Bmt-nin 822 və 853 saylı qətnamələrindən əvvəl işğal olunmuş Azərbaycan ərazisiYüklə 104 Kb.

səhifə85/86
tarix08.03.2018
ölçüsü104 Kb.
1   ...   78   79   80   81   82   83   84   85   86

də,  habelə  əlaqədar  tərəflər  arasında  birbaşa  görüşlər  vasitə- 
silə  davam  etdirməyə  təkidlə  çağırır;
9.  Ermənistan  Respublikası  hökumətini  Azərbaycan  Res- 
publikasının  Dağlıq  Qarabağ bölgəsi  ermənilərinin  822  (1993) 
saylı  qətnamənin  müddəalarma  əməl  etməsi  və  ATƏM-in 
Minsk  Qrupunun təkliflərini  həmin  tərəfin  qəbul  etməsi  raəq- 
sədilə  öz  təsirini  göstərməyi  davam  etdirməyə  təkidlə  çağırır;
10.  Dövlətləri  münaqişənin  giiclənməsinə  və  ya  ərazinin 
işğalını  davam  etdirməsinə  gətirib  çıxara  biləcək  hər  hansı  si- 
lah  və  ləvazimat  göndərməkdən  çəkinməyə  təkidlə  çağırır;
11.  Mülki  əhalinin  artmış  iztirablarını  yüngülləşdirmək 
üçün bölgədə,  xüsusən  münaqişənin  əhatə  etdiyi  bütün rayon- 
larda  humanitar  yardım  gostərilməsi  sahəsində  beynəlxalq  fə- 
aliyyətin  maneəsiz həyata keçirilməsini təmin  etməyə  yenidən 
çağırır və bir daha təsdiq  edir ki,  bütün tərəflər beynəlxalq hu- 
manitar  hüququn  prinsiplərinə  və  normalarma  əməl  etməyə 
borcludurlar;
12.
  Baş Katibdən və  müvafiq beynəlxalq  təşkilatlardan xa- 
hiş  edir  ki,  zərər  çəkmiş  mülki  əhaliyə  təcili  humanitar  yar- 
dım  göstərsin  və  didərgin  düşmüş  şəxslərə  öz  evlərinə  qayıt- 
mağa  kömək  etsinlər;
13.  Baş  Katibdən  xahiş  edir  ki,  ATƏM-in  indiki  sədri  ilə 
məsləhətləşərək,  yaranmış  vəziyyət  haqqmda  Şuraya  məruzə- 
lər  təqdim  olunmasmı  davam  etdirsin;
14.
  Bu  məsələ  ilə  bağlı  fəal  məşğul  olmağı  davam  etdir- 
məyi  qərara  alır.
29  iyul  1993-cü  il
B M T   T Ə H L Ü K Ə S İZ L İK   Ş U RA SIN IN   8 7 4   SA YLI
Q O T N A M O S İ
Təhlükəsizlik Şurası özünün  1993-cü il 30  aprel tarixli  822 
saylı  və  1993-cü  il  29  iyul  tarixli  853  saylı  qətnamələrini  təs- 
diq  edərək  və  Şuranın  sədrinin  Şura  admdan  1993-cü  il  av- 
qustun  18-də  oxunmuş  bəyanata  (S26326)  istinad  edərək, 
Avropada  Təhlükəsizlik  və  Əməkdaşlıq  məsələlərinə  dair 
Müşavirənin  (ATƏM)  Dağlıq  Qarabağa  dair  Minsk  Konfransı 
sədrinin  Təhlükəsizlik  Şurası  adma  göndərilmiş  məktubunu 
(S26522)  nəzərdən  keçirərək,
Azərbaycan  Respublikasmm Dağlıq Qarabağ bölgəsinə  da- 
ir  və  onun  ətrafında  münaqişənin  davam  etməsinin  Ermənis- 
tan  Respublikası  ilə  Azərbaycan  Respublikası  arasmda  müna- 
sibətlərdəki  gərginliyin  bÖlgədə  sülh təhlükəsizlik üçün  qorxu 
yarada  biləcəyindən  ciddi  narahat  olduğunu  bildirərək,
1993-cü il  oktyabrm  8-də Moskvada yüksək  səviyyədə ke- 
çirilmiş  görüşləri  qeyd  edərək  və  bu  görüşlərin  vəzijryətin 
yaxşılaşmasma  və  münaqişənin  siilh  yolu  ilə  aradan  qaldırıl- 
masma  kömək  edəcəyinə  ümid  bəsləyərək,
Azərbaycan  Respublikasmm  və  regiondakı  bütün  başqa 
dövlətlərin  suverenliyini  və  ərazi  bütövlüyünü  bir  daha  təsdiq 
edərək,
Habelə,  beynəlxalq  sərhedlərin  toxunulmazlığını  və  ərazi 
əldə  etmək  üçün  qüw ə  tətbiq  olunmasmm  yolverilməzliyini 
bir  daha  təsdiq  edərək,


Münaqişənin  adamlara  gətirdiyi  münasibətlərdən  ciddi  ol- 
duğunu  bir  daha  bildirərək  və  o  cünjledən  Azərbaycan  Res- 
publikasmda  böyük  sayda  mülki  şəxslərin  köçkün  vəziyyətə 
düşməsi  ilə  əlaqədar  özünün  ciddi  narahatlığını  ifadə  edərək;
1.  Əlaqədar  tərəfləri  ATƏM-in  Minsk  Qrupuna  dəsdək 
olaraq  Rusiya  Federasiyası  hökumətinin  köməyi  ilə  birbaşa 
əlaqələr  nəticəsində  müəyyən  olunmuş  atəşkəsi  səmərəli  və 
daimi  etməyə  çağırır;
2.  ATƏM  çərçivəsində  həyata keçirilən  sülh  prosesini,  ha- 
belə  ATƏM-in  Minsk  Qrupunun  daimi  səylərini  tamamilə 
dəsdəklədiyini  bir  daha  bəyan  edir;
3.  1993-cü  il  sentyabrın  28-də  ATƏM-in  Minsk  Qrupunun 
müşavirəsində  hazırlanmış  və  qrupun  sədri  tərəfindən  əlaqə- 
dar  tərəflərə  təqdim  olunmuş  və  həmin  qrupun  digər  doqquz 
üzVünün hərtərəfli dəstəkləndiyi  «Təhlükəsizlik Şurasınm 822 
(1993)  və  853  (1993)  saylı  qətnamələrinin  həyata  keçirilmə- 
sinə  dair təxirəsalmmaz tədbirlərin  yeniləşdirilmiş  cədvəli»rti 
alqışlayn- və tərəflərin buna diqqət yetirməsini  tövsiyə  edir və 
o  tərəfləri  həmin  cədvəli  qəbul  etməyə  çağırır;
4.  Əmin  olduğunu  bildirir  ki,  münaqişədən  doğan  və  «ye- 
niləşdirilmiş  cədvəl»  də  bilavasitə  nəzərdən  keçirilməyən  bü- 
tün  başqa  həlledilməmiş  məsələləri  ATƏM-in  Minsk  prosesi 
baxımından  tezliklə  sülh  danışıqları  çərçivəsində  həll  etmək 
lazımdır;
5.  Qüwələrin  bu  yaxmlarda  işğal  edilmiş  ərazilərden  çı- 
xanlması,  kommunikasiya  və  nəqliyyat  üçün  olan  bütün  ma- 
neələrin  aradan  qaldırılması  ve  daxil  olmaqla,  ATƏM-in 
Minsk  Qrupunun  «yeniləşdirilmiş  cədvəl»  də  nəzərdə  tutul- 
muş  qarşılıqlı  ve təxirəsalınmaz tədbirləri  dərhal həyata keçir- 
məyə  çağırır;
6.  Habelə,  cədveldə  nəzərdə  tutulduğu kimi,  münaqişənin 
damşıqlar  yolu  ilə  aradan  qaldırılmasma  nail  olmaq  məqsədi- 
lə,  ATƏM  Nazirlər  Şurasmm  1992-ci  il  24  mart  tarixli  man- 
datma  uyğun  olaraq,  ATƏM-in  Minsk Konfransmı  tezliklə  ke- 
çirməyə  çağırır;
7.  Baş  Katibdən  ATƏM-in  Minsk  Konfransmda  iştirak  et- 
mək  üçün  nümayəndə  göndərmək  təklifinə  müsbət  yanaşma- 
ğı  və  konfransm  açıhşmdan  sonra  danışıqların  mətləbdən  kə- 
nara  çıxmaması  üçün mümkün  olan  hər  cür  kömək  göstərmə- 
yi  xahiş  edir;
8.  ATƏM-in  müşahidə  üçün  yaratdığı  missiyanı  dəstəklə-
yir;
9.  Bütün  tərəfləri  beynəlxalq  humanitar  hüququ  hər  hansı 
şəkildə  pozmaqdan  çəkinməyə  çağırır  və  münaqişənin  toxun- 
duğu  bütün  rayonlarda  humanitar  yardım  göstərməsinə  dair 
beynəlxalq fəaliyyətin maneəsiz həyata keçirilməsini  təmin et- 
mek  barədə  822  (1993)  və  853  (1993)  saylı  qətnamələrdəki 
çağırışxm  bir  daha  təkrar  edir;
Dostları ilə paylaş:
1   ...   78   79   80   81   82   83   84   85   86


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə