Bmt-nin 822 və 853 saylı qətnamələrindən əvvəl işğal olunmuş Azərbaycan ərazisiYüklə 104 Kb.

səhifə84/86
tarix08.03.2018
ölçüsü104 Kb.
1   ...   78   79   80   81   82   83   84   85   86

və  yaxud  yaşanıaq  üçün  gəljniş  erm əniləpn  şiyahısı  aşağı- 
dakı  kimidir:
1.FRANSA:
-Paris:  3  ailə  1995-ci  ildə,  21  ailə  1992-ci  ildə,
19  ailə  1999-cu  ildə,  33  ailə  2000-ci  ildə;
-Marsel:15  ailə  2000-ci  ildə;
-Lion:8  ailə  2000-ci  ildə;
2. 
LİVAN:
-Beyrut:  42  ailə  Ermənistana  gəlib.  Ondan  13  ailə 
Xankəndinə  köçüb  1999-cu  ildə.
3.  A RG ENTİNA:
-Buenos-Ayres:  5  ailə  20Ö0-ci  ildə;
4.A M ER İK A   BİRLƏŞMİİŞ  ŞTÄTLARI: 
-Nyu-Cersi:  7  ailə  1998-ci  ildə;
-Vaşinqton:  4  ailə  1999-cu  ildə;
-Kaiiforniya:  11  ailə  1999-cu  ildə,  4  ailə  2000-ci  ildə;
6.  SU R İY A   Ə R Ə B   RSPUBLİK ASI:
-Dəməşq:  9  ailə  1996-cı  ildə,  2  aüə  1997-ci  ildə 
Yerevana  qayıdıb.
7.  LİVİYA:
-Tripoli;  16  ailə  1995-ci  ildə;
8.  SUDAN:
-Xartum:  3  ailə  1999-cu  ildə...
Bu  adamlarm  bir  qismi  Yerevan  rəsmiləri  tərəflndən  iki-
li  vetəndaşlıq  sənədləri  de  alıb.
Ermenilər  terefinden  işğal  olunmuş  Dağlıq  Qarabağ  era- 
zisine  köçürülen  bu  ailəleriri  bir  qisminin  adları  MKl-riin 
4(ABŞ),\^ND»nİ!i<.'(Ajbx^unya)^ FTX-nin  (RF)  senedlerinde 
çəkilir.  Önlar tetrröçu  qtujplarıri teı^ibində  1988-1994-cü  il- 
lərdə  Qarabağda  baş  verən  terror  aktlarında  iştirak  etmiş 
şəxslərdir.
Dağlıq  Qarabağa  2006-cı  ildə  də  yeni  köçürmə  proq- 
ramları  icra  edildi. İranda başlanan  siyasi  hərəkatdan  (may- 
iyul)  istifadə  edən  İran  ermənilərinin  bir  qismi  Xudafərin- 
dən  Dağlıq  Qarabağ  ərazilərinə  köçürüldü.  Bu  könüllü  aksi- 
ya  idi.
2006-cı  ilin  iyul-avqust  aylarmda  baş  verən  Livan-lsrail 
müharibesində  bu  mesele  yeni  mərhələyə  keçirildi.
Livandan  17  gün  erzində  83  aile  Dağlıq  Qarabağa  yaşa- 
maq  üçün  gəldi.
Ermənilər  Qarabağa  köçür,  artır...  Biz  isə  xristian 
beynəlxalq  təşkilatlarından  imdad  gözləyirik.


İCRA  OLUNMAYAN  BMT  QƏTNAMƏLƏRİ
B M T   T Ə H L Ü K Ə S İZ L İK   Ş U R A S IN IN   8 2 2   S A Y L I
QƏTNAMƏSİ
Təhlükəsizlik  Şurası  Dağlıq  Qarabağ  münaqişəsi  barədə 
Təhlükəsizlik  Şurası  sədrinin  1993-cü  il  yanvarm  29-da 
(S25539)  verdiyi  bəyanatlara  istinad  edərək,  Baş  Katibin
1993-cü  il  aprelin  14-dəki  məruzəsini  (S26600)  nəzərə  alaraq, 
Ermənistan  Reşpublikası  ilə  Azərbaycan  Respublikası  ara- 
sında  münasibətlərin  pisləşməsi  ilə  əlaqədar  ciddi  narahatlıq 
izhar  edərək,  silahlı  hərbi  əməliyyatların  güclənməsi,  qismən 
də  Azərbaycan  Respublikasmm  Kəlbəcər  rayonuna  yerli  er- 
məni  qüvvələrinin  son  təcavüzünü  narahatlıqla  qeyd  edərək, 
Eləcədə  vəziyyətin  bölgədəki  əmin-amanlığı  və  təhlükə- 
sizliyi  qorxu  altına  alındığından  narahat  olaraq,
Çoxlu  sayda  mülki  şəxsin  yerləşdirilməsi  və  bölgədə,  o 
cümlədən  Kəlbəcər  rayonunda  yaranmış  fövqəladə  durumla 
bağlı  ciddi  naratlıq  ifadə  edərək,
Bölgədəki  bütün  dövlətlərin  suverenliyinə  və  ərazi  bütöv- 
lüyünə  hörməti  bir  daha  təsdiq  edərək,  eləcə  də  beynəlxalq 
sərhədlərin  toxunulmazlığını  və  ərazi  əldə  etmək  üçün  qüvvə 
tədbiq  etmeyin  yolverilməzliyini 
bir  daha  təsdiqləyərək, 
ATƏM  çərçivəsində  həyata  keçirilən  sülh  prosesini  dəsdəklə- 
diyini  bildirərək,  silahlı  hərbi  əməliyyatların  güclənməsinin 
bu  proses  üçün  dağıdıcı  nəticələr  verə  biləcəyindən  dərin  na- 
rahatlıq  keçirərək,
1.  Ateşin  biryoUuq  dayandırılması  məqsədilə  hərbi  əme- 
liyyatlarm v«. düşmençililç.herşkətlərinm  derhal  dayandırılma- 
sını,  eləca  də - bütün  işgaİÇ-ı  qüwelərin  Kelbecer  rayonundan 
və  Azərbaycanm  son växtlar işğal edilmiş başqa rayonlarmdan 
dərhal  çıxarılmasını  tələb  edir;
2.  Bu  işde  maraqlı  olan  tərəfləri  münaqişənin  ATƏM-in 
Minsk  Qrupunun  sülh  prosesi  çərçivəsində  həll  etmek məqsə- 
dilə  dərhal  danışıqları  bƏrpa  etməye  və  problemin  dinc  yolla 
həllini  çƏtinləşdirə  biləcək  hər  cür  fəaliyyətdən  imtjna  etmə- 
yə  israrla  dəvət  edir;
3.
  Bölgədə,  o  cümlədən  münaqişənin  əhatə  etdiyi  bütün 
rayonlarda  mülki  əhalinin  iztirablarını  yüngünləşdirmek  üçün 
humanitar  yardım  göstərilməsi  sahəsində  beynəlxalq  fəaliy- 
yətin  maneəsiz  həyata  keçirilməsini  təmin  etməyə  çağırır  ve 
bir  daha  təsdiq  edir  ki,  bütün  terəfler  beynəlxalq  humänitar 
hüquqların  prinsiplərinə  və  normalarına  eməl  etməyə  borclu- 
durlar;
4.
  Baş  Katibdən  xahiş  edir  ki,  ATƏM-in  indiki  sədri  ilə, 
habelə  ATƏM-in  Minsk  Qrupunun  sedri  ile  məslehetləşmə 
keçirib  bölgədəki,  o  cümləden  Azerbaycanın  Kelbəcər  rayo- 
nundakı  vəziyyetə  qiymət  versin  və  Şuraya  yeni  meruzə  təq- 
dim  etsin
5.  Qerara  alır  ki,  Bu  meselə  ile  feal  məşğul  olunmasını 
davam  etdirsin.
30  aprel  1993-cö  il


B M T   T Ə H L Ü K Ə S İZ L İK   Ş U R A S IN IN   8 5 3   SA YLI
Q O T N A M O S İ
Təhlükəsizlik  Şurası  1993-cü  il  30  aprel  tarixli  öz  833 
(1993)  saylı  qətnaməsini  təsdiq  edərək,  Avropada  Təhlükəsiz- 
lik  və  əməkdaşlıq  məsələlərinə  dair  Müşavirənin  (ATƏM) 
Minsk  Qrupunun  Sədri  tərəfindən  1993-cü  il  iyulun  27-də 
(S26184)  baxılmış  məruzəni  nəzərdən  keçirərək,
Ermənistan  Respublikası  ilə  Azərbaycan  Respublikası  ara- 
sında  münasibətlərin  pisləşməsi  və  onların  arasmda  gərginlik- 
lə  əlaqədar  olaraq  ciddi  narahathq  keçirdiyini  ifadə  edərək, 
Əlaqədar  tərəflərin  onun  822  (1993)  saylı  qətnaməsinin 
həyata keçirilməsi  sahəsində  təxirəsahnmaz  tədbirlər  cədvəli- 
ni  qəbul  etməsini  alqışlayaraq,
Hərbi  əməliyyatların  güclənməsini,  o  cümlədən,  Azərbay- 
can  Respublikasında  Ağdam  rayonunun  işğal  olunmasım  təş- 
vişlə  qeyd  edərək,
Bu  vəziyyətin  bölgədə  sülh  və  təhlükəsizlik  üçün  qorxu 
törətməsindən  narahat  olaraq,
Azərbaycan  Respublikasmda  çox  böyük  miqdarda  mülki 
şəxslərin  didərgin  düşməsi  və  bölgədəki  fövqəladə  humanitar 
vəziyyətlə  alaqədar  yenə  də  ciddi  narahathq  keçirdiyini  ifadə 
edərək,
1.  Azərbaycan  Respublikasmm  Ağdam  rayonunun  və  bu 
yaxmlarda  zəbt  olunmuş  bütün  digər  rayonlarm  işğalmı  pislə- 
yir  ;
2.  Bölgədə  gələcəkdə  bütün  düşmənçilik  hərəkətlərini,  o 
cümlədən  mülki  şəxslərə  hücumları  və  yaşayış  rayonlarınm
bombalanmasını  ve  top  ateşlerine  tutulmasmı  pisleyir;
3.
  Bütün  herbi  emeliyyatlann  təxirə  salmmadan  dayandı- 
rılmasını  ve  münaqişədə  iştirak  edən  işğal  quvvələrinin  Azər- 
baycan  Respublikasmm  Ağdam  rayonundan  və  bu  yaxınlarda 
işğal  olunmuş  bütün  digər  rayonlardan  dərhal,  tamamilə  ve 
qeyd-şərtsiz  çıxanlmasmı  tələb  edir;
4.
  Əlaqedar terefləri  atəşin  dayandırılması haqqmda razılı- 
ğa  gəlməye  və  bu  razılaşmalara  əməl  etməyə  çağırır;
5.  Bölgədə  iqtisadi,  nəqliyyat  energetika  əlaqələrini  bərpa 
etməyə  dair özünün  əvvəlki  çağırxşlarmı  yuxarıdakı  3  və  4-cü 
bəndlər  baxımmdan  bir  daha  təsdiq  edir;
6.  Münaqişenin  dincliklə  aradan  qaldırılmasma  nail  olmaq 
sahəsinde  ATƏM-in  Minsk  Qrupunun  davam  etdirdiyi  seylə- 
ri,  o cümləden,  822 (1993) saylı qətnamənin həyata keçirilmə- 
si  sahəsində  seyləri  bəyenir  və  hərbi  əməliyyatlarm  güclən- 
dirilməsinin  bu  səylər  üçün  fəlakətli  nəticələr  verə  biləcəyi 
ilə  əlaqədar  çiddi  narahatlıq  keçirdiyini  ifadə  edir;
7.
  ATƏM-in  müşahide  üzrə  nümayənde  heyətini,  həmçi- 
nin,  onun  yerleşdirilmesi  cədvəlinin  hazırlanması  sahəsində 
tədbirləri,  habelə bölgədə  ATƏM  çərçivəsində  baxılmasmı  al- 
qışlayır;
8
.
  Əlaqədar  tərəfleri  münaqişenin  dinclikle  aradan  qaldı- 
rılmasma  maneçilik  töredən  hər  hansı  hərəkətlərden  çekin- 
məye  və  vəziyyətin  qeti  şekildə  nizama  salınmasma  nail  ol- 
maq məqsədilə damşıqları ATƏM-in Minsk  Qrupu çərçivəsin-
Dostları ilə paylaş:
1   ...   78   79   80   81   82   83   84   85   86


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə