Bmt-nin 822 və 853 saylı qətnamələrindən əvvəl işğal olunmuş Azərbaycan ərazisi


rə  yardım  edin.  Məlumatımız  var  ki,  dünyanm  24  elkəsində  varlıYüklə 104 Kb.

səhifə75/86
tarix08.03.2018
ölçüsü104 Kb.
1   ...   71   72   73   74   75   76   77   78   ...   86

rə  yardım  edin.  Məlumatımız  var  ki,  dünyanm  24  elkəsində  varlı 
v ə  zəngin  erməni  iş  adamlan  «Artsax  yardım  fondu»  təsis  ediblər. 
O  fond  həm  də  bizim  g ələcək   nəsillərin  taleyi  üçündür...  London- 
da  erməni  iş  adamı  satdığı  villasmm  deyərini,  Vaşinqtonda  erməni 
biznesmeni Araz  Süleyman  öz  ticarət  mərkəzindən  gələn   illik  gəlir- 
ləri...  Parisdə  «Erməni  ana  dili»  cəmiyyətinin  üzvləri  topladıqları 
ianələri...  Xöcalı  qəhrəmanları  üçün  ayırdılar...»
1992-ci  il  24mart.
Bakıda  isə  boş  qalmış  kreslolar  üstündə  adamlar  dəstələ- 
rə  bölünür,  qruplarda  cəmləşir,  hakimiyyətə  can  atırdılar.  Ali 
Baş  Komandanm  buraxdığı  strateji  səhvləri  isə  nə  siyasi 
mühitdən  ayrı. düşmüş,  başını  itirmiş  millət,  nə  də  ayrı-ay- 
rı  siyasi  liderlər  dərk  etmirdilər.  Düşdükləri  burulğandan 
çıxmaq  üçün  heç  kəs  bir-birinə  əl  uzatmırdı,  yardım  etmir- 
di.  Xocalı  isə  qan  içində  can  verirdi.  Ordudakı  xəyanətlə 
Prezident  Aparatmdakı  xəyanətlər  üst-üstə  düşdüyündən  ha- 
mı  çaşıb  qalmışdı...  Bütün  bu çaşqmlıqları  araşdıran  kəşfıy- 
yatçı  V.  Savelyev  Kremlə,  Bakıya...  üst-üstə  18  eyni  məz- 
liıunlu  teleqram  göndərir.  Amma  heç  kəs  onun  teleqramları- 
riı  oxümurdu...
1992-ci ilin fevral  ayının  4-də  isə  Roma  Papası  II İoha- 
nm  Dağlıq  Qarabağ  özünümüdafıə  dəştələrinə  (!)və  rus 
qoşun  birləşmələrinin  generallarına  məxfı  məktubu  daxil 
olur.  Roma  Papası  erməni  müdafıə  dəstelərinə  «Allahdan 
aldığı  gücü»  (?)göndərirdi.  Ruslara  isə  bu  vuruşmanm  «di- 
ni  bir  vuruşma»  olduğunu  xatırladır,  onlara  dua  edəcəyini
Xocalı  faciəsinin  qurbanları
açıq layırd ı. 
Rom a  Papası  Dağlıq  Q arab ağ   u ğ ru n d a  vuruş- 
m anı  «Dini  vuruşm a...  Din  uğrunda  v uruşm a»  kimi  qiy- 
m ətləndirib,  yazır:  «... 
tm k a n   olarsa,  X o c a lıy a   g ə lib   orada 
h ə la k   o la n   e r m ə n i  qardaşlarım m   vuruş  v ə   d ö y ü ş  m ək a n la - 
rm da  baş  ə y ə c ə m ...»   (2003-cü  ilin  sentyabr  21-də  Roma  Papası 
Ermənistana  gəlir.  Qarabağm  işğalı  zamanı  öldürülən  ermənilərin 
məzarlanna  yad  edir).
H ə tta   Rom a  papası  Bakıya  da  gəldi  və  yüksək  sə- 
viyyədə  qarşılandı.  Bax  biz  də  belə  millətik.  M əgər  Roma 
papasını  qarşılayanlar  bu  xristian  şovinistini  tanımırdılar?!


Polkovnik V.Savelyev daha  sonrayazır:  «... 
Xocalmm  iş- 
ğalında,  ölüm  v ə  kütiəvi  qırğın  hadisələrində  azərbaycanlı  zabit- 
ləri  də  günahländırıb  ittiham  edirəm...  Bu  necə  Vətəndir?  Bu  necə 
ordudur?,..  Bütün  bunlan  anlaya  bilmirəm.Bu  oyünlara  rus  zabitlə- 
rini  qoşmaqla  onları  alçatdılar,  şərəfinə  lənət  damğasım  vurdular...
Mən  on  addımlığımda  güllə  yarasmda  can  verən  səkkiz-doqqüz 
yaşlı  qızcığaza  heç  cür kömək  əlim i  uzada bilmədim.  Allahm  m ənə 
lənət  edəcəyi  gündən  qorxuram...»
Lənətlenmiş  günler isə  bir-birini  əvəz  edirdi.  Həmin ərə- 
fədə  Fransadan  gəlmiş  «Operätor-II»  özəl  studiyasınm  er- 
məni  əməkdaşları  isə  (Jül  Barelyan,  Şerin  Sitaryan)  Xo- 
calı  ətrafmda  qalaqlanmış  meyitlərin  yandınlmasını  lentə 
köçürürdülər.  Rusiyanm  2-ci  batalyonunda  vuruşan  zabit 
İvan  Karabelnikovun  verdiyi  məlumata  gorə  bu  yer  «...Xo- 
calmın  şimal-şərq  hissəsində  kiçik  təpəcikləri  olan  bir  yer 
idi...»
Xocalı  faciəsini  «işıqlandırmaq»  (ermənilər  buna  qəhrə- 
manlıq  deyirlər)  üçün  Xankəndiyə  dünyanm  32  ölkəsindən 
47  nəfər  erməni  jumalisti  gəlmişdi.  Onlarm  bir  qismi  pol- 
kovnik  Y.Zarviqarovun  ayırdığı  zirehli  maşınların  gözlüklə- 
rindən,  qərargah  mərkəzlərindən  hadisəleri  izləyir,  qeydlər 
götürür,  bəziləri  də  operativ  çəkilişlər  aparırdı.  Dağılmış, 
viranə  qalmış  yerləri  dünyaya  gÖstərir  və  acı  bir  təəs- 
süflə  qeyd  edirdilər:  «... 
Azerbaycanlılar 
günahsız  qınrlar...»
Bizim  təbliğat  maşmımız  isə  Prezident 
Aparatından 
kənara çıxmırdı.  Bakıdakı  adicə  diplomatik korpusların nü-
mayəndələrine  heqiqəti  deməkdə  çətinlik  çəkirdik.  Susma- 
ğımız  isə  erməni  təbliğatı  üçün  qol-qanad  verirdi...  Erməni- 
lər  Xocalı  ile  bağlı  Azərbaycanı  «qan  tökməkdə  günahlan- 
dıran»  bir  materialı,  əllərinə  keçən hər hansı  bir faktı və  ya- 
xud  sənədi  təkrar-təkrar  çap  edirdilər.  Tutalım  «Azərbay- 
canlılar  Xocalını  yandırıb,  getdiler...»  foto-  reportajmı  49 
dəfə  dünya  metbuatmda  çap  etdiriblər.
Xocalmın işğal edilməsi planınm  strateji  tərəflərini er- 
mənilərlə  yanaşı,  ruslar  da...  «çox  düşünüblər».
Nəticədə  birinci  batalyonun  qərargah 
rəisi,  mayor 
Abram  Çitçiyan  mayor  Ə.Nabokix  və  kapitan  İİ.  Lixodey 
herbi  əməliyyatlarda  bilavasitə  vuruşublar.  Zabit İ.Karabel- 
nikovun  məlumatına  görə A.Çitçiyan  13  nəferlik  «Babayev- 
lər  ailəsini...  gülləden  keçirib...»  Ona  1993-cü  ildə  Fransa 
Erməni  Diasporu  tərəfindən  150  min  ABŞ  dolları  mükafat 
və  ən  böyük  «Kilsə  mükafat»  verilib.  A.Çitçiyan  1994-cü 
ilin  sentyabr  ayının2-də Fransaya mühacirət edib  və  ora- 
da  yaşayır.
366-cı  Alaym  sıravi  qulluqçusu,  rabitəçi  Afik  İsbeliye- 
vin  məlumatına  görə  isə,  o,  fevralın  24-də  (1992)kapitan 
İ.Lixodeyin  komandasmda topçu  destəsində  vuruşub  və  Xo- 
calınm  işğalmda  iştirak  edib.
-Siz  necə  vuruşurduz?  -sualma  belə  cavab  verib:
-Biz  həm  də  qorxurduq,  Ölümdən  qorxurduq.  Əlim izə  keçənləri 
məhv  edirdik.  B əzən küləkdən tərpənən  ağaclar.  Xışıldayan  yärpaq-
Dostları ilə paylaş:
1   ...   71   72   73   74   75   76   77   78   ...   86


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə