Bmt-nin 822 və 853 saylı qətnamələrindən əvvəl işğal olunmuş Azərbaycan ərazisiYüklə 104 Kb.

səhifə3/86
tarix08.03.2018
ölçüsü104 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   86

ERMƏNİ  ORDUSU  TƏRƏFİNDƏN 
İŞĞAL  EDİLMİŞ  AZƏRBAYCAN 
TORPAQLARI
Q&ZAX  RAYONU  -  6  yaşayış  məntəqəsi  -  avqust  1990-cı  ii 
NAXÇIVAN  MR  -  1  yaşayış  məntəqəsi  -  20  vanvar  1991-ci  H
LAÇIN  RAYONU
-  18  nıay
1992-ci  il
K Ə L B Ə C Ə R   RAYONU
-  2  aprel
1993-cü  il
A Ğ DA M   RAYONU
-  23  iyul
1993-cü  il
C Ə B R A Y IL   RAYONU
-  26  avqust
1993-cü  il
Q UBA DLI  RAYONU
-  31  avqust
1993-cü  il
FÜ Z U L İR A Y O N U
-  23  avqust
1993-cü  il
ZƏ N G İLA N   RAYONU
-  30  oktyabr
1993-cü  il
AZ Ə R BA Y C A N D A   QAÇQ INLAR  VƏ  
M Ə C B U R İK Ö Ç K Ü N L Ə R
1.  Ermənistandan  qaçqınlar 
-  250.000
2.  Azərbaycanın  işğal  olunmuş
ərazilərindən  məcburi  köçkünlər 
-  760.000
Cəmi: 
-  1010.000
İŞĞAL  OLUNMUŞ  AZƏRBAYCAN  ƏRAZİLƏRİNDƏ 
ERMƏNİ  QOŞUN  KONTİNGENTİ
1.  K ƏL BƏ C Ə R .  Ağdaban 
538-ci  alay  tank  10, 
ərazisiııdə 
zirehli  maşın  v ə  artilleriya
2.  A Ğ D Ə R Ə   ərazisində.
M otoatıcı  diviziya  tank  60,' 
zir.  maşın71,  artilleriya  67.
3.  XOCALI  ərazisində.
H ərbi  təlim  m ərkəzi.  tank  40, 
zir.  maşın  4,  artilleriya  39.
4.  AĞDAM   ərazisində.
M otoatıcı  alay.  tank  38, 
zir.  maşın  51,  artilleriya  38. 
j
5.  XANK Ə NDİ  ərazisində.
M otoatıcı  alay.  tank  12, 
zir.  nıaşın  24,  artilleriya  22.
6.  XO CAVƏ ND  ərazisində.
7 .
  ŞUŞA  ərazisində.
M otoatıcı  alay.  tank  38, 
zir.  maşın  51,  artilleriya  38.
M otoatıcı  alay.  tank  5, 
zir.  maşın  7,  artilleriya  8.
8.
 QARAXANBƏYLİ ərazisində.
9.  HADRUT  ərazisində.
2-ci  motoatıcı  briqada.  tank 23, 
zir.maşın  20,  artilleriya  34.
:
Motoatıcı  alay.  tank  20, 
zir.  maşın  25,  artilleriya  18.
10.  DAŞKƏSƏN  ərazisində.
M otoatıcı  briqada.  tank  18, 
zir.maşın  25,  artilleriya  20.


A ZƏ R BA Y C A N IN   İŞĞAL  O LUN M UŞ  0 R A Z İL Ə R İN D 0  
Y E R L Ə ŞD İR İL M İŞ  E R M 0 N İ  SİLA H LI  Q ÜVV Ə LƏ Rİ
T A N K L A R  
-  316
AR TİLLER İY A  
-  322
PDM  
-  324
ŞƏ X Sİ  H EYƏ T 
-  50.000
AZƏRBAYCANIN  İŞĞAL  OLUNMUŞ  ƏRAZİLƏRİ
C əb h ə  xəttinin  uzunluğu 
-  246  km
DAĞLIQ  QARABAĞ  ZONASI
Ə razi
Ə hali  (1989) 
E rm ənilər 
A zərbaycanlılar 
Sair
Sərhəddin  uzunluğu
-  4.388  kvJkm
-  189.085
-  145.450  (76,9%)
-  40.688  (21,5%)
-  2.947  (1,6%)
-  485  knı
ŞUŞA  RAYONU
Ə razi 
-  289  kv.km.
Ə hali 
-  20.579
A zərbaycanhlar 
-  19.036  (92,5%)
E rm ənilər 
-  1.377  (6,2%)
İşğal  olunm uşdur 
-  1992-ci  il,  8  may
ERMƏNİ  TERRORUNUN  QURBANLARI
ERMƏNİ  TERRORU  NƏTİCƏSİNDƏ  AZƏRBAYCAN 
ƏRAZİSİNDƏ  OLAN  DAĞINTILAR
Yaşayış  m əntəqələri 
-  890
Evlər 
-  150.000
İctimai  binalar 
-  7.000
M əktəblər 
-  693
Uşaq  b ağça la n  
-  855
Tibb  m üəssisələri 
-  695
K itabxanalar 
- 9 2 7
K ilsəiər 
- 4 4
M əscidlər 
-  9
Tarixi  saraylar 
-  9
Tarixi  abidələr  və  m uzeylər 
-  464
M uzey  eksponatlan 
-  40.000
Sənaye  və  kənd  təsərrüfatı  m üəssisələri 
-  6.000
Avtom obil  yolları 
-  800  km
K örpülər 
-  160


Su  konım unikasiyaları 
-  2.300  km
Q az  kom ınunikasiyaları 
-  2.000  km
Elektrik  xətləri 
-  15.000  km
M eşələr 
-  280,000  ha
K ənd  təsərriifatı  üçün  yararlı  torpaqlar 
-  1.000.000  ha 
İrriqasiya  sistemləri 
-  1.200  km
BÜTÜN  DAĞINTILAR  70  M İLYARDDAN  ÇOX  ABŞ 
DOLLARI  H ƏC M İN DƏ   Q İY M ƏTLƏ ND İRİLİR .
Ərazisi
Sarhad 
kv. km  uzunluğu
Əhalisi
Laçın  rayonu
835
303
64900
K əlb əcər  rayonu
3054
228
67500
Ağdam  rayonu
1154
198
160  000
Cəbrayıl  rayonu
1051
193
62  000
Q ubadlı  rayonu
802
171
35  000
Füzuli  rayonu
1386
180
142  000
Zəngilan  rayonu
707
188
38  000
0
QAFQAZDA  İLK  DİNİ-ETNİK 
MÜHARİBƏLƏR
Xristianlar arasında  müsəlman  etnik-dini  kartı  ilə  ilk oy- 
nayanlar  ruslar  oimuşdur.  Osmanlı  imperiyası  siiquta  uğra- 
mağä  başlayanda  Rusiya,  Avstriya, İtaliya və  başqaları  Osman- 
lı  torpaqlarını  eiə  keçirməyə  başladılar.  Müharibə  döyüşləri, 
arxasınca  isə  barışıqlar getdi.  1774-cü  ildə  Osmaniılar və  rus- 
lar  belə  barışıqdan  birinə  imza  atdılar.  Həmin  müqaviləyə 
əsasən  ruslara Osmanlı İmperiyasında yaşayan xristianlarm  ma- 
raqlarını  müdafiə  etmək  hüququ  verildi.  Bu  hüquq  osmanlıla- 
rın  daxili  işlərinə  Avropanm  birbaşa  təsiri  üçün  bütün  qapıları 
açdı.  Hələ  1536-cı  ildə  Osmanlı  hökuməti  Fransa  ilə  bağla- 
dığı  müqaviləyə  əsasən  fransızlara  bütün  Osmanlı  torpaqların- 
da  ticarət  etməyə  icazə  vermişdi.  Fransızlara  əlahiddə  dini 
azadlıq  da  bəxş  olundu.  Onlara,  hem  də  ərazideki  bütün  mü- 
qəddəs  yerlərə  nəzarət  hüququ  da  verildi  ki,  bu  da  Osmanlı 
tmperiyasında  katoliklər  üzərində  fransızların  protektoratının 
fəaliyyətinə  imkan  yaratdı.
Xristianların  zorla  islamı  qebul  etməsi  haqqında  Osmanlı 
İmperiyasının  siyasetindən  xeyli  yazılmışdır.  Bu,  fantaziyadan 
başqa  bir  şey  deyildir!  Əslinde  Osmanlı  İmperiyasmda  dini 
azadlığa  teminat  verilmesi  hemin  imperiyanm  süqutunu  şert- 
lendirmişdir.  Ruslar osmanlıların bu  sehvinden  öyrenmiş  ve  öz 
imperiyalarını  yaradarken  müvafiq  addımlar  atmışdır.
Bu,  Osmanlı  İmperiyasında  yaşayan  xristianlarm  Qerb  dün-
----------
0
-------- :--
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   86


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə