Biologji klasa VIIYüklə 257,04 Kb.
tarix24.12.2017
ölçüsü257,04 Kb.

PLANI LËNDOR
BIOLOGJI KLASA VII

VITI SHKOLLOR 2016-2017

MIRATOI MËSUESJA E LËNDËS

DREJTORE E SHKOLLËS


PLANI MËSIMOR VJETOR - KLASA 7

FUSHA: SHKENCA NATYRORE

LËNDA: BIOLOGJI


Tematikat

Shpërndarja e përmbajtjes së lëndës

Shtator-Dhjetor

28orë

Janar-Mars

22 orë

Prill-Qershor

20 orë


SISTEMET

Diversiteti

Historia e apendicitit

Karakteristikat e jetës

Hetimi I gjallesave

V. P. Të provojmë lidhjen midis shikimit dhe nuhatjes

Organet e bimës

V. P. Identifikimi I organeve kryesore

Të bimës


Organet te njerëzit

Duke shikuar në qeliza

V.P. Të kujt janë?

Qelizat shtazore të specializuara

Qelizat bimore të specializuara

V.P. Të vizatojmë qeliza

Skeleti I njeriut

V. P. Kockat e thyera

Muskujt dhe kyçet

Barnat e së ardhmes

Bakteret

V.P. Qeliza bimore dhe shtazore

Kërpudhat

VirusetDiversiteti

NDËRVEPRIMET

DiversitetiMikrogjallesat dhe prodhimi I ushqimit
Mikrogjallesat dhe shpërbërja

V.P. Ndikimi I temperatures tek

shpërbërësit

Mikrogjallesat dhe sëmundja -

Parime të përgjithshme

Mikrogjallesat dhe sëmundja në kafshë

Mikrogjallesat dhe sëmundja në bimë
Luis Paster: kalbëzimi dhe prodhimi I ushqimit

Luis Paster: Lufta kundër sëmundjes


Puna në fushë

Habitatet

Hetimi I habitateve

V.P. Mostrat e rastësishme

Grupimi I gjallesave

Zinxhirët ushqimorë

V.P. Të ndërtojmë zinxhirë ushqimorë me tre hallka

Ndikimet e njeriut në zinxhirët ushqimorë

V.P. Pse fillojnë të ngordhin çafkat?Përshtatja për mbijetesë

Përshtatje locale dhe stinore

Përshtatja për mjedise të skajshme

Përshtatjet nënujore

Rritja e popullsisë së njeriut

Larmia te fluturat e natës

Klasifikimi

Klasifikimi I kafshëve

Klasifikimi I bimëve

V.P. Të klasifikojmë bimët

Llojet dhe ndryshueshmëria

V.P. Të hetojmë ndryshueshmërinëPLAN MëSIMOR orientues

BIOLOGJIA 7 35 javë x 2 orë = 70 orëNr

Tematika

Tema mësimore

Situata e parashikuar e të nxënit

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

Vlerësimi


Burimet


a

b

c

d

e

f

g

1

TEMATIKA
SISTEMET
Gjallesat


TEMATIKA
DIVERSITETI
Qeliza

1.1 Historia e apendicitit

Libri i mësuesit
Situatat e të nxënit lidhen me kontekstin e tënxënit.
Ato mund të jenë situate në mjedise të mbyllura ose të hapura, Brenda shkollës ose jashtë saj.
Libri i mësuesit

Përmban situate të tilla për çdo orë mësimore,

duke e vënë mësuesin


Lojëra

Prova

(eksperimente)
Vëzhgim

Hetim
Zgjidhje

e problemit
Projekte
Tregime / Histori
Teknologjia

e informacionit

dhe komunikimit


Vlerësimi

formues
përmbledhës
diagnostikues
me shkrim
Vetëvlerësimi dhe vlerësimi I shoku-shokut
Vlerësime të

Bazuara në

performancën e nxënësve

duke përdorur mënyrat

e mëposhtme, si:

Teksti shkollor

fletorja e punës,

libriimësuesit,

udhëzues

profesional,

fjalor,

gazeta, revista,

materiale

psiko-pedagogjike, enciklopedi, etj.

Tabelëshkrimipostera, fotografi,

piktura, modele,

makete, diagrame,

mjete grafikeetj.


2

1.2 Karakteristikat e jetës

3

1.3 Hetimi I gjallesave

4

1.4 V. P. Të provojmë lidhjen midis shikimit dhe nuhatjes

5

1.5 Organet e bimës

6

1.6 V. P. Identifikimi I organeve kryesore të bimës

7

1.7 Organettenjerëzit

8

1.8 Duke shikuar në qeliza

9

1.9 V.P. Të kujt janë?

10

1.10 Qelizat shtazore të specializuara

11

1.11 Qelizat bimore të specializuara

12

1.12 V.P. Të vizatojmë qeliza

13

1.13 Skeleti I njeriut

14

1.14 V. P. Kockat e thyera

15

1.15 Muskujt dhe kyçet


a

b

c

d

e

f

g

16

DIVERSITETI

Mikrogjallesatdhe sëmundja2.1 Barnat e së ardhmes

nërolin e

udhëheqësit

dhe të lehtësuesit gjatë

nxëniesaktivetënxënësit

Vrojtime

Në natyrë

(Procesi I të nxënit në

shkencat e natyrës mbështetetkërkimin

shkencor)

Punë praktike

Modele dhe makete

Punë laboratorike

Postera

Projekte kurrikulare dhe ndërlëndore

Lojëra dhe Kuice

Detyra individuale

Debate

Loja me rol

Vrojtimet e mësuesit

Listat e kontrolli

Ese

Përmes përdorimit të portofolit

Radio,

magnetofon, telefon,

kasetofon,

televizor

video,

video-projektor,

videokasetë

kompjuter, CD.

Mjedise mësimore, si:klasa

kabinetet e punës,

oborri I shkollës

natyra, ferma, etj.
Paraqitja grafike e të dhënave


17

2.2 Bakteret

18

2.3 V.P. Qeliza bimore dhe shtazore

19

2.4 Kërpudhat

20

2.5 Viruset

21

2.6 Mikrogjallesat dhe prodhimi I ushqimit

22

2.7 Mikrogjallesat dhe shpërbërja

23

2.8 V.P. Ndikimi I temperaturës

tek shpërbërësit24

2.9 Mikrogjallesat dhe sëmundja - parime të përgjithshme

25

2.10 Mikrogjallesat dhe sëmundja në kafshë

26

2.11 Mikrogjallesat dhe sëmundja në bimë

27

2.12 Luis Paster: kalbëzimi dhe prodhimi I ushqimit

28

2.13 Luis Paster: Lufta kundër sëmundjesa

b

c

d

e

f

g

29

NDëRVEPRIMET

Habitatet dhe mjedisi

3.1 Puna në fushë

30

3.2 Habitatet

31

3.3 Hetimi I habitateve

32

3.4 V.P Mostrat e rastësishme

33

3.5 Grupimi I gjallesave

34

3.6 Zinxhirët ushqimorë

35

3.7 V.P. Të ndërtojmë zinxhirë ushqimorë me tre hallka

36

3.8 Ndikimet e njeriut në zinxhirët ushqimorë

37

3.9 V.P. Pse fillojnë të ngordhin çafkat?

38

3.10 Përshtatja për mbijetesë

39

3.11 Përshtatje locale dhe stinore

40

3.12 Përshtatja për mjedise të skajshme

41

3.13 Përshtatjetnënujore

42

3.14 Rritja e popullsisë së njeriut
43

DIVERSITETI
Ndryshueshmëria dhe klasifikimi


4.1 Larmia te fluturat e natës

44

4.2 Klasifikimi

45

4.3 Klasifikimi I kafshëve

46

4.4 Klasifikimi I bimëve

47

4.5 V.P. Të klasifikojmë bimët

48

4.6 Llojet dhe ndryshueshmëria

49

4.7 V.P. Të hetojmë ndryshueshmërinë


PLANIFIKIMI 3- MUJORI I PARЁ
FUSHA: SHKENCAT E NATYRЁS LËNDA: BIOLOGJI 7


Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe
Kompetenca e komunikimit dhe të shprehurit

Nxënësi


• shpjegon qartë dhe saktë, me gojë ose me shkrim, kuptimin e termave (fjalëve, koncepteve) të reja duke përdorur gjuhën dhe fjalorin e përshtatshëm;

• veçon informacionin kryesor nga një libër, gazetë, revistë, internet, radio, TV etj., e komenton dhe e shfrytëzon atë si referencë gjatë hartimit të një punimi ose detyre me shkrim;


Kompetenca e të menduarit

Nxënësi:


• harton planin e punës për realizimin e një krijimi/detyre (letrar, shkencor, artistik), duke përcaktuar hapat kryesore të zbatimit;

• përzgjedh dhe demonstron strategji të ndryshme për zgjidhjen e një problemi (matematikor, gjuhësor, shkencor, artistik, shoqëror) duke paraqitur rezultat të njëjtë;


Kompetenca e të nxënit

Nxënësi:


• përzgjedh të dhëna nga burime të ndryshme (libra, revista, udhëzues, fjalorë, enciklopedi ose internet), të cilat i shfrytëzon për realizimin e temës/detyrës së dhënë dhe i klasifikon ato burime sipas rëndësisë që kanë për temën;

• ndërlidh temën e re ose një çështje të dhënë me njohuritë dhe përvojat paraprake duke i paraqitur në forma të ndryshme të të shprehurit (kolona, tabela, grafike) sipas një radhitjeje logjike;


Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin

Nxënësi:


• zhvillon një projekt individual ose në grup për kryerjen e një aktiviteti mjedisor apo shoqëror me rëndësi për shkollën ose për komunitetin;

• identifikon dhe vlerëson burimet e nevojshme (p.sh., pajisjet, materialet, burimet njerëzore, kohën, etj) për realizimin e një veprimtarie në shkollë ose në komunitet;


Kompetenca digjitale

Nxënësi:


• analizon, vlerëson, menaxhon informacionin e marrë elektronikisht (p.sh., hedhin disa informacione të marra nga interneti duke i përmbledhur në një tabelë ose grafik);

• përcakton mjetet e duhura teknologjike për qasjen në informacione dhe burime elektronike;
Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave të lëndës/fushës
Kompetenca I :

Identifikimi i problemeve dhe zgjidhja e tyre.

 1. Nxënësi përcakton problemin:

 • identifikon karakteristikat shkencore të problemit;

 • formulon problemin.

 1. Nxënësi zgjedh hetimin ose skicon strategjinë:

 • konsideron strategji të ndryshme;

 • planifikon procedurën.

 1. Nxënësi realizon procedurën:


Kompetenca II:

Përdorimi i mjeteve, objekteve dhe procedurave shkencore.

 1. Nxënësi identifikon ndikimet e shkencës dhe të teknologjisë:

 • studion ndikimet afatgjata të shkencës dhe të teknologjisë tek individët, shoqëria, mjedisi dhe ekonomia;

 • vendos shkencën dhe teknologjinë në kontekstet e tyre sociale dhe historike, si dhe studion ndikimin e tyre në mënyrën e jetesës së njerëzve;

 1. Nxënësi kupton si funksionojnë objektet teknike:

 • demonstron kuriozitet rreth disa objekteve teknike;

 • shqyrton përbërjen dhe funksionimin e tyre;.

 1. Nxënësi kupton dukuritë natyrore:

 • pyet veten rreth mjedisit të tij/saj;

 • përshkruan karakteristikat e tij/saj;


Kompetenca III:

Komunikimi në gjuhën dhe terminologjinë e shkencës.

 1. Nxënësi shkëmben informacione shkencore me të tjerët:

 • krahason të dhënat dhe procedurat e tij/saj me ato të të tjerëve;

 1. Nxënësi përhap dhe zhvillon njohuritë ose rezultatet shkencore:

 • përdor mënyra të ndryshme për prezantimin e informacionit (p.sh., simbolet, tabelat, vizatimet teknike);

 1. Nxënësi interpreton dhe formulon mesazhe shkencore:

 • përdor informacionin shkencor dhe teknologjik të marrë nga burime të ndryshme;

Nr.

Tematika

Temat mësimore

Situate e parashikuar të të nxënit

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

Vlerësimi

BurimetDIVERSITETI
4 orёVeçoritë e gjallesave


Emërtimi i situatës: A ёshtё e gjallё?

(Për Veprimet në situatë punojme në Fletore pune: • A është e gjallë?

 • Proceset jetësore te gjallesat;Metoda interaktive, bashkëvepruese, gjithëpërfshirëse;
Punë në grup dhe punë individuale;
Teknikat dhe metodat e hulumtimit;
Teknika që zhvillojnë mendimin kritik dhe krijues;
Bashkëbisedim
Zbatime praktike brenda dhe jashtë klase;
Prezantime në forma të ndryshme, përfshirë TIK;


Vlerësim diagnostikues

-intervistë me një listë treguesish;

-vetvlerësim me listë kontrolli;
Vlerësim formues
-vlerësimi përgjigjeve me gojë;
-vlerësimi i punës në grup;
-vlerësim mes nxënësish;
-vlerësim I detyrave të shtëpisë;
vetëvlerësim;
-prezantim me gojë ose me shkrim;
Vlerësimi i të nxënit (përmbledhës)

-test për një grup temash;


-vlerësim i portofolit.


Libri i biologjisё 7;

Fletore pune;

Udhëzuesi për mësuesin;

Burime nga interneti;

Mikroskop;

Preparate për vëzhgimin e qelizave bimore dhe shtazore;

Mjete dhe reagentë për punë me mostra biologjike në laborator dhe në terren.
Veçoritë e gjallesave
Proceset jetёsore tek bimёt dhe kafshёt.Përsёritje. Vecorite e gjallesave
NDËRVEPRIMET
6 orё

Habitatet. Përshtatjet


Emërtimi i situatës: Si kalon koha.

(Për Veprimet në situatë punojme në Fletore pune: Ndryshimi i stinëve

Habitatet. Përshtatjet

Ndryshimet ditore.
Ndryshimet stinore.

Emërtimi i situatës: Çfarë dhe përse?

(Për Veprimet në situatë punojme në Fletore pune: Vrojto dhe shpjego


Veprimtari praktike: Koha fiziologjike

Emërtimi i situatës: Deri nё rrahjen e fundit.

(Për Veprimet në situatë punojme në Fletore pune: Koha fiziologjike


Përsёritje. Ku jetojne qeniet e gjalla
SISTEMET

2 orё

Organet. Sistemet e organeve te njeriu

Emёrtimi i situatёs: Trupi ynёSistemet e organeve te bima

Emёrtimi i situatёs: Nё njё mjedis pyjor
DIVERSITETI
7 orёQelizat

Struktura e qelizës.Emёrtimi i situatёs: Njё pallat nё ndёrtim

Emërtimi i situatës: Specializime të përsosusra
(Për Veprimet në situatë punojme në Fletore pune:

- Si ta pёrdorim mikroskopin

- Ç’faqe qё paske

- Supriza qё mban emrin “Raven”

Qelizat e bimëve.
Krahasimi i qelizave bimore me ato shtazore.Organizmat njëqelizore
Mikroskopet dhe qelizatVeprimtarite prakike:

Pёrdorimi i mikroskopit

Veprimtari praktike: Ç’faqe qё paske
SISTEMET

8 orёSpecializimi i qelizave shtazore.Specializimi i qelizave bimoreVeprimtari praktike: Supriza qё mban emrin “Raven”Ushtrime: Specializime te persosuraTransplantimet


Emërtimi i situatës: Pikasja e armikutPërsёritje: Qelizat dhe proceset jetesore
Test pёrmbledhёsNDЁRVEPRIMET 1 orё

Projekt: Njohja me temёn, Ndarja e detyrave. Ora e parё


Skeletet dhe lëvizja

-Skeleti,EshtratEmërtimi i situatës: Kolonat mbajtёse tё ndёrtesёs


PLANIFIKIMI 3-MUJORI I DYTЁ


Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe

Kompetenca e komunikimit dhe të shprehurit

Nxënësi:


• harton planin e punës për realizimin e një krijimi/detyre (letrar, shkencor, artistik), duke përcaktuar hapat kryesore të zbatimit;

• përzgjedh dhe demonstron strategji të ndryshme për zgjidhjen e një problemi (matematikor, gjuhësor, shkencor, artistik, shoqëror) duke paraqitur rezultat të njëjtë;


Kompetenca e të nxënit

Nxënësi:


• përzgjedh të dhëna nga burime të ndryshme (libra, revista, udhëzues, fjalorë, enciklopedi ose internet), të cilat i shfrytëzon për realizimin e temës/detyrës së dhënë dhe i klasifikon ato burime sipas rëndësisë që kanë për temën;

• shfrytëzon të dhënat për të demonstruar të kuptuarit e koncepteve numerike, grafike, simboleve, formulave në shkenca natyrore dhe shoqërore, matematikë ose arte duke i sqaruar nëpërmjet formave të ndryshme të të shprehurit;

• zbaton në mënyrë të pavarur udhëzimet e dhëna nga një burim (tekst shkollor, libër, internet, medie) për të nxënë një temë, veprim, aktivitet ose detyrë që i kërkohet;

• ndërlidh temën e re ose një çështje të dhënë me njohuritë dhe përvojat paraprake duke i paraqitur në forma të ndryshme të të shprehurit (kolona, tabela, grafike) sipas një radhitjeje logjike;


Kompetenca personale

Nxënësi:


• identifikon shenjat/simbolet e rrezikut në prodhime apo objekte konkrete;

• kërkon ndihmë/këshillë nga personat dhe shërbimet përkatëse për përkrahje ose mbështetje në situata të ndryshme të dyshuara/të supozuara si potencialisht të rrezikshme në të cilat cënohet shëndeti fizik dhe mendor;

• merr pjesë ose drejton punën në grup, bashkëpunon me përfaqësues të komunitetit për të ndihmuar moshatarët dhe anëtarët e tjerë të komunitetit që kanë probleme shëndetësore, sociale, ekonomike etj., si dhe raporton (me gojë, me shkrim) për përvojat personale të fituara.
Kompetenca digjitale

Nxënësi:


• përdor mediat digjitale dhe mjediset informative për të komunikuar dhe bashkëpunuar duke përfshirë komunikimet në distancë për zhvillimin e njohurive;

• analizon, vlerëson, menaxhon informacionin e marrë elektronikisht (p.sh., hedhin disa informacione të marra nga interneti duke i përmbledhur në një tabelë ose grafik);• përcakton mjetet e duhura teknologjike për qasjen në informacione dhe burime elektronike;Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave të lëndës/fushës

Kompetenca I : Identifikimi i problemeve dhe zgjidhja e tyre.

Nxënësi realizon procedurën:

 • ndjek hapat e planit;

 • nëse është e nevojshme, përshtat testet e tij, rishikon planin e tij ose kërkon një mënyrë të re për zgjidhjen e problemit;

 • mban shënim për çdo detaj ose vrojtim të nevojshëm për analizën e problemit.


Kompetenca II: Përdorimi i mjeteve, objekteve dhe procedurave shkencore.

Nxënësi kupton dukuritë natyrore:

 • pyet veten rreth mjedisit të tij/saj;

 • shqyrton dukuri të veçanta;

 • përshkruan karakteristikat e tyre;

 • i ilustron ato me diagrama skematike;

 • shpjegon dukuritë duke përdorur ligjet ose modelet;

 • siguron koherencën e shpjegimit;

 • familjarizohet me konceptet që lidhen me dukuritë dhe pranon lidhjen e tyre.


Kompetenca III: Komunikimi në gjuhën dhe terminologjinë e shkencës.

Nxënësi interpreton dhe formulon mesazhe shkencore:

 • përdor informacionin shkencor dhe teknologjik të marrë nga burime të ndryshme;

 • sigurohet që burimet të jenë të besueshme;

 • vlerëson përshtatshmërinë e tyre;

 • prezanton informacionin sipas rregullave dhe konvencioneve të shkencës, teknologjisë dhe matematikës.
Nr.

Tematika


Temat mësimore

Situate e parashikuar të të nxënit

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

Vlerësimi

Burimet

1


SISTEMET

2 orë


Artikulacionet

Emërtimi i situatës: Specializime të përsosusra
(Për Veprimet në situatë punojme në Fletore pune:

 • Qelizat muskuloreQelizat kockore

Metoda interaktive, bashkëvepruese, gjithëpërfshirëse;
Punë në grup dhe punë individuale;
Teknikat dhe metodat e hulumtimit;
Teknika që zhvillojnë mendimin kritik dhe krijues;
Bashkëbisedim

Zbatime praktike brenda dhe jashtë klase;


Prezantime në forma të ndryshme, përfshirë TIK;


Vlerësim diagnostikues
-intervistë me një listë treguesish;
- pyetje/ përgjigje;
-detyra;

-vetvlerësim me listë kontrolli;


Vlerësim formues

-vlerësimi përgjigjeve me gojë;


-vlerësimi i punës në grup;
-vlerësim mes nxënësish;
-vlerësim i detyrave të shtëpisë;
vetëvlerësim;
-prezantim me gojë ose me shkrim;Libri i biologjisё 7;

Fletore pune;

Udhëzuesi për mësuesin;

Burime nga interneti;

Çelësa dhe mjete për identifikimin dhe mbledhjen e organizmave në terren.

Model i skeletit të njeriut

Tabela për klasifikimin e botës bimor dhe shtazore;


2

Lëvizja

3


DIVERSITETI
20 orё


Klasifikimi dhe çelësat


Emërtimi i situatës: Në kopёshtin zoologjik

(Për Veprimet në situatë punojme në Fletore pune: • Të klasifikojmë kafshët

 • Ndërtimi i një çelësi

Emërtimi i situatës: Nё njё mjedis ujor, livadhor dhe pyjor

4

Mbretëria e kafshëve (vertebrorёt)

5

Mbretëria e kafshëve (jovertebrorёt)

6

Mbretëria e kafshëve (kёmbёnyjtuarit)

7

Mbretëria e bimëve.Kёrpudhat

8

Protistёt. Monerёt.


9

Identifikimi i organizmave të gjalla


10

Veprimtari praktike: Ndёrtimi i njё çelёsi

11


Ushtrime: Ndryshueshmeria dhe trashegimi
12

Pёrsёritje: Ndryshueshmeria dhe trashegimi
13

Pse ndryshojnë organizmat e gjalla?

Llojet e ndryshueshmërisëEmërtimi i situatës:Të ngjashëm por edhe të ndryshëm

(Për Veprimet në situatë punojme në Fletore pune: - Ndryshueshmëria - Mjedisi dhe ndryshueshmëria14

Shkaqet e ndryshueshmërisë

Ndryshueshmëria midis specieve15

Veprimtari praktike: Ndryshueshmëria

16

Mikroorganizmat dhe sëmundjet

Emërtimi i situatës: Drejt të padukshmes

(Për Veprimet në situatë punojme në Fletore pune: • Tani lani duart

Të tjera

 • Vёzhgimi i mykut te bukёs

 • Mënyra e ruajtjes së ushqimeve

17

Mikroorganizmat dhe sëmundjet

18

Mikroorganizmat dhe sëmundjet

19

Mikroorganizmat dhe ushqimi

20

Mikroorganizmat dhe ushqimi

21

Pёrsёritje: Mikroorganizmat dhe semundjet

22

Test pёrmbledhёs

PLANIFIKIMI 3-MUJORI I TRETЁ


Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe

Kompetenca e komunikimit dhe të shprehurit

Nxënësi:


• shpreh mendimin e vet për një temë të caktuar me gojë ose me shkrim, si dhe në forma të tjera të komunikimit;

• dëgjon me vëmendje prezantimin dhe komentet e bëra nga të tjerët rreth një teme duke bërë pyetje, komente, sqarime dhe propozime;

• shpjegon qartë dhe saktë, me gojë ose me shkrim, kuptimin e termave (fjalëve, koncepteve) të reja duke përdorur gjuhën dhe fjalorin e përshtatshëm;

• veçon informacionin kryesor nga një libër, gazetë, revistë, internet, radio, TV etj., e komenton dhe e shfrytëzon atë si referencë gjatë hartimit të një punimi ose detyre me shkrim;


Kompetenca e të menduarit

Nxënësi:


• harton planin e punës për realizimin e një krijimi/detyre (letrar, shkencor, artistik), duke përcaktuar hapat kryesore të zbatimit;

• zgjidh një problem (matematikor, gjuhësor, shoqëror, shkencor etj.) dhe arsyeton përzgjedhjen e procedurave përkatëse;

• përzgjedh dhe demonstron strategji të ndryshme për zgjidhjen e një problemi (matematikor, gjuhësor, shkencor, artistik, shoqëror) duke paraqitur rezultat të njëjtë;
Kompetenca e të nxënit

Nxënësi:


• zbaton në mënyrë të pavarur udhëzimet e dhëna nga një burim (tekst shkollor, libër, internet, medie) për të nxënë një temë, veprim, aktivitet ose detyrë që i kërkohet;

• shfrytëzon portofolin personal për identifikimin e përparësive dhe mangësive në funksion të vetëvlerësimit të përparimit dhe përmirësimit të suksesit në fushën e caktuar;

• ndërlidh temën e re ose një çështje të dhënë me njohuritë dhe përvojat paraprake duke i paraqitur në forma të ndryshme të të shprehurit (kolona, tabela, grafike) sipas një radhitjeje logjike;
Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin

Nxënësi:


• zhvillon një projekt individual ose në grup për kryerjen e një aktiviteti mjedisor apo shoqëror me rëndësi për shkollën ose për komunitetin;

• diskuton në grup për rëndësinë që ka mbrojtja e mjedisit, pasojat që sjell dëmtimi i tij për jetën e njeriut dhe propozon masat që duhen ndërmarrë për evitimin e tyre;

• identifikon dhe vlerëson burimet e nevojshme (p.sh., pajisjet, materialet, burimet njerëzore, kohën, etj) për realizimin e një veprimtarie në shkollë ose në komunitet;

• përdor programet kompjuterike për përgatitjen e materialeve të nevojshme grafike, ilustrime, disejnime (të ftesave, pamfleteve, njoftimeve apo publikimeve);


Kompetenca digjitale

Nxënësi:


• përdor mediat digjitale dhe mjediset informative për të komunikuar dhe bashkëpunuar duke përfshirë komunikimet në distancë për zhvillimin e njohurive;

• analizon, vlerëson, menaxhon informacionin e marrë elektronikisht (p.sh., hedhin disa informacione të marra nga interneti duke i përmbledhur në një tabelë ose grafik);• përcakton mjetet e duhura teknologjike për qasjen në informacione dhe burime elektronike;

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave të lëndës/fushës

Kompetenca I : Identifikimi i problemeve dhe zgjidhja e tyre.

 1. Nxënësi përcakton problemin:

 • identifikon karakteristikat shkencore të problemit;

 • thekson elementet që kanë lidhje me njeri-tjetrin;

 • formulon problemin.

 1. Nxënësi zgjedh hetimin ose skicon strategjinë:

 • konsideron strategji të ndryshme;

 • argumenton zgjedhjet e bëra;

 • planifikon procedurën.

 1. Nxënësi analizon rezultatet e tij/saj ose zgjidhjen:

 • kontrollon rezultatet sipas procedurës;

 • formulon probleme të reja ose sugjeron mënyrat e përmirësimit të zgjidhjes;

 • nxjerr rezultatet.

 1. Nxënësi realizon procedurën:

 • ndjek hapat e planit;

 • mban shënim për çdo detaj ose vrojtim të nevojshëm për analizën e problemit.


Kompetenca II: Përdorimi i mjeteve, objekteve dhe procedurave shkencore.

 1. Nxënësi identifikon ndikimet e shkencës dhe të teknologjisë:

 • studion ndikimet afatgjata të shkencës dhe të teknologjisë tek individët, shoqëria, mjedisi dhe ekonomia;

 • vendos shkencën dhe teknologjinë në kontekstet e tyre sociale dhe historike, si dhe studion ndikimin e tyre në mënyrën e jetesës së njerëzve;

 • identifikon pyetje ose çështje etike.

 1. Nxënësi kupton si funksionojnë objektet teknike:

 • demonstron kuriozitet rreth disa objekteve teknike;

 • shqyrton përbërjen dhe funksionimin e tyre;

 • i zbërthen në pjesë, nëse është e nevojshme;

 • identifikon materialet, pjesët dhe tipat e ndryshëm të lidhjeve në objektet teknike;

 • shpjegon si funksionojnë ato.

 1. Nxënësi kupton dukuritë natyrore:

 • pyet veten rreth mjedisit të tij/saj;

 • shqyrton dukuri të veçanta;

 • përshkruan karakteristikat e tyre;

 • i ilustron ato me diagrama skematike;

 • shpjegon dukuritë duke përdorur ligjet ose modelet;

 • siguron koherencën e shpjegimit;

 • familjarizohet me konceptet që lidhen me dukuritë dhe pranon lidhjen e tyre.


Kompetenca III: Komunikimi në gjuhën dhe terminologjinë e shkencës.

 1. Nxënësi shkëmben informacione shkencore me të tjerët:

 • kupton rolin e ndarjes së informacionit;

 • është i hapur në këndvështrimet e të tjerëve;

 • krahason të dhënat dhe procedurat e tij/saj me ato të të tjerëve;

 • vlerëson këndvështrimin e tij ose zgjidhjen duke i krahasuar ato me të tjerët.

 1. Nxënësi përhap dhe zhvillon njohuritë ose rezultatet shkencore:

 • përdor mënyra të ndryshme për prezantimin e informacionit (p.sh., simbolet, tabelat, vizatimet teknike);

Nr.

Tematika

Temat mësimore

Situate e parashikuar të të nxënit

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

Vlerësimi

Burimet

1

NDËRVEPRIMET
11 orё

Zinxhirët ushqimorë


Emërtimi i situatës: Në mjedisin përrethMetoda interaktive, bashkëvepruese, gjithëpërfshirëse;

Punë në grup dhe punë individuale;

Teknikat dhe metodat e hulumtimit;

Teknika që zhvillojnë mendimin kritik dhe krijues;

Bashkëbisedim

Zbatime praktike brenda dhe jashtë klase;

Prezantime në forma të ndryshme, përfshirë TIK;

Projekte kurrikulare.Vlerësim diagnostikues

-intervistë me një listë treguesish;


- pyetje/ përgjigje;
-detyra;

-vetvlerësim me listë kontrolli;


Vlerësim formues
-vlerësimi përgjigjeve me gojë;
-vlerësimi i punës në grup;
-vlerësim mes nxënësish;
-vlerësim i detyrave të shtëpisë;
vetëvlerësim;
-prezantim me gojë ose me shkrim;
-projekt kurrikular;

Biologjia 7;

Fletore pune;

Udhëzuesi për mësuesin;

Burime nga interneti;

Mjete për punë me mostra biologjike në laborator dhe në terren.


2

Rrjetat ushqimore. Dekompozuesit

3

Ushtrime: Zinxhiret dhe rrjetat ushqimore

4

Konkurrenca për hapësirë

Konkurrenca për burime5

Ndryshimi klimaterik. Shtresa e ozonit. Shiu acid

Emërtimi i situatës: Ne mjedisin perreth

(Për Veprimet në situatë punojme në Fletore pune: • Një shi vrasës

Të tjera: • Ngrohja globale

 • Pesticidet

 • Shtresa e ozonit

6

Veprimtari praktike: Njё shi vrasёs

7

Pesticidet dhe bioakumulimi


8

Ndotja nga aksidentet

9


Zhvillimi i qëndrueshëm

10

Ushtrime: Ndikimi i njeriut ne mjedis

11

Projekt: Grumbullimi i materialeve dhe diskutimi rreth tyre, Ora 2
12DIVERSITETI

7 orë


Hulumtime

Emërtimi i situatës: Si të hulumtosh si një shkencëtar.

13

Njё shembull studimi kёrkimor

14

Njё shembull studimi kёrkimor

15

Njё shembull studimi kёrkimor

16

Njё shembull studimi kёrkimor

17

Përsëritje: Zinxhirёt ushqimore, rrjetat ushqimore dhe ndryshimet klimaterike

18

Test pёrmbledhёs

19


NDЁRVEPRIMET

2 orё

Projekt: Grumbullimi dhe diskutimi i tё dhёnave. Ora 3

Tema: Ne nuk mund ta komandojmë natyrën, por vetëm ti bindemi asasj.

20

Projekt: Prezantimi dhe vlerёsimi. Ora 4Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə