Binder pdfYüklə 5,01 Kb.

səhifə44/44
tarix30.12.2017
ölçüsü5,01 Kb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44

345 
 
Şək. 77. Yazılıtəpə, 14 №-il daş. Solyar-ay təsviri. (İ. Cəfərzadə, 1973-cü il) 
 
Fig. 77. Yazyly hill, stone №
 
14. Solar-lunar images, (by Jafarzade I., 1973) 
 
Рис. 77. Холм Язылы,каменъ № 14.Солярно-лунарные изображения, (по И.Джафарзаде, 1973 г.) 
Şək. 78. Gəmiqaya (Naxçıvan): a-50 №-li daş; b-120 №- li
 
daş; c-85 №- li
 
daş, ç-93 №- li daş. (V. 
Əliyev, 1992-ci il) 
 
Fig. 78. Gemigaya (Nakhchevan): a-stone №
 
50; b-stone No 120; c stone №
 
85; d-stone №
 
93 (by 
Aliyev V., 1992) 
 
Рис. 78. Гемигая (Нахичевань): а-камень № 50; б-камень №120; в - камень № 85; г - камень № 
93. (по В.Алиеву, 1992 г.) 
 
 
 


346 
 
Şək. 79. Yazılıtəpə, daş №25 (İ.Cəfərzadə, 1973-cü 
il) 
 
Fig. 79. Gemigaya (Nakhchevan). Stone M 21 (by 
Aliyev V., 1992) 
 
Рис.  79. Гемигая (Нахичевань).  Камень № 21 
(по В.Алиеву, 1992 г.) 
Şək. 80. a Öküzlər 2 dayanacağından daş alətlər. 
(C.Rüstəmov, 1984-cü il); b-Kokorevo 
dayanacağından üst paleolitə  aid daş alətlər.  (arx 
lüğəti, 1990-cı il.) 
 
Fig. 80. Gemigaya. a-stone № 35; b-stone № 461a 
(by Museibli N., 2004) 
 
Рис. 80. Гемигая. а-  камень № 35; б-  камень 
№461а. (по Н. Мусеибли, 2004г.) 
Şək. 81. Böyükdaş dağının yuxarı səkisində 105 
№-li daş, əlsiz antropomorf fiqurun təsviri (6№).
 
(İ. 
Cəfərzadə, 1973-cü il) 
 
Fig.81. Beyukdash Mountain, upper terrace. Stone 
№ 105. Image of armless anthropomorph figure (№ 
5) (by Jafarzade I., 1973) 
 
Рис. 81. Гора Беюкдаш. верхняя терраса. 
Камень № 105. Изображение безрукой 
антропоморфной фигуры (№5). (по И. 
Джафарзаде, 1973 г.) 
Şək 82 Qobustan. Yazılıtəpə,  35№-li daşın 
üzərində həndəsi fiqurlarla ayrılmış keçi təsviri. 
(İ. Cəfərzadə, 1973-cü il)  
 
Fig.82. Gobustan. Yazyly hill. Fragment of stone № 35. 
Image of a goat, dismembered with geometrical figures 
(by Jafarzade I., 1973) 
 
Рис. 82. Гобустан. Холм Языяы. Фрагмент 
камня №35. Изображение козла, расчлененного 
геометрическими фигурами, (по И.Джафарзаде, 
1973г.) 
 
 


347 
 
Şək. 83. Üzərində ilan təsviri olan saxsı qablar. 
 
Fig. 83. Images of snake. 
 
Рис. 83. Изображения змей на керамической посуде 
 
Şək. 84. Kəlbəcərin qayaüstü təsvirləri. (a    M.Fərəcova, 2004-cü il, b - Ş.Əskərov, 1985-ci il) 
 
Fig. 84. Rock carvings of Kalhajar (a-by M.Farajova, 2004; b-by Askerov Sh., 1985; ) 
 
Рис. 84. Наскальные изображения Кельбаджар (а-М.Фараджева,2004; б-по Ш.Аскерову 1985г.) 
Şək. 85. Yazılıtəpə, daş №9. Buynuzla əlaqələndirilmiş günəş 
işarəsinin təsviri. (İ. Cəfərzadə, 1973-cü il) 
 
Fig. 85. Yazyly hill, stone №9. Image of the sun in combination with 
horns (by Jafarzade I., 1973) 
 
Рис. 85. Холм Язылы, камень № 9. Изображение знака солнца в 
сочетании с рогами (по И.Джафарзаде, 1973 г.)  
Şək. 86. a, b, c - Kəlbəcərdə qayaüstü təsvirlər. (a - Ş.Əskərov, 1985-ci il, b - M.Fərəcova - 
2004-cü il; c-Q. İsmayılzadə, 1990-cı il) 
 
Fig. 86. a, b, C-rock carvings of Kalhajar (a by Askerov Sh., 1985; b-Picture of the author; c-
Ismailzade G., 1990) 
 
Рис. 86. а, б, в-наскальные изображения Кельбаджар (а-по Ш.Аскерову, 1985г.; б-
М.Фараджева, 2004г.; в-Г.Исмаилзаде, 1990г.) 
 


348 
 
Cədvəl II. Antropomorf fiqurların qayaüstü təsvirləri 
Şək. 1,2,3-29
 
№-li
 
daş (cənub tərəf); 4-5-33 №-li daş; 6-45№-li
 
daş (şimal hissə); 7,8,9,10-
126 №-li daş (İ. Cəfərzadəyə istinadən, 1973-cü il); 11-Naxçıvan-Gəmiqaya, 47 №-li
 
daş 
(V.Əliyevə istinadən, 1992-ci il); 12-Qızılgöl qayaüstü təsvirləri (A.P.Okladnikova istinadən, 
1985-ci il); 13-Abşeronda metal daş üzərində  qayaüstü təsvir (V.Əliyevə istinadən, 1997-ci 
il);  14-Naxçıvan. Gəmiqaya 48 №-li
 
daş (V.Əliyevə istinadən, 1995-ci il); 15-Qobustan 
Böyükdaş dağı 263 №-li daş; 16-Koreya burnundakı dağlardakı qayaüstü təsvir (Onej gölü) 
(V.İ.Ravdonikasuya istinadən, 1937-ci il); 17-Len əlyazmaları Antropomorf təsvir 
(A.P.Okladnikova, V.D.Zaporojskoy, 1959-cu il) 
 
Table II. Anthropomorph figures in rock carvings,  
Fig.-1,2,3 stone №29 (southern side); 4,5-stone №33; 6-stone №45 (northern side); 7,8,9,10-
stone №126 (by Jafarzade I 1973); 11-Nakhchevan. Gemigaya stone №47 (by Aliyev V., 
1992); 12-rock carvings of Kyzyl-Kel (by Okladnikov A.P., 1985); 13-rock carving on 
megalithic stone of Ahsheron (by Aliyev, I., 1997); 14-  Nakhchevan. Gemigaya stone №48 
(by Aliyev V., 1992; 15-Gobustan. Beyukdash Mountain, stone №263; 16-rock carving on the 
rocks of Karetski Nose (Lake Onega) (by Ravdonikas V.I., 1937); 17- Lena inscriptions-
Images of anthropomorphic creatures (by Okladnikov A.P., Zaporojski B.D., 1959) 
 
Таблица II. Антропоморфные фигуры в наскальных изображениях  
Рис.-1,2,3 камень №29  (южная сторона); 4,5-камень №33; 6-камень  №45 (северная 
сторона); 7,8,9,10-камень №126 (по И.Джафарзаде 1973г.); 11-Нахичевань. Гемигая 
камень №47 (по В.Алиеву, 1992г.); 12-наскальные  изображения Кызыл-келя (по А.П. 
Окладникову, 1985г.); 13-наскальное   изображение на мегшштическом камне Атиерона 
(по И.Алиеву1997г.); 14-Нахичевань. Гемигая  камень №48 (по В.Алиеву 1992г.; 15-
Гобустан гора Беюкдаш камень №263; 16-наскальное изображение на скалах Карецкого 
Носа (Онежское озеро) (по В.И.Равдоникасу, 1937г.); 17-Ленские  писаницы. 
Изображения антропоморфных   существую А.П.Окладникову, В.Д.Запорожской, 1959г.) 
 


349 
 
Cədvəl III. Antropomorf fiqurların qayaüstü təsvirləri 
Şək. 18-Abşeronda metal daş üzərində təsvir. (Q.Aslanov. 1972-ci il); 19- Qobustan. Yazılıtəpə, 
25 №-li daş. (İ.Cəfərzadə. 1973-cü il); 20-Naxçıvan. Gəmiqaya, 75 №-li daş. (V.Əliyev. 1992-ci 
il); 21-Qobustan, Yazılıtəpə, 14 №-li daş; 22-Qobustan, Böyükdaş dağının yuxarı səkisi. 29 №-
li daş (İ.Cəfərzadə. 1973-cü il) 23-Naxçıvan. Gəmiqaya, 60 №-li daş (V.Əliyev, 1992-ci il) 
24,25-Qobustan. Böyükdaş dağının yuxarı səkisi, 24 №-li daş. 26-Qobustan, Böyükdaş dağının 
yuxarı səkisi, 29 №-li daşın şərq tərəfi. (İ.Cəfərzadə. 1973-cü il); 27-Naxçıvan. Gəmiqaya, 61-
№-li daş (V.Əliyev. 1992-ci il); 28, 29, 30,31- Monqolustan, Sibir, Koreya və Cənubi Avropada 
çoxpilləli obrazların qayaüstü təsvirləri. (E.A.Novqorodov, 1984-cü il) 
 
Table III. Anthroponwrph figures in rock carvings. 
Fig. 18-  image on megalithic stone of Absheron (by Aslanov G., 1972); 19-Gobustan,  Yazyly 
hill, stone №25
 
(by Jafarzade I., 1973); 20-Nakhchevan. Gemigaya, stone №75 (by Aliyev  
1992); 21-Gobustan, Yazyly hill, stone №14; 22-Gobustan, Beyukdash Mountain, upper terrace, 
stone  №29
 
(by Djafarzade I. 1973); 23-Nakhchevan.Gemigaya, stone №60
 
(by Aliyev V., 
1992); 24,25-Gobustan, Beyukdash Mountain, upper terrace, stone №24; 26-Gobustan, 
Beyukdash Mountain, upper terrace, stone №29, eastern side (by Jafarzade I., 1973); 27-
Nakhchevan, Gemigaya, stone №
 
61 (by Aliyev V., 1992); 28,29,30,31- multistage images on 
rock carvings of Mongolia, Siberia, Korea and Western Europe (by Novgorodova E.A., 1984) 
 
Таблица III. Антропоморфные фигуры в наскальных изображениях 
Рис. 18-изображение на мегалитическом камне Апшерона (по Г.Асланову, 1972г.); 19-
Гобустан холм Язылы камень №25 (по И.Джафарзаде, 1973г.); 20-Нахичевань. Гемигая 
камень №75 (по В.Алиеву, 1992г.); 21-Гобустан холм Язылы камень №14; 22-Гобустан гора 
Беюкдаш  верхняя терраса камень №29 (по И.Джафарзаде, 1973г.); 23-Нахичеваль. 
Гемигая камень №60 (по В.Алиеву, 1992г.); 24,25-Гобустап гора Беюкдаш верхняя 
терраса камнь №24; 26-Гобустан гора Беюкдаш верхняя терраса камень №29 восточная 
сторопа(по И.Джафарзаде, 1973г.); 27-Нахичевань. Гемигая камень № 61 (по В.алиеву. 
1992г.); 28,29,30,31-многоступенчатые образы на наскальных изображениях Монголии, 
Сибир, Кореи и западной Европы (по Э.А.Новгородовой, 1984г.) 
 
 


350 
 
Cədvəl IV. Zoomorf fiqurların qayaüstü təsvirləri 
Qobustan. Kiçikdaş dağı. Şək. 1-5 №-li daş; 2 22 №-li daş. Daşqışlaq kolleksiyası. Böyükdaş 
dağı: şək. 3-23 №-li daş yuxarı səki, 4-29 №-li da.ş, yuxarı səki (cənub tərəf) 5-6-33 №-li daş, 
yuxarı səki, 7-42 №-li daş, yuxarı səki, 8-aşağı səkidə 1 a №-li daş. 
 
Table № IV. Zoomorph figures in rock carvings
Gobustan. Kichikdash Mountain. Fig. 1- stone №5;
 
2-stone №22-Dashgishlak collection. 
Beyukdash Mountain fig. 3- stone №23
 
upper terrace; 4- stone № 29 upper terrace (southern 
side); 5,6-stone №33; Upper terrace; 7-stone №42
 
upper terrace; 8-lower terrace, stone №la 
 
Таблица №IV. Зооморфные фигуры в наскальных изображениях 
Гобустан. Гора Кичикдаш. Рис.1- камень №5; 2-камень №22-коллекция Дашгышлаг. Гора 
Беюкдаш рис.3-  камень №23 верхняя терраса; 4-  камень  №29 верхняя терраса (южная 
сторона); 5,6-камень №33 верхняя терраса; 7-камень №42 верхняя терраса; 8-нижняя 
терраса камень №1а. 
 
 
 


351 
 
Cədvəl V. Zoomorf fiqurların qayaüstü təsvirləri
 
Qobustan. Böyükdaş dağının aşağı səkisi, şək. 9-daş №15, 10-11-daş №125, 12- das №229. 
Cingirdağ dağı-şək. 13,14-daş №4; 15-daş №9; 16-daş №24 (İ.Cəfərzadə, 1973-cü il). 
Naxçıvan. Gəmiqaya, şək 17-35 №-li daş, 18-42 №-li daş, 19 43 №-li daş; Kəlbəcərdə - 
şək. 21, 22-heyvana bənzər təsvir. 24 №-li daş №9. 
 
Table №V. Zoomorph figures in rock carvings. 
Gobustan. Beyukdash Mountain, lower terrace, fig.9-  stone №5; 10,11-stone № 125; 12-
stone  №229.
 
Jingir Mountain, fig. 13,14-stone №4; l5-stone №29; 16-stone №24. (by 
Jafarzade I., 1973) Nakhchevan. Gemigaya. Fig. 17-stone №35;
 
18-stone №42; 19-stone 
№43;
 
Absheron. Fig.20-zoomorph image on megalithic stones. Kalbajar.fig.21,22- animal 
like images 
 
Таблица №V. Зооморфные фигуры в наскальных изображениях 
Гобустан. Гора Беюкдаш нижняя терраса, рис.9-камень №15; 10,11-камень №125; 12-
камень №229.   Гора Джингирдаг рис. 13,14-камень №4; 15-камень №9; 16-камень 
№24. (по И.Джафарзаде, 1973г.) Нахичевань. Гемигая. Рис.17-камень №35; 18-камень 
№42; 19-камень №43 Апшерон. рис.20-зооморфнос изображение на мегалитических 
камнях. Кельбаджары. рис.21.22-звероподобные изображения. 
 
 


352 
 
Cədvəl VI. Mərkəzi və Orta Asiya,  Qazaxıstan, Altay, Pamirin (E.A Novqorodov, 1984-cü il, 
E.Q. Dövlət, 2002-ci il) və Azərbaycanın  (İ.Cəfərzadə, 1973-cü il, N.Müseyibli, 2004-cü il) 
dağlarında araba təsvirlər  
 
Table  №
 
VI. Images of carts-chariots in the mountai№ of Central and Middle Asia, 
Kazakhstan, Altai, Pamir (by Novgorodova E.A., 1984, by Devlet E.G., 2002) and Azerbaijan 
(by Djafarzade I., 1973, by MuseibliN., 2004). 
 
Таблица №VI. Изображения повозок-колесниц в горах Центральной и Средней Азии, 
Казахстана, Алтая, Памира (по Э.А.Новгородовой,  1984 г., по Е.Г.Дэвлет, 2002г.) и 
Азербайджана (по И.Джафарзаде, 1973г., по Н.Мусеибли, 2004г.) 
 
 
 


353 
 
Şək.1. Илл.1. Photo.1. 
Şək.2. Илл.2. Photo.2. 
Şək.3. Илл.3. Photo.3. 
Şək.4. Илл.4. Photo.4. 
Şək.5. Илл.5. Photo.5. 
Şək.6. Илл.6. Photo.6. 
 
 


354 
 
Şək.8. Илл.8. Photo.8. 
Şək.7. Илл.7. Photo.7. 
Şək.9. Илл.9. Photo.9. 
Şək.10. Илл.10. Photo.10. 
Şək.11. Илл.11. Photo.11. 
Şək.12. Илл.12. Photo.12. 
 
 


355 
 
Şək.13. Илл.13. Photo.13. 
Şək.14. Илл.14. Photo.14. 
Şək.15. Илл.15. Photo.15. 
Şək.16. Илл.16. Photo.16. 
Şək.17. Илл.17. Photo.17. 
Şək.18. Илл.18. Photo.18. 
Şək.19. Илл.19. Photo.19. 
 


356 
 
Şək.20. Илл.20. Photo.20. 
Şək.21. Илл.21. Photo.21. 
Şək.22. Илл.22. Photo.22. 
Şək.23. Илл.23. Photo.23. 
Şək.24. Илл.24. Photo.24. 
 
 


357 
 
Şək.25. Илл.25. Photo.25. 
Şək.26. Илл.26. Photo.26. 
Şək.27. Илл.27. Photo.27. 
Şək.28. Илл.28. Photo.28. 
Şək.29. Илл.29. Photo.29. 
Şək.30. Илл.30. Photo.30. 
 
 


358 
 
Şək.31. Илл.31. Photo.31. 
Şək.32. Илл.32. Photo.32. 
Şək.33. Илл.33. Photo.33. 
Şək.34. Илл.34. Photo.34. 
Şək.35. Илл.35. Photo.35. 
 
Şək.37. Илл.37. Photo.37. 
Şək.36. Илл.36. Photo.36. 
 


359 
 
Şək.38. Илл.38. Photo.38. 
Şək.39. Илл.39. Photo.39. 
Şək.40. Илл.40. Photo.40. 
Şək.41. Илл.41. Photo.41. 
Şək.42. Илл.42. Photo.42. 
 
 


360 
 
Şək.43. Илл.43. Photo.43. 
Şək.44. Илл.44. Photo.44. 
Şək.45. Илл.45. Photo.45. 
Şək.46. Илл.46. Photo.46. 
Şək.47. Илл.47. Photo.47. 
Şək.48. Илл.48. Photo.48. 
 
Şək.49. Илл.49. Photo.49. 
 
 


361 
 
Şək.50. Илл.50. Photo.50. 
Şək.51. Илл.51. Photo.51. 
Şək.52. Илл.52. Photo.52. 
Şək.53. Илл.53. Photo.53. 
Şək.54. Илл.54. Photo.54. 
Şək.55. Илл.55. Photo.55. 
 
 
 


362 
 
Şək.56. Илл.56. Photo.56. 
Şək.57. Илл.57. Photo.57. 
Şək.58. Илл.58. Photo.58. 
Şək.59. Илл.59. Photo.59. 
Şək.60. Илл.60. Photo.60. 
Şək.61. Илл.61. Photo.61. 
Şək.62. Илл.62. Photo.62. 
Şək.63. Илл.63. Photo.63. 
 
 


363 
 
 
Şək.64. Илл.64. Photo.64. 
Şək.65. Илл.65. Photo.65. 
Şək.66. Илл.66. Photo.66. 
Şək.67. Илл.67. Photo.67. 
Şək.68. Илл.68. Photo.68. 
Şək.69. Илл.69. Photo.69. 
Şək.70. Илл.70. Photo.70. 
 
 


364 
 
Şək.71. Илл.71. Photo.71. 
Şək.72. Илл.72. Photo.72. 
Şək.73. Илл.73. Photo.73. 
Şək.74. Илл.74. Photo.74. 
Şək.75. Илл.75. Photo.75. 
Şək.76. Илл.76. Photo.76. 
Şək.77. Илл.77. Photo.77. 
Şək.78. Илл.78. Photo.78. 
Şək.79. Илл.79. Photo.79. 
 
 


365 
 
Şək.80. Илл.80. Photo.80. 
Şək.81. Илл.81. Photo.81. 
Şək.82. Илл.82. Photo.82. 
Şək.83. Илл.83. Photo.83. 
Şək.84. Илл.84. Photo.84. 
Şək.85. Илл.85. Photo.85. 
Şək.86. Илл.86. Photo.86. 
 
 


366 
 
Şək.87. Илл.87. Photo.87. 
Şək.88. Илл.88. Photo.88. 
Şək.87. Илл.87. Photo.87. 
Şək.89. Илл.89. Photo.89. 
Şək.90. Илл.90. Photo.90. 
Şək.91. Илл.91. Photo.91. 
Şək.92. Илл.92. Photo.92. 
Şək.93. Илл.93. Photo.93. 
 
 


367 
 
Şək.94. Илл.94. Photo.94. 
Şək.95. Илл.95. Photo.95. 
Şək.96. Илл.96. Photo.96. 
Şək.97. Илл.97. Photo.97. 
Şək.98. Илл.98. Photo.98. 
 
 


368 
 
Şək.99. Илл.99. Photo.99. 
Şək.100. Илл.100. Photo.100. 
Şək.101. Илл.101. Photo.101. 
 


369 
 
Şək.103. Илл.103. Photo.103. 
Şək.102. Илл.102. Photo.102. 
Şək.104. Илл.104. Photo.104. 
Şək.105. Илл.105. Photo.105. 
Şək.106. Илл.106. Photo.106. 
Şək.107. Илл.107. Photo.107. 
Şək.108. Илл.108. Photo.108. 
Şək.109. Илл.109. Photo.109. 
 
 


370 
 
Şək.110. Илл.110. Photo.110. 
Şək.111. Илл.111. Photo.111. 
Şək.112. Илл.112. Photo.112. 
 


371 
 
Şək.113. Илл.113. Photo.113. 
Şək.114. Илл.114. Photo.114. 
Şək.115. Илл.115. Photo.115. 
Şək.116. Илл.116. Photo.116. 
Şək.117. Илл.117. Photo.117. 
               Şək.118. Илл.118. Photo.118. 
 
 


372 
 
Şək.119. Илл.119. Photo.119. 
Şək.120. Илл.120. Photo.120. 
Şək.121. Илл.121. Photo.121. 
Şək.121. Илл.121. Photo.121. 
Şək.121. Илл.121. Photo.121. 
 
 


373 
 
Redaktoru: Məsudə Zeynalova 
Bədii və texniki redaktoru: Abdulla Ələkbərov 
Kompyuter tərtibatçılarıSəbinə Məmmədova, Səadət Quluzadə 
KorrektoruSevinc Hacıyeva 
 
 
Fərəcova Məlahət Novruz qızı 
Azərbaycan qayaüstü rəsmləri 
Bakı, «Aspoliqraf», 2009. 
 
Malahat Novruz Farajova 
Rock Art of Azerbaijan 
Baku, «Aspoliqraf», 2009 
 
Фараджева Малахат Новруз гызы 
Наскальное искусство Азербайджана
 
Баку, «Aspoliqraf», 2009. 
 
 
Çapa imzalanmışdır 20.07.2009. Kağız formatı 70x100
1
 /

Fiziki çap vərəqi 32. Sifariş 31. Tiraj 1000. 
«Aspoliqraf LTD» MMC nəşriyyat-poliqrafiya müəssisəsi 
Bakı, AZ 1052, Fətəli xan Xoyski küçəsi, 121 Dostları ilə paylaş:
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə