Bmt-nin 822 və 853 saylı qətnamələrindən əvvəl işğal olunmuş Azərbaycan ərazisiYüklə 104 Kb.

səhifə39/86
tarix08.03.2018
ölçüsü104 Kb.
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   86

rədə  yalan  damşmasi  üstündə  rüsvay  edən  bu  sualdan  son- 
ra  Boris  Yeltsinin  həmin  yanvar  günlərindəki  mövqeyini 
yada  salmaya  bilmirəm.  O  vaxt  o,  Yaponiyada  səfərdə  idi 
və  deyildiyinə  görə  Konstitusiyaya  zidd  olaraq  qoşunlarm 
Bakıya  yeridilməsi  ilə  əlaqədar  Qorbaçova  etiraz  teleqramı 
vurmuşdu.  Bakıda  operativ  nəşr  olunmuş  «Qara  yanvar» 
kitabı  ilə  tanışlıqdan  sonra  ittifaq  parlamentinin  deputatı, 
SSRİİ  Ali  Soveti  rəyasət  heyətinin  üzvü  Boris  Yeltsin  o  za- 
man  bu  oçerkin  müəllifmə  belə  dedi:
«Yaxın  qurultayda  biz  marşal  Yazovun  istefasma  nail 
olacağıq  və  Bakıda  tökülən  günahsız  qan  üçün  onun  mü- 
hakimə  olunmasmı  tələb  edəcəyik».
Lakin,  bu  sözlər  də  sonradan  deyilən  bir  çox başqa  söz- 
lər  kimi  Rusiyanm  demokratik  qüvvələrinin  m itinqlərdə 
Yelena  Bonnerlə  birgə  çıxış  edən  liderinin  küləyə  sovur- 
duğu  sözlərdən  oldu,  iki  il  sonra  isə  yenə  də  tələm -tələsik 
MDB-nin  qapılarmı  qeyri-slavyan  dövlətlərin  üzünə  bağla- 
maq  istədi.
Bir də  ki,  çoxmillətli  Rusiyanm  xalq  prezidenti  olsa  da, 
yaxm  m əsləhətçiləri  sırasında  dövlət  siyasətini  müəyyən 
edən  Q.Starovoytovadırsa,  ondan  başqa  nə  gözləmək  olar?! 
Axı  əgər  Dağlıq  Qarabağ  girdabı  bütün  ölkədə  millətləra- 
rası  qanlı  konfliktlər  zənciri  yaradırsa,  onda  Ermənistanın 
Azərbaycana  qarşı  müharibəsi  bizim  gözümüz  qarşısında 
mütləq başqa  regionlarda  da  silahlı  toqquşmalara gətirib  çı- 
xaracaqdır  və  onun  ardmca  Rusiya  ərazisində  də  vətəndaş 
müharibəsi  başlaya  bilər.
Demokratiya  və  azadlıq  doğrudanmı  bu  qədər  qurban 
tələb  edir?!
«DAŞNAKSÜTYUN»UN ETNİK TƏMİZLƏMƏ
PLANLARI
«Daşnaksütyun»  Komitəsinin  ən  mühüm  şüarı,  hər hansı 
xarici  şəraitdən  asılı  olmayaraq,  türkləri  güllələməkdən  və 
məhv etməkdən ibarətdir^.  1892-ci ildə keçirilən I qurultayda 
daşnaklar  «silahlı  birləşmələrin təlimi  və  hazırhğı,  inqilabi  ko- 
mitələr yaradılması, hökumət məmurlarına qarşı terrordan istifa- 
də edilməsi...» strategiyasmı işləyib bəyəndilər. Rusiyanın arxiv 
sənədlərinə görə,  1892-ci  il qurultayınm nümayəndələri «ermə- 
nilərin  silahlandırılması  və hökumət məmurlanmn və  idarələri- 
nin müflisləşdirilməsi haqqmda» müddəalar qəbul etmişlər. Par- 
tiyanın Nizamnaməsindəki protokol diqqəti özünə çəkir:
Yüksək  konspirasiya  tətbiq  edilmişdir;  bəzi  proto- 
kollar Qərb  bürosunun  arxivinə verilmişdir.  Beləliklə, 
ən  mühüm  səndələr  öz  təşkilatının  hətta  ali  orqanla- 
rından  da gizlədilmişdir:
1.  Necə həıəkət etməli (taktika);
2. Quruluş;
3. İntizam;
4. Qismən terror.
Yunanlarla, makedoniyahlarla, gənc türklərlə və başqaları ilə 
yerli  ittifaqa girmək və  onları öz rəhbərliyi  altına almaq vəzifə- 
si irəli  sürülmüşdü (özü də,  onlara sezdirmədən, öz taktikası- 
mn məxfiliyi sayəsində)..,
Partiya  müvəffəqiyyətlə  işləyir  və  genişlənir,  özünün  bütün 
enerjisini  Türkiyəyə  qarşı yönəldirdi.  Rusiyaya  gəldikdə  isə  o,


1992-ci il  mart. 
Ağdərənin  A zərbaycan  kəndlərində  diri-diri  yandırılmış 
azərbaycanlılar.  Bu  insanların  qisasını  kim  alacaqdır?!
açıq çıxışlar etmirdi, əhalini ələ aimaqla, onu təşkilatlandıj'maq- 
la kifayətlənirdi».  Qurultayda tarixdə  ilk «fədailər hərəkəti»nin 
-  erməni kamikadzelərinin olduğu rəsmən açıqlandı.  «Fədailər» 
cəfəng-patoloji bir ideyanm - dənizdən dənizə «böyük Ermənis- 
tan»  ideyasmm  həyata  keçirilməsi  naminə  günahsız  insanları 
müntəzəm surətdə məhv etməyə başlayaraq xüsusi ad çıxardılar. 
Özü  də  elə  bir halda  ki,  «Daşnaksutyun»  erməni  təşkilatı  yara- 
dıldıqdan hətta dörd il sonra Amerikamn «Boston Herald» qəze- 
ti  1894-cü il fevralm  15-də xüsusi nəzərə çarpdırmışdı:
«Ermənilərin  böyük  əksəriyyəti  oxumağı və  yazmağı ba- 
carmır və əgər Ermənistan yalrnz ermənilərin məskunlaşdı- 
ğı hətta ayrıca bir ölkə olsa belə, onlar özünüidarəyə çətin ki
hazır  olsunlar».  Buna  baxmayaraq,  «Daşnaksutyun»  təşkilatı- 
nm ideloqları «etnik təmiz zonalar» ssenarisinin hazırlanması və 
hətta həyata keçirilməsi  üzərində  işi davam etdirirdilər.  Elə zo- 
nalar ki,  orada ermənilərdən savayı, heç bir digər millətə və et- 
nik qıupa yer ola bilməzdi.
Erməni irqçiliyi ideyalan öz inkişafmı daşnaklarm  1919-cu il- 
də  Yerevanda  keçirilən  IX  Ümumdünya  konqresində  tapdı. 
Məhz bu yığnaqda «Nemeses» terror qrupuna əvvələr öz ölkəsi- 
nin  hökumətində  aparıcı  vəzifələrdə  işləmiş  bütün  mühacir 
türkləri  məhv  etmək  tapşırıldı.  Antitürk  kompaniyasma  erməni 
mənşəli  amerikan Saxan Natali  başçılıq edirdi. Bununla da, sər- 
hədlərsiz 
teiTorun 
bünövrəsi  qoyuldu:  sonralar təkcə türklər de- 
yil,  dünyanm bütün ölkələrinin  ən müxtəlif millətlərinin nüma- 
yəndələri də bu terror təşkilatmm qurbanları oldular.
Beləliklə, bu üzdəniraq  «partiya»nm təşəkkül  tarixi və fə- 
aliyyəti  göstərir  ki,  terrorun,  mülkiyyətdən,  əmlakdan  məh- 
rumetmə,  kütləvi  qətlamların  təşkili  və  həyata  keçirilməsi 
«Daşnaksutyun»un  siyasi  mübarizəsinin  əsas  metodu  olmuş- 
dur və olaraq qalır.  O öz proqram müddəalarının gerçəkləşdi- 
rilməsinə nail  olmaq üçün planlı surətdə yaradılmış və  bütün 
dünyada fəaliyyət göstərən erməni terror təşkilatlan  şəbəkə- 
sindən  fəal  istifadə  edir.  Həmin təşkilatm yaradılması  tarixi, 
onun  proqramı  və  gələcək  cinayətkar  fəaliyyət  praktikası 
«Daşriaksutyun»u beynəlxalq erməni terror təşkilatı hesab et- 
məyə metedoloji  əsaslar verir.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   86


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə