc dövrünə aid olan keramika. (O.A.Həbibullayev, 1982-ci il) 
 
Fig. 60.  a-image of swastika on the decoration- pendant, revealed from stone burial place 
(Dash gutu) of Bronze Age in Kedahek region (by Khalilov D.A., 1959. J; b earthenware of 
Eneolith and Bronze Age in Nakhchevan. (by Abibullayev O.A., 1982) 
 
Рис. 60. а-изображение знака свастики па украшении-асма,  обнаруженного с 
захоронения (Даш гуту) эпохи бронзы Кедабекского р-на (по Д.А.Хшшлову, 1959г.); б-
керамика эпохи энеолита и бронзы Нахичевани (по О.А.Абибуллаеву, 1982г.) 
 
Şək. 61. Gəmiqaya (Naxçıvan), daş №
 
85 
 
Fig. 61. Gemigaya (Nakhchevan), stone №
 
85 
 
Рис. 61. Гемигая (Нахичевань), каменъ № 85 
 
 
Şək. 62. Böyükdaş dağı, aşağı səki, daş №
 
201a 
 
Fig. 62. Beyukdash Mountain, lower terrace? 
Stone № 201a. 
 
Рис. 62. Гора Беюкдаш нижняя терасса 
камень №201а 
 
Şək. 63. a, b - Cingirdağ, Yazılıtəpə, daş №
 
59; b- daş №47.
 
(İ.Cəfərzadə, 1973-cü il) 
 
Fig. 63. Jingirdag Mountain, a  Yazyly hill, 
stone №59; b-stone №
 
47 (by Jafarzade I., 
1973) 
 
Рис. 63. Гора Джингирдаг. А-Язылы 
тепе камень №59; б-камень №47 (по 
И.Джафарзаде, 1973г.) 
 
 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə