Bmt-nin 822 və 853 saylı qətnamələrindən əvvəl işğal olunmuş Azərbaycan ərazisiYüklə 104 Kb.

səhifə38/86
tarix08.03.2018
ölçüsü104 Kb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   86

mayor 1 Jtvanov,  həmçinin jurnalist  S.Əsgerova.  Yaralı  kom- 
bat  Lariönov  idarə  oluna  bilməyən  maşmdan  sıçrayıb  düşə 
bilmiş  və  müdafiə  mövqeyi  tutmuşdur:  həlak  olmuş  zabitin 
iki  güllə  darağmda  cəmisi  on  gülləsi  qalmışdı.
Əgər  Laçın  qaytarılsa,  oradakı  küçələrdən  biri  mütləq 
Oleq  Mixayloviç  Larionovun  admı  daşımalıdır.
Özünün  Stepanakertdən  hazırladığı  son  reportajlardan 
birində  Salatm  Əsgərova  məhz  hərbi  formalı  adamlara 
çoxlu  sətir  hesr  etmişdi,  o,  görürdü  ki,  burada  demək  olar 
ki,  hər  döngəde  önları  təhlükə  gözləyir.
Salatm   yazırdı:  «Bu  sətirləri  yazmaq  çətin  olur,  ona 
görə  çətin  olur  ki,  mən  özümü  onların  -  taleyin  hökmü  ilə 
Qarabağ  torpağma  atılmış  cavanlarm  qarşısmda  günahkar 
sayıram.  Erməni  boyevikləri  herbi  formada  olan  hər  əsgə- 
rin  başma  üç  min  rubl,  zabitin  başma  isə  on  min  rubl  qiy- 
m ət  qoyub».  Altı  yaşlı  oğlu  yetim  qalmış  gənc jum alist  qa- 
dın  öz  həyatmda  hər  şeydən  çox  istəyirdi  ki,  onun  rastlaş- 
dığı  hər bir  gənc  sağ  və  salamat evinə,  öz  ailəsinə,  öz  sev- 
gilisinin  yanma  qayıtsm.  Calatın  dua  oxuyurmuş  kimi  tək- 
rar  edirdi:  «Allah,  qoy  onlarm  hamısı  sağ  qalsın!  Qoy  on- 
lar  boyeviklərin  gülləsinə  tuş  gəlməsinlər!  Qoy  analar  lə- 
nətə  gelmiş  müharibənin  qara  kağızmı  almasmlar!»  Lənə- 
tə  gəlmiş  və  mənasız  müharibənin...
«Hələ  ki,  əli  avtomatlı  rus  oğlanları  Qarabağın  tozlu 
yolları  ilə  gəzəcək  və  bir  xalqı  o  birinden  mühafıze  edə- 
cək.  H ələ  ki,  erməıiilər  -  kirvelər,  qohumlar divar dalmdan 
bizi  izləyəcək  və  zərbəni  birinci  endirmeye  çalışacaqlar  - 
deyə jurnalist  ölümqabağı  sətirlərini  yazırdı.  H əle  ki,  ana-
sı  erməni,  atası  azərbaycanlı  olan  balaca  qız  gizlince  təş- 
kilat  komitəsinin  üzvü  azərbaycanlıya  yaxmlaşacaq  və  pı- 
çıltı  ilə  deyəcekdir:  «Dayı  sən  mənim  atama  çox  oxşäyırsan. 
Mən  səninlə  bir  verdə  durmaq  istəyirəm,  atamla  durduğum  ki- 
mi.  amma  mənim  anama  demə  ld,  atam  iiçiin  darıxıram,  yoxsa 
o  məni  cəzalandırar».  Salatmı  qoruya  bilm ədilər,  halbuki 
xəbərdar  etmişdilər:  diqqətli  olun,  atışma  başlasa  maşınm 
içinə  uzamn.  Qatillər  basqm  edəcəklərini  əvvəlcəden  bil- 
dirmirlər:  1990-cı  il  yanvann  19-dan  20-nə  keçən  gece  Ba- 
kıda  belə  oldu,  bir  il  sonra  Laçm-Şuşa  dağ  yolunun  beşin- 
ci  kilometrində  de  belə  oldu.  Sonra  1992-ci  il  fevralm  25- 
dən  26-na  keçən  gecə  erməni  ordusu  rus  qoşunlarmm  366- 
cı  qvardiya  motoatıcı  alayınm  köməyi  ilə  Azərbaycan  şə- 
həri  Xocalını  məhv  edəndə  də  belə  olacaqdır.  Şəhərin  sa- 
kinlərini 
piyadalarm  
döyüş 
m aşınları 
və 
zirehli 
transportyorlarla  əzirdilər:  iki  il  əvvəl  1990-cı  il  yanvarm 
19-dan  20-nə  keçən  gecə  onlar  artıq  təcrübə  toplamışdılar.
Xocalıdakı  qanlı  qırğın  Qorbaçov,  Yazov  və  Bakatinin 
«tank  demokratiyasmm»  köməyi  ilə  Vəzirovu  əvəz  etmiş 
Ayaz  Mütəllibovun  hakimiyyətdən  getməsini  sürətləndirdi. 
O  vaxt  elə  görünürdü  ki,  respublika  rəhbərliyi  (Həsen  Hə- 
sənov  Azərbaycan  Nazirlər  sovetinin  sədri  vəzifəsini  tut- 
muşdu)  xalqm  tökdüyü  qandan  ayılacaq,  özünə  gələcək və...
Xocalıda  körpələrin,  qadmlarm  və  qocalarm   qanlı 
qırğınınadek  keçən  iki  il  ərzində  Dağlıq  Qarabağ  torpaq- 
lannm   çox  hissəsinin  işğalı  (ümid  edək  ki,  m üvəqqəti) 
başa  çatdı.  Ik i  il  erzində  formal  olaraq  suveren  olän  res- 
publikanm   ali  rəhbərliyi  ondan  ası'lı  olan  hər  şeyi  etdi  ki,


A zərbaycan  xalqını  diz  çökdürsün,  adamları  çarəsizlik  və 
ruhi  depressiya  vəziyyətinə  çatdırsm.  Hakim iyyət  Azər- 
baycanm,  Rusiyanm  və  Qazaxıstanın  dövlət  və  hərbi  xa- 
dim lərinin  uçduğu  vertolyotun  həyasızcasına  məhv  edil- 
m əsini  də  Starovoytovanın,  Yeltsinin  və  Ter-Petrosyanm 
əm ri  ilə  unutdura  bildilər.  Parlament  m üzakirələrində  ar* 
tıq  suveren  respublikanın  prezidenti  olmuş  Mütəllibov 
özünün  yalançı  sülhsevərliyini  nümayiş  etdirərək  parla- 
ment  üzvlərini  və  xalqa  soyuqqanlılığı  itirm əm əyə,  inti- 
qamdan  imtina  etm əyə  çağırırdı,  yoxsa  bu,  müharibənin 
başlanmasına  gətirib  çıxarar,,  guya  m üharibə  o  vaxtadək 
artıq  üç  il  idi  ki,  getmirdi.
Azərbaycan  prezidentinin  mətbuat  xidmətinə  başçılıq 
edən  Rasim  Ağayev  artıq  Mütəllibovun  istefasından  sonra- 
kı  müsahibələrinin  birində  etiraf etdi  ki,  respublika  rəhbər- 
liyi  həmişə  mərkəzin,  sonra  Rusiyanm,  MDB-dən  olan baş- 
qa partnyorlarm  iltifatma  ümid  bağlayırdı.  Ordunun  yaradıl- 
ması  yalnız  elan  olunurdu.Azərbaycan  kütləvi  informasiya 
vasitələrinin  bir  neçə  gün  ərzində  təkcə  dünya  ictimaiyyə- 
tindən  deyil,  həm  də  öz  xalqmdan  da  gizlətməyə  çalışdığı 
Xocalı  qırğım  eks  prezidentin  azərbaycanlılarm  vuruşmağı 
bacarmadığı  haqda  hammı  təngə  gətirmiş  oxşamalarmın  və 
vəziyyətdən  sülh  yolu  ilə  necə  çıxmağm  ona  bəlli  olduğu 
barədə  ehyamlarınm  nəqarəti  altında  baş  verdi.
Rasim  Ağayev  etiraf edirdi  ki,  Mütəllibovun  istefası  tə- 
ləbi  başa  düşüləndir.  Prezidentin  respublikanm  təhlükəsiz- 
liyini  təmin  edə  bilməməsindən  xalq  qəzəblənmişdi.  Buna 
baxmayaraq  dövlət  çevrilişi  barədə  söhbətləri  jurnalist
əsassız  saymır:  istefa  parlamentin  mühasirəsi  və  ardı-arası 
kəsilm əyən  hədə-qorxu  və ultimatumlar  şəraitində  baş  ver- 
mişdi.
Bu  çirkin  müharibənin  hadisələrini  izləyən  hamı  təkcə 
Xocalı  faciəsindən  deyil,  həm   də  «Pro  Armenia»  agentli- 
yinin  növbəti  utanmaz  yalanmdan  dəhşəte  gəldi.  Erməni 
agentliyi  fransız jurnalisti  Florens  Davidə  istinad  edərək 
iddia  edirdi  ki,  Xocalıdakı  qırğmı  azərbaycanlılar  özləri 
təşkil  etmişlər.  Erməni  silahlı  dəstələri  ise  şehəri  üç  tərəf- 
dən  m ühasirəyə  almış  və  əhaliden  hörmətle  xahiş  etmişlər 
ki,  əvvəlcədən  saxladıqları  dəhlizle  çıxıb  getsinlər. Üctimai 
rey  bu  cür yalan  üsulları  ilə  razılaşmışdır:  cəmisi  üç  ay  əv- 
vəl  güllələnmiş  MI-8  vertolyotu  ya  ağaca,  ya  da  dağa  də- 
yib  qəzaya  uğramış,  Azərbaycan  hökumətinin  Moskvaya 
verdiyi  «qara  qutu  isə»  yanmış  elan  edilmişdi.  Lakin,  bu 
dəfə  qəzəblənmiş  fransız  jürnalisti  erm ənipərəst  yalanı 
təkziblə  çıxış  etdi.
«Komsomolskaya  pravda»  yazırdı:  «Çoxdan  sirr  de- 
yil  ki,  siyasət  çirkabdır.  Lakin  hələ  torpağı  qurumamış  qə- 
birləri  təhqir  etməyə  heç  kimin  -  nə  siyasətçilərin,  n ə  də 
jurnalistlərin  ixtiyarı  yoxdur.  Hətta  bu,»vəhşilərin»  qəbir- 
ləri  olsa  da.  Hörmətli  həftəliyin  xocalılarm  öldürülməsinin 
azərbaycanlılarm  öz  işi  olmasma  doğrudan  inanması  belə, 
onlara  «Xocalı  faciesini»  dımaqda  verməklə  həlak  olanla- 
rı  təhqir  etmək  hüququ  vermir.
Deyirlər  ölənlerin  ayıbı  olmur.  Bəs  dirilərin?  Ayaz 
Mütəllibovu  1990-cı  ilin  yanvarmda  M ərkəzi  televiziyaya 
ınüsahibəsindən  sonra  olduğu  kimi  ikinci  dəfə  öz  xalqı  ba-
----------------------------------- - " w
* —
:—
------------------ -
Dostları ilə paylaş:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   86


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə