Бисмиллаһир рәҺМАНир рәҺИМYüklə 1,49 Mb.
səhifə34/62
tarix17.11.2018
ölçüsü1,49 Mb.
#80791
növüDərs
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   62

OTUZ DÖRDÜNCÜ DӘRS

MÜӘLLİMLӘ ŞAGİRDLӘR ARASINDAKI QARŞILIQLI VӘZİFӘ VӘ MÜNASİBӘTLӘR (1)


Bir qədər əvvəl müəllimlə şagirdlər arasındakı qarşılıqlı vəzifə və münasibətlərlərdən biri ilə, yəni niyyət saflığı ilə tanış olduq. Bu dərsimizdə isə bununla əlaqəli olan digər məsələlər haqda söhbət açacağıq.

ELMӘ ӘMӘL ETMӘK


Müəllim və şagirdlərin üzərinə düşən ən ümdə vəzifələrdən biri də təhsil aldıqları və ya tədris etdikləri elmə gündəlik həyatlarında əməl etməkdir.

Bilməliyik ki, təhsil və elm öyrənməkdə ən başlıca məqsəd, rəftar və davranışların islah olunması və gözəl əxlaqi xüsusiyyətlərə yiyələnməkdir. Şübhəsiz ki, hər bir insan özünün gündəlik ictimai həyatında bir sıra rəftar və davranış tərzi nümayiş etdirməli olur. Onlar elm və agahlıq üzündən olmadıqda isə, insanların haqq yoldan uzaq düşüb tənəzzülə uğramasına səbəb olur.

Әli (ə) bu haqda buyurur:

«Elminə əməl etməyənlər düz yolda hərəkət etməyən müsafirlərə bənzərlər. Onlar nə qədər çox yol qət etsələr, çatmaq istədikləri son mənzildən bir o qədər uzaq düşərlər. Elmə əməl edənlər isə doğru yolda hərəkət edən müsafirlərə bənzəyər. Elə isə hər bir şüurlu insan getdiyi yolun onu hədəfə yaxınlaşdırıb və ya uzaqlaşdırmasına diqqət yetirsin».1

Әli (ə) buyurur:

«Hər bir insan özünün və başqalarının həyatına nəzər salmaqla tutduğu yolun düz olub olmadığını dərk etmiş olur».

Peyğəmbər (s) buyurur:

«Dini məsələlərdə anlayışı olmadan ibadət edən şəxslər, gecələr ev tikib səhər açıldıqda onu xarab edən şəxslərə bənzər».

Məlum məsələdir ki, gecələri ibadətlə keçirən şəxs gündəlik həyatında haramla halalın fərqinə varmadıqda, şəri hökmləri ayaq altına qoyub əldə etdiyi savabdan məhrum olur.

Әli (ə) buyurur:

«Dini məsələlərdə anlayışı olmayan şəxslər gözü bağlı dəyirman atına bənzər. O, yerində dövr etsə də, irəli getdiyini güman edir».2

Belə şəxslər nə qədər zəhmətə qatlaşsalar da, heç bir mənəvi irəliləyişə nail olmurlar və nəticədə gördükləri işlər heç bir müsbət nəticə vermir. Çünki, onlar öz səhv hərəkətləri ilə gördükləri bütün xeyirxah işlərin dəyərini aradan aparmış olurlar. Məsələn, aclıq və susuzluğa tab gətirib Ramazan ayını oruc tutan şəxslər şəri məsələlərdən kifayət qədər anlayışı olmadıqları üçün orucu batil edən şeylərdən birinə düçar olmaqla bir aylıq ibadətlərini puça çıxarmış olurlar. Belə olduqda onlara qalan yalnız savab deyil, əzab-əziyyət olur. Bunun üçün də Әli (ə) bu kimi şəxsləri səhərdən axşamadək yerində fırlanan və heç bir irəliləyişə nail olmayan dəyirman atına bənzədir. Demək, əməl yalnız o zaman öz həqiqi dəyərini tapır ki, onu görən şəxs həmin işdən agah olmuş olsun. Әgər elm və agahlıq görülən işlərin mənşəyi olmazsa, onun əldə olunması üçün böyük zəhmət tələb olunacaqdır. Aşağıdakı mətləblərə diqqət yetirin:

1. Həyatda maddi-mənəvi olmasından asılı olmayaraq, fayda və tə᾿siri olmayan elmlərə yiyələnməməli;

Peyğəmbər (s) və Məsum imamların (ə) dualarından biri də bu olmuşdur:

«İlahi! Heç bir xeyiri olmayan elmdən, təvazökarlığın nə olduğunu bilməyən qəlblərdən, qəbul olunmayan dualardan və azğın nəfsdən Sənə sığınıram».1

Әli (ə) buyurur:

«Allah eşqindən kövrəlməyən qəlblərdə, ağlamayan gözlərdə və heç bir mənfəəti olmayan elmlərdə xeyir olmaz».2

«Xeyiri olmayan elmlər, şəfa verməyən dərmanlar kimidir».3

Demək, heç bir xeyiri olmayan elmlərə yiyələnmək üçün sərf olunan vaxt və istedad olduqca əbəs və əhəmiyyətsizdir.

2. Әldə olunan elm, əməli olaraq həyata keçirilməlidir. Allah-taala Qurani-kərimdə, deyilən sözlərə əməl etməməyi məzəmmət edərək buyurur:«Ey iman gətirənlər! Etməyəcəyiniz bir şeyi niyə deyirsiniz?

Etməyəcəyiniz bir şeyi demək Allah yanında böyük qəzəbinə səbəb olar».4

Başqa bir yerdə yəhudi alimlərini onlara nazil olmuş səmavi kitaba (Tövrata) əməl etmədikləri üçün uzunqulağa oxşadaraq buyurur:«Tövrata əməl etməyə mükəlləf olduqdan sonra ona əməl etməyənlər [Tövrata iman gətirdikdən, onu oxuyub öyrəndikdən sonra hökmlərini lazımınca yerinə yetirməyənlər] belində çoxlu kitab daşıyan [lakin onların içində nə yazıldığını bilməyən, onlardan faydalanmağı bacarmayan] ulağa bənzərlər...»5

Peyğəmbər (s) və Mə᾿sum imamlardan (ə) nəql olunmuş hədislərdə dəfələrlə bu mətləbə toxunulmuş və elminə əməl etməyənləri nadan adlandırmaqla bərarbər, onların Cəhənnəm əzabı ilə də cəzalanacaqları buyurulmuşdur.

Әli (s) Peyğəmbərdən (s) nəql edərək buyurur:

«Alimlər iki dəstədən ibarətdir: Onlardan bir qismi bildiklərinə əməl edib uğur qazanar, digər qismi isə əməl etmədikləri üçün özlərini həlak edərlər. Cəhənnəm əhli elminə əməl etməyən alimlərin dözülməz üfunətli iyindən zara gələrlər. Cəhənnəm əhli arasında hamıdan daha çox o kəslər həsrət çəkər ki, başqalarını haqq yola hidayət edib özü isə nəfsinə uyaraq bildiklərinə əməl etməsin.

Çünki, insan öz nəfsani istəklərinə uyduqda həqiqətdən uzaq düşdüyü üçün arzuları çoxalır və axirəti unutmuş olur».1

Peyğəmbərdən (s) nəql olunmuş başqa bir hədisdə elmlərinə əməl edən şəxslərin yalnız alimlər olduğu göstərilir:

«Alim o kəsdir ki, bildikləri az olsa belə, ona əməl etmiş olsun».2

Әli (ə) buyurur:

«Elm əməldən asılıdır».

Başqa bir hədisdə buyurur: «Elminə əməl etməyən kəs həqiqi alim deyildir».

Həzrət İsa Məsih (ə)-dan nəql olunmuş rəvayətdə deyilir:

«Әməl etmədiyiniz elmlərin sizlərə heç bir xeyiri olmayacaqdır. Bildiklərinizdən bir çoxuna əməl etmədikdə, artıracağınız şey yalnız cəhalət və nadanlığınız olacaqdır».3

İmam Sadiq (ə) buyurur:

«Alimlər üçün ən böyük əzab, onların öz elmlərindən bəhrələnməməsidir».4

Başqa bir hədisdə buyurur:

«Yağış suyu qayalardan axıb töküldüyü kimi, elminə əməl etməyən alimlərin də verdikləri nəsihətlər qəlblərdə özünə yer tapmır».5

Әli (ə) xütbələrinin birində buyurur:

«Ey camaat! Hidayət ümidi ilə bildiklərinizə əməl edin. Әməlsiz alimlər cəhalətdən yaxa qurtarmağa ümidi olmayan nadan kəslərdir. Cahil insanların və əməlsiz alimlərin ömrü hədərə getsə də, alimlərin daha çox peşimançılıq çəkəcəklərini görürəm. Özünüzdə şəkk-şübhəyə yol verməyin, belə etsəniz küfr etmiş olarsınız. Süstləşməyəsiniz deyə, nəfsinizə qarşı səhlənkar olmayın. Həqiqəti asan hesab etməyin. Belə etsəniz, nəticədə özünüz zərər çəkənlərdən olacaqsınız. Həqiqət dedikdə alim olmağınız, elm və agahlıq dedikdə isə məğrur olmamağınız nəzərdə tutulur. Sizin aranızda özünüzə qarşı xeyirxahınız Allaha hamıdan daha çox itaət edənləriniz, özünüzə qarşı ən xain olanınız isə, Allaha hamıdan daha çox itaətsizlik göstərənlərinizdir. Allaha itaət edən şəxslər səadət və xoşbəxtliyə nail olar. Ona qarşı itaətsizlik göstərənlər isə ümidsiz olub peşimançılıq çəkər».6

Müfəzzəl ibni Әmrdən nəql olunmuş başqa bir rəvayətdə deyilir: İmam Sadiq (ə)-dan soruşdum: Cəhənnəm əzabından nicat tapanları hansı əlamət və nişanlərlə tanımaq olar? Buyurdu: «Dedikləri ilə əməlləri müvafiq olarsa, Cəhənnəm odundan nicat tapacağına şəhadət ver, müvafiq olmadıqda isə onun haqda bir söz demək çətindir (Onlar əməllərinin islah olunmasına cəhd edərlər)».1

Peyğəmbər (s) və Mə᾿sum imamlardan (ə) nəql olunmuş bir çox hədis və rəvayətlərdə elmlə əməlin birgə olmasına xüsusi diqqət yetirilir. Belə ki, elm yalnız əməli olaraq həyata keçirildikdə öz səmərəsini verə bilər, əks təqdirdə onun heç bir dəyəri olmayacaqdır.

Peyğəmbər (s) buyurur:

«Әməli ucaldıb dəyərləndirən şey varsa, o da elmdir. Yerinə yetirildikdə qalır, yetirilmədikdə isə öz dəyərini itirir».2

Bir sözlə, elm ilə əməl bir-birini tamamlamalıdır. Әgər gördüyü işlər onun elmi ilə müvafiq olarsa elm uzun müddət öz tə᾿sirini göstərəcək, müvafiq olmadıqda isə çox tez bir zamanda öz əhəmiyyətini itirəcəkdir.

SUALLAR VӘ TAPŞIRIQLAR


1. Әli (ə) bir şeyə elmsiz əməl edən şəxsləri kimlərə bənzədir?

2. Peyğəmbər (s) elmsiz abidləri kimlərə bənzədir?

3. Elmsiz abidlər haqqında Әli (ə)-ın fikri nədir?

4. Qur᾿ani-Kərim elimsiz alimləri nəyə bənzədir?

5. Әməlsiz alimlərin Cəhənnəm əzabına düçar olacaqlarına dəlalət edən hədislərdən birini əzbərdən deyin.

6. İmam Sadiq (ə) kimlərin Cəhənnəm odundan nicat tapacaqlarını hesab edir?
Yüklə 1,49 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   62
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə