Bmt-nin 822 və 853 saylı qətnamələrindən əvvəl işğal olunmuş Azərbaycan ərazisiYüklə 104 Kb.

səhifə72/86
tarix08.03.2018
ölçüsü104 Kb.
1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   ...   86

rində  regionda  baş  vermiş  hadisələr  şüurlu  surətdə  təhrif 
olunur,  azərbaycanhlara  qarşı  soyqırım  törədənlər  soyqırım 
qurbanları  kimi  qələmə  verilirdi.  Azərbaycan  kəndlərinin 
tarixi  adları  dəyişdirilir,  toponimika  tarixində  misli  görün- 
məyən  qədim  toponimlərin  müasir  adlarla  əvəzolunma  pro- 
sesi  baş  verir».
Tanınmış  tədqiqatçı  M.Nemətin  məlumatlarma  görə:
«ermənilər  azərbaycanlıları  öz  əzəli  torpaqlarmdan  qovan 
kimi  kəndlərin,  göllərin,  çaylarm  adlarmı  dərhal  dəyişdirir- 
dilər.  Nəticədə  Göyçə  Sevana,  Urud  Oronta,  Cəfərabad 
Arqavanda,  Zəngəzur  Sisiana,  Qarabağ  Artsaxa  çevrilmiş- 
dir və  s.  Toponimlərin  dəyişdirilməsi  ilə  yanaşı,  maddi  mə- 
dəniyyət  abidələri,  məscidlər  də  dağıdılır  və  yer  üzündən 
silinirdi.  Zəngəzurun  Urud  kəndindəki  XV-XVII  əsrlərin 
qəbirüstü  abidələrinin  də  taleyi  beləcə  olmuşdur.  Bütün  bu 
qəbiristanlığa  kotan  salınmış  və  yerlə-yeksan  edilmişdir».
Rus  imperiya 
ordusunun  Qarabağda 
acmacaqlı 
m əğlubiyyətinin  izləri
R U S İY A   O R D U S U N U N  
Q A R A B A Ğ D A   H Ə R B İ  Ə M Ə L İ Y Y A T L A R I
Heç  kəs  etiraf  istəmirdi.
Torpaq  əldən  verilmişdi.  Am- 
ma  hamı  özünü  qehrəman  sa- 
yırdı,-kimisi  erməni  başı  kəs- 
məsindən(?), 
kimisi  tankm 
tırtılları  altmda muma  döndər- 
diyi  düşmən  zabitlərindən,  ki- 
misi  də  ermənilerlə  ruslarm 
birgə  işlədiyi  məxfı  planı  ələ 
keçirdiyindən(?) 
danışırdı.
Qəribə  burası  idi  ki,  nə  Azərbaycanm  itirilmiş  torpaqlarmm 
səbəblərini,  nə  də  baş  verən  hərc-mərcliyi  araşdıran  yox 
idi.  Amma  qəhrəmanlıqdan  dəm  vurmağı  ustun  tutanlar  çox 
idi.  Bundan  sonra  kimisi  «cihad»  elan  etdi,  kimisi  «deputat 
toxunulmazlığı»üçün  dəridən-qabıqdan  çıxdı  (törətdiyi 
əməllərin  üstünü  ört-basdır  eləmək  üçün),  kimisi  də  çiy- 
nindəkj  ulduz  üçün yarmdı.  Yenə  də  m ərkəzdə  «qəhrəman- 
lıq»  dururdu.
Həmin  anlar  işə  ermənilər  «Böyük  Ermənistan»  uğrun- 
da  həlak  olan  qəhrəmanlarmm  pbçt  markalarında  əks  olun- 
muş  şəkillərini  dünyanm  meridianlarmdan  keçirir,  «Artsax 
qəhrəmanları»  kimi  təqdim  edirdilər.  Biz  isə  öz  içimizdə 
qəhrəman  olaraq  qalırdıq,  necə  deyərlər,  heykəl  davası 
edirdik.


R espublika  P rezidenti  A p aratın d a  isə  vəziyyət  belə 
idi:
Bİrinci  m ərtəb ə: 
(1992-ci 
il  fevralm  I6-sı.  Saat 
17:20 
dəqi- 
qə).  Qarabağdan  qan  içində,  ac-susuz  pənah  gətirən  qız-gə- 
linlər,  qocalar...  Gözləmə  otağmın  qapısma  kəfənindən  qan 
daman,  doqquz-on  yaşlı  bir  qız  uşağımn  meyiti  gətirildi. 
Qoca Qarabağdan  təkcə  bunu  götürüb  gətirmişdi.  Hər  şeyi- 
ni  itirmiş  bu  qoca  Prezident  Aparatınm  gözləmə  otağında 
öldürülmüş,  neçə  yerindən  güllə  yarası  aldığmdan  dünya- 
sını  dəyişən  nəvəsi  ilə  tənha  idi...  Biz  isə  yenə  də  ayıl- 
madıq.  Gələn  bəlanı,  qapımızm  ağzım  kəsdirən  bu  faciəni 
görmədik.
Beşinci  m ərtəbə:  ...Gözləmə  otağı  uğuldayırdı.  Orada 
hamını  görmək  olardı...  Hamı  da  danışırdı.  Yenə  də  hər  kəs 
özünün  «millət  üçün»  qəhrəmanlıq  səhifələrini  vərəqləyir- 
di.  Aşağıdakı  meyitin  lal  haraymı  isə  heç  kəs  eşitmək  istə- 
mirdi...  Kimsəsiz  Qarabağda  öldürülmüş  bu  uşağm  gələcək 
ünvanı  da  məlum  idi:  Məscid...  qəbiristanlıq  (Bu  uşaqla  da 
biz hansısa bir  qəbiristanlığın başlanğıcmı  qoyduq)...
«Mişa»  ləqəbli  şəxs  onu Bakıya dadandıran,  neft və  kim- 
ya  sənayesi  üzrə  qurulmuş  Elmi  Tədqiqat  Mərkəzlərinə 
olan 
gediş-gəlişlərinə  sərbəstlik  yaradan,  «viza»  verən 
Dağlıq Qarabağm o växtki  ideoloqu Boris  Gevorkova nəzər- 
lərini  sahb,  razılığmı  bildirdi.  1992-ci  ilin yanvar  ayınm  14- 
də  Mixail  Poqosyan-»Mişa»  Bakı  ilə,  onun  ictimai-iqtisadi 
durumu  ilə,  Xankendinin  geosiyasi  vəziyyeti  ile  bağlı  «tə-
əssüratlan»m  yığıb,  Möskvaya-Rusiyanın  MN-də  qərar  tu- 
tan  «makinaçı»  Larisə  Suderenkonun  yanma  yollandı.
Vaxtilə  Novosibirsk  şəhərində  (həmçinin  İrkntskidə) 
«Suxoy»  hərbi-sənaye  kompleksində  (sexlərdə  həmçinin 
bombardmançı  təyyarələr iiçün  bomba/ar da  hazırlanır)  baş 
konsruktor  işləyən  Mixail  Poqosyan  Rusiya  MN-nin  Baş 
Qərargahmda  məsləhət  verirdi  kı,  ixtira  etdiyi  yeni  mermi- 
lərin  radiusunu,  hədəfə  dəymə  məqamlarını  smaqdan  çı- 
xartmaq  üçün  ən  gözəl,  coğrafı  cəhətdən  deyərli  yer-məkan 
Azərbaycanm  Qərb  zonasıdır.  O,  hələ  o  vaxt  yerin  admı 
çəkmirdi.  (Yerin  adını  isə  Baş  Qəragahın  «Xüsusi  müşavi- 
rə»sində  çəkəcəkdi).  Həmin  müşavirə  də  iki  gündən  sonra 
-yanvar  ayının  16-da  (saat  18:30-da)  axşam  saat  yeddinin 
yarısmda  başlandı.  O,  müşavirədə  iştirak  etmək  üçün  Xan- 
kəndində  yerləşdirilmiş  ruslara  məxsus  366-cı  Alaym  ko- 
mandiri  -Yuri  Zarviqarov  da  təşrif gətirmişdi.  «Xüsusi  mü- 
şavire»dən  sonra  polkovnik  başçısı  olduğu  Motoatıcı  Alay- 
da  hərbi  sirlərin  qorunmasma  nəzarət  edən  «xüsusi  şö- 
bə»nin rəisi,  polkovnik  Pyotr Maslennikovu  kanstruktor Mi- 
xail  Paqosyanla  tanış  edir.  Yeniden  Xocalıya  qayıdırlar.  Bu 
vaxt  onların  yanında  Serj  Babayan  adlı  «professor»  ləqəbli 
birisi  də  olur.  O  da  Vaşinqtondan  Erməni  Strateji  Araşdır- 
malar  Mərkəzinin  başçısı  Hayk  Astarcanyanm  nümayəndə- 
si  kimi  Xocalıya  göndərilmişdi.  Əslində  maliyyə  m əsələlə- 
ri  onun  boynunda  idi.
Xocalıda  terror  (qırgın  aktı  ilə  bağlı  həmin  illər)  Mərkə- 
zile  sıx  temasda  olan  (Vaşinqtonda/a  Erməni  Araşdırmalar
Dostları ilə paylaş:
1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   ...   86


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə