Biosistemlərin əsas xüsusiyyəti nədir? A nəsil qayğısına qalmaq b nəsil artırmaqYüklə 62,99 Kb.

tarix04.07.2018
ölçüsü62,99 Kb.


1

Biosistemlərin əsas xüsusiyyəti nədir? A) nəsil qayğısına qalmaq B) Nəsil artırmaq 

C)Öz-özünü qurmaq,öz özünü törətmək D) analiz-sintez E) bioloji mübarizəni təşkil 

etmək


2

Mühit nədir? A) çoxalmağa təsir edən sahə B) orqanizmə təsir edən elementlər C) 

işıq və temperaturun təsiri D) qidalanma çoxalma sahəsi E) yaşamağa uyğun sahə

3

Növün ekoloji professiyası nədir? A) fərd B) biotop C) qişa D) nişa E) kiçik ərazi4

Su hövzələrinin ən böyük biotopları hansılardır? A) plankton,nekton,bental  B) 

perifiton,neyston,bentik  C) pelaqobentos,perifiton,bental  D) 

neyston,pelagial,pelaqobentos  E) pelagial,bental,neystal

5

Sifonoforlar, sugülü və s. hansı orqanizmlərə aiddirlər? A) pleyston  B)nekton  C)bentik  D)belaqobentos  E)pelagial

6

Merohidrobiontlar nədir?  A)həm dərin, həm də dayazda yaşayanlar  B)ancaq şirin sularda yaşayanlar  C)həm suda, həm də quruda yaşayan orqanizmlər  D)həm şirin, 

həm də duzlu mühitdə yaşayanlar  E)həm su qatında, həm dərinlikdə yaşayanlar

7

Heterotrop orqanizmlər hansılardır?  A)üzvi maddələrlə qidalananlar  B)q/üzvi maddələrlə qidalananlar  C)heyvanlar,göbələklər və s.  D)su-hava orqanizmləri  

E)ikinci su orqanizmləri

8

Təsir faktoru nəyə deyilir?  A)temperatur,işıq amilləri  B)çoxalmağa təsir göstərən amil  C)növdaxili mübarizə  D)orqanizmlərə təsir göstərən mühit elementləri  

E)günün uzunluğu

9

Evri- və steno- sözləri nəyi ifadə edir?  A)enli və dar su hövzələri  B)duzluluğa dözümü olmayan  C)soyuğa və istiliyə dözümlü  D)geniş və ya dar faktor  E)şirin və 

şor sularda yaşamaq

10

Evribiont və stenobiont formalar hansılardır? A) aşağı və yuxarı duzluluğa uyğunlaşanlar  B)bentos, neyston formalr  C)geniş və dar ekoloji valentliyə malik 

olanlar  D)çaylarda, dənizlərdə yaşayanlar  E)şirin su hövzələrində, dənizlərdə 

yaşayanlar

11

Stenoterm, kriofil formalar hansılardır?  A)yüksək temperatur sevən, işıqsevən  B)duzluluğa davamlı orqanizmlər  C)soyuqsevən, duzlusevən  D)istisevən və duzlu 

mühitdə yaşayanlar  E)istisevən və soyuqsevən formalar

12

Qalobiont, reobiont, limnobiont formalar hansılardır?  A)axar, duzlu, axmaz sularda yaşayanlar  B)istisevən, soyuqsevən, duzlusevən formalar  C)şirin, duzlu, isti sularda 

yaşayanlar  D)yüksək duzlu, axar, durğun sularda yaşayanlar  E)sürətli çaylarda, 

soyuqsevən və duzlu sularda yaşayanlar

13

Biogen elementlər nədir?  A)çaylar vasitəsilə dənizlərə gətirilir  B)dənizdən çaylara miqrasiya edənlər  C)yosunlar tərəfindən mənimsənilənlər  D)çaylardan göllərə 

miqrasiya edənlər  E)dənizlərdə çürüntü məhsulları

14

Xəzər dənizinin mikroplanktonunda əsas yeri nə tutur?  A)daraqlılar  B)infuzorlar  C)xərçənglər  D)rotatorialar  E)onurğasızlar

15

Ceyranbatan su anbarının dib faunasını ilk dəfə kim öyrənmişdir?  A)Nemət Talıbov  B)1968-ci idən Adil Əliyev  C)Rauf Bağırov  D)Zeynal Sofiyev  E)Xalidə Eyvazova

16

Disfotik zona nədir?  A)suyun ən dərin qatı  B)işıqlanmayan zona  C)şəffaf sahə  D)zəif işıqlanan zona  E)suyun üst qatı

17

Qara dənizin su kütləsi necə bölünür?  A)oksigenli, hidrogenli sahə  B)oksigenli, hidrogen-sulfidli təbəqə  C)oksigenli, karbonatlı təbəqə  D)karbon-oksigen təbəqəsi  

E)oksigenli, sulfidli
18

Qara dəniz bütün dənizlərlə müqayisədə nədə birinci yerdədir?  A)balıqlarının 

müxtəlifliyinə görə  B)hidrogen-sulfidin miqdarına görə  C)mərcan riflərinin 

gözəlliyinə görə  D)rənginin qara görünməsinə görə  E)karbonatın, sulfidin miqdarına 

görə

19

Xəzərin Böyük Qızılağac körfəzinin makro və mikrofaunası kim tərəfindən öyrənilmişdir?  A)Tahir Tarverdiyev  B)Gəray Mirzəyev  C)Yura Semyonov  

D)Əflatun Əzizov  E)Nuriyə Şamionova

20

Hidrobiologiya laboratoriyası nə vaxt yaradılmışdır?  A)XIX əsrin axırlarında  B)ilk 1952-ci ildə Azərbaycan SSRİ Elmlər Akademiyası Zoologiya İnstitunun bazasında  

C)XX əsrin 10-cu illərində  D)1912-ci ildə  E)1932-ci ildə

21

Hidrobiologiya elminin yaranma tarixi və imkişafı.  A)XVIII-XIX əsrlər  B)XIX əsrin axırı XX əsrin əvvəlləri  C)XVIII əsrin axırları  D)XIX əsrin ortaları  E)XX 

əsrin əvvəlləri

22

Bioloji stansiyaların meydana çıxmasında hansı əsərin əhəmiyyəti var?  A)Ç.Darvin "Növlərin mənşəyi"  B)A.Müller, F.Konun kəşfi  C)Ç.Darvinin "Təkamül təlimi"  

D)A.Kovalyovskinin əsəri  E)A.Derjavinin ikicildliyi

23

Dünya miqyasında birinci dəniz bioloji stansiyası nə vaxt yaradılıb?  A)1871-ci ildə Sevastopolda  B)1891-ci ildə Moskva ətrafında  C)1567-ci ildə Batumidə  D)1876-cı 

ildə ABŞ-da  E)1800-cü ildə Volqa çayı üzərində

24

Respublikamızda ilk bioloji stansiya nə vaxt yaradılmışdır?  A) 1970 Araz çayı üzərində  B)1974-cü ildə Şıxov ərazisində  C)1912-ci ildə Xəzərdə  D)1965-ci ildə 

Mingəçevirdə  E)1900-cü ildə Araz çayı üzərində

25

Baltik dənizinin xarakterik xüsusiyyəti nədir?  A)hidrogen-sulfidlə zəngin olması  B)duz rejiminin qeyri-sabit olması  C)çay sularının daxil olmamasından  D)körfəzə 

çox az miqdarada daxil olması  E)temperaturun aşağı olması

26

NMR-ın ən böyük və sulu çayı hansıdır?  A)Samur çayı  B)Arpa çayı C)Gəncə çayı  D)Araz çayı  E)Kür çayı

27

Respublikamızda ilk böyük stansiya kim tərəfindən yaradılmışdır?  A)Ə.Əlizadə B)V.Genzen  C)pr.Ə.Qasımov  D)Mikluxo-Maklay  E)A.Kovalyovski

28

Ölkəmizin böyük tranzit çayı hansıdır?  A)Samur çayı  B)Kür çayı  C)Arpa çayı  D)Araz çayı  E)Qudyalçay

29

Avropanın ən böyük çayı hansıdır?  A)Amur çayı  B)Volqa çayı  C)Seksni çayı  D)Nil çayı  E)Voljski çayı

30

Ladoqa gölünü Baltik dənizi ilə hansı çay əlaqələndiri?  A)Ob  B)Yenisey  C)Neva  D)Amur  E)Xram

31

Azərbaycan ilk hidrobioloji tədqiqatlar kimin adı ilə bağlıdır?  A)V.Genzen  B)A.N.Derjavin  C)Ə.Əlizadə  D)A.Əliyev  E)Ə.Qasımov

32

İlk hidrobioloji tədqiqatlar hansı gəmilər vasitəsilə aparılmışdır?  A)"Kaspi", "Elm"  B)"Bakuvi","Mir Kasimov"  C)"Elm", "A.N.Derjavin"  D)"İliç Buxtası", "Kaspi"  

E)"Lenin", "Kommuna"

33

Xəzər bioloji stansiyası nə vaxt yaranmışdır?  A)1945  B)1974  C)1912  D)1965  E)1900

34

Autoekologiya nəyi öyrənir?  A)Növlərin ekologiyasini  B)Populyasiya və birliklərin ekologiyasını  C)Biosenozların inkişafını D)fərdlərin ekologiyasını  E)nəsli kəsilmiş 

növlərin ekologiyasını
35

Hidrobiologiyanın ixtisaslaşmış istiqamətləri hansılardır?  

A)trifoloji,pleohidroloji,ixtioloji,radioloji,ekoloji və s.  

B)ekoloji,pleohidroloji,ixtioloji,radioloji,trofoloji və s.  C)trofoloji,  energetik, 

etoloji, toksikoloji, radioloji, paleohidrobioloji və s.  

D)hidrobioloji,ixtioloji,radioloji,trifoloji,ekoloji və s.  

E)ekoloji,energetik,etoloji,ixtioloji,toksikoloji,radioloji və s.

36

Tətbiqi hidrobiologiyanın hansı istiqamətləri vardır?  A)ekoloji,pleohidroloji,ixtioloji,radioloji,trofoloji  

B)ekoloji,energetik,etoloji,ixtioloji,toksikoloji,radioloji və s.  C)hidrotexniki 

hidrobiologiya,hidrofauna,hidrogenetika  

D)trofoloji,energetik,etoloji,toksikoloji.radioloji,paleohidroloji və s  E)balıq 

təsərrüfatı,sanitar hidrobiologiya,texniki hidrobiologiya

37

Orqanizmlərin vahid həcmdə fərdləri və biokütləsi necə ifadə olunur?  A)promillə  B)q/m2,promillə   C)fərd/m2, q/m2  D)fərd/m2, promillə  E)q\m2,mq\m3

38

Su qatlarında formalaşan orqanizmlərin toplanması və işlənməsi üçün hansı alətlərdən istifadə olunur?  A)Petersen.Van-Vin kəfkiri  B)Ekmom kəfkiri,plankton 

kəfkiri  C)kəfkir,sıyrıc,tral  D)tor,kəfkir,batometr  E)Smit-Makintay alətləri

39

Qərbi Sibirin ən böyük su arteriyası hansıdır?  A)Amur  B)Neva  C)Sibir çayı D)Temza çayı  E)Ob çayı

40

Avrasiya materikinin ən böyük çayı hansıdır?  A)Neva  B)Volqa  C)Yenisey  D)Ob  E)Ladoqa

41

Ölkəmizdə ən nəhəng su anbarı hansıdır?  A)Varvara  B)Araz  C)Şəmkir  D)Mingəçevir  E)Batabat

42

Varvara su anbarı haradadır?  A)Amur çayında  B)Batabat gölündə  C)Kür çayında D)Qudyalçayın üzərində E)Şəmkir çayı üzərində

43

Zoo-  və fitoplankton hansı fiksatorla fiksə edilir?  A)5-6%-li formalin, 75%li spirtlə  B)10%li formalin,90%li spirtlə  C)3%li formalin, 5%li spirtlə  D)2-4%li formalin, 

70%li spirtlə  E)formalin və spirt qarışığı ilə

44

Ali su bitkilərinin neçə növü vardır?  A) 324  B)150  C)2  D)3  E)60-7045

Planktonun toplanmasında nədən istifadə olunur?  A)Rutner 

batometrləri,planktonoçerpateldən,kəfkirdən  B)Nansen,Knutsen və Rutner 

batometrləri, planktonoçerpatel  C)nannoplankton kəfkirlər,Voqorov kameraları  

D)Knutsen və Rutner batometrləri,Voqorov kameraları  E)Knutsen və Rutner 

batometrləri,nannoplankton kəfkirlər

46

Abşeron yarımadasının ən böyük gölü hansıdır?  A)Göyçə  B)Abşeron gölü  C)Masazır gölü  D)Sarısu  E)Mehman gölü

47

Avropa qitəsinin ən böyük gölü hansıdır?  A)Urmiya  B)Van  C)Ladoqa  D)Baykal  E)Amur

48

Zooplanktonun ayrı-ayrı fərdlərinin kütləsini necə hesablamaq olar?  A)P=al  B)1m2,kq ilə  C)1 ha; q  D)P=al3  E)1m2,mq

49

Varvara axmazı harada yerləşir?  A)İtaliyada  B)Kür çayının sahlində  C)ABŞ-da  D)Varşava yaxınlığında  E)Neva çayının sol qolunda

50

Bentik orqanizmləin toplanmasını hansı alətlərlə həyata keçirirlər?  A)Peterson,Van-Vin kəfkiri  B)Ekman kəfkiri,plankton kəfkiri  C)Kəfkir,dımrıq,sıyrıc,tral  

D)Peterson dibgötürəni,barometr,plankton toru  E)barometr,tor,Van-Vin  dibgötürəni
51

Abissas sahə nəfir?  A)Okeanların sahil zolağı  B)Dənizlərin sahil zolaqları  

C)bataqlıq sahələr  D)okeanların 2000m-dən dərin sahəsi  E)dənizlərin 200m-dək 

sahəsi


52

Anadrom nədir?  A)sistalaşmanın bir növüdür  B)Yod çatışmazlığı  C)miqrasiyanın 

bir növü  D)mimikriyanın bir növü  E)mühitə uyğunlaşma

53

Evrifaq orqanizmlər nədir?  A)eyni çeşidli qidalarla qidalanan  B)müxtəlif çeşidli qidalarla qidalanan  C)parazitlərlə qidalanan  D)bitkilərlə qidalanan  E)çürüntü ilə 

qidalanan

54

Evfotik zona nədir ? A) işıklanmayan zona B) fotosintez gedən zona C) sulfidli zona D) fotosintez getməyən zona E) oksigensiz zona

55

Litoral zona nədir ? A) sahilyanı zona B) suyun ən dərin qatı C) qabarma zonası D) qabarma və çəkilmə zonaları E) çəkilmə zonası

56

Bentik orqanizmlərin sayı və kütləsi necə ifadə olunur? A) ‰; P=al3 B) 1m2 , 1ha, mq, q, kq və s C)‰ D) P=al3  E) 1m2 , 1ha, mq

57

Oksifil orqanizmlər nədir ? A) oksigen, hidrogen sevənlər B) oksigenə az təlabatı olanlar , C) oksigensiz şəraitdə yaşayanlar D) oksigen bolluğunda yaşayanlar, E) 

oksigen sulfid sevənlər

58

Suyun şəffaflığı və t-u ne ilə ölçülür ? A) lot, adi, elektro- və dərinlik gtermometri B) lot, exolot, adi və dərinlik termometrləri C) " skarpion-1" qurğusu, sekki diski, exolot 

ilə D) sekki diski , adi elektro və dərinlik termometrləri ilə E) "xarıba" aparatı , lot , 

sm , m -lə

59

Saprobiontlar nədir ? A) axar sularda yaşayanlar B)bataqlıqda yaşayanlarC) çirkli sularda yaşayanlar D)sahil sularında yaşayanlar  E)dərinlikdə yaşayan orqanizmlər

60

Şaquli miqrasiyanın neçə tipi vardır?  A)adi,mürəkkəb,qarışıq B)sutqalıq,aylıq,illik  C)işığa,t-a duzluluğa görə  D)fəsillər,aylar,illər üzrə  E)ontogenetik,fəsillər üzrə,sutka 

ərzində


61

Təbii cisimlər hansı sıxlığa malik olurlar  A)yuxarı t-da aşağı sıxlığa  B)aşağı t-da 

yüksək sıxlığa  C)aşağı t-da aşağı sıxlığa  D)sıxlığa malik deyillər  E)yuxarı t-da 

yüksək sıxlığa

62

Antisaprob zona nədir?  A)üzvi maddələrdən təmizlənmiş zona  B)tullantı məhsullarıı ilə çirklənmə  C)üzvi və q/üzvi maddələrlə çirklənmə  D)q/üzvi maddələrlə çirklənmə  

E)tamamilə təmizlənmiş zona

63

α-Mezosaprob zona nədir?  A)üzvi maddələrdən təmizlənmiş zona  B)üzvi maddələrlə tam çirklənmiş zona  C)üzvi və mineral maddələrdən təmizlənmiş zona  

D)q/üzvi maddələrlə zəngin zona  E)bakteriyalarla zəngin zona

64

Hidrosferin sfesifik xüsusiyyətlərindən biri hansıdır ? A) sahəsinin genişliyi  B) su kütləsinin yratdığı təzyiqdir  C) canlıların müxtəlifliyi D) fitobentosun çoxluğu E) 

zoobentosun zənginliyi

65

Təbiətdə suyun hansı dövranları mövcuddur ? A) böyük və kiçik  B) birinci və ikinci C) bərabər və q/ bərabər  D) azot və oksigen dövranı E) oksigenli , oksigensiz 

66

İlk su orqanizmləri hansılardır ?  A) ilk dəfə quruya çıxanlar B) təkamülü su mühütündə gedən  orqanizmlər C) ilk inkişafı suda sonrakı inkişafı quruda gedənlar 

D) sudan quruya çıxıb, soradan suya qayıdanlar E) bakteriyalar, sporlar, planktonlar

67

Oliqosaprob zona nədir ? A) Su hövzələrinin ən çirkli zonası B) temperaturun yüksək olduğu zona C) su hövzələrinin tam təmiz zonası D) çayların ən təmiz zonası E) 

dənizin ən duzlu zonaası
68

Su ekosistemləri necə çirklənir ? A) bitki və heyvan qalıqları ilə B) təbi və süni 

çirkləndiricilərlə C) zavod , fabrik tullantıları ilə, D) kanalizasiya xətləri vasitəsilə E) 

kənardan daxil olan sularla

69

İkinci su orqanizmləri hansılardır? A)qurudan suya keçib uyğunlaşanlar  B)su mühitində quru mühitinə xas əlamətləri saxlayanlar  C)su hava sərhəddində 

yaşayanlar  D)yaz,payız quru su mühitini növbələyənlər  E)sudan quruya keçmiş 

orqanizmlər

70

Relikt fauna və relikt flora nədir?  A)Okeandan dənizə gətirilən formalar  B)başqa iqlimdə adaptasiyaya uğrayan flora və fauna  C)qədim geoloji dövrlərdən qalma flora 

və fauna  D)qazıntı zamanı tapılmış qalıqlar  E)buzlaşma dövründən qalmış 

orqanizmlər  

71

poqonoforlar necə qidalanırlar? A)çıxıntılar üzərindəki xüsusi hüceyrələrlə  B)çənələri vasitəsilə  C)kiçik dişcikləri ilə  D)qəlsəmələri ilə  E)çıxıntılar vasitəsilə

72

Alloxton materiallar nədir?  A)ölmüş heyvan cəsədləri  B)ilbiz çanaqlarının qalığı  C)çürümüş bitki yarpaqları  D)mikroorqanizmin qalıqları  E)üzvi maddələr

73

Detrit nədir?  A)q/üzvi maddələr  B)Üzvi maddələr  C)çürümüş orqanizmlərin D)minerallaşmış qalıqlar  E)mineral duzlar

74

relikt faunaların uyğunlaşma xüsusiyyətləri hansılardır  A)küçmişdə yaşadıqları şəraitə uyğun mühitdə yaşamaq  B)əvvəlki mühitdən fərqli mühit  C)yeni mühitə 

uyğunlaşma D)külli miqdarda nəsil vermək  E)yeni şəraitə uyğunlaşmaq

75

Hidrobiontların neçə tipdə işıq saçması məlumdur? A)fotoforlarla,hüceyrələrlə,hüceyrədaxili  B)hüceyrədaxili,hüceyrədən 

kənar,bakterioloji  C)birincili ikincili,ali  D)sadə,mürəkkəb,çoxşaxəli  E)fasetli 

işıqlanma

76

biolüminesensiya necə baş verir?  A)t-un artması ilə  B)lampaların yanması ilə  C)lüsiferinin oksidləşməsi ilə  D)lüsiferazanın parçalanması ilə  E)günəş işığının 

təsiri ilə

77

plankton,pelaqial həyat formaları hansılardır?  A)suyun üzərində hərəkət edənlər  B)səthi gərilmə pərdəsinin üst qatında olanlar  C)su qatlarında hərəkətdə olan 

orqanizmlər  D)su qatlarından 1-2 sm yuxarıda  E)suyun orta qatlarında üzənlər

78

Hiponeyston formalar hansılardır?  A)suyun alt 10sm təbəqəsində yaşayanlar  B)suyun üst 5sm təbəqəsində yaşayanlar  C)suyun 1-2m dərinliyində yaşayanlar  

D)suyun dibində bərk torpaqda yaşayanlar  E)substrat üzərində yaşayanlar

79

Plankton orqanizmlər ölçülərinə görə necə bölünür?  A)0.01mm-dən 1neçə m-dək  B)makro-,mikro-,meroplankton  C)mikro-,makro-,haloplankton  D)0.1mm-dən 2m-

dək  E)makro-,mezo,mikro-,nanoplankton

80

Bentos və perifiton formalar hansılardır?  A)su hövzələrinin dibində-torpaq örtüyündə yaşayanlar  B)suyun dibində və su qatlarında yaşayanlar  C)suyun 10-

15sm dərinliyində yaşayanlar  D)suyun dibində və orta qatda yaşayanlar  

E)substratda və dərinlikdə yaşayanlar

81

Su qatlarında bağlılıq dərəcəsinə görə planktonlar hansı qurublara bölünür? A) holoplankton və meroplankton B) mikro-nanoplankton C) meqaloplankton və 

nanoplanktona D) meroplanktona və holoplanktona E) mezo - mikroplanktona 
82

Plankton və nekton həyat formalarının ümümi xarakter xüsusiyyətləri hansılardır A) 

temperatura , duza həssaslıq B) siklomorfoz , miqrasiya etmək  C) qidaya həssaslıq 

D) işıqlanmaya həssaslıq E) miqrasiya etmək , çoxalmaq 

83

Miqrasiyalara təlabat nədən irəli gəlir ? A) suların az və ya çox duzlu olmasından B)qışlama ilə bağlı olaraq C) orqanizmlərin fizioloji təlabatından D) temperatura və 

işıqlanma dərəcəsindən  E) qidaya olan tələbatdan, istilik   

84

Sapropel nədir ? A) yumuşaq ilbizlər B) substratda yaşayanlar C) infizorların bir növü D) torpaqda yaşayanlar E) üzvü çöküntü 

85

Siklomorfoz hansı orqanizmlərə xasdır A) su birələri, rototorilər B) qarınayaqlı molyuskalar C) ali xərçənglər, balıqlar D) şaxə bığcıqlı xərçənglər, su birələri E) 

amöblər, tərliklər hidralar

86

Hidrobiontların hansı formaları vardır ? A) bental, pelagial, plankton B) neyston, perifiton, pleyston  C) plankton, neyston və nekton  D) bentos, neyston və perifiton   

E) plankton, neyston, bentik

87

Planktonda yaşayan orqanizmlər ölçülərinə görə necə bölünür ? A) 50 mkm-dan 0,5 mm-ə dək  B) meqalo, makro, mezo, mikro, nanno  C) makro-, mikro-, mezo-, nanno-  

D) 0,5 sm-dən 10 mm-dək  E) 1sm-dən 100sm -dək

88

Orqanizmlərin birgə yaşayışına və formalaşmasına səbəb nədir ? A) oxşar mühütə olan eyni cür tələbatlar B) t, işıq, su, torpaq  C) bitki, heyvan, mikroorqanizmlərin 

birliyi  D) hamısına abiotik amillərin eyni təsiri  E) biotik amillərə olnan oxşar 

tələbatları

89

Dənizlərdə fitofil biosenozunun əsasını nə təşkil edir ? A) su gülü laminariya qamış, yosunlar  B) cil, yosunlar, dəniz otu  C) su çiçəyi, cil, qamiş, dəniz otu  D) sistozira 

yosunları, qamış, dəniz kələmi  E) laminariya , sistoriza yosunları, dəniz otu

90

suyun duzluluq dərəcəsi nə ilə ifadə olunur ?  A) mq-% lə  B) q-% lə  C) ‰ lə   D) Re    E) v-% lə

91

Təbii su hövzələrində maksimal duzluluq neçədir?  A)0.4 %  B)88.8%  C)360‰  D)0.001-0.02‰  E)13.3%

92

aqalin və ya duzsuz hövzələr hansılardır?  A)_suyun duzluluğu 0.01-0.5‰artiq deyilsə  B)suyun duzluluğu 0.05-0.5‰arasında dəyişirsə  C)suyun duzluluğu 0.01-

0.5‰-dən artiqdirsa  D)suyun duzluluğu 0.1‰-dən artıq deyilsə  E)suyun duzluluğu 

0.01-0.5‰-dən aşağıdırsa

93

Şor sulu su hövzələrinin canlıları neçə qrupa bölünür?  A)spesifik şor su qrupları; evriqalin şor su; ultraqalin şorsu  B)dəniz,çay,göl,şor su,şirin su,duzlu su  C)evriqalin-

dəniz;evriqalin şor su;spesifik şor su qrupları  D)spesifik şor su; evriqalin şor 

su;evriqalin şirin su  E)evriqalin - dəniz; evriqalin şirin su, spesifik şor su qrupları

94

Dənizlər duzluluq dərəcəsinə görə necə ayrılırlar?  A)41.5-45‰  B)32-38‰  C)6-8‰  D)47‰; 18-25‰  E)18-25‰ 

95

dənizlərin əsas fitoplankton kütləsi harada yerləşir?  A)5-15m su qatında  B)100-150m su qatında  C)50m dərinliyə qədər  D)500m dərinliyə qədərə  E)25m dərinliyə 

qədər  


96

Dünya okeanında zoobentosun ümumi kütləsi neçədir?  A)15-20mlrd. Ton  B)0.03-

0.08q-m2  C)5-14mlrd. Ton   D)10mlrd. Tona qədər  E)3.5mlrd. Ton

97

Hiperqalin orqanizmlər hansılardır?  A)aşağı t-a uyğunlaşanlar  B)yüksək duzluluğa uyğunlaşan orqanizmlər  C)yüksək t-a uyğunlaşanlar  D)yüksək işıqlanmaya 

uyğunlaşanlar  E)zəif işıqlanmaya uyğunlaşanlar
98

Hiperqalin su hövzələrinin canlıları necə fərqlənirlər?  

A)haloksenlər,halifillər,halobiontlar  B)mezoqalinlər,poliqalinlər,ultraqalinlər  

C)poliqalinlər,ultraqalinlər,halobiontlar  D)poliqalinlər,mezoqalinlər,halobiontlar  

E)ultraqalinlər,halobiontlar,poliqalinlər

99

evrioksigen və stenooksigenlər hansılardır?  A)100% oksigen bolluğunda yaşayanlar  B)5-6% oksigen qatılığında yaşayanlar  C)oksigenin müxtəlif və müəyyən qtılığında 

yaşayanlar  D)zəif oksigen qatılığında yaşayanlar  E)50-60%oksigen qatılığında 

yaşayanlar

100


Hidrobiontlarda ikiqat gözlər nəyə xidmət edir?  A)dərinliyi görməyə  B)rəngli 

görməyə  C)havada və suda görməyə  D)soyuqdan qorunmağa  E)sudan havanı görməyə

: public html -> files -> uploader -> Imtahan -> Tebiet
Tebiet -> 1 "Ekologiya" anlayışı kim tərəfindən elmə daxil edilmişdir? A e. Hekkel b ç. Darvin c a. Leopord d k. Linney e k. Rulye 2
Tebiet -> Təbii sahələrin yerində otlaqlar, bicənəklər və torpaq yollar
Tebiet -> Radioaktivlik neçənci ildə kim tərəfindən müəyyən edilmişdir? A 1996-cı IL Anri
Tebiet -> Aşağıdakılardan hansı fiziki kimyanın əsas bölmələrinə aid deyil? A maddənin quruluşu b səth hadisələri c
Tebiet -> Elmi əsaslı gübrələmə sistemini neçə anlamda başa düşmək olar? A b c d 6 e 8
Tebiet -> Torpaq kolloidlərinin kimyəvi tərkibcə neçə qrupu vardır? A b c d 3 e 6
Tebiet -> Qrafikaya, rənglərə və xəritənin məzmunun rəng və qrafiki surətdə təsvir edilməsi kartoqrafiyanın hansı
Tebiet -> Spora formalı törədiclərlə yoluxmuş heyvan formalarının ərazisi
Tebiet -> Ekologiya sözünün mənası nədir? A kimya b təbiət c çay d yaşayış yeri e hava


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə