Biztonsági adatlap: Itterbium-oxidYüklə 90,42 Kb.

tarix06.03.2018
ölçüsü90,42 Kb.


Carl Roth GmbH + Co KG

Schoemperlenstr. 3-5

D-76185 Karlsruhe

Németország 

Telefonszám: +49 (0) 721 - 56 06 0

Telefax: +49 (0) 721 - 56 06 149

e-mail: sicherheit@carlroth.de

Weboldal: www.carlroth.de

A figyelmeztető mondatok és EU figyelmeztető mondatok teljes szövege tekintetében: lásd a 16. SZAKASZ-t.  1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1

Termékazonosító

Az anyag azonosításaItterbium-oxid

Termék szám

7353

Regisztációs szám (REACH)Ez a információ nem áll rendelkezésre.

EK-szám


215-234-0

CAS szám


1314-37-0

1.2

Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Azonosított felhasználások:

laboratóriumi vegyszer1.3

A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Biztonsági adatlapért felelős illetékes személy

: Department Health, Safety and Environment

e-mail (illetékes személy)

: sicherheit@carlroth.de

1.4

Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi tájékoztató szolgálatokra vonatkozó

információ

Poison Centre Munich:  +49/(0)89 19240

 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

2.1

Az anyag vagy keverék besorolása

Osztályozás az (EK) 1272/2008 (CLP) rendelet szerint

Osztályozás az GHS szerint

Szakasz

Veszélyességi osztály

Veszélyességi osztály

és kategória

Figyel-

meztető

mondat

3.2


bőrmarás/bőrirritáció

(Skin Irrit. 2)

H315

3.3


súlyos szemkárosodás/szemirritáció

(Eye Irrit. 2)

H319

3.8R


célszervi toxicitás - egyszeri expozíció (légúti irritáció)

(STOT SE 3)

H335

Megjegyzések

biztonsági adatlap

a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint, 2015/830/EU módosítássalItterbium-oxid ROTI®REMETIC  99,99 %

termék szám: 7353

Változat: 1.0 hu

az elkészítés dátuma: 22.09.2016

Magyarország (hu)

Oldal 1 / 11
Figyelmeztetés: Figyelem

Nincs további információ. 2.2

Címkézési elemek

Címkézés a (EK) 1272/2008 (CLP) számú Rendelete szerint

Figyelmeztetés

Figyelem

Piktogramok

Figyelmeztető mondatok

H315


Bőrirritáló hatású.

H319


Súlyos szemirritációt okoz.

H335


Légúti irritációt okozhat.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

Óvintézkedésre vonatkozó mondat - megelőzés

P280


Védőkesztyű/szemvédő használata kötelező.

Óvintézkedésre vonatkozó mondat - elhárító intézkedés

P305+P351+P338

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben

kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.A 125 ml űrtartalmat meg nem haladó csomagok címkézése

A veszély szimbóluma(i)2.3

Egyéb veszélyek

 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1

Anyagok

Anyag elnevezése

Itterbium-oxid

EK-szám


215-234-0

CAS szám


1314-37-0

Molekuláris képlet

O₃Yb₂

Moláris tömeg394,1 

g

/mol

biztonsági adatlap

a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint, 2015/830/EU módosítássalItterbium-oxid ROTI®REMETIC  99,99 %

termék szám: 7353

Magyarország (hu)

Oldal 2 / 11
A szennyezett ruhadarabot le kell vetni. 

Gondoskodjon friss levegőről. Minden kétség esetén, illetve ha a tünetek tartósan fennállnak, fordul-

jon azonnal orvoshoz. 

A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. Bőrirritáció esetén orvoshoz kell fordulni. 

A szemhéjakat szétfeszítve a szemet bő, tiszta, friss vízzel öblítse le, 10 percen keresztül. Irritáció ese-

tén szemorvos segítségét kell kérni. 

A szájat ki kell öblíteni. Rosszullét esetén forduljon orvoshoz. 

Irritáció

semmilyen

Az oltási intézkedéseket a környezethez kell igazítani

vízpermet, hab, száraz oltópor, szén-dioxid (CO2)

vízsugár


Nem gyúlékony. 

Tűzoltás megfelelő távolságból a szokásos óvintézkedések betartásával. Zárt rendszerű légzőkészü-

lék. 

 4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések

4.1

Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános megjegyzések

Belélegzést követően

Bőrrel való érintkezést követően

Szembe kerülést követően

Lenyelést követően

4.2

A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

4.3

A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1

Oltóanyag

A megfelelő oltóanyag

Alkalmatlan oltóanyag

5.2

Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek

5.3

Tűzoltóknak szóló javaslat

biztonsági adatlap

a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint, 2015/830/EU módosítássalItterbium-oxid ROTI®REMETIC  99,99 %

termék szám: 7353

Magyarország (hu)

Oldal 3 / 11
A bőr, a szem és a személyes ruházat esetleges szennyeződésének megelőzésére szolgáló, megfelelő

védőeszközök (például a biztonsági adatlap 8. szakaszában említett egyéni védőeszközök) használata.

Az anyag porát nem szabad belélegezni. A bőrrel, szemmel továbbá a ruházattal való érintkezést ke-

rülni kell. 

Csatornáktól, a felszíni és talajvíztől való távoltartás. 

Csatornák lefedése. 

Mechanikusan. Por elleni védelem. 

Helyezze el a hulladékelhelyezés céljára megfelelő tartályokba. 

Veszélyes égéstermékek: lásd az 5. szakaszt. Személyi védőeszközök: lásd a 8. szakaszt. Nem összefér-

hető anyagok: lásd a 10. szakaszt. Ártalmatlanítási szempontok: lásd a 13. szakaszt. 

Megfelelő szellőzés biztosítása. 

A lerakódott por eltávolítása. 

Szünetek előtt és munkavégzés után, kezet mosni. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartan-

dó. 


Száraz helyen tárolandó. 

Figyelje a vegyszerek kompatibilis tárolását. 

Használja a helyi és általános szellőztetést. 

Ajánlott tárolási hőmérséklet: 15 - 25 °C. 

Nem állnak rendelkezésre információk. 

 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1

Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében

6.2

Környezetvédelmi óvintézkedések

6.3

A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Javaslatok arra vonatkozóan, hogy miként kell elhatárolni a szennyeződést

Javaslatok arra vonatkozóan, hogy miként kell elvégezni a szennyezésmentesítést

Szennyeződésekhez és kibocsátásokhoz kapcsolódó egyéb információk

Hivatkozás más szakaszokra

 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1

A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

• A tűz, az aeroszol és a por keletkezésének megakadályozása

Az általános munkahelyi higiéniára vonatkozó tanácsok

7.2

A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Nem összeférhető anyagok vagy keverékekek

További javaslatok figyelembevétele

• A szellőzéssel kapcsolatos követelmények

• Tárolóhelyiségek vagy tartályok egyedi kialakítása

7.3

Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

biztonsági adatlap

a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint, 2015/830/EU módosítássalItterbium-oxid ROTI®REMETIC  99,99 %

termék szám: 7353

Magyarország (hu)

Oldal 4 / 11
 

 

Használjon védőszemüveget oldalsó védelemmel. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. A vegyvédelmi kesztyűk alkalmasak, melyeket a EN 374 szerint

tesztelték. Meghatározott célokra, ajánlott a fent említett vegyi kesztyű anyagának ellenőrzése, egy-

ben a kesztyű szállítójának ellenőrzése is. 

NBR (Nitrilkaucsuk)

>0,11 mm

>480 perc (átbocsátás: 6.szint)

Helyezze be a helyreállítási fázisokat a bőr regenerálódásához. Ajánlott a megelőző bőrvédelem

(védőkrémek/kenőcsök).  8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1

Ellenőrzési paraméterek

Nemzeti határértékek

Foglalkozási expozíciós határértékek (munkahelyi expozíciós határértékek)

Orszá

g

Anyag neve

CAS-Sz.

Meg-

jegyzés

Azonosító

ÁK-ér-

ték

[mg/m³]

CK-ér-

ték

[mg/m³]

Forrás

HU

inert poroki

FEH


10

EüM-SzCsM

e.r.

HU

inert porokr

FEH


6

EüM-SzCsM

e.r.

Megjegyzés

CK-érték


Rövid idejű expozíciós határérték: olyan határérték, amely felett nem fordulhat elő expozíció, és amely 15 perces

időtartamra vonatkozik, ha másképpen nem határozzák meg

i

Belélegezhető párlatr

Belélegezhető párlat

ÁK-érték

Idővel súlyozott átlag (hosszú távú expozíciós határérték): nyolcórás referenciaidőre vonatkoztatott idővel súlyo-

zott mért vagy számított átlag

8.2

Az expozíció elleni védekezés

Egyéni óvintézkedések (egyéni védőeszközök)

Szem-/arcvédelem

Bőrvédelem

• kézvédelem

•  az anyag típusa

• az anyag vastagsága

• a kesztyű anyagának legrövidebb áteresztési ideje

• a kéz további védelmére vonatkozó intézkedések

biztonsági adatlap

a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint, 2015/830/EU módosítássalItterbium-oxid ROTI®REMETIC  99,99 %

termék szám: 7353

Magyarország (hu)

Oldal 5 / 11
Légzésvédő készülék viselése szükséges: Porképződés. Szilárd részecskéket szűrő készülék (EN 143).

P1 (a szűrők legalább 80%-át a levegőben lebegő részecskék, színkódolás: Fehér). 

Csatornáktól, a felszíni és talajvíztől való távoltartás. 

Légutak védelme

Környezeti expozíció-ellenőrzések

 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1

Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Külső jellemzők

Fizikai állapot

szilárd (por)

Szín


fehér

Szag


szagtalan

Szagküszöbérték

Semmilyen adat nem áll rendelkezésre

Egyéb fizikai vagy kémiai paraméterek

pH-érték


 Ez a információ nem áll rendelkezésre.

Olvadáspont/fagyáspont

2.435 °C

Kezdeti forráspont és forrásponttartomány

 Ez a információ nem áll rendelkezésre.

Lobbanáspont

nem alkalmazható

Párolgási sebesség

semmilyen adat nem áll rendelkezésre

Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot)

Nem gyúlékony

Robbanási tartományok

• legkisebb robbanási határérték (LEL)

ez a információ nem áll rendelkezésre

• legmagassabb robbanási határérték (UEL)

ez a információ nem áll rendelkezésre

Porfelhők robbanási határértékei

ezek az adatok nem állnak rendelkezésre

Gőznyomás

Ez a információ nem áll rendelkezésre.

Sűrűség

9,2 


g

/

cm³ ...on/en 20 °C

Gőzsűrűség

Ez a információ nem áll rendelkezésre.

Relatív sűrűség

Erre a tulajdonságra vonatkozó információ nem

áll rendelkezésre.

Oldékonyság

Vízi oldékonyság

semmilyen adat nem áll rendelkezésre

Megoszlási hányados

n-oktanol/víz (log KOW)

Ez a információ nem áll rendelkezésre.

Öngyulladási hőmérséklet

Erre a tulajdonságra vonatkozó információ nem

áll rendelkezésre.

Bomlási hőmérséklet

semmilyen adat nem áll rendelkezésre

Viszkozitás

nem releváns  (szilárd anyag)

Robbanásveszélyes tulajdonságok

nem lehet robbanóanyagnak besorolni

biztonsági adatlap

a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint, 2015/830/EU módosítássalItterbium-oxid ROTI®REMETIC  99,99 %

termék szám: 7353

Magyarország (hu)

Oldal 6 / 11
Nincs további információ. 

Ez az anyag nem reaktív normál környezeti feltételek mellett. 

Az anyag stabil a normális és várható környezeti tárolási és kezelési körülmények között a hőmérsék-

letet és a nyomást tekintve. 

Hevesen reagál a következőre: Erős oxidálószer

Nincsenek olyan speciális körülmények között ismert tulajdonsàgok, amelyeket el kell kerülni. 

Nincs további információ. 

Veszélyes égéstermékek: lásd az 5. szakaszt. 

Nem osztályozható akut toxikusnak. 

Bőrirritáló hatású. 

Súlyos szemirritációt okoz. 

Nem lehet légzőszervi szenzibilizálónak vagy bőrszenzibilizálónak besorolni. 

Nem lehet csírasejt-mutagenitásúnak, rákkeltőnek, sem reprodukciós toxicitásúnak besorolni

Légúti irritációt okozhat. 

Nem lehet besorolni mint célszervi toxicitás (ismétlődő expozíció). 

Nem lehet aspirációs veszélynek berosolni. 

Oxidáló tulajdonságok

semmilyen9.2

Egyéb információk

 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség

10.2 Kémiai stabilitás

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

10.4 Kerülendő körülmények

10.5 Nem összeférhető anyagok

10.6 Veszélyes bomlástermékek

 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás

Bőrkorrózió/bőrirritáció

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

A CMR tulajdonságok értékelésének összefoglalása

• Célszervi toxicitás-egyszeri expozíció

• Célszervi toxicitás-ismétlődő expozíció

Aspirációs veszély

biztonsági adatlap

a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint, 2015/830/EU módosítássalItterbium-oxid ROTI®REMETIC  99,99 %

termék szám: 7353

Magyarország (hu)

Oldal 7 / 11
az adatok nem álnak rendelkezésre

az adatok nem álnak rendelkezésre

az adatok nem álnak rendelkezésre

bőrirritáló hatású

Semmilyen

a 1272/2008/EK szerint: Nem lehet besorolni mint veszélyt jelentő a vízi környezetre. 

Szervetlen anyagoknál nem alkalmazhatók a biológiai lebonthatóság megállapítására alkalmazott

módszerek. 

Az adatok nem álnak rendelkezésre. 

Az adatok nem álnak rendelkezésre. 

Az adatok nem álnak rendelkezésre. 

Az adatok nem álnak rendelkezésre. 

Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani. A tartalom/edény elhelye-

zése hulladékként a helyi/területi/országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően. 

Csatornába engedni nem szabad. 

A hulladékkulcsszámok megadását ill. a hulladékfajták megjelölését az EAKV által előírt, a szakmai

szempontokat és a lejátszódó folyamatokat figyelembe vevő hozzárendeléssel kell elvégezni. 

A hulladékot olyan kategóriákba kell különválogatni, amelyeket a helyi vagy nemzeti hulladékkezelők

külön tudnak kezelni. Kérjük,vegye figyelembe a hatályos nemzeti vagy regionális rendelkezéseket. 

A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek

• Lenyelés esetén

• Szembe kerülés esetén

• Belélegzés esetén

• Ha bőrre kerül

Egyéb információk

 12. SZAKASZ: Ökológiai adatok

12.1 Toxicitás

12.2 Lebonthatóság folyamata

12.3 Bioakkumulációs képesség

12.4 A talajban való mobilitás

12.5 A PBT és vPvB értékelés eredményei

12.6 Egyéb káros hatások

 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek

Szennyvíz-ártalmatlanításra vonatkozó információk

13.2 Hulladékokkal kapcsolatos megfelelő intézkedések

13.3 Megjegyzések

biztonsági adatlap

a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint, 2015/830/EU módosítássalItterbium-oxid ROTI®REMETIC  99,99 %

termék szám: 7353

Magyarország (hu)

Oldal 8 / 11
Nincs további információ. 

Nem ömlesztett szállításra alkalmas szállítmány. 

Nem tartozik az ADR, RID és ADN előírásainak hatálya alá. 

Nem tartozik az IMDG előírásainak hatálya alá. 

Nincsen felsorolva. 

Nincsen felsorolva. 

Nincsen felsorolva. 

nincsen felsorolva

nincsen felsorolva

nincsen felsorolva 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

14.1 UN-szám

(nem tartozik a szállítási szabályzatok

előírásainak hatálya alá)

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

nem releváns14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)

nem releváns

Osztály

-

14.4 Csomagolási csoportnem releváns

14.5 Környezeti veszélyek

semmilyen 

(nem veszélyes a környezetre nézve a veszélyes

áruk szabályzata szerint)14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás

14.8 Információ az egyes ENSZ-mintaszabályzatokra vonatkozóan

• Veszélyes áruk szállítása közúton, vasúton és belvízen (ADR/RID/ADN)

• A Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe (IMDG)

 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi

előírások/jogszabályok

Releváns Európai Úniós (EU) rendelkezések

• 649/2012/EU rendelete a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról (PIC)

• 1005/2009/EK rendelete az ózonréteget lebontó anyagokról (ODS)

• 850/2004/EK rendelete a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról

(POP)

• Korlátozások a REACH , XVII Melléklet szerint

• Engedélyköteles anyagok jegyzéke (REACH, Melléklet XIV)

2011/65/EU irányelve egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben

való alkalmazásának korlátozásáról (RoHS) - II melléklet

biztonsági adatlap

a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint, 2015/830/EU módosítássalItterbium-oxid ROTI®REMETIC  99,99 %

termék szám: 7353

Magyarország (hu)

Oldal 9 / 11
nincsen felsorolva

nincsen felsorolva

Az anyag a következő nemzeti jegyzékekben van felsorolva:

Az adott anyag tekintetében nem végeztek kémiai biztonsági értékelést. 166/2006/EK rendelete az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás

létrehozásáról (PRTR)

2000/60/EK irányelve a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról

(WFD)

Nemzeti jegyzékek

- EINECS/ELINCS/NLP (Európa)15.2 Kémiai Biztonsági Értékelés

 16. SZAKASZ: Egyéb információk

Rövidítések és betűszók

Röv.

Használt rövidítések leírása

ADN


Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (A Veszélyes

Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai megállapodás)

ADR

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (a veszélyesáruk szárazföldi szállításáról szóló, Európai parlamenti megállapodás)

ÁK-érték


megengedett átlagos koncentráció

CAS


Chemical Abstracts Service (Kémiai vegyületek adatbázisa, és egyedi kulcsa, CAS regisztrációs szám)

CK-érték


megengedett csúcskoncentráció

CLP


az anyagok és keverékek osztályozásáról,címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet

EINECS


European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (a létező kereskedelmi vegyszerek euró-

pai listája)

ELINCS

European List of Notified Chemical Substances (Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke)EüM-SzCsM

e.r.


Együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

FEH


foglalkozási expozíciós határértékek

GHS


"Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Vegyi Anyagok Besorolásának és

Címkézésének Globálisan Harmonizált Rendeszere", kidolgozta az ENSZ

IMDG

International Maritime Dangerous Goods Code (Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe)MARPOL

a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi egyezmény (röv. a "Marine Pollutant"-ből)

NLP

No-Longer Polymer (polimernek már nem minősülő anyag)PBT

Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzisztens, bioakkumulatív és mérgező)

REACH

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (a vegyi anyagok regisztrálása, értékelé-se, engedélyezése, és korlátozása)

RID


Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (A Veszélyes

Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat)

vPvB

very Persistent and very Bioaccumulative (nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív)biztonsági adatlap

a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint, 2015/830/EU módosítássalItterbium-oxid ROTI®REMETIC  99,99 %

termék szám: 7353

Magyarország (hu)

Oldal 10 / 11
A jelen Biztonsági adatlapban szereplő adatok a nyomtatás időpontjában birtokunkban lévő ismerete-

inknek felelnek meg. Az információk támpontként szolgálnak a jelen biztonsági adatlapon feltüntetett

termék raktározását, feldolgozását, szállítását és ártalmatlanítását illetően. Az adatok más termékek-

re nem vonatkoznak. Amennyiben a termék más anyagokkal keveredik vagy feldolgozásra kerül, úgy

a biztonsági tájékoztató adatai nem vonatkoznak automatikusan az újonnann gyártott anyagra. 

A legfontosabb szakirodalmi hivatkozások és adatforrások

- 1907/2006 sz. (EK) Rendelet (REACH), 2015/830/EU módosítással

- 1272/2008 sz. (EK) Rendelet (CLP, EU GHS)

A vonatkozó R-mondatok listája (a 2. és 3. fejezet szerint)

Kód

Szöveg

H315


bőrirritáló hatású

H319


súlyos szemirritációt okoz

H335


légúti irritációt okozhat

Felelősségi nyilatkozat

biztonsági adatlap

a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint, 2015/830/EU módosítássalItterbium-oxid ROTI®REMETIC  99,99 %

termék szám: 7353

Magyarország (hu)

Oldal 11 / 11Document Outline

 •  -  1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
  • 1.1 Termékazonosító
   • Az anyag azonosítása
   • Termék szám
   • Regisztációs szám (REACH)
   • EK-szám
   • CAS szám
  • 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása
   • Azonosított felhasználások:
  • 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
   • Biztonsági adatlapért felelős illetékes személy
   • e-mail (illetékes személy)
  • 1.4 Sürgősségi telefonszám
   • Sürgősségi tájékoztató szolgálatokra vonatkozó információ
 •  -  2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás
  • 2.1 Az anyag vagy keverék besorolása
   • Osztályozás az (EK) 1272/2008 (CLP) rendelet szerint
    • Megjegyzések
  • 2.2 Címkézési elemek
   • Címkézés a (EK) 1272/2008 (CLP) számú Rendelete szerint
    • Figyelmeztetés
    • Piktogramok
    • Figyelmeztető mondatok
    • Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
     • Óvintézkedésre vonatkozó mondat - megelőzés
     • Óvintézkedésre vonatkozó mondat - elhárító intézkedés
     • A 125 ml űrtartalmat meg nem haladó csomagok címkézése
  • 2.3 Egyéb veszélyek
 •  -  3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok
  • 3.1 Anyagok
   • Anyag elnevezése
   • EK-szám
   • CAS szám
   • Molekuláris képlet
   • Moláris tömeg
 •  -  4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések
  • 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
   • Általános megjegyzések
   • Belélegzést követően
   • Bőrrel való érintkezést követően
   • Szembe kerülést követően
   • Lenyelést követően
  • 4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások
  • 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
 •  -  5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
  • 5.1 Oltóanyag
   • A megfelelő oltóanyag
   • Alkalmatlan oltóanyag
  • 5.2 Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek
  • 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
 •  -  6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
  • 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
   • Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében
  • 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések
  • 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
   • Javaslatok arra vonatkozóan, hogy miként kell elhatárolni a szennyeződést
   • Javaslatok arra vonatkozóan, hogy miként kell elvégezni a szennyezésmentesítést
   • Szennyeződésekhez és kibocsátásokhoz kapcsolódó egyéb információk
  • Hivatkozás más szakaszokra
 •  -  7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
  • 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
    • • A tűz, az aeroszol és a por keletkezésének megakadályozása
   • Az általános munkahelyi higiéniára vonatkozó tanácsok
  • 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
    • Nem összeférhető anyagok vagy keverékekek
   • További javaslatok figyelembevétele
    • • A szellőzéssel kapcsolatos követelmények
    • • Tárolóhelyiségek vagy tartályok egyedi kialakítása
  • 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
 •  -  8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
  • 8.1 Ellenőrzési paraméterek
   • Nemzeti határértékek
    • Foglalkozási expozíciós határértékek (munkahelyi expozíciós határértékek)
  • 8.2 Az expozíció elleni védekezés
   • Egyéni óvintézkedések (egyéni védőeszközök)
    • Szem-/arcvédelem
    • Bőrvédelem
     • • kézvédelem
     • •  az anyag típusa
     • • az anyag vastagsága
     • • a kesztyű anyagának legrövidebb áteresztési ideje
     • • a kéz további védelmére vonatkozó intézkedések
    • Légutak védelme
   • Környezeti expozíció-ellenőrzések
 •  -  9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
  • 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
   • Külső jellemzők
    • Fizikai állapot
    • Szín
    • Szag
    • Szagküszöbérték
   • Egyéb fizikai vagy kémiai paraméterek
    • pH-érték
    • Olvadáspont/fagyáspont
    • Kezdeti forráspont és forrásponttartomány
    • Lobbanáspont
    • Párolgási sebesség
    • Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot)
    • Robbanási tartományok
     • • legkisebb robbanási határérték (LEL)
     • • legmagassabb robbanási határérték (UEL)
    • Porfelhők robbanási határértékei
    • Gőznyomás
    • Sűrűség
    • Gőzsűrűség
    • Relatív sűrűség
    • Oldékonyság
     • Vízi oldékonyság
    • Megoszlási hányados
     • n-oktanol/víz (log KOW)
    • Öngyulladási hőmérséklet
    • Bomlási hőmérséklet
    • Viszkozitás
    • Robbanásveszélyes tulajdonságok
    • Oxidáló tulajdonságok
  • 9.2 Egyéb információk
 •  -  10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
  • 10.1 Reakciókészség
  • 10.2 Kémiai stabilitás
  • 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége
  • 10.4 Kerülendő körülmények
  • 10.5 Nem összeférhető anyagok
  • 10.6 Veszélyes bomlástermékek
 •  -  11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok
  • 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
    • Akut toxicitás
    • Bőrkorrózió/bőrirritáció
    • Súlyos szemkárosodás/szemirritáció
    • Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció
    • A CMR tulajdonságok értékelésének összefoglalása
     • • Célszervi toxicitás-egyszeri expozíció
     • • Célszervi toxicitás-ismétlődő expozíció
    • Aspirációs veszély
   • A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek
    • • Lenyelés esetén
    • • Szembe kerülés esetén
    • • Belélegzés esetén
    • • Ha bőrre kerül
   • Egyéb információk
 •  -  12. SZAKASZ: Ökológiai adatok
  • 12.1 Toxicitás
  • 12.2 Lebonthatóság folyamata
  • 12.3 Bioakkumulációs képesség
  • 12.4 A talajban való mobilitás
  • 12.5 A PBT és vPvB értékelés eredményei
  • 12.6 Egyéb káros hatások
 •  -  13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
  • 13.1 Hulladékkezelési módszerek
   • Szennyvíz-ártalmatlanításra vonatkozó információk
  • 13.2 Hulladékokkal kapcsolatos megfelelő intézkedések
  • 13.3 Megjegyzések
 •  -  14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
  • 14.1 UN-szám
  • 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
  • 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)
   • Osztály
  • 14.4 Csomagolási csoport
  • 14.5 Környezeti veszélyek
  • 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések
  • 14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás
  • 14.8 Információ az egyes ENSZ-mintaszabályzatokra vonatkozóan
   • • Veszélyes áruk szállítása közúton, vasúton és belvízen (ADR/RID/ADN)
   • • A Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe (IMDG)
 •  -  15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
  • 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok
   • Releváns Európai Úniós (EU) rendelkezések
    • • 649/2012/EU rendelete a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról (PIC)
    • • 1005/2009/EK rendelete az ózonréteget lebontó anyagokról (ODS)
    • • 850/2004/EK rendelete a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról (POP)
    • • Korlátozások a REACH , XVII Melléklet szerint
    • • Engedélyköteles anyagok jegyzéke (REACH, Melléklet XIV)
    • 2011/65/EU irányelve egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról (RoHS) - II melléklet
    • 166/2006/EK rendelete az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról (PRTR)
    • 2000/60/EK irányelve a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (WFD)
   • Nemzeti jegyzékek
  • 15.2 Kémiai Biztonsági Értékelés
 •  -  16. SZAKASZ: Egyéb információk
  • Rövidítések és betűszók
  • A legfontosabb szakirodalmi hivatkozások és adatforrások
  • A vonatkozó R-mondatok listája (a 2. és 3. fejezet szerint)
  • Felelősségi nyilatkozatDostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə