BiznesiN İnfrastrukturu fəNNİNDƏn testlər biznes infrastrukturu nədir?


Qoyuluş müddətinə görə investisiyalar neçə yerə bölünür?Yüklə 0,7 Mb.
səhifə3/5
tarix14.09.2018
ölçüsü0,7 Mb.
1   2   3   4   5
187. Qoyuluş müddətinə görə investisiyalar neçə yerə bölünür?

A) 4;


B) 2;

C)) 3;


D) 5;

E) 6.


188. İnfrastruktur investisiyalar neçə əsas qrupa ayrılır?

A) 4;


B) 2;

C)) 3;


D) 5;

E) 6.


189. Xarici investisiya qoyuluşunun borc və səhm kapitalı mənbəyi hansı istiqamətdən maliyyələşir?

A) lizinqlərdən;

B) istiqrazlardan;

C) səhmlərdən;

D) uzunmüddətli ssudalardan;

E)) bütün variantlar.190. Göstərilən variantlardan hansı sığorta bazarının atributları hesab edilir.

A) alıcı;

B) əmtəə;

C) alıcının real sərbəstliyi;

D) satıcı;

E)) bütün varintlarş191. İnkişaf etmiş sığorta bazarında hansı satıcı kateqoriyaları vardır?

A) vasitəçilər;

B) sığorta birlikləri;

C) informasiya mübadiləsi;

D) sığorta edənlər;

E)) bütün variantlar.192.Sığortanın funksiyalarına aid olmayan variant göstərin.

A) riskli;

B) xəbərdaredici;

C)) planlaşdırma;

D) qoruyucu;

E) nəzarət.193. Şəxsi sığortanın tərkibinə hansı sığortaları aid etmək olar?

A) həyatın sığortası;

B) tibbi sığorta;

C) turistlərin sığortası;

D) bədbəxt hadisələrdən sığorta;

E)) bütün variantlar.194.Əmək bazarında vasitəçilik fəaliyyətini həyata keçirən təşkilatları göstərin.

A) əmək birjası;

B) işə düzəltmə bürosu;

C) informasiya bürosu;

D) məşğulluq mərkəzi;

E)) bütün variantlar.195. Məşğulluq mərkəzləri nə vaxt meydana gəlmişdir?

A) XII əsrdə;

B) XV əsrdə;

C) XIII əsrdə;

D)) XIV əsrin ortalarında;

E) XVI əsrdə.196. İnformasiyanın hansı növləri vardır?

A) relevant informasiya;

B) elmi və istehsal informasiyaları;

C) xarici informasiya;

D) cari, işgüzar informasiya;

E)) bütün variantlar.197. MB (Məlumat bazarları) necə təsnifatlaşdırılır?

A) tam mətnli MB –lar;

B) biblioqrafik, sorğu – ünvan MB –ları;

C) proqram, leksikoqrafik MB –lar;

D) ədədi MB –lar;

E)) bütün variantlar.198. İnformasiya bazarının tərkib hissələrinə aid olmayanı göstərin.

A) texniki və texnoloji komponent;

B) normativ – hüquqi komponent;

C)) sosial komponent;

D) informasiya komponenti;

E) təşkilati komponent.199. İşgüzar informasiyalar hansı hissələrdən ibarətdir?

A) statistik informasiyalar;

B) kommersiya informasiyaları;

C) təchizatçılar;

D) birja və maliyyə informasiyaları;

E)) bütün variantlar.200. Hansı obyektlər informasiya məhsulları və xidmətlərinin təşkilatları kimi çıxış edə bilər.

A) informasiyanı paylaşdıran mərkəzlər;

B) telekommunikasiya və məlumatların ötürülməsi mərkəzləri;

C) informasiya brokerləri, kommersiya firmaları;

D) məlumat bazarlarının yaradıldığı, toplandığı mərkəzlər;

E)) bütün variantlar.


201. Müəyyən qrup obyektlərin vəziyyətini əks etdirən informasiyanın formalaşması, yəğəlması, saxlanması axtarışı işlənməsi və ötürülməsi proseslərini yerinə yetirən sistemə nə deyilir?(1)

a) informasiya sistemi

b) təhlükəsizlik sistemi

c) siyasi sistem

d) sosial sistem

e) iqtisadi sistem


202. Biznesdə informasiya deyəndə nə başa düşülür?(2)

a) müəyyən qaydada işlənmiş konkret adamlara, problemlərə, məqsədlərə, situasiyalara məlumatlar

b) müəyyən qaydada işlənmiş konkret adamlara, problemlərə məlumatlar

c) müəyyən qaydada işlənmiş konkret məqsədlərə və situasiyalara məlumatlar

d) müəyyən qaydada işlənmiş konkret problem və hadisələrə məlumatlar

e) müəyyən qaydada işlənmiş konkret adamlara və hadisələrə məlumatlar


203. Başvermə yerinə görə informasiyanın hansı formaları vardır?(1)

a) daxili və xarici

b) daxili və operativ

c) daxili və cari

d) xarici və operativ

e) xarici və cari


204. İşgüzar informasiya nədir?(2)

a) idarəetmə qərarlarının qəbulu üçün vacib olan biznesin daxili və xarici mühiti haqqında məlumat

b) idarəetmə qərarlarının qəbulu üçün vacib olan biznesin ancaq daxili mühiti haqqında məlumat

c) idarəetmə qərarlarının qəbulu üçün vacib olan biznesin ancaq xarici mühiti haqqında məlumat

d) idarəetmə qərarlarının qəbulu üçün vacib olan biznesin daxili və sosial mühiti haqqında məlumat

e) idarəetmə qərarlarının qəbulu üçün vacib olan biznesin xarici və sosial mühiti haqqında məlumat


205.Revelant informasiya nədir?(2)

a) konkret məsələyə, şəxsi məqsədə, müəyyən vaxt müddətinə yığılan məlumatlardır

b) ancaq konkret məsələyə və müəyyən vaxt müddətinə yığılan məlumatlar

c) ancaq şəxsi məqsədə və müəyyən vaxt müddətinə yığılan məlumatlardır

d) şəxsi mənfeyə uyğun optimal vaxt müddətinə yığılan məlumatlardır

e) şəxsi məqsədə və ancaq cari vaxt müddətinə yığılan məlumatlardır


206. Cari informasiya dedikdə nə başa düşülür?(2)

a) biznesdə eyni vaxtda baş verən hadisələr haqqında informasiya

b) biznesdə baş verən hadisələr haqqında operativ informasiya

c) biznesdə eyni vaxtda baş verən ancaq pozitiv informasiya

d) biznesdə eyni vaxtda baş verən ancaq neqativ informasiya

e) biznesdə eyni vaxtda baş verən ancaq sosial informasiya


207. Daxili informasiya hansı məlumatları əhatə edir?(3)

1. gəlir, mənfəət, zərərlər və istehsal xərcləri haqqında məlumatları

2. dövriyyələrin, sifarişlərin, müştərilərin statistikası və buraxılan məhsulun miqdarı və keyfiyyəti haqqında məlumatları

3. texnologiya, avadanlıq haqqında və firmanın fəaliyyətinin bütün tərəflərini xarakterizə edən digər məlumatları

4. gəlir, mənfəət və buraxılan məhsulun miqdarı və investisiya qoyuluşları haqqında məlumatları

5. dövriyyələrin, sifarişlərin və firmanın fəaliyyətinin bütün tərəflərini xarakterizə edən digər məlumatları

a) 1.2.3 b) 1.2.4 c) 1.2.5 d) 2.3.4 e) 2.3.5
208. Xarici informasiyaya nələr daxildir?(3)

1. ölkənin, regionun, sahənin iqtisadiyyatının vəziyyəti və istehlakçılar, tədarükçülər və rəqiblər haqqında məlumatlar

2. aidiyyatı sahədə “nou-hau”, patentlər, lisenziyalar haqqında məlumatlar

3. biznein mənafelərinə toxunan, xarici mühitdə dəyişikləri xarakterizə edən digər xəbərlər

4. ölkənin, regionun, sahənin iqtisadiyyatının vəziyyəti və aidiyyatı sahədə “nou-hau”, lisenziyalar haqqında məlumatlar

5. istehlakçılar, tədatükçülər, aidiyyatı sahə üzrə patentlər və eləcədə rəqiblər haqqında məlumatlar

a) 1.2.3 b) 1.2.4 c) 1.2.5 d) 2.3.4 e) 3.4.5
209.Sənaye cəsusluğu hansı iki hissədən ibarətdir?(1)

a) rəqabətli kəşfiyyat və gizli əməliyyatlar

b) rəqabətli kəşfiyyat və aşkar əməliyyatlar

c) ədalətli kəşfiyyat və gizli əməliyyatlar

d) haqsız kəşfiyyat və aşkar əməliyyatlar

e) haqlı kəşfiyyat və gizli əməliyyatlar


210. Kommersiya sirri haqqında qanun nə vaxt qəbul edilmişdir?(1)

a) dekabr 2001-ci ildə

b) may 2000-ci ildə

c) aprel 2001-ci ildə

d) iyul 2002-ci ildə

e) iyun 2002-ci ildə


211. Mühafizəsinə ehtiyac duyulan informasiyalar hansılardır?(1)

a) sənaye və kommersiya informasiyası

b) sənaye və maliyyə informasiyası

c) sənaye və topdansatış ticatər informasiyası

d) kommersiya və texnologiya informasiyası

e) kommersiya və marketinq informasiyası


212. Kommersiya sirri hansı məlumatları əhatə edir?(3)

1. hüquqi və fiziki şəxslərin istehsal, texnoloji məlumatları

2. idarəetmə, maliyyə və başqa fəaliyyəti ilə bağlı məlumatlar

3. sahibkarın razılığı olmadan açıqlanması, onların qanuni maraqlarına ziyan vura bilən mərhələlər

4. hüquqi şəxslərin razılığı olmadan açıqlanmayan məlumatları

5. fiziki şəxslərin razılığı olmadan açıqlanmayan məlumatları

a) 1.2.3 b) 1.2.4 c) 1.2.5 d) 2.3.4 e) 2.3.5

213.Biznes fəaliyyəti çox mürəkkəb və riskli olduğundan bu fəaliyyətin məqsədlərinə nail olmaq üçün nəyin hazırlanması səruridir ?(1)

a) biznes –planın

b) cari –planın

c) əməli planın

d) uzunmüddətli planın

e) istehsal planın

214. Müəssisənin istehsal təsərrüfat fəaliyyətinin geniş proqramı hansı sənədlə əks olunur?(1)

a) biznes planın

b) cari –planın

c) əməli planın

d) uzunmüddətli planın

e) istehsal planln
215.Hansı sənəd yeni ideyaların həyata keçirilməsinin, mövcud istehsalların genişləndirilməsinin əsaslandırılmasını əhatə edir?(1)

a)biznes-planın

b) cari planın

c)əməli planın

d) uzunmüddətli planın

e) istehsal planın


216. Nə dedikdə müəssisə və ya firmanın gələcək kompleks inkişafı planı nəzərdə tutulur?(1)

a) biznes plan

b) maliyyə planı

c) inkişaf konsepsiyası

d) marketinq planı

e) təşkilati planı
217. Hansı sənəd məhsul istehsal edən və xidmət göstərən yeni müəssisələrin, yaxud da fəaliyyətdə olanların modernləşdirilməsinə yönəldilmiş əsaslı tikintinin həyata keçirilməsini, texnologiyanın mənimsənilməsini, avadanlığın alınması, kadrların hazırlanması və ixtisaslarının artırılması tələblərini özündə birləşdirən kompleks plandır?(2)

a) biznes plan

b) maliyyə plan

c) inkişaf konsepsiyası

d) marketinq planı

e) təşkilati planı


218. Hansı sənəd müəssisənin keçmiş indiki və gələcək fəaliyyətinin qısa yazılmış şəhridir?(1)

a) biznes-plan

b) maliyyə-plan

c) inkişaf konsepsiyası

d) marketinq planı

e) təşkilati planı


219 . Nə müəssisənin fəaliyyətinin atrategiyasını müəyyən edən sənəddir?(1)

a) biznes –plan

b) maliyyə plan

c) inkişaf konsepsiyası

d) marketinq planı

e) təşkilati plan


220. Müəssisənin biznes-planının, onun konkret rəaliyyıtinin geniş təhlili əsasında işlənib hazırlanması üçün o aşağıdakını əhatə etməlidir.(1)

a) cavablar düzdür

b) məlum əmtəə istehsalının konkret layihəsinin işlənib hazırlanması

c) yeni növ məhsul istehsalının mənimsənilməsi

d) xidmətlıein göstərilməsi

e) konkret maliyyə mexanizminin göstərilməsi


221. Biznes- planın məqsədlərinə aid deyil?(1)

a) alıcıları maarifləndirmək

b) istehsal həcmini artırmaq

c) məhsulun keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq

d) xalis mənfəəti artırmaq

e) servis xidmətləri göstərmək


222. Biznes-planın firmaxarici funksiyalarına aiddir?(1)

a) layihələrin həyata keçiriməsinə invetiiyaların cəlb edilməi

b) Firmanın inkişaf strategiyasının işlənib hazırlanması

c) elmi-texniki potensiyalın qiymətləndirilməsi

d) İstehsal-kommersiya potensialının qiymətləndirilməsi

e) Firmanın maliyyə vəziyyətinə nəzarət


223. Biznes-planın firmadaxili funksiyalarına aiddir?(1)

a) firmanın maliyyə vəziyyətinə nəzarət

b) bankdan kredit almaq

c) layihələrin həyata keçirilməsinə investisiyaların cəlb edilməsi

d) fond bazarlarında firmanın səhmlərinin reallaşdırılması

e) layihələrin işlənilməsinin zəruriliyinin əsaslandırılması


224. Hər bir kreditor, potensial investor müəyyən bir layihənin həyata keçirilməsi haqqında qərar qəbul etməzdən əvvəl aşağıdakını etməlidir?(1)

a) cavablar düzdür

b) biznes planla tanış olur

c) təklif edilən layihənin nə qədər riskli olmasını müəyyənləşdirir

d) təklif edilən layihənin nə qədər perspektivli olmasını müəyyənləşdirir

e) layihənin nə qədər real olmasını müəyyənləşdirir


225. Biznes-planın işlənib hazırlanması neçə mərhələdə həyata keçirilir?(1)

a) 4


b) 3

c) 5


d) 2

e) bir neçə


226. Müəssisənin inkişaf konsepsiyasının işlənilməsi biznes-planın neçənci mərhələsidir?(1)

a) 1


b) 3

c) 2


d) 4

e) 5
227. İnvestisiya proqramının işlənib hazırlanması biznes-planın neçənci mərhələsidir?(1)

a) 2

b) 3


c) 4

d) 5


e) 1
228. Orta müddətli biznes-planın işlənib hazırlanması biznes-planın neçənci mərhələsidir?(1)

a) 3


b) 2

c) 1


d) 4

e) 5
229. Biznes-planın həyata keçirilməsi tədbirlərinin işlənilməsi biznes-planın işlənilməsinin neçənci mərhələsidir?(1)

a) 4

b) 3


c) 2

d) 1


e) 5
230. Biznes planın neçə bölmədən ibarət olması tövsiyyə dilir ?(1)

a) 9


b)8

c) 10


d) 7

e)11
231. Xülasə adətən neçə səhifədən ibarət olmalıdır ?(1)

a) 1-2

b) 2-3


c) 3-4

d) 4-5


e) 5-6
232. Biznes –layihəsi həyata keçirikəcək sahibkarlıq subyekti haqqlnda məlumatlra aiddir?(1)

a)İnvestisiyanın cəlb edilməsində əsas məqsəd

b) Risklər

c) gözlənilən nəticələr

d) marketinq

e) maliyyələşdirmə mənbəələri


233. Biznes-planın istehsal planına aiddir?(1)

a) bisnes həyata keçirikəcəyi yer və onun üstün cəhətləri

b) görüləcək əks işlər

c) istehsalın təşkilati atrukturu

d) xammal və materiallar mənbəyi

e) malgöndərənlər


234. Nə müəssisənin istehsal təsərrüfat fəaliyyəti prosesində və onun maliyyə ehtiyatlarının formalaşması və paylanması ilə əlaqədar ortaya çıxan pul münasibətləridir ?(1)

a) müəssisənin maliyyəsi

b) maliyyə

c) müəssisənin mühasibstı

d) mühasibat

e) mühasibat uçotu


235. Nə müəssisənin şəxsi vəsaitinin birinci mənbəyidir ?(1)

a) nizamnamə kapitalı

b) əsas kapital

c) əlavə kapital

d) mənfəət

e) ehtiyat kapitalı


236. Azərbaycan Respublikasında regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı (2004-2008-ci illər) təsdiq edilməsi neçənci ildə qəbul olundu? (1)

a) 11 fevral 2004-cü il

b) 11 yanvar 2004-cü il

c) 12 mart 2006-cı il

d) 15 may 2004-cü il

e) 13 may 2004-cü il

237. Ehtiyat fondunun yaradılması üçün müəyyən həddə çatana qədər hər il müəssisənin xalis gəlirindən neçə faiz turulur ?(1)

a) 5


b) 4

b) 6


d) 3

e) 7
238. Ehtiyat kapitalından ziyanın ödənilməsi üçün istifadə edilə bilərmi ?(1)

a) nə

b) yox


c) rəhbərliyin icazəsi ilə hə

d) vergi orqanının icazəsi ilə hə

e) icra hakimiyyətinin icazəsi ilə hə
239. Ehtiyat kapitalından müəssisənin gəliri olmadıqda dividentlərin ödənilməsdi üçün istifadə edilə bilərmi ?(1)

a) nə


b) yox

c) rəhbərliyin icazəsi ilə hə

d) vergi orqanının icazəsi ilə hə

e) icra hakimiyyətinin icazəsi ilə hə


240.Müəssisədə belə fond olmur?(1)

a) təbiət

b) ehtiyyat

c) yığım


d) təlabat

e) valyuta


241. Bu fond müəssisənin xalis gəlirindən yaradılan, müəssisə işçilərinin maddi tələbatlarını ödəməyə yönəldilmiş, qeyri –istehsal sahələrini maliyyələşdirən, kompensasiya səciyyəli ödənişlərə istifadə edilir?(1)

a) tələbat

b) ehtiyat

c) uyğun


d) valyuta

e) cavablar düzdür


242 Müəssisənin maliyyə fəaliyyətinin idarə edilməsi üçün informasiyaya aiddir?(1)

 1. Cavablar düzdür

 2. Mühasibat hesabatları

 3. Maliyyə təşkilatlarının məlunatları

 4. Bank informasiyası

 5. Bazar konyuktoru haqqında məlumatlar

243. Maliyyələşdirmə mənbəyi adətən neçə hissəyə bölünür?(1)

a) 2

b) 3


c) 2-3

d) 3-4


e) 5
244. Maliyyə menecmentinin metodları neçə qrup işləri qiymətləndirməyə imkan verir?(1)

a) 3


b) 2

c) 4


d) 5

e) 6
245. Hal-hazırda ABŞ-da ÜMM-un neçə faizi françayzinq şəbəkələri ilə yaradılır?(1)

a) 13

b) 15


c) 20

d) 23


e) 25
246. ABŞ ticarət nazirliyinin məlumatlarına əsasən françayzinq sistemi ilə işləyən şirkətlərin əmtəə və xidmət satışı son 12 il ərzində neçə faiz artır?(1)

a) 10


b) 12

c) 14


d) 8

e) 15
247. Françayzinqə neçə əsas əlamət və xüsusiyyət xarakterikdir?(1)

a) 7

b) 6


c) 5

d) 8


e) 9
248. Françayzer françayziyə son neçə ilin məlumatlarını təqdim etməlidir?(1)

a) 3


b) 1

c) 2


d) 1-2

e) 3-4
249. Hansı françayzinq baş şirkətin ticarət markasını daşıyan malların satılması hüququnun alınmasına əsaslanır?(1)

a) əmtəə

b) istehsal

c) istehsalat

d) işgüzar

e) xidmət
250. Hansı françayzinq françayziyə ana şirkətdən alınan istehsal və xammal materiallarının satışından istifadə etmək hüququ verir?(1)

a) istehsal

b) əmtəə

c) istehsalat

d) işgüzar

e) xidmət


251. Hansı françayzinq ana şirkətin fəaliyyət profilinin və adının kiçik şirkətlərin təşkilinə satılması hüququ nəzərdə tutur?(2)

a) istehsal

b) işgüzar

c) əmtəə


d) xidmət

e) istehsalat


252. İstiqamətinə görə neçə cür françayzinq fərqləndirilir?(1)

a) 4


b) 3

c) 5


d) 6

e) çox
253. Xarici iqtisadi əməliyyatlatın maliyyələşdirilməsi alətlərindən biri də icarənin xüsusi növü olan nədir?(3)

a) ixrac

b) idxal


c) lizinq

d) eksport

e) import
254. Əməkdaşlığın hansı formasında xarici valyutada iri vəsaitlərin əvvəlcədən ayrılması tələb olunmur?(1)

a) lizinq

b) idxal

c) ixrac


d) eksport

e) import


255. Lizinqin ilk mərhələsindəki bütün xərcləri kim öyrənir?(5)

a) cavablar səhvdir

b) lizinq götürən şirkət

c) aralıq şirkət

d) bank

e) lizinq şirkəti


256. Bəzi tarixçilər və iqtisadçılar sübut etməyə çalışırlar ki, hələ eramızdan çox-çox əvvəl hansı dövlətdə lizinq sövdələşmələri bağlanırdı?(2)

a) Şumer


b) Roma

c) Misir


d) Mesopotamiya

e) Çin
257. Nə vaxt və hansı şirkət öz məhsullarını lizinqə vermişdir?(2)

a) 1877-ci il, “Bell”

b) 1880-ci il, “Zinger”

c) 1890-cı il, “Bell”

d) 1877-ci il, “Ford”

e) cavablar səhvdir
258. İlk lizinq şirkəti nə vaxt və harada yaradılmışdır?(2)

a) 1952-ci ildə, ABŞ, San-Fransiskoda

b) 1953-cü ildə, ABŞ, San-Fransiskoda

c) 1954-cü ildə, ABŞ, San-Fransiskoda

d) 1952-ci ildə, Fransada, Parisdə

e) 1952-ci ildə, İngiltərə, Londonda


259. Lizinq üçün səciyyəvi olan xüsusiyyətə aiddir?(2)

a) cavablar düzgündür

b) əmlak və onun satıcısının seçilməsi kimi müstəsna hüquq istifadəçiyə məxsusdur

c) satıcı əmlakın xüsusi olaraq lizinqə verilmək üçün alındığını bilir

d) lizinq müqaviləsinin bütün müddəti ərzində əmlak lizinq verənin mülkiyyəti olaraq qalır

e) əmlak mülkiyyətçisi onu müvəqqəti istifadəyə verdiyi üçün mükafat alır


260. Lizinq subyekti kimi Azərbaycan Respublikası qanunları əsasında fəaliyyət göstərən xarici investisiyalı müəssisələr çıxış edə bilərmi?(1)

a) hə


b) yox

c) bəzi hallarda

d) qanunla icazə verilir

e) lisenziya əsasında


261. Ümumiyyətlə götürdükdə, lizinq neçə əsas formada mövcuddur?(1)

a) 2


b) 3

c) 4


d) 5

e) çox
262. Lizinq neçə faizli kreditləşdirməni nəzərdə tutur və ödənişin dərhal edilməsini tələb edirmi?(2)

a) 100%; yox

b) 90%; hə

c) 80%; yox

d) 70%; hə

e) 50%; hə
263. Təşkilatın müxtəlif istehsalat-təsərrüfat funksiyalarını yerinə yetirən işçilərin bütün ştat heyyəti necə adlanır?(1)

a) kadrlar

b) qrup

c) ştat


d) briqada

e) heyyət


264. İdarəetmənin obyektləri, subyektlərinin quruluşu, üsulları necə adlanır?(1)

a) idarəetmənin ünsürləri

b) idarəetmə informasiyaları

c) idarəetmə kadrları

d) idarəetmə orqanları

e) cavablar səhvdir


265. Kim idarəetmə qərarlarının hazırlanması və həyata keçirilməsilə bilavasitə məşğul olan menecer və yaxud idarəetmə işçisidir?(1)

a) idarəetmənin subyekti

b) idarəetmə obyekti

c) firmanın rəhbəri

d) firmanın direktoru

e) baş texnoloq


266. İdarəetmə obyektinə, bəzi hallarda kadrlara təsir üsulları necə adlanır?(1)

a) idarəetmənin metodları

b) idarəetmə obyekti

c) firmanın rəhbəri

d) firmanın direktoru

e) baş texnoloq


267. Kadrların idarə edilməsi mexanizmi çərçivəsində həyata keçirilən proseslərin cəmi necə adlanır?(1)

a) kadrların idarə olunması sistemi

b) kadrların idarə olunması mexanizmi

c) kadrların idarə olunması sxemi

d) kadrların idarə olunması üsulu

e) kadrların idarə olunması kompleksi


268. Kadrların idarə olunması sistemində neçə alt sistemi fərqləndirirlər?(1)

a) 2


b) 3

c) 1


d) 4

e) çox
269. Kadrların hazırlanmasında strateji M sistemə aiddir.(1)

a) istehsalın proqnozlarının hazırlanması

b) işçi heyyətinin seçilməsi

c) işçi heyyətinin hazırlanması

d) işçi heyyətinin ixtisasının artırılması

e) işçilərin yerləşdirilməsi
270. Kadrların idarə olunması funksiyaları neçə qrup metodlar vasitəsi ilə həyata keçirilir?(1)

a) 4


b) 3

c) 5


d) 2

e) 6
271. Hansı metodlar işçi heyyətinin vəzifələri və onun idarəetmə ünsürləri arasında müəyyən əlaqə və münasibətlərin bərqərar olunması və tənzimlənməsidir?(1)

a) təşkilati

b) inzibati

c) iqtisadi

d) sosial

e) psixoloji
272. Hansı metodlar əmr, sərəncam və konkret tapşırıqlar əsasında işçi heyyətinin fəaliyyətinin idarə olunması və tənzimlənməsidir?(1)

a) inzibati

b) təşkilati

c) iqtisadi

d) sosial

e) psixoloji


273.Hansı metodlar idarəetmə obyektinə, işçi heyyətinə dolayı yolla təsir edit, məğzi isə icraçıların qarşısına məqsədlər, məhdudiyyətlər və ümumi davranış xəttinin qoyulmasıdır?(1)

a) iqtisadi

b) inzibati

c) təşkilati

d) sosial

e) psixoloji


274. Əməkdaşların seçilməsinin neçə əsas meyyarı mövcuddur?(1)

a) 7


b) 6

c) 5


d) 4

e) 3
275. İşçilərin qiymətləndirilməinin neçə əsas qrupu mövcuddur?(1)

a) 3

b) 4


c) 5

d) 2


e) çox
276. Hansı sistemin müəllifinin fikrincə maaşın artırılması vasitəsilə məsrəflərin azaldılmasının həvəsləndirilməsi idarəetmənin təməl daşıdır?(1)

a) teylor

b) hersverq

c) samuelson

d) ford

e) cavablar səhvdir


277. A.Masloun insan ehtiyaclarını neçə səviyyəyə ayırır?(1)

a) 5


b) 4

c) 6


d) 3

e) 7
278. Ümumiyyətlə movitasiyanın neçə kateqoriyası var?(1)

a) 5

b) 4


c) 6

d) 3


e) 7
279. Hansı məhfum bir insanın başqasına və ya hamıya qarşı hərəkətin cəmini nəzərdə tutur ?(1)

a) soiallıq

b) ictimailik

c) demokratiya

d) kollegiallıq

e) özbaşınalıq


280. İnsanlardan, onların imkanlarından, arzularından, istedadından asılı olan hər şey hansı amildə əks olunur ?(1)

a) insan


b) kapital

c) kredit

d) pul

e) mənfəət


281. Real fəaliyyət göstərən bir təşkilat aoaisl-psixoloji nəzərdən neçə qrup xassələrə malikdir ?(1)

a) 4


b) 3

c) 5


d) 2

e) 6
282. Mövcud rejim təşkilatın fəaliyyətini təmin etmək, içəridən dağılmaqdan qorumaq üçün onun hansı təbiətinə uyğun olmasıdır ?(2)

a) sosial-psixoloji

b) sosial

c) psixoloji

d) iqtisadi

e) inzibati
283. Sosial –psixoloji məqamlar nəzərə alınmadığı biznes uğurlu(2)

a) ola bilməz

b) ola bilər

c) firmalarda ola bilər

d) Azərbaycanda ola bilər

e) cavablar səhvdir


284. İnsan amilinin yetərincə nəzərə alınması istehsalda buna gətirib çıxarır(2)

a) cavablar düzdür

b) münaqişələrin artmasına

c) kadr axımına

d) iş dayanmalarına

e) zərərlərə


285. İnsan resurslarının idarə edilməsi neçə qrup kompleks məsələlərin həllini nəzərdə tutur ?(1)

a) 6


b) 5

c) 7


d) 4

e) 3
286. Ümumiyyətlə, sosioloji tədqiqatlar bu məsələlərin həllində mühüm rol oynayır?(2)

a) cavablar doğrudur

b) biznesin planlaşdırılmasında

c) biznesin idarə olunmasında

d) kadrların seçilməsində

e) kadrların yerləşdirilməsində
287. Nə insanlsrın bütövlükdə cəmiyyətin həyatı, fəaliyyəti,davranışının müxtəlif məqamlarını səciyyələndirən çoxşahəli məfhumdur ?(1)

a) etika


b) etika və estetika

c) estetika

d) pul

e) cavablar düzdür288. Nə sahibkarlıq fəaliyyətinin ölkədə bərqərar olunmuşhüquqi normalar, qanun və normativ aktlar, sivil biznedə qəbul olunmuş işgüzar, etik və mənəvi -əxlaqi qaydalar, ümumi davranış qaydalarına uyğun olaraq sahibkarlıq fəaliyyətinin formalaşmış prinsip və üsul yollarının cəmidir?(2)

a) biznes etikası

b) ümumi etika

c) şəxsi etika

d) biznes etikası

e) estetika

289. “Sivil sahibkarın malik olmalı olduğu güclü xasiyyət və dürüstlük heçnə ilə əvəz oluna bilməz” fikrl kimə məxsusdur ?(1)

a) K.Rendoll

b) P.Samnelson

c) C.Anseff

d) K.Marks

e) cavablar səhvdir


290. Nə cəmiyyətdə və hər hansı insan tərəfindən qəbul olunmuş davranış qaydaları, münasibət formasıdır ?(1)

a) etiket

b) etika

c) estetika

d) imic

e) cavablar səhvdir


291. Hansı sənəd qaydalar, ənənələr, şərtiliklər toplusudur ?(1)

a) protokol

b) saziş

c) kontrakt

d) akt

e) qayimə


292. Salamlaşma, təqdimat, tanışlıq, iştirakçılarla ünsiyyət nəyə aiddir ?(2)

a) işgüzar etiket

b) etiket

c) etika


d) estetika

e) cavablar səhvdir

293. Bir qayda olaraq hansı sənəddə şirkətin əsas məqsəd və dəyərləri əks olunur ?(2)

a) kodeks

b) müqavilə

c) biznes-plan

d) akt

e) protokol


294. Nə təşkilatın həyat fəaliyyətinin ümumi prinsiplərini müəyyənləşdirir xə işçiləri birləşdirir?(2)

a) kodeks

b) müqavilə

c) biznes-plan

d) akt

e) protokol


295. Kodeksdə şirkətin neçə tərəflə münaibətləri əks etdirilir?(1)

a) 6


b) 5

c) 4


d) 3

e) 7
296. İki və daha çox ölkələr tərəfindən həyata keçirilən istənilən təsərrüfat fəaliyyəti necə adlanır?(1)

a) beynəlxalq biznes

b) biznes

c) regional biznes

d) beynəlxalq sahibkarlıq

e) cavablar səhvdir
297. Beynəlxalq biznes fəaliyyəti neçə qrup məsələnin ardıcıl həllini tələb edir?(1)

a) 7


b) 6

c) 5


d) 4

e) çox
298. Beynəlxalq biznes təcrübəsində kommersiya əməliyyatları neçə metodla həyata keçirilir?(1)

a) 2

b) 3


c) 4

d) çox


e) olduqca çox
299. Amerika firmaları sənaye təyinatlı məhsulların ixracatının hansı hissəsindən çoxunu birbaşa satış formasında həyata keçirir?(1)

a) 2/3


b) 1/2

c) 1/3


d) 1/4

e) 3/4
300. İngilis firmaları sənaye təyinatlı məhsulların neçə faizini birbaşa satış formasında həyata keçirir?(1)

a) 70

b) 65


c) 60

d) 75


e) 80
301. Birbaşa əlaqələrin neçə səciyyəvi xüsusiyyəti vardır?(1)

a) 3


b) 2

c) 4


d) çox

e) olduqca çox


302. Dünyada ticarət vasitəçilərinin köməyi ilə beynəlxalq mal dövriyyəsinin neçə faizi həyata keçirilir?(2)

a) 50 % çox

b) 50% az

c) 55% çox

d) 60% çox

e) 40 % çox


303. Beynəlxalq biznes fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə firmanı sövq edən əsas səbəbləri neçə qrupa ayırırlar?(1)

a) 3


b) 4

c) 5


d) 2

e) çox
304. Konkret xarici istehlakçının spesifik tələbinə uyğun olaraq əvvəlcədən müəyyən edilmiş məhsul növünün göndərilməsi birbaşa əlaqənin səciyyəvi xüsusiyyətlərinə aiddirmi?(1)

a) hə

b) yox


c) ola bilər

d) heç vaxt

e) cavablar səhvdir
305. İri şirkətlər ümumi gəlirlərinin hansı hissəsini xarici bazarlarda məhsul satışından əldə edirlər?(2)

a) 50 % çox

b) 50% az

c) 40% az

d) 40% çox

e) 60 %


306. 1995-2013-cü illər ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatına nə qədər xarici investisiya qoyulmuşdur(mlrd. $)?(2)

a) 50-dən çox

b) 55-dən çox

c) 60-dan çox

d) 45-dən çox

e) 60
307. 1995-2013-cü illər ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyulmuş ümumi investisiyaların neçə faizi xarici investisiyalardır?(2)

a) 73

b) 70


c) 83

d) 63


e) 53
308. 2013-cü ildə Azərbaycanda qeyri neft ektoruna yönəldilmiş investisiyalar ümumi investisiyaların neçə faizini təşkil etmişdir?(2)

a) 50-dən çox

b) 55-dən çox

c) 60-dan çox

d) 45-dən çox

e) 60
309. Beynəlxalq biznesin təşkili formasının seçilməsinə təsir edə bilən neçə əsas amil var?(1)

a) 7

b) 5


c) 4

d) 3


e) 2
310. ABŞ, İngiltərə və Yaponiyada neft üzrə xammal idxalının hansı hissəsi xarici nəzarətdə olan firmaların payına düşür?(1)

a) 1/10

b) 1/5

c) 1/3


d) 2/5

e) 3/5
311 Regional iqtisadi inteqrasiyanın neçə əsas forması mövcuddur?(1)

a) 4

b) 3


c) 2

d) 5


e) 6
312. Hansı inteqrasiya formasında onun üzvləri arasında gömrük rüsumları götürülür?(2)

a) azad ticarət zonası

b) gömrük ittifaqı

c) ümumi bazar

d) tam iqtisadi inteqrasiya

e) cavablar səhvdir


313.İnkişafın Azərbaycan modelinin strategiyasının həyata keçirilməsi nəticəsində bu məqsədə nail olmuşdur?(3)

 1. Cavablar düzgündür

 2. Ölkədə siyasi sabitliyə nail olunmuşdu

 3. Ölkədə makroiqtisadi nailiyyətlər əldə edilmiş

 4. İqtisadiyyatın bütün sahələrində köklü islahatlar aparılmış

 5. Dinamik sosial-iqtisadi inkişafın möhkəm təməli yaradılmışdı

314.Son 10 ildə bu sahələrdə uğurlar qazanılmışdı?(3) 1. Cavablar düzgündür

 2. Azərbaycanın maliyyə imkanları artmışdır

 3. Azərbaycan transmilli layihələrin təşəbbüskarı və iştirakçısı kimi çıxış etmişdir

 4. Müasir tələblərə cavab verən infrastruktur yaradılmışdı

 5. Ən yeni texnologiyalara əsaslanan müəssisələr fəaliyyətə başlamışdı

315.Son 10 ildə Azərbaycan bu üstünlükləri əldə etmişdir?(2) 1. Cavablar düzgündür

 2. Sahibkarlıq dəstəklənmişdir

 3. Biznes mühiti yaxşılaşdırılmışdır

 4. Azərbaycanın dünyada nüfuzu daha da artmışdır

 5. İqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyəti yüksəlmişdir

316.Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı neçə bölmədən ibarətdir?(2) 1. 12

 2. 14

 3. 10

 4. 9

 5. 8

317.Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramı (2004-2008-ci illəri) nə vaxt təsdiq edilmişdir?(1) 1. 11.02.2004

 2. 15.03.2004

 3. 02.01.2004

 4. 22.03.2004

 5. 27.02.2004

318.Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramının (2004-2008-ci illər) məqsədlərinə aiddir?(3) 1. Cavablar düzgündür

 2. Qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafı

 3. Ölkə regionlarının tarazlı inkişafının təmin edilməsi

 4. Regionlarda kommunal xidmətlərinin yaxşılaşdırılması

 5. Regionlarda sosial-infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması

319.Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramlarının (2004-2008-ci) məqsədlərinə aid deyil?(2) 1. İxrac potensialının artırılması

 2. Yeni iş yerlərinin yaradılması

 3. Əhalinin məşğulluq səviyyəsinin artırılması

 4. Əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi

 5. Qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafı

320.“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramı” nə vaxt təsdiq edilmişdir?(2) 1. 14.04.2009

 2. 11.02.2009

 3. 27.02.2009

 4. 02.01.2009

 5. 11.01.2009

321.“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” neçə saylı Prezident fərmanı ilə təsdiq edilmişdir?(1) 1. 80

 2. 81

 3. 79

 4. 82

 5. 78

322.Regional inkişaf üzrə hər iki dövlət proqramlarının icrası dövründə sosial-iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsinə dair əlavə neçə sərəncam imzalanmışdır?(2) 1. 240

 2. 250

 3. 230

 4. 220

 5. 210

323.Son 10 ildə strateji valyuta ehtiyatları neçə dəfə artmışdır?(1) 1. 31

 2. 30

 3. 32

 4. 29

 5. 28

324.Son 10 ildə xarici ticarət dövriyyəsi neçə dəfə artmışdır?(2) 1. 6,6

 2. 6,5

 3. 6,4

 4. 6,7

 5. 6,8

325.Son 10 ildə Azərbaycanın ixracı neçə dəfə artmışdır?(2) 1. 9,3

 2. 6,6

 3. 31,0

 4. 9,4

 5. 9,5

326.Son 10 ildə Azərbaycanın idxalı neçə dəfə artmışdır?(1) 1. 4,1

 2. 4,2

 3. 4,3

 4. 4,0

 5. 4,4

327.Son 10 ildə Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun ixracı neçə dəfə artmışdır?(2)

 1. 4,7

 2. 4,8

 3. 4,6

 4. 4,4

 5. 4,0

328.Azərbaycan iqtisadiyyatı “Qlobal Rəqabət Qabiliyyəti İndeksi 2013-2014-cü”hesabatına əsasən, rəqabət qabiliyyəti səviyyəsinə görə neçənci yeri tutmuşdur?(2)

 1. 39

 2. 41

 3. 43

 4. 37

 5. 38

329.Azərbaycan iqtisadiyyatı “Qlobal Rəqabət Qabiliyyəti İndeksi 2013-2014” hesabatına əsasən MDB-də neçənci yeri tutmuşdur?(2)

 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 4

 5. 5

330.Azərbaycan “ Qlobal Rəqabət Qabiliyyəti İndeksi 2013-2014” hesabatına əsasən dünyanın hansı ölkələri sırasına daxil edilmişdir?(1) 1. Yuxarı orta gəlirli

 2. Orta gəlirli

 3. Inkişaf edən

 4. Inkişaf etmiş

 5. Perspektivli

331.Son 10 ildə Azərbaycanın dövlət büdcəsinin gəlirləri neçə dəfə artmışdır?(1) 1. 16

 2. 17

 3. 15

 4. 14

 5. 18

332B.Son 10 ildə Azərbaycanda pensiyalar neçə dəfə artmışdır?(1) 1. 9,6

 2. 9,5

 3. 9,7

 4. 9,4

 5. 9,8

333.Son 10 ildə Azərbaycanda əhalinin əmanətləri neçə dəfə artmışdır?(1) 1. 27

 2. 26

 3. 25

 4. 28

 5. 24

334.Son 10 ildə Azərbaycanda yoxsulluğun səviyyəsi neçə faiz aşağı düşmüşdür?(2) 1. 39,4

 2. 39,0

 3. 38,0

 4. 20,4

 5. 22,4

335.2013-cü illərdə daxili investisiyaların xüsusi çəkisi neçə faiz artmışdır?(2) 1. 62,5

 2. 60,0

 3. 58,5

 4. 57,5

 5. 63,5

336.2004-2013-cü illərdə daxili investisiyalar neçə dəfə artmışdır?(1) 1. 14,6

 2. 15,6

 3. 16,6

 4. 12,6

 5. 13,6

337.2004-2013-cü illərdə qeyri-neft sektoruna investisiyalar neçə dəfə artmışdır?(1) 1. 12,9

 2. 14,6

 3. 15,6

 4. 16,6

 5. 16,5

338.2004-2013-сi- illərdə regionlara bütün mənbələr hesabına neçə milyard manat vəsait yönəldilmişdir?(1) 1. 50,7

 2. 49,7

 3. 51,7

 4. 48,7

 5. 52,7

339.Son 10 ildə yeni açılmış iş yerlərinin neçə faizi regionların payına düşür?(2) 1. 80

 2. 70

 3. 75

 4. 85

 5. 72

340.2013-cü ildə sənaye məhsulunun ümumi həcmində qeyri-neft müəssisələrinin məhsulunun payı neçə faiz olmuşdur?(1) 1. 81,4

 2. 80,4

 3. 82,4

 4. 80,1

 5. 80,2

341.Azərbaycanda belə sənaye parkı yaradılmayıb?(1) 1. Naxçıvan sənaye parkı

 2. Sumqayıt texnologiyalar parkı

 3. Sumqayıt kimya sənaye parkı

 4. Balaxanı sənaye parkı

 5. Yüksək texnologiyalar parkı

342.Hazırda kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının istifadə etdikləri yanacağın, motor yağının və mineral gübrələrin dəyərinin orta hesabla neçə faizini dövlət ödəyir?(1) 1. 50

 2. 40

 3. 55

 4. 60

 5. 65

343.Son 10 ildə taxıl istehsalı neçə faiz artmışdır?(1) 1. 43,9

 2. 44,9

 3. 45,9

 4. 42,9

 5. 41,9

344.Son 10 ildə kartof istehsalı neçə faiz artmışdır? (2)

 1. 29,1

 2. 30,1

 3. 31,1

 4. 28,1

 5. 27,1

345.Son 10 ildə tərəvəz istehsalı neçə faiz artmışdır?(2) 1. 17,8

 2. 18,8

 3. 19,8

 4. 20,8

 5. 21,8

346.Son 10 ildə bostan məhsullarının istehsalı neçə faiz artmışdır?(1) 1. 20,5

 2. 17,8

 3. 29,1

 4. 43,9

 5. 45,0

347.Son 10 ildə meyvə və giləmeyvə istehsalı neçə faiz artmışdır?(1) 1. 49,1

 2. 20,5

 3. 17,8

 4. 29,1

 5. 43,9

348.Son 10 ildə üzüm istehsalı neçə dəfə artmışdır?(2) 1. 2,4

 2. 2,5

 3. 2,3

 4. 2,6

 5. 2,2

349.Ağcabədi və Beyləqan rayonlarında iri özəl taxılçılıq təsərrüfatlarında hər hektardan neçə sentner taxıl tədarük edilmişdir?(2) 1. 55

 2. 54

 3. 53

 4. 60

 5. 56

350.Son 10 ildə Azərbaycan Respublikasının sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vasitələri hesabına ölkə üzrə ümumilikdə nə qədər sahibkarlıq subyektinə (min) güzəştli kreditlər verilmişdi?(2) 1. 19,1

 2. 29,1

 3. 39,1

 4. 9,1

 5. 8,1

351.Son 10 ildə Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu nə qədər (mlrd, man) güzəştli kredit vermişdir?(2) 1. 1,2

 2. 1,1

 3. 1,3

 4. 1,0

 5. 1,4

352.Son 10 ildə Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun verdiyi vəsaitlər hesabına yeni iş yerləri yaradılmışdı (min)?(1) 1. 110

 2. 105

 3. 103

 4. 90

 5. 95

353.Neçənci il Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən “Turizm ili” elan edilmişdir?(1) 1. 2011

 2. 2012

 3. 2013

 4. 2014

 5. 2010

354.Son 10 ildə regionlarda neçə beş ulduzlu otel açılmışdı?(1) 1. 10

 2. 9

 3. 11

 4. 8

 5. 12

355.Son 10 ildə Azərbaycanda neçə beş ulduzlu otel açılmışdı?(1) 1. 35

 2. 34

 3. 36

 4. 33

 5. 37

356.Son 10 ildə nəqliyyat sahəsində ümumilikdə neçə dəfə artıma nail olunmuşdu?(2) 1. 2,5

 2. 2,0

 3. 1,5

 4. 3,0

 5. 3,5

357.Regional İnkişaf Dövlət Proqramının icrası çərçivəsində son 10 ildə neçə min kilometr yol tikilmiş və təmir olunmuşdu?(3) 1. 8,3

 2. 8,0

 3. 9,3

 4. 9,0

 5. 10,3

358.Son 10 ildə Regional İnkişaf Dövlət Proqramının icrası çərçivəsində regionlarda neçə yeni körpü və yol ötürücüsü tikilmiş və ya təmir edilmişdir?(2) 1. 307

 2. 207

 3. 257

 4. 267

 5. 277

359. Ölkənin sosial-iqtisadi həyatında mühüm rol oynayan informasiya və rabitə sahəsinin inkişafında neçə dəfə artıma nail olmuşdu?(1) 1. 8,2

 2. 7,2

 3. 6,2

 4. 9,2

 5. 5,2

360.Son 10 ildə regionlarda neçə ATS tikilmişdi? (1) 1. 1400

 2. 1500

 3. 1450

 4. 1550

 5. 1300

361.Son 10 ildə hər 100 nəfər əhaliyə düşən telefon aparatlarının sayı neçə dəfə artmışdı?(1) 1. 1,6

 2. 1,5

 3. 1,7

 4. 1,4

 5. 1,8

362.Son 10 ildə mobil telefonların abunəçilərinin sayı neçə dəfə artmışdı?(1) 1. 9,6

 2. 9,8

 3. 9,4

 4. 9,2

 5. 9,0

363.Son dövrdə hər 100 nəfərdən neçəsi internet abunəçisidir?(1) 1. 70

 2. 80

 3. 60

 4. 50

 5. 40

364.Neçənci il ölkəmizdə “İnformasiya-kommunikasiya ili” elan edilmişdir?(1) 1. 2013

 2. 2012

 3. 2011

 4. 2010

 5. 2009

365.Nə vaxt Azərbaycanın ilk telekommunikasiya peyki orbitə çıxarılmışdı?(2) 1. 08.02.2013

 2. 08.03.2013

 3. 08.04.2013

 4. 08.05.2013

 5. 08.06.2013

366.Son illərdə Azərbaycanda xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin nə qədər təşkil edir (min. hektar) ?(1)

 1. 893

 2. 883

 3. 873

 4. 903

 5. 913

367. ildə əhalinin ekoloji cəhətdən təmiz su ilə təminatının yaxşılaşdırılması üçün neçə yaşayış məntəqəsində modul tipli su təmizləyici qurğular quraşdırılmışdı?(1) 1. 222

 2. 232

 3. 242

 4. 212

 5. 202

368.Dövlət proqramları çərçivəsində aşağıdakı iş görülmüşdü?(2) 1. Cavablar düzgündür

 2. İnfrastrukturun bərpası və inkişafı

 3. Əhalinin kommunal xidmətlərlə təchizatı

 4. Səhiyyə müəssisələrinin tikintisi

 5. Təhsil müəssisələrinin tikintisi

369.Son illərdə yaşıllıqların salınması sahəsində Azərbaycanda nə qədər (milyon) ağac və kol əkilmişdi?(1) 1. 20

 2. 19

 3. 21

 4. 18

 5. 22

370.Son 10 ildə regionlarda neçə meqavattda yaxın güc işə salınmışdı?(1) 1. 2000

 2. 1900

 3. 1800

 4. 2100

 5. 2200

371.Son 10 ildə regionlarda neçə elektrik stansiyası tikilmişdi?(1) 1. 17

 2. 18

 3. 16

 4. 15

 5. 19

372.Son 10 ildə nə qədər (min.km) elektrik verilişi xətti tikilmişdi?(2) 1. 10000

 2. 9000

 3. 11000

 4. 8000

 5. 12000

373.Son 10 ildə təbii qazla təchizatın yaxşılaşdırılması sahəsində nə qədər (min.km) qaz xətti çəkilmiş və ya təmir edilmişdir?(1) 1. 40

 2. 39

 3. 38

 4. 41

 5. 42

374.2013-cü ilin axırına yaşayış evlərinin qazlaşdırılması neçə faizə çatdırılmışdır?(2) 1. 83,4

 2. 82,4

 3. 81,4

 4. 84,4

 5. 85,4

375.On il ərzində regionlarda nə qədər (min.km) su xətti çəkilmişdi?(2) 1. 3,4

 2. 3,5

 3. 3,6

 4. 3,2

 5. 3,1

376.On il ərzində regionlarda nə qədər (min.km) kanalizasiya xətti çəkilmişdi?(1) 1. 1,2

 2. 1,3

 3. 1,4

 4. 1,1

 5. 1,0

377.On il ərzində regionlarda nə qədər su anbarı tikilmişdi? (1) 1. 96

 2. 95

 3. 94

 4. 97

 5. 98

378.Son 10 ildə təhsil infrastrukturunun inkişafı sahəsində nə qədər məktəb tikilmiş və ya təmir edilmişdi?(2) 1. 2708

 2. 2608

 3. 2508

 4. 2808

 5. 2908

379.Son 10 ildə əhaliyə göstərilən tibbi xidmətin keyfiyyətinin daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində neçə səhiyyə müəssisəsi istifadəyə verilmişdi? (1) 1. 500

 2. 510

 3. 520

 4. 490

 5. 480

380.2013-cü ilin sonuna pensiyaların minimum məbləği neçə manata çatdırılmışdır?(1) 1. 100

 2. 110

 3. 120

 4. 90

 5. 80

381.Son 10 ildə qaçqın və məcburi köçkünlər üçün neçə müasir qəsəbə salınmışdı?(1) 1. 77

 2. 88

 3. 99

 4. 66

 5. 55

382.Son 10 ildə nə qədər (min nəfər) məcburi köçkün mənzillə təmin edilmişdir?(2) 1. 166

 2. 177

 3. 188

 4. 155

 5. 144

383.Son 10 ildə ölkənin müxtəlif bölgələrində nə qədər olimpiya idman kompleksi istifadəyə verilmişdi?(1) 1. 41

 2. 42

 3. 43

 4. 40

 5. 39

384.“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Dövlət Proqramı”nın əsas məqsədlərindəndir?(2) 1. Cavablar düzgündür

 2. Qeyri-neft sektorunun inkişafı

 3. İqtisadiyyatın diversifikasiyası

 4. Regionların sürətli inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi

 5. Kəndlərin inkişafı

385.“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın vəzifələrinə aiddir?(3) 1. Cavablar düzgündür

 2. Əhalinin kommunal xidmətlərlə təminatının daha da yaxşılaşdırılması

 3. İxracyönümlü məhsul istehsalı istiqamətində sahibkarlığın inkişafı

 4. Rəqabətə davamlı məhsul istehsalı istiqamətində sahibkarlığın inkişafı

 5. Əhalinin məşğulluq səviyyəsinin yaxşılaşdırılması

386.“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramı”nın prioritet istiqamətlərinə aiddir ?(2) 1. Cavablar düzgündür

 2. Makroiqtisadi sabitliyin təmin edilməsi

 3. İqtisadiyyatın prioritet sahələrinin inkişafı

 4. İqtisadiyyatın effektivliyinin artırılması

 5. İnvestisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılması

387.2014-2018-ci illərdə bütövlükdə iqtisadiyyatın , o cümlədən regionlarda ayrı-ayrı sahələrin inkişafının başlıca şərtlərinə aid deyil ?(3) 1. Vergi ödəyiciləri ilə vergi orqanları arasında partnyorluq

 2. Orta illik inflyasiya tempinin məqbul səviyyədə saxlanılması

 3. Milli valyuta məzənnəsinin -//-

 4. Vergi dərəcələrinin məqbul həddə müəyyənləşdirilməsi

 5. Gömrük rüsumlarının -//-

388.Qarşıdakı illərdə məşğulluq sahəsində tədbirlərə aid deyil?(2) 1. Vergi və gömrük dərəcələrinin optimallaşdırılması

 2. Regional iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi

 3. Ədalətli rəqabət mühitinin formalaşdırılması

 4. Əmək qanunvericiliyinə riayət olunmasına nəzarət

 5. Təklif olunan işçi qüvvəsi ilə mövcud iş yerlərinin sayı arasında tarazlığı təmin edən şəraitin yaradılması


: user data -> files
files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
files -> Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi
files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə