Bmt-nin 822 və 853 saylı qətnamələrindən əvvəl işğal olunmuş Azərbaycan ərazisiYüklə 104 Kb.

səhifə12/86
tarix08.03.2018
ölçüsü104 Kb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   86

rı  buraya  enir,  çaylar buraya  axıb gedir, yollar burava  uzanır, 
çay  axarı  və yollar  boyunca  kəndlər  və  adamlar  da  öz  iqtisa- 
di  maraqları  ilə  birlikdə yerini  buraya  dəyişir:  ticarətlə  məş- 
ğul  olur,  mal  alır,  mal  dəyişir,  uyğunlaşır,  tələbata  cavab  ve- 
rir,  məişət  cizgilərini  mənimsəyir,  iimumi  məqsədlərlə  bir-biri- 
lə  bağlanırlar»■
Bu  da Zaqafqaziyanın  partiya  bosslarından  biri  olan 
Levon  Mirzoyamn  daha  ə w ə lə   -  1923-cü  ilə  aid  olan  fı- 
kirləri:  «Xalis  Qarabağ  məsələsi  yoxdur.  Erməni  kəndlisi 
Bakı  və  Ağdamla  sıx  əlaqəsi  olmadan  yaşaya  bılməz,  yal- 
nız  onun  ovalıq  hissəyə  yolunu.  təhliikəsiz  etmək  və  mədəni 
inkişafma  imkan  vermək  lazımdır».
Bu  əcaib  akademikə  ibrət  üçün  daha  bir  sitat  gətirək. 
H ələ  Azərbaycanda  və  Ermənistanda  Sovet  Hakimiyyəti 
qurulmazdan  əvvəl-1919-cu  il  mayın  22-də  Anastas  Mi- 
koyan  V.İ.Leninə  məlumat  verirdi:  «Erməni  hökumətinin 
daşnak  agentləri  Qarabağı  Ermənistana  birləşdirməyə  çalışır- 
lar.  Bu,  Qarabağ  əhalisi  üçün  Bakıdakı  həyat  mənbəyindən 
məhrum  olmaq və heç zaman  və heç nə ilə əlaqəsi  olmadığı  Ye- 
revanla  bağlamaq  deməkdir.  Erməni  kəndlüən  beşinci  qıırul- 
tayda  Azərbaycanı  tanımağı  və  ona  birləşməvi  qərara  aldılar».
Necə  deyərlər,  hər  şey  axır,  hər  şey  dəyişir:  elə  həmin 
Anastas  Mikoyan  SSRÜ  Ali  Soveti  Rəyasət  Heyətinin  səd- 
ri  olandan  sonra 
10 
il  əvvəl  Krımm  m üvəffəqiyyətlə 
Uk- 
raynaya  verildiyini  nəzərə  alaraq  1964-cü  ıliii  əvvəlində
N.S.Xruşşova DQMV-ni  Ermənistana  birləşdirm əyi tək- 
Iif  etdi.  O  zaman  Xruşşov  əsəbiliklə  demişdir:  «Bir  sut- 
ka  ərzində  DQMV  ermənilərini  Ermənistana  köçürmək 
üçün  12  min  hərbi  yük  maşınım  onlarm  ixtiyarına  vermə- 
yə  hazıram».
Qorbaçov  belə  suala  cavab  verməyə  hazır  deyildi  və 
güman  etmək  olar  ki,  insanın  çox  zəif  yeri  olan  millətçi- 
liklə  manipulyasiya  etmək  tək  Zbiqnev  Bjezinskinin  planı- 
na  daxil  deyildi.  Və  uzun  illər  eyni  ərazidə  yaşamış  hansı 
xalqlar  bir-birinin  xatirinə  dəyməmişlər?  İİnsanlarda  milli 
qəzəbi  söndürən  qüvvələr  həmişə  tapılırdı,  çünki,  millət- 
lərdə  ayrı-seçkilik yaranması  yalnız  qanla və  qarmaqarışıq- 
laqla  nəticələnə  bilir.
Tarix  belə  deyir.  Yalnız  ağlmı  itirmiş  şöhrətpərəstlər 
və  cinayətkarlar  düşmənçilik  hərəkətində  olurlar.  Birincilər 
şöhrətlənmək  istəyirlər,  ikincilər  isə  ümid  edirlər  ki,  ümu- 
mi  qarmaqarışıqlıqda  onların  cinayətlərini  unudacaqlar.
Parisin  «İnterkontinental»  otelində  yerli  erm əni  eli- 
tası  qarşısında  səslənmiş  və  «Humanite»  səhifələrində
1987-ci  il  noyabrın  18-də  dərc  olunmuş  DQMV-nin 
Azərbaycandan  ahnıb,  Ermənistana  verilm əsinin  «iqti- 
sadi  məqsədəuyğunluğu»  barəsindəki  yalan  qanunsuz- 
luq  üçün  geniş  meydan  açdı.  Halbuki  həqiqəti  birbaşa 
düzgün  demək  lazım  idi:  ümumi  uğursuzluğun  səbəbi  nor-


mal  dövlətçiliyin  Gİmamasmdadır;  yalnız  bu,  bizleri  qəzəb- 
ləndirir  və  alçaldır,  qəzəbli  adamlar  isə,  fərqi  yoxdur  mol- 
davan  olsun,  özbək  və  ya  yakut,  çox  asanlıqla  milli  düş- 
mən  obraz)  yarädır.  «Nifrət  üçün  obyektiəri  seçin»  -  deyə, 
Gebbels  öyrədirdi.
NİŞANLANMIŞ  QARABAĞ  KARTI
Nişanlanmış  Qarabağ  kartı  oyuna  belə  girdi.  SSRİ 
Kostitusivasına və Azərbaycan  SSR  Konstitusiyasına  ilk 
sui-qəsd  bütöv  bir  xalqın  mənüyinə  vurulmuş  sillə  kimi 
səsləndi.
Azərbaycan  milli  xarakterinin  özəyi  türk  hərbi-feodal 
namus  kodeksinin  müəyyənedici  təsiri  altmda  formalaşmış- 
dır:  mərdlik  qazancdan  irəlidir,  namussuzluq  -  ölümdən 
pisdir,  köm ək  almaq  adamı  alçaldandır,  ailə  və  uşaq  mü- 
vəffəqiyyətdən  və  vəzifədən  üstündür.  Varlanmağa  çalış- 
maq  əxlaqa  zidd  deyil,  kişi  pulu  dünyanı  gözəlləşdirir,  - 
deyilir  Quranda.
Gəlmə  adama  münasibətdə  azərbaycanlıda  etibar  və 
qonaqpərvərlik  həmişə  var.  Bu  zaman  ev  yiyəsi  tez-tez 
səhv  edir.  və  elə  bilir  ki,  onun  evinin  qayda-qanunu  qona- 
ğa  məlumdur.  Qədim  bir  hekayət  bu  qaydaları  belə  izah 
edir.  Gələn  qonağı  qəbul  etdilər,  yedizdirdilər,  içirtdilər, 
gecələm əyə  yer  verdilər.  Həyasız  qonaq  bir  ucdan  hər  şe- 
yi  tərifləm əyə  başlayır,  bilir  ki,  yerli  qanuna  görə  qonağın 
nədən  xoşu  gəlsə,  onunkudur.  Qonağa  çoxlu  hədiyyələr 
verdilər,  getmək  istədikdə,  xahiş  etdilər  ki,  çəkməsini  çı-
Xocalı  ş ə h ə r in in   m ü d a fiə ç iiə ri.
xarsm  və  altmdakı  torpağı  çırpıb  tökdülər.  «Torpağımız  bir- 
cədir,  -  deyirlər  Azərbaycanda,  onu  biz  hədiyə  vermirik».
Torpağma  istənilən  iddia  hər  bir  xalqm  qeyrətinə  və 
mənliyinə  ağır  zərbədir,  hətta  insanlar  uzaq  Parisdə  səslə- 
nən  qanunsuzluğa  çağırışm  onlarm  dinc  həyatlarmda  tüstü- 
lənən  oeaqlarınm  sonu  olduğunu  dərk  etm əsələr  belə.
Abel  Aqanbekyan  Qarabağ  haqqmda  bəyanatı  ani  oia- 
raq  bir  çox  xarici  erməni  qəzet  və  jumallarmm,  Parisdəki 
«Ayb»  radio  stansiyäsmm,  «Azadlıq»  və  «Amerikanm  sə- 
si»  radiolarmm  erməni  redaksiyalarmm  m ərkəzi  mövzüsu- 
na  çevildi. 

;
Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   86


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə