Bmt-nin 822 və 853 saylı qətnamələrindən əvvəl işğal olunmuş Azərbaycan ərazisiYüklə 104 Kb.

səhifə37/86
tarix08.03.2018
ölçüsü104 Kb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   86

X o c a lı  fa c iə s in in   q u rb a n la rı.
Ağdam. 
1992-ci  il.  Dağıdılmış  ticarət  mərkəzi.
Füzuli.  1992-ci  il. 
Dağıdılmış  kəndlər.


28.01.1994  Füzuli. 
Uğurlu  döyüşdən  sonra.
Şəkildə: 
Azərbaycan  Bayrağı  ordenli  qəhrəman  Şahid Həbibullayev.
07.01.1994.  “Bəytəpə”. 
Uğurlu  döyüşdən  sonra.  VI  alayın  qəhrəman 
döyüşçüləri.  Şəkildə: 
(soldan  ayaq  üstə  duranlardan  birinci)  Azərbaycan 
Bayrağı  ordenli  qəhrəman  Şahid Həbibullayev.
başçılıq  etdıyi  Nazirlər  Sovetinin  bu  m əsələyə  münasibəti- 
ni  natiq  «etinasıziıq»  adlandırırdı.
H əsən o v   deyirdi; 
«M ən  in d iy ə d ə k  bilm irəm   ki,  D Q M V -d ə 
üs'.Lsi.  id a r ə ttm ə   fo rm a sın ın   tə tb iq   olunm ası  və  m ərk ə zə   ta b e  
oian  K o m n ə n ir  y a ra d ılm a sın ın   təşəb b ü sk a rı  k o n k re t  o la ra q  
k ım d ir ?  K o m itsm n   lərk ibin ə  m ö vq e ləri  a ç ıq -a ş k a r   v ə   g iz lə d il- 
nıədən  D Q M V -n i  A zə rb a y ca n m   tərkibin dən   ç ıx a rm a q   olan 
ad a m la rı  kxm  tə k lif e d ib ?   Bu  kimin  v a r ia n tıd ır   ki,  D Q M V  A zər- 
haycanın  tərkibin dən   çıx a rılsın

am m a  ko m p ro m is  x a tirin ə   Er- 
m ən istana  yox,  m ərkəzə,  y a x u d   istən ilən   b a ş q a   r e sp u b lik a v a  
verilsin ?   Bıı  gü liin c  kom prom is  dünya  ic tim a iy y ə tin d ə   b e lə   b ir 
fik ir y a r a d ıb   ki,  g ııy a   bii  sa d ə lö v h   A zə rb a y ca n   x a lq ı  p r in s ip c ə
1990-eı  ii  20  yanvar.
Rus  ordusu  torəfindon 
Bakıda  q ətlə 
ystirilm iş  günahsız 
insanlar


28.01.1994  Füzuli.  Uğurlu  döyüşdən  sonra.
Şəkildə:  Azərbaycan Bayrağı  ordenli  qəhrəman  Şahid Həbibullayev.
07.01.1994.  “Bəytəpə”.  Uğurlu  döyüşdən  sonra.  VI  alayın  qəhrəman 
döyüşçüləri.  Şəkildə:  fsoldan  ayaq  üstə  duranlardan  birinci) Azərbaycan 
Bayrağı  ordenli  qəhrəman  Şahid Həbibullayev.
başçılıq  etdiyi  N azirlər  Sovetinin  bu  m əsələyə  münasibəti- 
ni  natiq  «etinasızlıq»  adlandırırdı.
H əsənov  deyirdi:  «Mən  indiyədək bilmirəm  /ä,  DQMV-də 
xüsusi  idarəetmə formasının  tətbiq  olunması  və  mərkəzə  tabe 
olan  Komitənin  yaradılmasının  təşəbbüskarı  konkret  olaraq 
kimdir?  Komitənin  tərkibinə  mövqeləri  açıq-aşkar  və  gizlədil- 
mədən  DQMV-ni  Azərbaycanın  tərkibindən  çıxarmaq  olan 
adamları  /äm  təklif edib? Bu  /ämin variantıdır ki,  DQM V Azər- 
baycanın  tərkibindən  çıxarılsın,  amma  kompromis xatirinə  Er- 
mənistana  yox,  mərkəzə,  yaxud  istənilən  başqa  respublikaya 
verilsin?  Bu  gülünc  kompromis  dünya  ictimaiyyətində  belə  bir 
ji/är yaradıb  Tä,  guya  bü  sadəlövh  Azərbaycan  xa/qı prinsipcə


DQMV-ni  verməyirı əleyhinə deyil,  amma  bir şərtlə:  təki Ermə- 
nistana  verilməsin,  başqa  kimə  olsa  olar».
Arkadi  Volski  Komitəsi  Ermənistanla  Azərbaycan  ara- 
smdakı  qarşılıqlı  münasibəti  kiçicik  bir  nifaq  halmdan  tam 
qırılmağa  gətirib  çıxardı,  DQMV-də  azərbaycanlılarm  hü- 
quqlarmm  bir  qədər  məhdudlaşdırılmış  olduğu  vəzıyyət 
onlarm  tam  diskriminasiyasma  keçdi.
Bakıda  keçirilən  m itinqlərdə  isə  DQMV-də  xüsusi  ida- 
rəetmə  forması  <da  müzakirə  olunmadan»  tətbiq  edilib,  deyirdilər.
«XaIq  Erm ənistanm   bizim  V ətənim izə  etdiyi  görünm əm iş 
ərazi  iddialarına etiraz əlam əti  olaraq  tətil  edir  və  m əsələn i  əda- 
lətli  həll  etm ək  əvəzinə  bizə  giiclə  təlqin  edirlər  ki,  bu,  Erm ənis- 
tanm  iqtisadi  blokadasıdır.  Soruşun  bizim  adam lardan  -  tətil  et- 
m ək lə  hansı  m əqsəd  güdürlər?  Bir  onlara  baxm ,  kim dir  bu 
adam lar?  Ə ksər  halda  onlar  adam başma  ailəsinin  gəliri  kasıbçı- 
lıq  həddindən  aşağı  olan  adam lardı.  Bizim  işə  başlam aq  haqqın- 
da  çağırışlarım ıza  cavab  verirlər  ki,  namusu  və  ləyaqəti  itirib 
doğm a  torpağı  əldən  verm əkdənsə,  onlar  özlərini  və  balalarını 
acından  öldürm əyi  üstün  tuturlar».  -
FACİƏLƏR,  BƏLALAR,  TALANLAR,  BASQINLAR...
Əsas  kəlmə  olan  «suverenlik»  sözü  ise Azərbaycan  par- 
tiya  fəallarımn  yığmcağmda  deyilmədi,  o,  rəhbər  xadimlə- 
rin  boğazmda  ilişib  qaldı.  Qərara  almdı  ki,  qoy  Moskva res- 
publikaya nəhayət ixtiyar versin  ki,  onun  sakinlərinin yarat- 
dığı  milli  gəlirdən  özü  tam  ıstifadə  etsin,  neftinin  və  pam- 
bığınm  ixtiyarı  özündə  olsun,  xalq  arasında  «  saqqallılar»
adlandırılan  ve  davam  edən  gərginliyin  başlıca  səbəbkan 
ölan,  DQMV-də  qanunsuz  yaşayan  boyevikləri  oradan  de- 
portasiya  etsin.  MK  katibinin  biri  m əhz  «davam  edən  gər- 
ginlik»  söz  birleşməsini  işlətdi,  halbuki,  onu  bir  sözlə  - 
«müharibə»  sözü  ilə  əvəz  e.tmək  daha  düzgün  və  daha  də- 
qiq  olardı.  Faciələr  və bəlalar  -  talanlar,  basqmlar,  ölümlər, 
güllə  səsləri,  mərmi  partlayışları,  insanın  ürəyini  üzür.
LAÇIN-ŞUŞA  YOLUNDA  FACİƏ
Düz  bir  il  sonra,  elə  həmin  gün  1991-ci  il  yanvarm 
8-də Laçın-Şuşa yolunda 
«Molodyoj  Azerbaydjana»  qəze- 
tinin  müxbiri  Salatm  Əsgərova 
və  onunla  birlikdə  üç 
hərbçi  -  batalyon  komandiri  podpolkovnik  O.Larionov,  La- 
çın  hərbi  komendantlığmm  qərərgah  rəisi  mayor  İİlvanov 
və  serjant  I.Q oyek  həlak  oldular.  Əslən  Tayşetdən  olan 
Oleq  Larionov  Sibirdəndi,  beş  ildən  çox  idi  ki,  batalyona 
komandirlik  edirdi.  1990-cı  ilin  yazında  batalyon  erməni 
boyeviklərinin  Qazax  rayonundakı  Bağanis-Ayrım  kəndin- 
də  hücumlarmın  qarşısında  dayanmışdı.Larionovun  başı 
üçün  10  min  rubl  mükafat  vəd  edilmişdi.
Onlar  xidməti  işlərlə  bağlı  səhər  tezdən  Laçmdan  Ste- 
panakertə  yola  düşmüş,  Salatm  Əsgərovanı  özlərinə  yol 
yoldaşı  götürmüş  və  avtomobil yolunun elə  beşinci  kilomet- 
rindəcə  pusquya  rast  gəlmişlər.  Avtomatlardan  və  snayper 
tüfəngindən  onlara  iki  istiqamətdə  demək  olar  ki,  birbaşa 
atəş  açılmışdı:  hərəkət  istiqamətində  və  arxadan,  maşınm 
sol  tərefınden.  Maşında  güllelərin  açdığı  113  deşik  saydı- 
lar:  düşmen  ateşinin  intensivliyi  belə  olmuşdu.  Üç  nəfər  o 
deqiqe  həlak  oldu:  sürücü İİ.Qoyek,  onunla  yanaşı  oturmuş
Dostları ilə paylaş:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   86


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə