Bmt-nin 822 və 853 saylı qətnamələrindən əvvəl işğal olunmuş Azərbaycan ərazisiYüklə 104 Kb.

səhifə1/86
tarix08.03.2018
ölçüsü104 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   86
30952

Xankəndi
Qubadlı
Cəbrayıl
Zəngilan
Tbilisi
BMT-nin  822 və 853 saylı  qətnamələrindən 
əvvəl  işğal  olunmuş  Azərbaycan  ərazisi
RUSIYA
BMT-nin 853 saylı  qətnaməsindən  sonra  işğal 
olunmuş  Azərbaycan  ərazisi
Azərbaycanın  Qarabağla  heç  bir sərhəddi 
olmayan və  BMT-nin  874  saylı  qətnaməsindən 
sonra  işğal  olunmuş ərazisi
Ağstafa
•Qazax
Tovuz
lcevan
Şəmkir 
#Gəncə
Yevlax
Dilican
Gədəbəy
Xanlar
Sumqayıt
Tərtər  •  Bərdə
BAKI
Vardenis
Erməni  silahlı  qüvvələri  tərəfindən  işğal  olun 
muş  Kəlbəcər və  Laçın  rayonlarının  ərazisi
Erməni  silahlı  qüvvələri  tərəfindən  işğal  olun 
muş  Qarabağ  ərazisi
Erməni  silahlı  qüvvələri  tərəfindən  işğal  olun 
muş  Ağdam  ərazisi
Erməni  silahlı  qüvvələri  tərəfindən  işğal  olun 
muş  Füzuli,  Cəbrayıl,  Qubadlı  və Zəngilan  ra- 
yonlarının  ərazisi
Erməni  silahlı  qüvvələrinin  işğaletmə  istiqa- 
mətləri
Kəlbəcər
•  Beyləqan
Gorus
Sisyan
Qafan#
Qeyd:  Bu  qətnamələr  suveren  Azərbaycan 
ərazisinin  azad  olunmasını  tələb edir.  Ermə- 
nistanın  hərbi təcavüzü  nəticəsində  1  milyon 
dan  çox  azərbaycanlı  Ermənistandan  və Qa- 
rabağdan  qovulub  qaçqın  vəziyyətinə düşüb.


ŞÖHRƏT  SƏLİMBƏYLİ 
NİZAMİ  ZAMANOV 
RAUF  ƏLİYEV
ERMƏNİ TiRRORII
Q A RA RA CD A   M Ü H A RİBƏ N İN   BAŞLAM ASI 
H A D İSƏ LƏ R ...  FA KTLA R...
I  KİTAB
Azərbaycan R« Bpublikası Prezidentinin
/*9 fk
iaf-jjjBresi
P R E 2 İ S a ä ^ A B X A N A S I
«AVROPA»  NÖŞRIYYATI BAKI. 2008.


Az-2 
S-42
-t
REDAKTORU:
RƏYÇİLƏR:
NUSRƏT  ABDULOV,
Əməkdar ixtiraçı,  Texnika  elmhri  namizatii. 
«Qızıl q»hm»  mükafatı  laıtreatı
BABƏK  QURBANOV,
Falsəfa  elmləri  doktoru,  prnfessor
FÜZULİ  RZAQULİYEV,
Qarabağ müharibəsinin  iştirakçısı. 
ehtiyatda  olan polkovnik
ŞAHİD  HƏBİBULLAYEV,
Qarabağ müharibasinin  iştirakçısı, 
-Azərbaycan  Bayrağt»  ordenli
S-42.  «ERM ƏNİ  TERRORU. 
QARABAĞDA  MÜHARİBƏNİN  BAŞLAMASI.
HADİSƏLƏR...  FAKTLAR...» 
«AVROPA»  NƏŞM.YYATI.  BAKI.  2008.  400  səh.
Bu  kitabda XIX-XX  əsrdə  Azərbaycatı  torpaqlannın  erməni  və  rus 
hərbi  birləşmələri  təıəfindən  işğah,  parçalanması,  xalqımızın  öz  yurd- 
yuvalanndan  didəıgin  salınması  təsvir  edilmişdir.  Həmçinin  1988-ci 
ildən başlayaraq Ermənistanın Azərbaycana qarşı  olan soyqınm və  de- 
portasiya  aktları,  əsassız  torpaq  iddialan,  Rusiyamn  terrorçulara  gös- 
təıdiyi  hərbi  yardımiar  da  kitabda  dəqiq  faktlarla  öz  əksini  tapmışdır.
Kitab  geniş  oxucu  kütləsi  üçün  nəzərdə  tutulmuşdur.
S  4702060 104  qrifli nəşr
8032-2008
«AVROPA»  NƏŞRİYYATI.  2008.
ön
  soz evazi
AVROPA  DÖVLƏTLƏRİNİN  YARATDIĞI 
«ERMƏNİ  MƏSƏLƏSİ»
İki  yiiz  ildən  artıq  bir  raüddətdir ki,  tarixin  baş  ağrısma çevril- 
raiş,  «erməni  məsələsi» vaxtaşm müəyyən  siyasi  dairələr tərəfin- 
dən  gündəmə  gətirilir.  İstifadə  olunur,  problem  öz  aktuallığını 
itirdikdən  sonra  isə  yenidən  işlədilmək  üçün  dincə  qoyulur.
ERMƏNİ  MƏSƏLƏSİ  NƏDİR  VƏ  NƏ  VAXT  YARANMİŞDIR!
Türk  tədqiqatçısı  və  tarixçisi  İsmət  Binark  yazır: 
«Erməni 
m əsələsi»  «Şərq  məsələsi»nin  tərkib  hissəsi  olaraq  XIX  əsrin  ikinci  yarısmda 
Avropja  dövlətləri  tərəfındən  ortaya  atılmış  və  13  iyun  1878-ci  il  tarixli  Ber- 
lin  Konfransında  rəsmiləşdirilmişdir.  Bu  Konfransın  guya  ki,  Türkiyə  ərazisin- 
də  yaşayan  ermənilərin  hüquqi  təminatlarının  yaradılması  m əqsədi  daşıyan 
qətnaməsi,  əslində,  Osmanh  Türkiyəsini  içəridən  dağıtmaq məqsədi  güdürdü».
Təəssüflər olsun ki,  Osmanlı  imperatorluğu  dağıdıldıqdan  son- 
ra  da  «erməni  məsələsi»  tarixin  arxivinə  göndərilmədi,  vaxtaşın 
Müasir  Türkiyə  dövlətinə  və  Azərbaycana  qarşı  istifadə  olunma- 
ğa  başladı.
«Erməni  məsələsi»  Birinci  Dünya müharibəsi  zamam  Türkiyə 
vətəndaşları  olan  ermənilərin  öz  dövlətlərinə  xəyanət  edərək  tö- 
rətdikləri  separatçılığa,  terrora və  milli  qırğına lıaqq  qazandırmaq 
üçün bəzi  Qərb  dövlətlərinə lazım olduğu kimi, ikinci Dünya mü- 
haribəsindən  sonra  (1948-ci  il)  Ermənistan  SSR-də  yaşayan  100 
mindən  artıq  azərbaycanlınm  tarixi-etnik  torpaqlanndan  deporta- 
siyası  zamanı,  həmçinin  1988-ci  ildə  Dağlıq  Qarabağın  Azərbay-
-------------------------------------- o
---------------------------------- ------


canın  tərkibindən  çıxanlıb  Ermənistana  birləşdirilməsi  ideyasmı 
«əsaslandırmaq»  üçün  ermənilərə  və  SSRİ-nin  ermənipərəst  rəh- 
bərliyinə  lazım  olmuşdur.
«Erməni  məsələsi»ndən  son  illərdə  Avropa  Birliyinın 
qapıia- 
rmı  daha  inadla  döyməkdə  olan  Türkiyəyə  qarşı  bir  siyası 
təzyiq 
vasitəsi  kimi istifadə olunması  da göz qabağmdadır.  Bir sıra 
Qərb 
dövlətlərinin  guya  ki,  1915-ci  ildə  Türkiyədə  törədilən,  əslində 
isə,  olmayan  «erməni  genosidi»ni  tanımaq  cəhdləri  də  Avropaya 
çox  sürətlə  inteqrasiya edən  Türkiyəyə  göstərilən  siyasi  basqıdan 
başqa bir  şey  deyildir.
TÜRKLƏR  V Ə   E R M Ə N İLƏ R
Tarixi  həqiqət  isə  bundan  ibarətdir  ki,  nə  Türkiyədə,  nə  də 
onun  hiidudlarmdan  kənarda  heç  bir  zaman  «erməni  soyqırımı» 
deyilən bir hadisə baş verməmişdir.  «Erməni  məsələsi»ndən qay- 
naqlanan milli  zəmində  münaqişələr olmuşdur ki,  bu  qırğmlardan 
da  ən  çox  zərər  çəkən  türklər və  azərbaycanlılar  olmuşlar.
TARİXİ  HADİSƏ
Amerika  şərqşünaslan,  professor  Castin  və  Karolin 
Makkartilər  «Türklər  və  ermənilər»  kitabmda  yazırlar:
«Tarixi  həqiqət  budur  ki,  Rusiya  imperiyasının  sərhədlərinin  genişləndirilmə- 
si  Qafqazda  və  Şərqi  Anadoluda yaşayan  xalqların  ənənəvi  nisbətini  alt-üst  et- 
mişdir.  Biz  dəqiq  bilirik  ki,  1828-ci  ildən  1920-ci  ilədək  600  min  erməni  Ru- 
siya  ərazisınə  köçürülmüş,  2  milyon  m üsəlman  isə  Rusiyadan  getmişdir.  Sizi 
əm in  edirik  ki,  dediklərimizin  hamısı  həqiqətdir,  qısa  da  olsa bu  insan  əzabları 
haqqında  tarixdir,  belə  əhvalatların  çoxunda  olduğu  kimi,  burada  da  ne 
qəhrəman  var,  nə  cəllad,  yalnız  qurbanlar  vardır,  insan  qurbanları,  onlarm  türk 
və  ya  erm əni  olduqlarmın  m əsələnin  mahiyyətinə  dəxli  yoxdur».
Ermənilər  Osmanlı  imperatorluğunun  tabeliyində  yaşadıqları 
500  il  ərzində  onlarm  dinlərinə,  dillərinə,  adət-ənənələrinə  hör- 
mətlə  yanaşılmışdır.  Bu  dövlətin  içərisində  ermənilər  türklərdən 
daha  yaxşı  yaşamışlar.  Bu  da  bir  paradoksdur  ki,  ilk  erməni  ter- 
rorçu  təşkilatı  olan  inqilabçı-separatist  təmayüllü  «Armenakan» 
partiyası  1885-ci  ildə  İstanbulda,  Osmanlı  dövlətinin  ən  sərt 
hökmdarlarmdan  biri  sayılan  sultan  Əbdülhəmidin  dövründə  ya- 
ranmışdır.  Sultan  Əbdülhəmidin  baş  məsləhətçisi  erməni,  həkimi 
isə  yəhudi  olmuşdur.
Tarixi  həqiqət  bundan  ibarətdir  ki,  erməni  siyasətçilərinin  90 
ildən  bəri  dil-boğaza  qoymadan  çığırdıqlan,  1915-ci  il  «geno- 
sid»indən  10  il  əvvəl,  ermənilərin  tərəfındən Azərbaycan  türklə- 
rinə  qarşı  soyqmm  və  etnik  təmizləmə  əməliyyatı  apanlmışdır. 
Sovet  Alman  müharibəsi  zamanı  Türkiyə  ilə  sərhəddə  yaşayan 
axıska türkləri,  knm  tatarları,  çeçenlər,  şimali  qafqaz xalqlan  Or- 
ta Asiyaya və  Qazaxıstana  sürgün  edildi.  1905-1906-cı illərdə  er- 
mənilər təkcə Irəvan və Yelizavetpol qubemiyalannda 20 mindən 
çox  azərbaycanlmı  qətlə  yetirmiş,  250-dən  çox  kəndi  dağıdıb 
yerlə-yeksan  etmişdir.  Cəmi  bir  ay  ərzində  Zəngəzur  qəza- 
sının  Şəki,  Qarakilsə,  Ağdü,  Vağadi,  Urud,  Qatar,  Xələc,  İn- 
cəvar,  Karxana,  Yeməzli,  Daşnov,  Çullu,  Lök,  Saldaşlı,  Mol- 
lalar,  Oxçu-Şabadin,  Atqız,  Pirdovdan,  Zürül,  Fərcan,  Sənanlı, 
Çullan  və  s.  kəndləri  erməni  silahlıları  tərəfindən  yandırılıb 
dağıdılmış,  əhali  soyqırıma  məruz  qalmışdır.
1905-1906-cı  illərdə  ermənilərin  İrəvanda,  Gəncədə,  Zəngə- 
zurda,  Qarabağda azərbaycanlı  əhaliyə  qarşı  törətdikləri  qanlı  ci- 
nayətlər  və  deportasiya  aktları  görkəmli  Azərbaycan  yazıçısı
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   86


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə