Bmt-nin 822 və 853 saylı qətnamələrindən əvvəl işğal olunmuş Azərbaycan ərazisiYüklə 104 Kb.

səhifə74/86
tarix08.03.2018
ölçüsü104 Kb.
1   ...   70   71   72   73   74   75   76   77   ...   86

tm  hərbi  qanadmda  Livan  «Hezbullah»çıları  ilə  təlim 
məşqləri  keçib.  On  yeddi  yaşmda  isə  Fransaya  (atası  ilə) 
gedir. İİki  il  erməni  icmasmm yaratdığı  «Krunk»  təşkilatmın 
Fransa  bölməsində  çalışır.  Bir  neçə  ildən  sonra  isə  «Hay- 
lar»m  məktubu  ilə  (Haydad»çılar  ona  «Tanıtma  məktubu» 
deyirlər)-»Ağayan»  imzası  qoyulmuş 
məktubla  təşkilatm 
Baş  Qərargahına  keçir.
Bu  həmin  «Haydad»  beynəlxalq  erməni  terror təş- 
kilatı  idi  ki,  Azərbaycanm  görkəmli  şəxsiyyətlərinə,  tanm- 
mış  nəsillərə,  ümumən türk  dünyasma  qarşı  «Ölüm  hökmü» 
çıxartmışdı.  Və  acmacaqlı  olanı  da bu  idi  ki,  onlar Azərbay- 
canda  keçiriləcək  terror  aktlarında  yerli  məmurlardan,  rütbə 
sahiblərindən,  müxalifətdə  dayanmış  qüvvələrdən  sərbəst 
istifadə  edə  biləcək  gücə  və  imkanlara  malik  olduqlarını 
etiraf edirdilər(?).
Suren  Paşayan  mükəmməl  hərbi  təhsil  görmüş, 
türklərə  qarşı  terror  aktlarmda  iştirak  edən  «Canavar»  ləqə- 
bi  ilə  tanımrdı.  Bölünmüş  dəstələrə  Qurgen  Amiryan,  Tom- 
ris  Asadyan,  Şarl  Balayan  kimi  qəddar və  amansız  terrorçu- 
lar  da  daxil  idilər.
Bu  dəstələrin  qarşısında  Rusiya  MN-nin  Baş  Qərarga- 
hı,  Səhiyyə  Nazirliyi  (?)  də  vəzifələr  qoyurdular:
A:  a)  Azərbaycan  hərbi  birleşmələrində  türklərin  - 
türk  əsgərlərinin  öyrənilməsi;
b) 
Ərazidə  əfqan  mücahidlərinə  məxsüs  düşərgələ- 
rin,  dəstələrin  öyrənilməsi;
c)  Xocalınm  hərbi-inzibati  m ərkəzlerinin  ərazi  daire- 
sinin  öyrenilməsi.
B:  a)  Erməni  ailələrindən  olan  uşaqlarm  alınmasını, 
«təhlükəsizliyi»ni  təmin  etmək.
b)  Azerbaycan  hərbi  könüllü  birləşm ələrin  arasmda- 
kı  ziddiyyətlerdən  maksimum  istifadə  etmek.
c)  «Böyük  Ermənistan»  herəkat  proqrammın  birinci 
fazasmı  təmin  etmək.
ç)  Xocalı-Şuşa  istiqamətindəki  hüquq-mühafizə  or- 
qanlarmı  iflic  vəziyyətə  salmaq.
«Haydad»çıları  təmsil  edən  bu  qrup  Daşbulaq və  Xana- 
bat  istiqamətlərindəki  iki  hərbi  bloklara  ayrıldılar.  Daş- 
bulaq  hərbi  erməni  blokunu  Qurgen  Amiryan,  Xanabat
Şuşanın Malıbəyli  kəndindən  bir  görünüş.


hərbi  erməni  blokuna  isə  Şarl  Balayan  başçılıq  edirdilər 
(dlavə  olaraq  366-cı  Alayın  rus  əsgərlərindən  ibarət 
«vzvöd»ları).  Xocalı  -Şuşa  istiqamətində,  yaşayış  məntəqə- 
lərində  qanlı  terror aktları  da  məhz belə  birləşmələrin plan- 
ları  ilə  həyata  keçirilib.
2-ci  qrup  isə:
Xocalı-Şuşa  istiqamətindəki  Şərq  qrupu.  «Vartan  cənga- 
vərlər»i  qrupu.  Bu  terror  təşkilatmm  Vaşinqton  bölməsi 
1998-ci  ilin  iyun  aymın  4-də  ABŞ  konqresinə  məktubla  mli- 
raciət  etmişdi.  Orada  onlar konqresmənləri  Azərbaycana  tət- 
biq  edilmiş  907-ci  qərarın  ləğv  edilməməsinə  çağırırdılar).
1992-ci  il  fevral  aymın  3-də  polkovnik  Pyotr  Maslenni- 
kov,  konstruktor Mixail  Poqosyan  «Vartan  cəngavərləri»nin 
Vyana  bölməsindən  gəlmiş  Qabriel Işxanyanla  Xankəndi- 
ndə  hərbi  qərargahda  görüşürlər.  Onlar  müştərək  planı  mü- 
zakirə  edirlər.
Bu  planın  da  mərkəzində  Gülablı,  Pircamal,  Naxçıva- 
nik,  Abdal,  Malıbəyli  yaşayış  məntəqələrinin  strateji  nöqtə- 
ləri  dururdu,
Əslində  Qabriel  İşxanyanın  da  kokü  Yenikənd  ya- 
şayış  məntəqəsindən  idi.  Yenikənd  Ağdamm  Gülvablı 
kəndi  ilə  qonşu  idi.  O,  «Usta  Simon»  kimi  tanınan  Murad 
Simonyanm  ailəsində  doğulmuşdu.  Ümuiyyətlə,  «Simon- 
yan»lar  tayfası  1987-ci  ildə  Yenikənddən  mühacir  adı  ilə
Brüsselə,  oradan  da  Vyanaya  getmişlər.  Qabriel İşyanxanm 
(bu  familiyanı  Vyanada  götürdülər)əmisi  Fərhad  Simonyan 
isə  Kanada vətəndaşlığmı  qəbul  etmişdi.  «Böyük  Ermənis- 
tan»  ideyası  uğ'runda  meydana  atılan  bu  adamm  rəhbərlik 
etdiyi  «Yaddaş»  qrupu  1988-ci  ilin  aprel  aymın  əvvəllərin- 
də  Ermənistandan  qovulan  azərbaycanlılara  qanlı  divan  tut- 
muş  və  buna  görə  də  «Mesrop»ordeninə  layiq  görülmüşdür 
(Fransa  erməni  icmasımn  təsis  etdiyi  qızıl  orden).
«Vartan  cəngavərləri»nin  qarşısında  isə  iki  mühüm 
məqsəd  dayanirdı.
A:  a)  Xocalıda  əhali  arasmda  1988-ci  il  sindromunda 
istifadə  etmək.  «Xüsusi  Proqram»larm  tərtibi.  Xocalı  ətra- 
fmda  qorxu  xofunu  yaratmaq.
b)  Gözlənilməz  hərbi  hücumlardan  əvvəl  çevik  terror 
aktları.
Xocalı


B:  a)  Yollarm,  keçid  m əntəqəlerinin  öyrenilmesi, 
Xocalıya  giriş  və  çıxışı  əhatə  edən  ərazilərə  dayaq  dəstələ- 
rinin  -əlaqəçi  «vzvod»lann  hazırlanması.
Qabriel  İşxanyanın  Şərq  qrupu  isə  «14+64»  kodu 
ilə  hərəkət  edirdi  (yəni,14  nəfər  «Vartan  cəngavərləri»,  64 
nəfər  isə  rus  əsgər  və  zabiti).
1992-ci  il  fevral  ayınm  9-da  Rusiya  MN-dən  BQ- 
dən  general Ilya  Zarviqarovun  adma  telefonoqram  gəlir.  Sa- 
at  16  (yəni,4-də)  radələrində  alınmış  bu  telefonoqramda 
Alayda  xidmət  edən  əsgərlərə  ayrı-ayrılıqda  mükafat  əvəzi 
(?)maaş verilməklə  yanaşı,  zabitlərin  də  Rusiyamn  istənilen 
ərazisində  yeni  mənzillərlə  təmin  ediləcəyi  xəbəri  verilirdi.
Generalm  aldığı  telefonoqramda  daha  sonra  gösteri- 
lirdi  ki,  Alayda  «operativ»  tədbirlərin  keçirilməsi  üçün  Sə- 
hiyyə  Nazirliyinin  həkim  briqadası  göndərilir.
Baba
dağ
XOCALI.  BİZİM   BİLM Ə D İY İM İZ 
H Ə Q İQ Ə TLƏ R
Vladimir  Savelyev  Xankəndindəki  366-cı  Alayda  yerlə- 
şən  02270  nömrəli  hərbi  hissesinin  əks-kəşfiyyat  şöbesinin 
rəisi  olub.  Xocalı  faciəsinin  ilk  məlumatlarını  toplayan,  ha- 
disələrin  şahidi  olan polkovnik  1992-ci il  noyabr ayımn  26- 
da,  1994-cü  il  mart ayınmı  19-da,  1998-ci  il  avqust  ayının
22-də  və  nəhayət,  2000-ci  ilin  iyul  və  dekabr  aylarında 
BMT-yə,  Avropa  Şurasma....  sonda  Baş  Kəşfiyyat  İdarəsi- 
nə  «Məxfi  Arayış»mı  təqdim  edir.  O,  son  arayışlarmı  «za- 
bit  Puqaçov»  imzası  ılə  göndərib.
Polkovnik  erməni  terror  təşkilatları  ilə  Rusiya  qoşun 
birləşmələrinin  Dağlıq  Qarabağda  keçirdikləri  hərbi 
əməliyyatları  izləyərək,  fakt  və  sənədlərdə,  «Agentura» 
gücü  ilə  əldə  etdiyi  informasiyalarda  bütün  olub  keçən- 
lərin  şərhini verib  etiraf edir:  «... 
Mən  bütün bunlan  yazma- 
ya  bilmərəm.  Hər  şey  gözləritn  önündə  baş  verib.  İhsanların,  uşaq 
v ə  qadmlann,  haxnilə  gəlinlərin güllədən  keçmiş  bədənlərini  unuda 
bilmirəm.  Qoy  azərbaycanlılar  məni  bağışlasmlar  ki,  bütün bu  qan- 
lı  v ə  amansiz  sonluğu  olan  hadisələrdə  əlimdən  heç  nə  gəlmədi. 
Təkcə  on  doqquz  səhifəlik  m əxfi  arayış  həm  Kremlə,  həm   də  MN- 
ə,  VKB-nin  generallanna  göndərdim.  Oxuyun  -  dedim».
E1  Messanyan  Qriqoryan  Beyrutda  çıxan  «Zartunk» 
(«Oyanma»)  qəzetinde  «Bir  erməni  yardımı»  yazısında 
qeyd  edir: 
«...Xocalı  uğrunda  vuruşan,  döyüşə  atılanlan  unutmaq, 
yaddan  çıxarmaq biz  ermənilərə  yaraşan  iş  deyil.  Onlara  -o  igidlə-
Dostları ilə paylaş:
1   ...   70   71   72   73   74   75   76   77   ...   86


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə