Biztonsági adatlap: Ittrium (III) -oxidYüklə 98,48 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix08.03.2018
ölçüsü98,48 Kb.
#30771


Carl Roth GmbH + Co KG

Schoemperlenstr. 3-5

D-76185 Karlsruhe

Németország 

Telefonszám: +49 (0) 721 - 56 06 0

Telefax: +49 (0) 721 - 56 06 149

e-mail: sicherheit@carlroth.de

Weboldal: www.carlroth.de

Ez az anyag nem felel meg az osztályozási kritériumoknak a 1272/2008/EK rendelet szerint. 

nem szükséges

Nincs további információ.  1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1

Termékazonosító

Az anyag azonosításaIttrium (III) -oxid

Termék szám

5751

Regisztációs szám (REACH)Ez a információ nem áll rendelkezésre.

EK-szám


215-233-5

CAS szám


1314-36-9

1.2

Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Azonosított felhasználások:

laboratóriumi vegyszer1.3

A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Biztonsági adatlapért felelős illetékes személy

: Department Health, Safety and Environment

e-mail (illetékes személy)

: sicherheit@carlroth.de

1.4

Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi tájékoztató szolgálatokra vonatkozó

információ

Poison Centre Munich:  +49/(0)89 19240

 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

2.1

Az anyag vagy keverék besorolása

Osztályozás az (EK) 1272/2008 (CLP) rendelet szerint

2.2

Címkézési elemek

Címkézés a (EK) 1272/2008 (CLP) számú Rendelete szerint

Figyelmeztetés

nem szükséges2.3

Egyéb veszélyek

biztonsági adatlap

a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint, 2015/830/EU módosítássalIttrium (III) -oxid ROTI®METIC  99,999% (5N)

termék szám: 5751

Változat: 1.1 hu

A verziót helyettesítí -ból/ -ből:

15.07.2015  Változat: (1.0)

az elkészítés dátuma: 15.07.2015

Felülvizsgálat: 23.09.2016

Magyarország (hu)

Oldal 1 / 11A szennyezett ruhadarabot le kell vetni. 

Gondoskodjon friss levegőről. Minden kétség esetén, illetve ha a tünetek tartósan fennállnak, fordul-

jon azonnal orvoshoz. 

A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. Minden kétség esetén, illetve ha a tünetek tartósan

fennállnak, forduljon azonnal orvoshoz. 

Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Minden kétség esetén, illetve ha a tünetek tartósan

fennállnak, forduljon azonnal orvoshoz. 

A szájat ki kell öblíteni. Rosszullét esetén forduljon orvoshoz. 

A tünetek és hatások a mai napig nem ismertek

semmilyen 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1

Anyagok

Anyag elnevezése

Ittrium (III) -oxid

EK-szám


215-233-5

CAS szám


1314-36-9

Molekuláris képlet

Y₂O₃

Moláris tömeg225,8 

g

/mol

 4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések

4.1

Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános megjegyzések

Belélegzést követően

Bőrrel való érintkezést követően

Szembe kerülést követően

Lenyelést követően

4.2

A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

4.3

A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

biztonsági adatlap

a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint, 2015/830/EU módosítássalIttrium (III) -oxid ROTI®METIC  99,999% (5N)

termék szám: 5751

Magyarország (hu)

Oldal 2 / 11
Az oltási intézkedéseket a környezethez kell igazítani

vízpermet, hab, száraz oltópor, szén-dioxid (CO2)

vízsugár

Nem gyúlékony. 

Égéskor képződhetnek veszélyes égéstermékek. 

Tűzoltás megfelelő távolságból a szokásos óvintézkedések betartásával. Zárt rendszerű légzőkészü-

lék. 

Por elleni védelem. Csatornáktól, a felszíni és talajvíztől való távoltartás. 

Csatornák lefedése. 

Mechanikusan. 

Helyezze el a hulladékelhelyezés céljára megfelelő tartályokba. 

Veszélyes égéstermékek: lásd az 5. szakaszt. Személyi védőeszközök: lásd a 8. szakaszt. Nem összefér-

hető anyagok: lásd a 10. szakaszt. Ártalmatlanítási szempontok: lásd a 13. szakaszt.  5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1

Oltóanyag

A megfelelő oltóanyag

Alkalmatlan oltóanyag

5.2

Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek

Veszélyes égéstermékek

5.3

Tűzoltóknak szóló javaslat

 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1

Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében

6.2

Környezetvédelmi óvintézkedések

6.3

A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Javaslatok arra vonatkozóan, hogy miként kell elhatárolni a szennyeződést

Javaslatok arra vonatkozóan, hogy miként kell elvégezni a szennyezésmentesítést

Szennyeződésekhez és kibocsátásokhoz kapcsolódó egyéb információk

Hivatkozás más szakaszokra

biztonsági adatlap

a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint, 2015/830/EU módosítássalIttrium (III) -oxid ROTI®METIC  99,999% (5N)

termék szám: 5751

Magyarország (hu)

Oldal 3 / 11
Különleges óvintézkedések nem szükségesek. 

Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. 

Száraz helyen tárolandó. 

Figyelje a vegyszerek kompatibilis tárolását. 

Használja a helyi és általános szellőztetést. 

Ajánlott tárolási hőmérséklet: 15 - 25 °C. 

Nem állnak rendelkezésre információk. 

 

  7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1

A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Az általános munkahelyi higiéniára vonatkozó tanácsok

7.2

A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Nem összeférhető anyagok vagy keverékekek

További javaslatok figyelembevétele

• A szellőzéssel kapcsolatos követelmények

• Tárolóhelyiségek vagy tartályok egyedi kialakítása

7.3

Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1

Ellenőrzési paraméterek

Nemzeti határértékek

Foglalkozási expozíciós határértékek (munkahelyi expozíciós határértékek)

Orszá

g

Anyag neve

CAS-Sz.

Meg-

jegyzés

Azonosító

ÁK-ér-

ték

[mg/m³]

CK-ér-

ték

[mg/m³]

Forrás

HU

inert poroki

FEH


10

EüM-SzCsM

e.r.

HU

inert porokr

FEH


6

EüM-SzCsM

e.r.

Megjegyzés

CK-érték


Rövid idejű expozíciós határérték: olyan határérték, amely felett nem fordulhat elő expozíció, és amely 15 perces

időtartamra vonatkozik, ha másképpen nem határozzák meg

i

Belélegezhető párlatr

Belélegezhető párlat

ÁK-érték

Idővel súlyozott átlag (hosszú távú expozíciós határérték): nyolcórás referenciaidőre vonatkoztatott idővel súlyo-

zott mért vagy számított átlag

8.2

Az expozíció elleni védekezés

Egyéni óvintézkedések (egyéni védőeszközök)

biztonsági adatlap

a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint, 2015/830/EU módosítássalIttrium (III) -oxid ROTI®METIC  99,999% (5N)

termék szám: 5751

Magyarország (hu)

Oldal 4 / 11
Használjon védőszemüveget oldalsó védelemmel. 

Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. A vegyvédelmi kesztyűk alkalmasak, melyeket a EN 374 szerint

tesztelték. 

NBR (Nitrilkaucsuk)

>0,11 mm

>480 perc (átbocsátás: 6.szint)

Helyezze be a helyreállítási fázisokat a bőr regenerálódásához. Ajánlott a megelőző bőrvédelem

(védőkrémek/kenőcsök). 

Légzésvédő készülék viselése szükséges: Porképződés. Szilárd részecskéket szűrő készülék (EN 143).

P1 (a szűrők legalább 80%-át a levegőben lebegő részecskék, színkódolás: Fehér). 

Csatornáktól, a felszíni és talajvíztől való távoltartás. 

Szem-/arcvédelem

Bőrvédelem

• kézvédelem

•  az anyag típusa

• az anyag vastagsága

• a kesztyű anyagának legrövidebb áteresztési ideje

• a kéz további védelmére vonatkozó intézkedések

Légutak védelme

Környezeti expozíció-ellenőrzések

 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1

Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Külső jellemzők

Fizikai állapot

szilárd (por)

Szín


világos szürke

Szag


szagtalan

Szagküszöbérték

Semmilyen adat nem áll rendelkezésre

Egyéb fizikai vagy kémiai paraméterek

pH-érték


 Ez a információ nem áll rendelkezésre.

Olvadáspont/fagyáspont

2.410 °C

Kezdeti forráspont és forrásponttartomány

 4.370 °C

Lobbanáspont

nem alkalmazható

Párolgási sebesség

semmilyen adat nem áll rendelkezésre

Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot)

Nem gyúlékony

Robbanási tartományok

• legkisebb robbanási határérték (LEL)

ez a információ nem áll rendelkezésre

• legmagassabb robbanási határérték (UEL)

ez a információ nem áll rendelkezésre

Porfelhők robbanási határértékei

ezek az adatok nem állnak rendelkezésre

Gőznyomás

Ez a információ nem áll rendelkezésre.

Sűrűség

5,01 


g

/

cm³biztonsági adatlap

a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint, 2015/830/EU módosítássalIttrium (III) -oxid ROTI®METIC  99,999% (5N)

termék szám: 5751

Magyarország (hu)

Oldal 5 / 11
Ez az anyag nem reaktív normál környezeti feltételek mellett. 

Az anyag stabil a normális és várható környezeti tárolási és kezelési körülmények között a hőmérsék-

letet és a nyomást tekintve. 

Hevesen reagál a következőre: Erős oxidálószer, Erős savak

Nincsenek olyan speciális körülmények között ismert tulajdonsàgok, amelyeket el kell kerülni. 

Nincs további információ. 

Veszélyes égéstermékek: lásd az 5. szakaszt. 

Gőzsűrűség

Ez a információ nem áll rendelkezésre.

Relatív sűrűség

Erre a tulajdonságra vonatkozó információ nem

áll rendelkezésre.

Oldékonyság

Vízi oldékonyság

0,7 

mg

/l

 ...on/en 20 °C

Megoszlási hányados

n-oktanol/víz (log KOW)

Ez a információ nem áll rendelkezésre.

Öngyulladási hőmérséklet

>400 °C - ECHA

Bomlási hőmérséklet

semmilyen adat nem áll rendelkezésre

Viszkozitás

nem releváns  (szilárd anyag)

Robbanásveszélyes tulajdonságok

nem lehet robbanóanyagnak besorolni

Oxidáló tulajdonságok

semmilyen

9.2

Egyéb információk

Hőmérsékleti besorolás (EU, Atex-irányelv szerint) T2 (Maximum permissible surface temperature

on the equipment: 300°C)

 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség

10.2 Kémiai stabilitás

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

10.4 Kerülendő körülmények

10.5 Nem összeférhető anyagok

10.6 Veszélyes bomlástermékek

biztonsági adatlap

a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint, 2015/830/EU módosítássalIttrium (III) -oxid ROTI®METIC  99,999% (5N)

termék szám: 5751

Magyarország (hu)

Oldal 6 / 11
Nem osztályozható akut toxikusnak. 

Nem osztályozható bőrmaró/bőrirritáló-nak. 

Nem osztályozható súlyos szemkárosodást okozó hatásúként, vagy szemirritálóként. 

Nem lehet légzőszervi szenzibilizálónak vagy bőrszenzibilizálónak besorolni. 

Nem lehet csírasejt-mutagenitásúnak, rákkeltőnek, sem reprodukciós toxicitásúnak besorolni

Nem lehet besorolni célszervi toxikusnak (egyszeri expozíció). 

Nem lehet besorolni mint célszervi toxicitás (ismétlődő expozíció). 

Nem lehet aspirációs veszélynek berosolni. 

az adatok nem álnak rendelkezésre

az adatok nem álnak rendelkezésre

A por belégzése irritálhatja a légutakat

A bőrrel való gyakori és tartós érintkezés bőrirritációhoz vezethet

Semmilyen

 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás

Expozíciós útvonal

Végpont

Érték

Fajok

Forrás

szájon át

LD50

>5.000 


mg

/

kgpatkány

ECHA


Bőrkorrózió/bőrirritáció

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

A CMR tulajdonságok értékelésének összefoglalása

• Célszervi toxicitás-egyszeri expozíció

• Célszervi toxicitás-ismétlődő expozíció

Aspirációs veszély

A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek

• Lenyelés esetén

• Szembe kerülés esetén

• Belélegzés esetén

• Ha bőrre kerül

Egyéb információk

biztonsági adatlap

a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint, 2015/830/EU módosítássalIttrium (III) -oxid ROTI®METIC  99,999% (5N)

termék szám: 5751

Magyarország (hu)

Oldal 7 / 11
a 1272/2008/EK szerint: Nem lehet besorolni mint veszélyt jelentő a vízi környezetre. 

Szervetlen anyagoknál nem alkalmazhatók a biológiai lebonthatóság megállapítására alkalmazott

módszerek. 

Az adatok nem álnak rendelkezésre. 

Az adatok nem álnak rendelkezésre. 

Az adatok nem álnak rendelkezésre. 

Az adatok nem álnak rendelkezésre. 

A hulladék ártalmatlanítása végett az illetékes, hatóságilag engedélyezett hulladékgyűjtő céget kell

értesíteni. 

Csatornába engedni nem szabad. 

A hulladékkulcsszámok megadását ill. a hulladékfajták megjelölését az EAKV által előírt, a szakmai

szempontokat és a lejátszódó folyamatokat figyelembe vevő hozzárendeléssel kell elvégezni. 

A hulladékot olyan kategóriákba kell különválogatni, amelyeket a helyi vagy nemzeti hulladékkezelők

külön tudnak kezelni. Kérjük,vegye figyelembe a hatályos nemzeti vagy regionális rendelkezéseket. 

Nincs további információ. 

 12. SZAKASZ: Ökológiai adatok

12.1 Toxicitás

12.2 Lebonthatóság folyamata

12.3 Bioakkumulációs képesség

12.4 A talajban való mobilitás

12.5 A PBT és vPvB értékelés eredményei

12.6 Egyéb káros hatások

 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek

Szennyvíz-ártalmatlanításra vonatkozó információk

13.2 Hulladékokkal kapcsolatos megfelelő intézkedések

13.3 Megjegyzések

 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

14.1 UN-szám

(nem tartozik a szállítási szabályzatok

előírásainak hatálya alá)

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

nem releváns14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)

nem releváns

Osztály

-

14.4 Csomagolási csoportnem releváns

14.5 Környezeti veszélyek

semmilyen 

(nem veszélyes a környezetre nézve a veszélyes

áruk szabályzata szerint)14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

biztonsági adatlap

a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint, 2015/830/EU módosítássalIttrium (III) -oxid ROTI®METIC  99,999% (5N)

termék szám: 5751

Magyarország (hu)

Oldal 8 / 11
Nem ömlesztett szállításra alkalmas szállítmány. 

Nem tartozik az ADR, RID és ADN előírásainak hatálya alá. 

Nem tartozik az IMDG előírásainak hatálya alá. 

Nincsen felsorolva. 

Nincsen felsorolva. 

Nincsen felsorolva. 

nincsen felsorolva

nincsen felsorolva

nincsen felsorolva

nincsen felsorolva

nincsen felsorolva

Az anyag a következő nemzeti jegyzékekben van felsorolva:

Az adott anyag tekintetében nem végeztek kémiai biztonsági értékelést. 

14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás

14.8 Információ az egyes ENSZ-mintaszabályzatokra vonatkozóan

• Veszélyes áruk szállítása közúton, vasúton és belvízen (ADR/RID/ADN)

• A Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe (IMDG)

 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi

előírások/jogszabályok

Releváns Európai Úniós (EU) rendelkezések

• 649/2012/EU rendelete a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról (PIC)

• 1005/2009/EK rendelete az ózonréteget lebontó anyagokról (ODS)

• 850/2004/EK rendelete a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról

(POP)

• Korlátozások a REACH , XVII Melléklet szerint

• Engedélyköteles anyagok jegyzéke (REACH, Melléklet XIV)

2011/65/EU irányelve egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben

való alkalmazásának korlátozásáról (RoHS) - II melléklet

166/2006/EK rendelete az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás

létrehozásáról (PRTR)

2000/60/EK irányelve a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról

(WFD)

Nemzeti jegyzékek

- EINECS/ELINCS/NLP (Európa)

- REACH (Európa)

15.2 Kémiai Biztonsági Értékelés

biztonsági adatlap

a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint, 2015/830/EU módosítássalIttrium (III) -oxid ROTI®METIC  99,999% (5N)

termék szám: 5751

Magyarország (hu)

Oldal 9 / 11
 16. SZAKASZ: Egyéb információk

16.1 A módosítások jelzése (felülvizsgált biztonsági adatlap)

Szakasz

Előző bejegyzés (szöveg/érték)

Aktuális bejegyzés (szöveg/érték)

A

biztons

ággal

kap-

csolat-

ban lé-

nyeges

1.1


Az anyag azonosítása:

Yttrium(III) oxide

Az anyag azonosítása:

Ittrium (III) -oxid

nem

1.2


Megfelelő azonosított felhasználások

Azonosított felhasználások:

nem

3.1


Anyag elnevezése:

Yttrium(III) oxide

Anyag elnevezése:

Ittrium (III) -oxid

nem

3.1


Molekuláris képlet:

O3Y2


Molekuláris képlet:

Y₂O₃


nem

4.1


Bőrrel való érintkezést követően:

A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.

Bőrirritáció esetén orvoshoz kell fordulni.

Bőrrel való érintkezést követően:

A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. Min-

den kétség esetén, illetve ha a tünetek tartósan

fennállnak, forduljon azonnal orvoshoz.

nem


7.1

Az általános munkahelyi higiéniára vonatkozó

tanácsok:

A munkaterületen tilos az étkezés,

italfogyasztás és dohányzás. Szünetek előtt és

munkavégzés után, kezet mosni.

Az általános munkahelyi higiéniára vonatkozó

tanácsok:

Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tar-

tandó.


nem

7.2


További javaslatok figyelembevétele:

Nem szükséges.

nem

8.2


Légutak védelme:

Szilárd részecskéket szűrő készülék (EN 143). P1

(a szűrők legalább 80%-át a levegőben lebegő

részecskék, színkódolás: Fehér). Légzésvédő ké-

szülék viselése szükséges: Porképződés.

Ügyeljen a viselési időnek a veszélyesanyag-ren-

delet szerinti korlátozására, összhangban a lég-

zésvédő készülékek használatára vonatkozó

szabályokkal (BGR 190).

Légutak védelme:

Légzésvédő készülék viselése szükséges: Por-

képződés. Szilárd részecskéket szűrő készülék

(EN 143). P1 (a szűrők legalább 80%-át a levegő-

ben lebegő részecskék, színkódolás: Fehér).

nem

9.1


Bomlási hőmérséklet:

semmilyen adat nem áll rendelkezésre

nem

9.1


Robbanásveszélyes tulajdonságok:

semmilyen

Robbanásveszélyes tulajdonságok:

nem lehet robbanóanyagnak besorolni

nem

9.2


Egyéb információk:

Nincs további információ.

nem

9.2


Hőmérsékleti besorolás (EU, Atex-irányelv sze-

rint):


T2 (Maximum permissible surface temperature

on the equipment: 300°C)

nem

11.1


Akut toxicitás:

Nem osztályozható akut toxikusnak.

nem

11.1


Súlyos szemkárosodás/szemirritáció:

Enyhe-középsúlyos irritációt okoz.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció:

Nem osztályozható súlyos szemkárosodást oko-

zó hatásúként, vagy szemirritálóként.

nem


11.1

• Szembe kerülés esetén:

az adatok nem álnak rendelkezésre

nem


12.6

Egyéb káros hatások:

A vizet enyhén veszélyezteti.

Egyéb káros hatások:

Az adatok nem álnak rendelkezésre.

nem


biztonsági adatlap

a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint, 2015/830/EU módosítássalIttrium (III) -oxid ROTI®METIC  99,999% (5N)

termék szám: 5751

Magyarország (hu)

Oldal 10 / 11
nem releváns. 

A jelen Biztonsági adatlapban szereplő adatok a nyomtatás időpontjában birtokunkban lévő ismerete-

inknek felelnek meg. Az információk támpontként szolgálnak a jelen biztonsági adatlapon feltüntetett

termék raktározását, feldolgozását, szállítását és ártalmatlanítását illetően. Az adatok más termékek-

re nem vonatkoznak. Amennyiben a termék más anyagokkal keveredik vagy feldolgozásra kerül, úgy

a biztonsági tájékoztató adatai nem vonatkoznak automatikusan az újonnann gyártott anyagra. Rövidítések és betűszók

Röv.

Használt rövidítések leírása

ADN


Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (A Veszélyes

Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai megállapodás)

ADR

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (a veszélyesáruk szárazföldi szállításáról szóló, Európai parlamenti megállapodás)

ÁK-érték


megengedett átlagos koncentráció

CAS


Chemical Abstracts Service (Kémiai vegyületek adatbázisa, és egyedi kulcsa, CAS regisztrációs szám)

CK-érték


megengedett csúcskoncentráció

CLP


az anyagok és keverékek osztályozásáról,címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet

EINECS


European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (a létező kereskedelmi vegyszerek euró-

pai listája)

ELINCS

European List of Notified Chemical Substances (Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke)EüM-SzCsM

e.r.


Együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

FEH


foglalkozási expozíciós határértékek

GHS


"Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Vegyi Anyagok Besorolásának és

Címkézésének Globálisan Harmonizált Rendeszere", kidolgozta az ENSZ

IMDG

International Maritime Dangerous Goods Code (Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe)MARPOL

a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi egyezmény (röv. a "Marine Pollutant"-ből)

NLP

No-Longer Polymer (polimernek már nem minősülő anyag)PBT

Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzisztens, bioakkumulatív és mérgező)

REACH

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (a vegyi anyagok regisztrálása, értékelé-se, engedélyezése, és korlátozása)

RID


Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (A Veszélyes

Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat)

vPvB

very Persistent and very Bioaccumulative (nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív)A legfontosabb szakirodalmi hivatkozások és adatforrások

- 1907/2006 sz. (EK) Rendelet (REACH), 2015/830/EU módosítással

- 1272/2008 sz. (EK) Rendelet (CLP, EU GHS)

A vonatkozó R-mondatok listája (a 2. és 3. fejezet szerint)

Felelősségi nyilatkozat

biztonsági adatlap

a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint, 2015/830/EU módosítássalIttrium (III) -oxid ROTI®METIC  99,999% (5N)

termék szám: 5751

Magyarország (hu)

Oldal 11 / 11Document Outline

 •  -  1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
  • 1.1 Termékazonosító
   • Az anyag azonosítása
   • Termék szám
   • Regisztációs szám (REACH)
   • EK-szám
   • CAS szám
  • 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása
   • Azonosított felhasználások:
  • 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
   • Biztonsági adatlapért felelős illetékes személy
   • e-mail (illetékes személy)
  • 1.4 Sürgősségi telefonszám
   • Sürgősségi tájékoztató szolgálatokra vonatkozó információ
 •  -  2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás
  • 2.1 Az anyag vagy keverék besorolása
   • Osztályozás az (EK) 1272/2008 (CLP) rendelet szerint
  • 2.2 Címkézési elemek
   • Címkézés a (EK) 1272/2008 (CLP) számú Rendelete szerint
    • Figyelmeztetés
  • 2.3 Egyéb veszélyek
 •  -  3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok
  • 3.1 Anyagok
   • Anyag elnevezése
   • EK-szám
   • CAS szám
   • Molekuláris képlet
   • Moláris tömeg
 •  -  4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések
  • 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
   • Általános megjegyzések
   • Belélegzést követően
   • Bőrrel való érintkezést követően
   • Szembe kerülést követően
   • Lenyelést követően
  • 4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások
  • 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
 •  -  5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
  • 5.1 Oltóanyag
   • A megfelelő oltóanyag
   • Alkalmatlan oltóanyag
  • 5.2 Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek
   • Veszélyes égéstermékek
  • 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
 •  -  6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
  • 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
   • Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében
  • 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések
  • 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
   • Javaslatok arra vonatkozóan, hogy miként kell elhatárolni a szennyeződést
   • Javaslatok arra vonatkozóan, hogy miként kell elvégezni a szennyezésmentesítést
   • Szennyeződésekhez és kibocsátásokhoz kapcsolódó egyéb információk
  • Hivatkozás más szakaszokra
 •  -  7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
  • 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
   • Az általános munkahelyi higiéniára vonatkozó tanácsok
  • 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
    • Nem összeférhető anyagok vagy keverékekek
   • További javaslatok figyelembevétele
    • • A szellőzéssel kapcsolatos követelmények
    • • Tárolóhelyiségek vagy tartályok egyedi kialakítása
  • 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
 •  -  8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
  • 8.1 Ellenőrzési paraméterek
   • Nemzeti határértékek
    • Foglalkozási expozíciós határértékek (munkahelyi expozíciós határértékek)
  • 8.2 Az expozíció elleni védekezés
   • Egyéni óvintézkedések (egyéni védőeszközök)
    • Szem-/arcvédelem
    • Bőrvédelem
     • • kézvédelem
     • •  az anyag típusa
     • • az anyag vastagsága
     • • a kesztyű anyagának legrövidebb áteresztési ideje
     • • a kéz további védelmére vonatkozó intézkedések
    • Légutak védelme
   • Környezeti expozíció-ellenőrzések
 •  -  9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
  • 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
   • Külső jellemzők
    • Fizikai állapot
    • Szín
    • Szag
    • Szagküszöbérték
   • Egyéb fizikai vagy kémiai paraméterek
    • pH-érték
    • Olvadáspont/fagyáspont
    • Kezdeti forráspont és forrásponttartomány
    • Lobbanáspont
    • Párolgási sebesség
    • Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot)
    • Robbanási tartományok
     • • legkisebb robbanási határérték (LEL)
     • • legmagassabb robbanási határérték (UEL)
    • Porfelhők robbanási határértékei
    • Gőznyomás
    • Sűrűség
    • Gőzsűrűség
    • Relatív sűrűség
    • Oldékonyság
     • Vízi oldékonyság
    • Megoszlási hányados
     • n-oktanol/víz (log KOW)
    • Öngyulladási hőmérséklet
    • Bomlási hőmérséklet
    • Viszkozitás
    • Robbanásveszélyes tulajdonságok
    • Oxidáló tulajdonságok
  • 9.2 Egyéb információk
   • Hőmérsékleti besorolás (EU, Atex-irányelv szerint)
 •  -  10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
  • 10.1 Reakciókészség
  • 10.2 Kémiai stabilitás
  • 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége
  • 10.4 Kerülendő körülmények
  • 10.5 Nem összeférhető anyagok
  • 10.6 Veszélyes bomlástermékek
 •  -  11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok
  • 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
    • Akut toxicitás
    • Bőrkorrózió/bőrirritáció
    • Súlyos szemkárosodás/szemirritáció
    • Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció
    • A CMR tulajdonságok értékelésének összefoglalása
     • • Célszervi toxicitás-egyszeri expozíció
     • • Célszervi toxicitás-ismétlődő expozíció
    • Aspirációs veszély
   • A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek
    • • Lenyelés esetén
    • • Szembe kerülés esetén
    • • Belélegzés esetén
    • • Ha bőrre kerül
   • Egyéb információk
 •  -  12. SZAKASZ: Ökológiai adatok
  • 12.1 Toxicitás
  • 12.2 Lebonthatóság folyamata
  • 12.3 Bioakkumulációs képesség
  • 12.4 A talajban való mobilitás
  • 12.5 A PBT és vPvB értékelés eredményei
  • 12.6 Egyéb káros hatások
 •  -  13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
  • 13.1 Hulladékkezelési módszerek
   • Szennyvíz-ártalmatlanításra vonatkozó információk
  • 13.2 Hulladékokkal kapcsolatos megfelelő intézkedések
  • 13.3 Megjegyzések
 •  -  14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
  • 14.1 UN-szám
  • 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
  • 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)
   • Osztály
  • 14.4 Csomagolási csoport
  • 14.5 Környezeti veszélyek
  • 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések
  • 14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás
  • 14.8 Információ az egyes ENSZ-mintaszabályzatokra vonatkozóan
   • • Veszélyes áruk szállítása közúton, vasúton és belvízen (ADR/RID/ADN)
   • • A Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe (IMDG)
 •  -  15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
  • 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok
   • Releváns Európai Úniós (EU) rendelkezések
    • • 649/2012/EU rendelete a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról (PIC)
    • • 1005/2009/EK rendelete az ózonréteget lebontó anyagokról (ODS)
    • • 850/2004/EK rendelete a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról (POP)
    • • Korlátozások a REACH , XVII Melléklet szerint
    • • Engedélyköteles anyagok jegyzéke (REACH, Melléklet XIV)
    • 2011/65/EU irányelve egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról (RoHS) - II melléklet
    • 166/2006/EK rendelete az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról (PRTR)
    • 2000/60/EK irányelve a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (WFD)
   • Nemzeti jegyzékek
  • 15.2 Kémiai Biztonsági Értékelés
 •  -  16. SZAKASZ: Egyéb információk
  • 16.1 A módosítások jelzése (felülvizsgált biztonsági adatlap)
  • Rövidítések és betűszók
  • A legfontosabb szakirodalmi hivatkozások és adatforrások
  • A vonatkozó R-mondatok listája (a 2. és 3. fejezet szerint)
  • Felelősségi nyilatkozat


Yüklə 98,48 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə