BiologiyaYüklə 355,01 Kb.
səhifə1/5
tarix24.04.2018
ölçüsü355,01 Kb.
#39951
  1   2   3   4   5

9- sinflar uchun

1. Qaysi kimyoviy element hayvon hujayralarida biologik katalizatorlar tarkibida biokimyoviy reaksiyalarni tezlashtiradi?

A) Ca B) Mg C) Fe D) P
2. Mikroskopning ko'rish kuchi qanday aniqlanadi?

A) ikki nuqtani farq qilish uchun zarur bo'lgan maksimum masofa bilan

B) ikki nuqtani farq qilish uchun zarur bo'lgan minimum masofa bilan

C) obyektiv va okulyardagi sonlarning ko'paytmasi bilan

D) obyektiv va okulyardagi sonlarning yig'indisi bilan
3. Mikroskop ko'rish kuchining chegarasi nimaga teng?

A) yorug'lik to'lqin uzunligining yarmiga

B) yorug'lik to'lqin uzunligining 1/3 qismiga

C) obyektiv bilan preparat orasidagi masofaga

D) obyektiv va okulyardagi sonlarning ayirmasiga
4. Qanday organizmlarda DNK sitoplazmada joylashgan bo'lib membrana bilan o'ralmagan?

A) prokariot B) eukariot

C) vertitsill
5. Faqat prokariot hujayrada uchraydigan organoid qanday nomlanadi?

A) plazmida B) mezosoma

C) hivchin D) valcuol
6. Qaysi organizmlarning DNKlari oqsillar bilan birga komplekslar hosil qilmaydi?

A) achitqi B) vertitsill

C) bakteriya D) zamburug'
7. Nerv hujayralarida hosil bo'ladigan qo'zg'alishlarning o'tishi qaysi kimyoviy elementlarga bog'liq?

A) Ma, K, CI B) Na, K, Ca

C) Fe, Mg, K D) Na,K, Fe
8. Qaysi element jinsiy gormonlarning faolligini oshiradi?

A) Ca B) Zn C) Fe D) Na


9. Qon hosil bo'lishida muhim ahamiyatga ega bo'lgan elementni belgilang.

A) Fe B) Zn C) Mg D) Na


10. Ca va P tuzlarining asosiy qismi qaysi to'qimani hosil qilishda ishtirok etadi?

A) muskul B) nerv

C) suyak D) epiteliy
11. Organik birikmalar tirik organizmlar hujayrasining necha foizini tashkil qiladi?

A) 20-30 B) 50-80

C) 10-15 D) 40-45
12. Kichik molekulali oddiy organik birikmalar nima deb ataladi?

A) aminokislota B) monomer

C) makromolekula D) ferment
13. Biopolimerlar qatoriga xos bo'lmagan moddalar keltirilgan javobni toping.

A) kletchatka, oqsil, DNK

B) Icraxmal, kletchatka, oqsil

C) DNK, RNK, oqsil

D) glukoza, glitserin, yog'
14. Organizmdagi eng muhim biopolimerlar qaysilar?

A) oqsil, nuklein kislotalar

B) yog', oqsil

C) kofermentlar, nuklein kislotalar

D) yog', nuklein kislotalar
15. Hujayrani energiya bilan ta'minlovchi biomolekulalarni aniqlang.

A) gormon, lipid B) lipid, uglevod

C) lipid, DNK D) ferment, uglevod
16. Oqsil uchun xos bo'lgan vazifalarni aniqlang.

A) qurilish, tashish

B) kataktik, energiya

C) zahira, himoya

D) berilganlarning barchasi
17. Yumaloq shaklga ega bo'lgan oqsilni belgilang.

A) gemoglobin

B) hayvon junidagi oqsil

C) odam sochidagi oqsil

D) ipak qurti ipagidagi oqsil
18. Tolasimon oqsil keltirilmagan javobni toping.

A) odam sochidagi oqsil

B) hayvon sochidagi oqsil

C) ipak qurti ipagidagi oqsil

D) gemoglobin
19. Organizmlarning qarishi nimaga bog'liq?

A) suvning kamayishiga

B) oqsillarning asta-sekin denaturatsiyaga uchrashiga

C) tuzlarning ko'payishiga

D) yog'laming ko'payishiga
20. Qaysi murakkab oqsil yadro hamda sitoplazmaning ajralmas qismi hisoblanadi?

A) lipoprotein B) nukleoprotein

C) xromoprotein D) glikoprotein
21. Qaysi oqsil xromoprotein guruhiga kiradi?

A) albumin B) globulin

C) gemoglobin D) fibrin
22. Eng muhim monosaxaridlarni belgilang.

A) riboza, saxaroza B) glukoza, fruktoza

C) glukoza, saxaroza D) glukoza, maltoza
23. Disaxaridlar guruhiga raos kelmaydigan moddani toping.

A) laktoza B) saxaroza

C) fruktoza D) maltoza
24. Xitin qanday modda hisoblanadi?

A) oqsil B) yog’

C) polisaxarid D) disaxarid
25. Umurtqali hayvonlarda qaysi modda issiqlikni saqlash vazifasini bajaradi?

A) yog’ B) uglevod

C) glikogen D) oqsil
26. 1 gr yog'ning to'liq parchalanishi natijasida qancha (kj) energiya ajralib chiqadi?

A) 17,6 B) 38,9 C) 9,3 D) 39,8


27. Tuya o'rkachiga to'plangan yog' nimaning manbai hisoblanadi?

A) energiya B) ozuqa

C) suv D) ozuqa va energiya
24. Asalari uyalari qanday moddadan iborat?

A) selluloza B) xitin C) mum D) yog’


25. Lipoproteinlar hujayrada qanday vazifani bajaradilar?

A) qurilish va himoya

B) transport

C) himoya

D) qurilish va transport
26. Tiroksin gormonining tarkibida uchraydigan aminokislotani belgilang.

A) treonin B) tirozin

C) triptofan D) glutamin
27. Oqsil molekulalarining o'lchami

qanday (nm)?

A) 15-20 B) 20-25 C) 5-10 D) 1-3
28. Assimilatsiya, bu — ...

A) plastik almashinuv

B) energiya almashinuvi

C) oddiy moddalarning parchalanishi

D) oqsilning parchalanishi
29. i-RNK nukleotidlarning ketma-ketligi qaysi modda molekulasidagi nukleotidlar ketma-ketligiga mos?

A) r-RNK B) DNK

C) ATF D) barchasiga
30. O'simlik yoki mikroorganizmlarning hujayralarida kechadigan anaerob nafas olish jarayoni nima deb ataladi?

A) fotosintez B) gidroliz

C) achish D) chirish
31. Barcha tirik organizmlar energiya olish turiga qarab qanday guruhlarga bo'linadi?

A) fototrof, xemotrof

B) avtotrof, geterotrof

C) avtotrof, saproht, parazit

D) fototrof, geterotrof
32. Qanday organizmlar energiya manbaidan foydalanish turiga qarab fototrof va xemotroflarga bo'linadi?

A) avtotrof B) geterotrof

C) saprofit D) parazit
33. Ma'lum fermentning ta'siri uchun zarur bo'lgan omilni belgilang.

A) koferment B) xoloferment

C) apoferment D) oqsil
34. Mitoxondriya tarkibidagi qanday moddaning mavjudligi ularni bo'linish yo'li bilan tezda ko'payishiga imkon yaratadi?

A) DNK B) DNK,RNK

C) oqsii D) DNK, oqsil
35. Transpiratsiya nima?

A) o'simliklardan suv bug'lanishi

B) moddalarning membrana orqa/i o'tishi

C) oqsil haqidagi axborotning DNKdan

i-RNKga ko'chirilishi

D) hayvonlaming migratsiyasi


36. Qaysi ilmiy-tadqiqot usuli biologiyada qo'llanishi Darvinning nomi bilan bog'liq?

A) kuzatish B) tarixiy

C) taqqoslash D) experimental
37. Jonsiz tabiatdagi jismlarga xos bo'lmagan xususiyatni belgilang.

A) oqsillar tiklanib turadi

B) tashqi muhit ta'sirida o'zining sifat ko'rsatkichlarini yo'qotadi

C) o'zgarishlarga uchraydi, yangi sifat belgilarni hosil qiladi

D) tashqi muhit bilan o'zaro ta'sir ularning yemirilishiga olib keladi
38. Tiriklikning qaysi xususiyati gomeostaz bilan bog'liq?

A) o’zini-o’zi idora etish

B) o’zini-olzi tiklash

C) o'sish va rivojlanish

D) qo'zg'aluvchanlik
39. Nima sababdan barcha tirik organizmlar ochiq tizim hisoblanadi?

A) tashqi muhit bilan moddalar, energiya va axborot almashuniviga ega

B) tashqi muhitdan organik moddalar olganligi uchun

C) o'z-o'zidan ko’payishi sababli

D) tashqi muhitga anorganik moddalarni ajratganligi uchun
40. ... tiriklikning tuzilish darajalarini tashkil qilmaydi.

1) molekula; 2) atom; 3) hujayra; 4) turkum;

5) to'qima; 6) sinf; 7) biosfera; 8) biogeosenoz; 9) avlod;

A) 2, 4, 6, 9 B) 1, 3, 5, 7, 8

C) 1, 2, 3, 4 D) 5,6, 7, 9
41. Hujayra tuzilish darajasiga ko'ra barcha tirik organizmlar ... bo'linadi.

A) virus va prokariotlarga

B) virus va eukariotlarga

C) faglar va zamburug'larga

D) bir va ko'p hujayralilarga
42. Bakteriyali filtrdan o'ta olish xususiyatiga ega bo'lgan tuzilmani aniqlang.

A) viruslar B) kokklar

C) achitqi zamburug'lar D) sianobakteriyalar
43. Qaysi organizmlarda gazli vakuolalar bo'ladi?

A) prokariotlarda B) zamburug'larda

C) viruslarda D) eukariotlarda
44. Kislorodsiz muhitda yashovchi bakteriyalarni aniqlang.

A) anaerob B) aerob

C) chirituvchi D) parazit
45. Qaysi ohm hujayrasiz hayot yo'qligi haqida fikr yuritgan?

A) R. Virxov B) YA. Purkinye

C) B. Broun D) M. Shleyden
46. Qaysi usul yordamida organoidlarning fazoviy uch o'lchamli tasvirlarini olish imkoniyati paydo bo'ldi?

A) elektron mikroskopiya

B) sitokimyo

C) sentrifugalash

D) yorug'lik mikroskopiyasi
47. Bakteriyalarning irsiy axboroti hujayraning qaysi qismi bilan bog'fiq va u qayerda joylashgan?

A) bitta aylana shakldagi DNK molekulasi bilan bog'liq, sitoplazmada joylashgan

B) ikkita aylana shakldagi DNK molekulasi bilan bog'liq, yadroda joylashgan

C) bitta ipsimon DNK molekulasi bilan bog'liq, sitoplazmada joylashgan

D) bir nechta uzun DNK va RNK molekulalari bilan bog'liq, tashqi membranada joylashgan
48. Amyobasimon shaklli hujayrani aniqlang.

A) leykotsit B) eritrotsit

C) gepatotsit D) trombotsit
49. Hujayra kiritmalarining organoidlardan farqini aniqlang.

A) hujayraning hayot faoliyati jarayonida goh paydo, goh yo'q bo'lib turadigan, sitoplazmaning doimiy bo'lmagan qismi

B) sitoplazmaning doimiy bo'lgan, malum vazifani bajaradigan qismi

C) yadroning doimiy qismi

D) sitoplazmatik membrananing o'simtalari
50. Bakteriofag nima?

A) bakteriyaning shakli

B) bakteriyalar chaqiruvcbi kasallik nomi

C) bakteriya virusi

D) bakteriyaninglto'payish. turi
51. O'z-o'zidan ko'paya oladigan organoidni aniqlang.

A) lizosoma B) ribosoma

C) sentriola D) golji majmuasi
52. Ikki silindr shaklidagi tanachalardan tashkil topgan organoidni belgilang.

A) ribosoma B) golji majmuasi

C) hujayra markazi D) lizosoma
53. Qaysi organizmlarda hujayra markazi bo'lmaydi?

A) viruslarda, baliqlarda

B) suvo'tlarda, bakteriyalarda

C) barcha nayvoniarda, ayrim o'simliklarda

D) sodda hayvonlarda, bakteriofaglarda
54. Xromatinning kimyoviy tarkibini aniqlang.

A) DNK, polisaxarid B) oqsil, pektin

C) DNK, oqsil D) nuklein kislota, murein
55. Xromosomaning spirallashmagan va zichlashmagan qismi qanday nomlanadi?

A) xromatin B) autosoma

C) xromatida D) sentromera
56. Xromosomaning shakli nimaga bog'liq';

A) sentrosomaga B) sentriolaga

C) xromatinga D) sentromeraga
57. Xromosomaning spirallashgan qismi ...

A) genetik nuqtai nazardan faol

B) genetik axborotni o'zgartirib turuvchi faol qismi

C) genetik nuqtai nazardan nofaol

D) genetik nuqtai nazardan nofaol va sust bo'yaladi
58. Qaysi organoidlar tarkibida DNK molekulasi bo'ladi?

A) lizosoma, mitoxondriya

B) ribosoma, mezosoma

C) xloroplast, mitoxondriya

D) leykoplast, endoplazmatik to'r
59. Hujayraning osmotik xususiyatlari qaysi organoidga bog'liq?

A) ribosoma B) lizosoma

C) vakuola D) mitoxondriya
60. O'simlik hujayralarining qobig'i qanday moddalardan tashkil topgan?

A) polisaxaridlardan

B) murakkab lipidlardan

C) monosaxaridlardan

D) oqsillardan
61. Suv molekulasining bir chekkasi kuchsiz musbat zaradga, ikkinchisi - manfiy zaradga ega bo'ladi. Bunday molekula qanday nomlanadi?

A) gidrofob B) gidrofil C) polimer D) dipol


62. Biopolimer qatoriga kiradigan moddalarni aniqlang.

A) oqsil, nuklein kislota, lipidlar

B) gormonlar, vitaminlar, fermentlar

C) oqsil, uglevod, nuklein kislota

D) lipidlar, vitaminlar, kofermentlar
63. Biopolimer qatoriga mansub bo'lmagan moddalarni aniqlang.

A) nuklein kislota B) oqsillar

C) lipidlar D) uglevodlar
64. Bajaradigan vazifasiga ko'ra organizmlardagi biopolimerlarni nechta guruhga bo'lish mumkin? A) 3 B) 2 C) 5 D) 7
65. Tuzilmalar hosil qiluvchi biopolimerlarni aniqlang.

A) polisaxaridlar va ayrim oqsillar

B) purin va pirimidin asoslari

C) nuklein kislotalar va lipidlar

D) uglevodlar va kofermentlar
66. Katalizatorlik yoki transport vazifasini bajaruvchi biopolimerlarni belgilang.

A) polisaxaridlar B) oqsillar

C) nuklein kislota D) lipidlar
67. Axborot saqlovchi, informatsion biopolimerlarni aniqlang.

A) polisaxaridlar B) oqsillar

C) nuklein kislota D) koferment
68. Hujayrani energiya bilan ta'minlovchi biomolekulalarni aniqlang.

A) polisaxaridlar va ayrim oqsillar

B) uglevodlar va lipidlar

C) nuklein kislota va vitaminlar

D) vitamin va gormonlar
69. O'simlik (1) va hayvon (2) hujayralarida qaysi organik birikmalar ko'p uchraydi?

a) uglevod; b) oqsil; c) koferment; d) nuklein

kislota

A) 1-a, 2-b B) 1-b, 2-a C) 1-a, 2-d D) 1-c, 2-d


70. Qaysi organik birikma tarkibida azot miqdori doimiy bo’lib, u 16% ni tashkil etadi?

A) oqsil B) nuklein kislota

C) gormon D) nukleoid
71. Har bir oqsil o'ziga xos ... ketma-ketligidan iborat bo'ladi.

A) nukleotidlar B) azotli asoslar

C) aminokislotalar D) polimerlar
72. Hujayradagi eruvchan oqsillar shakli jihatidan qanday oqsillarga misol bo'ladi?

A) tolasimon B) yulduzsimon

C) yumaloq D) donador
73. Qanday vazifalanii bajaruvchi oqsillar asosan yumaloq shaklli bo'ladi?

A) katalizatorlik, transport

B) himoya, gormonal

C) harakat, himoya

D) katalizatorlik, harakat
74. Qanday oqsillarni "oddiy" deyiladi?

A) shakli faqat tolasimon bo'lib, distillangan suvda eriydigan

B) faqat bitta karboksil guruhidan tashkil topgan

C) faqat aminokislotalardan tashkil topgan

D) albumin va globulinlardan tashkil topgan
75. Aminokislotalarning xossasini belgilang.

A) denaturatsiya B) degeneratsiya

C) reduplikatsiya D) amfoterlik
76. Oqsildagi aminokislotalar ketma-ketligi nimaga bog'liq?

A) ribosomalarning soniga

B) irsiy axborotga

C) fermentiaming turiga

D) t-RNKning antikodoniga
77. Qaysi birikma ikkilamchi strukturali oqsilga misol bo'la oladi?

A) kollagen B) mioglobin

C) gemoglobin D) insulin
78. Qaysi modda birlamchi strukturali oqsilga misol bo'ladi?

A) mioglobin B) kollagen

C) gemoglobin D) insulin
79. Oqsilning qaysi bog'lari saqlansa renaturatsiya kuzatiladi?

A) vodorod B) disulfid

C) peptid D) barchasi
80. Immunitetning hosil bo'lishi qanday organik moddaga bog'liq?

A) lipid B) uglerod

C) oqsil D) nuklein kislota
81. Sut (1), bug'doy doni (2) va qon (3) tarkibidagi oqsillarni aniqlang.

a) kazein; b) albumin; c) ferritin; d) gliadin;

e) glitsin; f) zein;

A) l-a,2-d,2-c B) 1-b, 2-d, 3-c

C) l-a,2-f,3-b D) 1-e, 2-f, 3-c
82. Oqsil tabiatli bo'lib, hujayraning o'zida sintezlanuvchi birikmani aniqlang.

A) enzim B) koferment

C) nukleozid D) plazmid
83. Monosaxaridlar keltirilgan qatorni aniqlang.

A) kraxmal, glikogen

B) riboza, dezoksiriboza

C) fruktoza, saxaroza

D) glukoza, xitin
84. Sellulozaning monomerini belgilang.

A) saxaroza B) laktoza C) riboza D) glukoza


85. O'simlik (1) va zamburug' (2) hujayralarining qobig'i hamda hasharotlarning tashqi skeleti (3) tarkibidagi polisaxaridlarni aniqlang.

a) xitin; b) glikogen; c) kraxmal; d) selluloza

A) l-d, 2-b, 3-c B) 1-c, 2-b, 3-a

C) l-d, 2-am,3-a D) 1-b, 2-d, 3-a


86. Tuya o'rkachida to'plangan yog’ ... manbai hisoblanadi.

A) suv B) energiya

C) aminokislota D) berilganlaming barcbasi
87. O'simlik va hayvonlar mumlardan nima maqsadda foydalanadilar?

A) zahira B) suvni yuqtirmaslik

C) energiya D) suvni ko'p miqdorda shimish
88. Hasharotlar tashqi skeleti tarkibidagi polisaxaridni aniqlang.

A) glikogen B) selluloza

C) xitin D) glikokaliks
89. Dezoksiriboza tarkibi ribozadan nima bilan farqlanadi?

A) bir atom kislorod ortiqcbaligi bilan

B) tarkibida azot bo'lishi bilan

C) tarlkibida oltingugurt bo’lishi bilan

D) bir atom kislorod yetishmasligi bilan
90. Dezoksiriboza va riboza bir polinukleotid zanjirida…….

A) barobar uchraydi

B) gallanib turadi

C) bin ikkinchisining sintezida qatnashadi

D) bir vaqtda hech qachon uchramaydi
91. Adenin va guanin orasida nechta vodorod bog'lar hosil bo'ladi?

A) ikkita B) uchta

C) to'rtta D) uiar orasida bog'lar hosil bo'lmaydi
92. t-RNKning ikkilamchi strukturasi qanday shakliga ega?

A) tuxumsimon B) beda bargi

C) globulyar D) besh qirrali
93. t-RNK molekulasida qanday qismlarni ajratish mumkin?

A) antikodon, nukleozid

B) akseptor shohobcha, nukleozid, adaptorlik

C) antikodon, akseptor shohobcha

D) kodon, matritsa
94. Aminokislotalarni kodlamaydigan kodonlar qanday nomlanadi?

A) terminator B) antikodon

C) genom D) matritsa
95. Oqsil sintezining qaysi bosqichi yadroda amalga oshadi?

A) translatsiya B) transkripsiya

C) transdulcsiya D) transformatsiya
96. Glukozaning to'liq parchalanishi natijasida nechta molekula ATF sintezlanadi?

A) 36 B) 2 C) 38 D) 40


97. Yorug'lik ta'sirida suv dissotsialanish jarayoni qanday nomlanadi?

A) foton B) gidroliz C) fotoliz D) taksis


98. Oqsil sintezi qachon to'xtaydi?

A) ribosoma terminator tripletga o'tganda

B) bir nechta ribosomalar bitta i-RNKga birikib olganda

C) t-RNK molekulasining kodoni i-RNKning antikodoniga mos kelmaganda

D) t-RNK yadrodan chiqqanda
99. Monoaminomonokarbon va diaminokislotalarni ko'rsating.

A) sistin, arginin B) glutamin, hzin

C) eniiaianin, gistidin D) tirozin, leysin
100. Diamino va dikarbon kislotalarni ko'rsating.

A) sistin, arginin B) lizin, glutamin

C) fenilalanin, gistidin D) tirozin, leysin
101. Aromatik va geterotsiklik aminokislotalarni ko'rsating.

A) sistin, arginin B) glutamin, lizin

C) fenilalanin, gistidin D) Jeysin, tirozin
102. Monoaminomonokarbon va aromatik aminokislotalarni ko'rsating.

A) sistin, arginin B) glutamin, lizin

C) fenilalanin, gistidin D) leysin, tirozin
103. 110 ta aminokislotadan iborat oqsil zanjirini sintezlashda necha molekula suv ajraladi?

A) 109 B) 110 C) 111 D) suv ajralmaydi


104. Oqsilning birlamchi (1), ikkilamchi (2), uchlamchi (3), to'rtlamchi (4) strukturalari qaysi oqsillar uchun xos.

a) mioglobin; b) gemoglobin; c) keratin; d) kollagen; e) insulin

A) 1-a; 2-b; 3-c; 4-d, e

B) 1-e; 2-c, d; 3-a; 4-b

C) 1-b; 2-c; 3-d; 4-a, e

D) 1-a, b; 2-c; 3-d; 4-e


105. Quyidagi ketina-ketlikka ega bo'lgan DNK zanjiridagi vodorod bog'lar sonini toping. ATTGSSTAGG

TAASGGATSS

A) 20 B) 22 C) 24 D) 25
106. Quyidagi jarayonlaming qaysi biri yadroda (1), qaysi biri sitoplazmada (2) amalga oshadi?

a) translatsiya; b) transkripsiya; c) reduplikatsiya A) 1-a, b; 2-c B) 1-a; 2-b, c

C) 1-b, c; 2-a D) 1-a, c; 2-b
107. Quyidagi kodonlarning ichidan terminator kodonlarni ajrating.

1) UAG; 2) UAS; 3) UAA; 4) UAU; 5) UGA;

6) UGS

A) 1,2,3 B) 1,4,5 C) 1,3,5 D) 4,5,6


108. Genetik kodning qaysi tripletlari terminator hisoblanmaydi?

A) UAA, UAG B) AGU, AGS

C) UAG, UGA D) UAA, UGA
109. Riboza qaysi birikmalar tarkibiga kiradi?

A) DNK, ATF B) RNK, ATF

C) DNK, adenin D) RNK, timin
110. Disulfid bog' qaysi aminokislota uchun xos?

A) serin B) sistein C) sistin D) glitsin


111. Qaysi hujayralar shaklini o'zgartirish xususiyatiga ega?

A) eritrotsit va leykotsitlar

B) biriktiruvchi to'qima hujayralari

C) leykotsitlar va ayrim biriktiruvchi to'qima hujayralari

D) nerv hujayralari
112. Hujayra ichiga moddalar membrana orqali qanday yo'l bilan kirishi mumkin?

A) poralar orqali

B) to'g'ridan-to'g'ri membrana orqali

C) pinotsitoz va fagotsitoz yo’li bilan

D) berilganlaming barchasi
113. Sitoplazmatik membrana to'qimada hujayralar o'rtasida aloqani qanday ta'minlaydi?

A) burma va o'simtalar hosil qiladi

B) yopishqoq modda ajratib chiqaradi

C) hujayralar o'rtasida tortish kuchini hosil qiladi

D) to'g'ri javob yo'q
114. Ribosoma tarkibida RNK va oqsil miqdori qanday nisbatda bo'ladi?

A) asosan RNK, kam miqdorda oqsil

B) asosan oqsil, kam miqdorda RNK

C) taxminan teng miqdorda RNK va oqsil

D) oqsil deyarli bo'lmaydi
115. Quyidagi oqsillardan qaysi biri albuminlarga kirmaydi?

A) tuxum oqsili B) qon tarkibidagi oqsillar

C) no'xat oqsili D) bug'doy oqsili
116. Maxsar o'simligi urug'ida qanday modda to'planadi?

A) oqsil B) uglevod C) moy D) yog'


117. Riboza quyidagi qaysi birikmalaming tarkibiga kirmaydi?

A) timin B) ATF C) ADF D) AMF


118. Geterotsiklik aminokislotani ko'rsating.

A) metionin B) lizin

C) gistidin D) treonin
119. Tirik organizmlarga xos bo'lgan qo'zg'aluvchanlikni amalga oshirishni ta'minlaydigan ionlarni ko'rsating.

A) K+, Na+, Ca+2 B) H2PO4, HP04 2-C) Fe+2, Ca+2, P D) OH, HCO3
120. Qaysi xususiyat suv molekulasiga tegishli emas?

A) moddalarning hujayralarda erishini ta'minlaydi

B) gidroliz reaksiyalarini amalga oshiradi

C) issiqlikni yaxshi o'tkazadi

D) hujayradagi qo'zg'aluvchanlikni amalga oshiradi
121. Hujayraning 98 foizini qaysi elementlar tashkil qiladi?

A) vodorod, kislorod, karbon, azot

B) suv, kislorod, vodorod, azot

C) suv, oltingugurt, fosfor, azot

D) vodorod, kislorod, karbon, azot, suv
122. Agar hujayrani tuzli eritmaga botirsak, hujayra tarkibidagi suv undan chiqa boshlaydi va hujayra tarangligi yo'qolib, burisha boshlaydi. Bu hodisa qanday nomlanadi?

A) plazmoliz B) deplazmoliz

C) turgor D) osmos
123. Hujayraning kimyoviy tarkibini va ularda sodir bo'ladigan kimyoviy jarayonlarni o'rganishga katta hissa qo'shgan o'zbek olimlarini ko'rsating.

A) YO.To'raqulov, B.Toshmuhamedov

B) S.N.Alhnuhamedov, V.V.Yaxontov

C) M.Muzaffarov, S.Asqarov

D) M.Mavloniy, M.Mirzayev
124. Biologiya fanining qaysi usulidan foydalanib har qanday biologik hodisalarni tasvirlash mumkin?

A) kuzatish B) taqqoslash

C) eksperimental D) tarixiy
125. Biologiya fanining qaysi usuli fizika va kimyo fanlarining ravnaqi tufayli XIX-XX asrlardan keng qoilanila boshlandi?

A) kuzatish B) taqqoslash

C) eksperimental D) tarixiy
126. Tiriklikning tuzilish darajalarini aniqlang.

1) molekula; 2) hujayra; 3) virus; 4) to'qima;

5) organ; 6) organizm; 7) prokariot;

8) populyatsiya; 9) biogeosenoz; 10) biotsenoz;

11) biosfera

A) 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11

B) 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11

C) 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11

D) 3, 4, 7, 10, 11
127. Tiriklikning qaysi darajasida energiyani to'plash va taqsimlash (I), modda va energiyaning davriy aylanishi (II) kuzatiladi?

A) I biogeosenoz; II biosfera

B) I biotsenoz; II biosfera

C) I populyatsiya; II biogeosenoz

D) I populyatsiya; II biosfera
128. Tamaki mozaikasi virusi tuzilishini aniqlang.

A) oqsil qobiq, DNK

B) oqsil qobiq, RNK

C) lipid va oqsil qobiq, RNK

D) oqsil qobiq, RNK va DNK
129. Har bir eukariot hujayraning asosiy tarkibiy qismini aniqlang.Yüklə 355,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə