Binder pdfYüklə 5,01 Kb.

səhifə43/44
tarix30.12.2017
ölçüsü5,01 Kb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44

341 
 
Şək. 64. a-Naxçıvan. Gəmiqaya, daş №43. 
(N.Müseyibli, 2004-cü il); b-Qobustan. 
Cingirdağ dağı, Yazılı təpə, daş №47. ( 
İ.Cəfərzadə, 1973-cü il) 
 
Fig.64.  a-Nakhehevan. Gemigaya, stone 
№43 (by Museibli N., 2004); b Gobustan. 
Jingirdag Mountain. Yazyly hill, stone M47 
(by Jafarzade I., 1973) 
 
Рис. 64. а-  Нахичевань.  Гемигая, камень 
№143. (по Н.Мусеибли, 2004г.); б-
Гобустан. Гора Джингирдаг Язылы тепе. 
камень № 47 (по И.Джафарзаде, 1973г.) 
 
Şək. 65. Subuktuyede (Zabaykalye) qayaüstü 
rəsmlər.   (D.Axundov,1986-cı il) 
 
Fig. 65. Rock carvings in Subuktuye in 
Transbaikalia (By Akhundov D., 1986) 
 
Рис. 65. Наскальные изображения в 
Субуктуйе в Забайкалье (по  Д.Ахундову. 
1986г.) 
Şək. 66. a,b-Keniyanın qayaüstü rəsmləri. 
(kitab: Art in The Old World, 2001-ci il) 
 
Fig. 66. b,c-rock carvings of Kenia (by the 
hook "Rock Art in The Old World", 2001) 
 
Рис. 66. б,  в-наскальные  изображения 
Кении  (by the hook "Rock Art in The Old 
World", 2001г.) 
Şək. 67. a,b - Böyükdaş dağı, yuxarı səki, daşlar №
 
23, 99. (İ.Cəfərzadə, 1973-cü il) 
 
Fig. 67. a,b  -  Beyukdash Mountain, upper terrace, stones № 23,99 
 
Рис. 67. а, б-Гора Беюкдаш, верхняя террас'а, камни № 23,99. (по И.Джафарзаде, 1973г.) 
 
 


342 
 
Şək. 68. Gəmiqaya (Naxçıvan), a-daş № 117; b 
daş № 118. (V.Əliyev, 1992-ci il) 
 
Rig. 68. Gemigaya. Nakhchevan;a-stone  №
 
111; h-stone № 118 (by Aliyev V.. 1992) 
 
Рис. 68. Гемигая,Нахичевань; а-камень № 
117; б-камень № 1/8. (по В.Лпиеву, 1992г.) 
Şək. 69. Yazılıtəpə, daş № 25. (İ.Cəfərzadə, 1973-
cü il). 
 
Fig. 69. Yazyly hill, stone №25 (by Jafarzade I., 
1973) 
 
Рис. 69. Холм Язылы,камень №25 (по 
И.Джафарзаде,1973) 
 
Şək. 70 a,b. a-Şonqar dayanacağından  ayrıca daş 
üzərində  öküz başının təsviri; b-Böyükdaş dağı, 
yuxarı səki, daş №9(şərq tərəf). (İ. Cəfərzadə, 
1973-cü il) 
 
Fig. 70    a-image of the head of ox on a .separate 
stone from Shongar site; k-Beyukdash Mountain
upper terrace, stone №
 
9 (eastern side) (by 
Jafarzade I.,1973) 
 
Рис. 70. А-изображение   головы быка на 
отдельном камне со стоянки Шонгар; б-гора 
Беюкдаш,верхняя терраса, камень №9 
(восточная сторона), (по И.Джафарзаде, 1973г.) 
Şək. 71. Böyükdaş dağı, yuxarı səki, daş 
№29(şimal tərəf). Sağ tərəfdən aşağı klaviform 
işarələrinin təsviri. (İ. Cəfərzadə, 19 73-cü il.) 
 
Fig.71. Beyukdash Mountain, upper terrace. 
Stone № 29 (northern side). On the right below-
images ofclaviform signs (by Jafarzade I., 1973) 
 
Рис. 71. Гора Беюкдаш,верхняя 
терраса.Камень №29  (северная сторона). 
Справа внизу-изображения клавиформных 
знаков (по И.Джафарзаде, 1973 г.) 
 
 


343 
 
Şək. 73. a-Öküzlər-2 dayanacağından aşkar olunmuş 
çaxmaq daşından uclu kürəkcik. (C.Rüstəmov, 1984-
cü il); b-Malta dayanacağı -  çaxmaq daşından alət. 
(V.İ.Ravdonikas,1939-cu il), c,ç,d-Telman 
mədəniyyəti - kürəkcik, Kostenki dayanacağı VIII. 
 
Fig. 73. a-Flint edge scraper from Okuzler-2 site (by 
Rustamov J., 1984); b Flint tool from Malta site (by 
Ravdonikas V.I., 1939); c,d-Scrapers on a hooked 
lamellar chip. Okuzler-2 site (by Rustamov J., 1984); 
e- scraper ofTelman culture. Kostenki VIII site 
 
Рис. 73. А-Кремневый концевой скребок со 
стоянки Окюзляр-2 (по Дж.Рустамову, 1984). Б-
Кремневое орудие со стоянки Мальта (по 
В.И.Равдоникасу,1939). в,г-Скребки на  горбатом 
пластинчатом отщепе. Стоянка Окюзляр-2  (по 
Дж.Рустамову, 1984). д-Скребок Тельманской 
культуры. Стоянка Костенки VIII 
Şək. 72. a,b - ayrı-ayrı daşlarda tapılmış qadın rəsmləri, daşlar üst paleolit 
alətlərinin olduğu eyni mədəni təbəqədə  tapılmışdır. (C.Rüstəmov. 1990-cı 
il) 
 
Fig. 72. a,b. Images of women on separate stones, revealed in cultural layers 
on the level of the complex of tools of Paleolithic type, (by Rustamov J. 
1990) 
 
Рис. 72. а,б –  Изображения женщин на отдельных камнях, 
обнаруженных в культурных слоях на уробне комплекса орудий 
верхнепалеолитического облика. (по Дж.Рустамову, 1990 г.) 
Şək. 74. A- Öküzlər 2 dayanacağından daş alətlər. (C.Rüstəmov, 1984-cü il), b-Kokorevo 
dayanacağından üst paleolit dövrünə aid daş alətlər (arx. lüğət, 1990-cı il) 
 
Fig. 74. a Stone tool from Okuzler-2 site (by Rustamov J., 1984).  b-Upper Paleolithic stone tool 
from Kokorevo site (by arch, dictionary, 1990) 
 
Рис. 74. а-  Каменное орудие со стоянки Окюзляр-2  (по Дж.Рустамову, 1984). б-
верхнепалеолшпическое каменное орудие со стоянки Кокорево(по арх. словарю, 1990г.) 
 
 
 


344 
 
Şək. 75. a-disk üzərində  vəhşi öküzün qravürü: Aşağı Lojeri. Fransa (foto Sen-Jemen-an-Lön 
Milli qədim muzey). b-Qobustan. Böyükdaş dağının yuxarı terrasında 32 №-li daş üzərində öküz 
təsviri (Şimal-şərq hissəsi İ. Cəfərzadə 1973-cü il) 
 
Fig.75. a-small disk with engraving of aurochs; Low Laugerie, France (photo of the Museum of 
national antiquities, Sen-Jermen-an-Len) (by Elinek Y., 1982); b-Gobustan. Image of ox. 
Beyukdash Mountain, upper terrace, stone №32 (north-eastern side by Jafurzade I., 1973) 
 
Рис. 75. а—маленький диск с гравюрой тура; Нижняя Ложери,  Франция (фото Музея 
национальных древностей. Сен-Жерменан-Ле.н) (по Я.Елинеку.1982). б—Гобустан 
изображение быка  Ееюкдаш, верхняя терраса, камень №32 (северо-восточная сторона по 
И.Джафарзаде, 1973г.) 
Şək. 76. a-Böyükdaş dağı, yuxarı terras, 42 №-li 
daş (cənub hissə), b - Yazılıtəpə, №-li daş; c-
Yazdıtəpə, 36№-li daş; ç-Yazılıtəpə,  54№-li daş; 
d-Yazılıtəpə, 63№-li daş. (İ. Cəfərzadə, 1973-cü il) 
 
Fig. 76. a-Beyukdash Mountain, upper terrace, 
stone 42 (southern side); b-Yazyly hill, stone №
 
13; c- Yazyly hill, stone №
 
36; d Yazyly hill, stone 

 
54; e- Yazyly hill, stone №
 
63 (by Jafarzade I., 
1973) 
 
Рис. 76. а-Гора  Беюкдаш,  верхнля  терраса, 
камень 42 (южная  сторона);  б-Холм  Язылы, 
камень  № 13;  в-Холм  Язылы,амень  № 36; г-
Холм 
Язылыжаменъ 
№ 54; 
д-Холм  
Язылы,каменъ №63. (по И.Джафарзаде, 1973 г.) 
 
 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə