Bmt-nin 822 və 853 saylı qətnamələrindən əvvəl işğal olunmuş Azərbaycan ərazisiYüklə 104 Kb.

səhifə18/86
tarix08.03.2018
ölçüsü104 Kb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   86

1992-ci  il.  Naxçıvan.
Öz  ev-eşiyindən  didərgin 
düşmüş  qaçqınlar.
Moskvaya  ilk  nümayəndə  heyəti  yola  düşərkən  «elçi- 
lər»  qorxu  hissi keçirirdilər.  Aleksandr  Proxanovun  dediyi- 
nə  görə,  «nümayəndələr  düşünürdülər  ki,  qayıtmayacaqlar, 
onları  həbs  edəcəklər.  Onları  əzabkeşlər,  öz  başmı  erməni 
ideyası  qurbangahma  qoyan  quzular  kimi  yola  salırdılar.
Qorxu  təbii  idi,  amma  əbəs  idi.  Proxanovun  dediyinə 
görə,  Moskva  «onları  dinlədi,  başa  düşməyə  cəhd  etdi». 
Aydın  oldu  ki,  Hüquqi  özbaşnalığm  qarşısmda  Kostitusiya 
hasarı  olsa  da,  o  çürükdür,  tüfəngin  qundağı  ilə  vur,  dağı- 
lacaqdır.  Partiya taxt-tacına yaxın  olan  təsir agentlərinin tə- 
kidi  ilə  Moskva  yalandan  tərəf  çıxmaq,  oyunbazlıq  etmək 
siyasətini  başlamaqla  öz  hökmran  barmağmı  müvəffəqiy- 
yətlə  Qarabağ  separatizminin  qıcanmış  dişləri  görünən  ağ- 
zına  soxdu.
AZƏRBAYCAN  SSR-in  DAĞLIQ  QARABAĞ  MUXTAR 
VİLAYƏTİNDƏ  XÜSUSİ  İDARƏ  FORMASININ  TƏTBİQİ 
HAQQINDA
SSRİİ  Ali  Soveti  Rəyasət  Heyətinin 
FƏRMANI
Dağlıq  Qarabağ  Muxtar Vilayətində  və  onun  ətrafında  millətlə- 
rarası  münasibətlərin gərginliyinin  davam  etməsi  ilə  əlaqədar olaraq 
onların  kəskinləşməsinin  qarşısını  almaq  v ə  bu  regionda  vəziyyəti 
sabitləşdirmək  m əqsədilə,  Azərbaycan  SSR  v ə  Ermənistan  SSR 
partiya  v ə  dövlət  orqanlarmın,  habelə  Millətlər  Soveti  komissiyası- 
nın  təkliflərini  nəzərə  almaqla  SSRİİAli  Sovetinin  Rəyasət  Heyəti 
bu m əsələni  Azərbaycan  SSR Ali  Sovetinin Rəyasət  Heyəti  ilə  mü- 
zakirə  edib  SSR  Kostitusiyasmm  119-cu  maddəsinin  14-cü  bəndihə 
müvafiq  surətdə  qərara  alır:
1.  Dağlıq  Qavrabağm  Azərbaycan  SSR  tərkibində  nıuxtar 
vilayət  statusünu  saxlamaqla  Dağlıq  Qarabağ  M uxtar  Vilayətin- 
də  m üvəqqəti  olaraq  xüsusi  idarə  forması  tətbiq  edilsin.
A.İİVolski  yoldaşın sədirliyi  ilə  Dağlıq Qarabağ  Muxtar Vilayə- 
tinin  xüsusi  idarə  komitəsi  yaradılsm.
İyirminci  çağırış  Dağlıq  Qarabağ  Muxtar  Vilayəti  xalq  deputat- 
ları  Sovetinin  v ə  onun  icraiyyə  komitəsinin  səlahiyyətləri  Sovetin 
yeni  tərkibinin  seçkiləri  keçirilənədək  dayandmlsm.
2.  Müəyyən  edilsin  ki,  Dağlıq  Qarabağ  Muxtar  Vilayəti- 
nin  xüsusi  idarə  komitəsi  bilavasitə  SSR  İttifaqının  ali  dövlət 
hakimiyyəti  və  idarə  orqanlarına  tabedir,  muxtar  vilayətin


xalq  d ep u tatları  Sovetinin  v ə   onun  icı aiyyə  k on ıitəsin in   bütün 
sə la h iy y ə tlə r in ə ,  k om itənin  səd ri  isə  v ila y ə t  xalq  d ep u ta tla n  
S oveti  icraiyyə  kom itəsi  səd rin in   hüq uqlarına  v ə  v ə z ifələ r in ə  
m alikdir.
Dağlıq  Qarabağ  Muxtar  Vilayətinin  yerli  dövlət  hakimiyyəti 
v ə   idarə  orqanlanna  rəhbərlik  etmək  göstərilən  kom itəyə  tapşı- 
nlsm ,  H abelə  vilayət xalq  deputatlan  Soveti  icraiyyə  komitəsinin 
aparatı  əm əli  orqan  kimi  ona  verilsin.
3.  M ü ə y y ə n   edilsin  ki,  bu  fərm a m n   q ü v v əd ə  olduğu
9
d ö v rd ə  D ağlıq   Q arabağ  M uxtar  V ila y ətin in   əra zisin d ək i  itti- 
faq  v ə   resp u b lik alar  tabeli  m ü ə ssə lər ,  id a rələr  v ə  təşk ilatlar, 
h a b elə  onların  filialları,  sexləri  v ə   d ig ər  stru k tu r  b ölm ələri 
A zərb a y can   SS R  N a zirlər  Sovetinin  m ü əy y ən   etdiyi  m əsə lələ r  
d airəsi  üzrə  k o m itəy ə  tab ed irlər.
Mətbuat,  radio,  televiziya  orqanlan  digər  kütləvi  infom ıasiya 
vasitələri,  nəşriyyatlar,  poliqrafiya  m üəssisələri,  daxili  işlər  or- 
qanlan,  Habelə  m ədəniyyət,  xalq  təhsili,  səh iyyə  m üəssisələri  və 
qeyri-istehsal  sahəsinin  digər  təşkilatlan  tabeliyindən  v ə   idarə 
m ənsubiyyətindən  asılı  olmayaraq  kom itənin  v ə  ya  onun  vəkil 
etdiyi  şəxslərin  bilavasitə  rəhbərliyi  altında  fəa liyyət  göstərirlər.
4.  D ağlıq  Q arabağ  M uxtar  V ilayətin in   xüsusi  id a rə  komi- 
təsin ə   ixtiyar  verilsin:
Dağlıq  Qarabağ  Muxtar  Vilayəti  rayon,  şəhər,  kənd,  qəsəbə 
xalq  deputatlan  Sovetlərinin,  onlann  icra  v ə   sərəncam   orqanlan- 
nın  səlahiyyətlərini  dayandırsm,  H abelə  göstərilən  yerli  Sovetlə-
rə  seçkilər  təyin  etsin  v ə  onlann  keçirilm əsini  təşkil  etsin;
ictimai  təşkilatlann  v ə   özfəaliyyət  birliklərinin  SSR  Kostitu- 
siyasma  v ə   qanunvericiliyinə  zidd  olan  fəaliyyətlərini  dayandır- 
sm,  yafu d   lazım  g'əldikdə  onlan  buraxsm.  Respublika  v ə  ya 
Ünmmittifaq  orqanlan  olan  həm in  təşkilatlar  v ə   birlikdə  bu  or- 
qanlann  razıhğı  ilə   qeydə  ahnır  və  ya  buraxılır;
lazım  olduqca  dövlət,  təsərrüfat  quruculuğu  v ə   sosial-m ədə- 
ni  quruculuq  m əsələləri  barəsində  SSR İ  A li  Sovetinin  R əyasət 
H eyətinə,  SSRİ'  Nazirlər  Sovetinə,  SSRİ.  nazirliklərinə,  dövlət 
kom itələrinə  v ə   baş  idarələrinə  təkliflər  verilsin.
5.  «D övIət  m ü əssisəsi  (birliyi)  haqqında  SSR İ  qanu nun  6- 
cı  m addəsinin  2-ci, 3-cü  b əndlərinin v ə  5-ci  b ən d in   ü çüncü  ab- 
zasının  v ə   7-ci  m addəsinin  qüvvəsi  D ağlıq  Q arab ağ  M uxtar 
V ilayətin in   əra zisin d ə  m üvəqqəti  d a y a n d ın lsm .
6.  A zə r b a y c a n   SSR  AIi  Sovetinin  R ə y a sə t  H eyəti  bu  fər- 
m andan  irə li  g ə lə n   m üvafiq  qərarlar  q əb u l  etsin.
7.  B u  fərm a n   1989-cu  il  yanvarın  20-d ən   q ü vv əy ə  m insin.
M .QO RBAÇOV
SSRİ Ali  Soveti  Rəyasət  Heyətinin  sədri
T.M ENTEŞAŞVİLİ
SSRİ Ali  Soveti  Rəyasət Heyətinin  katibi
Moskva,  Kreml,  12  yanvar  1989-cıı  il
Dostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   86


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə