Bojan [optrajanovYüklə 4,97 Kb.

səhifə1/117
tarix27.02.2018
ölçüsü4,97 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   117


 
Bojan [optrajanov 
 
 
 
HEMIJA 
za prva godina 
na hemisko–tehnolo{kata struka
 
 
 
 
 
 
 
 
Skopje, 2010 


Recenzenti: 
 
D-r Blagoja JORDANOSKI, redoven professor na PMF. Skopje 
M-r Verica JAKIMOVI], professor po hemija vo SUGS “Georgi Dimitrov”, 
Skopje  
Natali TRAJKOVSKA, professor po biohemija vo SMUGS “D-r Pan~e 
Kara|ozov”, Skopje 
 
Lektura: Zdravko ]orvezirovski 
 
Tehni~ka i grafi~ka obrabotka: avtorot 
CIP - Ʉɚɬɚɥɨɝɢɡɚɰɢʁɚ ɜɨ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɢ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɫɤɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ “ɋɜ.Ʉɥɢɦɟɧɬ Ɉɯɪɢɞɫɤɢ” , ɋɤɨɩʁɟ
54(075.3)
ɒɈɉɌɊȺȳȺɇɈȼ, Ȼɨʁɚɧ
   ɏɟɦɢʁɚ ɡɚ ɩɪɜɚ ɝɨɞɢɧɚ ɧɚ ɯɟɦɢɫɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɚɬɚ ɫɬɪɭɤɚ / Ȼɨʁɚɧ ɒɨɩɬɪɚʁɚɧɨɜ. - 
ɋɤɨɩʁɟ : Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɧɚɭɤɚ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ, 2010. - 277, 
ɅXXɂX ɫɬɪ. : ɢɥɭɫɬɪ. ; 30 ɫɦ
Ɏɭɫɧɨɬɢ ɤɨɧ ɬɟɤɫɬɨɬ. - ɋɨɞɪɠɢ ɢ: ɉɪɢɥɨɡɢ
ISBN 978-608-226-061-7
COBISS.MK-ID 84296970
ɂɡɞɚɜɚɱ:
  Ɇɢɧɢɫɬɪɫɬɜɨ ɡɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɧɚɭɤɚ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ
ɉɟɱɚɬɢ
  Ƚɪɚɮɢɱɤɢ ɰɟɧɬɚɪ ɞɨɨɟɥ, ɋɤɨɩʁɟ
Ɍɢɪɚɠ
 670
ɋɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɨɬ ɡɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɧɚɭɤɚ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɛɪ. 22-4356/1 
ɨɞ 29.07.2010 ɝɨɞɢɧɚ ɫɟ ɨɞɨɛɪɭɜɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚɬɚ ɧɚ ɨɜɨʁ ɭɱɟɛɧɢɤ


ɉɊȿȾȽɈȼɈɊ 
 
Ⱦɪɚɝɚ ɭɱɟɧɢɱɤɟ, ɞɪɚɝ ɭɱɟɧɢɤɭ, 
 
ɉɪɟɞ ɫè, ɜɟɪɭɜɚʁ ɦɭ ɧɚ ɚɜɬɨɪɨɬ ɞɟɤɚ ɨɧɚ „ɞɪɚɝɚ“ ɢ „ɞɪɚɝ“ ɧɟ ɫɟ ɡɧɚɰɢ ɧɚ ɧɟɱɢɫɬɚ ɫɨɜɟɫɬ 
ɢ ɧɚ ɥɨɲɚ ɧɚɦɟɪɚ – ɞɚ ɬɢ ɫɟ ɜɢɞɢ ɭɱɟɛɧɢɤɨɜ ɭɛɚɜ, ɧɚʁɭɛɚɜ, ɦɚɤɚɪ ɲɬɨ ɬɨʁ ɬɟɛɟ ɬɢ 
ɢɡɝɥɟɞɚ ɝɨɥɟɦ, ɩɪɟɝɨɥɟɦ, ɬɟɠɨɤ, ɩɪɟɬɟɠɨɤ. ɇɚɦɟɪɚɬɚ ɧɚ ɚɜɬɨɪɨɬ ɟ – ɧɚ ɭɱɟɧɢɰɢɬɟ ɞɚ ɢɦ 
ɤɚɠɟ ɞɟɤɚ ɬɢɟ ɧɟɦɭ ɦɭ ɫɟ, ɧɚɜɢɫɬɢɧɚ, ɞɪɚɝɢ ɢ ɞɟɤɚ ɭɱɟɛɧɢɤɨɜ ɟ ɩɪɚɜɟɧ ɫɨ ɧɚɦɟɪɚ ɧɚ 
ɞɪɚɝɢɬɟ ɭɱɟɧɢɰɢ ɞɚ ɢɦ ɛɢɞɟ ɨɞ ɩɨɦɨɲ ɜɨ ɧɢɜɧɨɬɨ ɩɨɱɟɬɧɨ ɫɪɟʅɚɜɚʃɟ ɫɨ ɯɟɦɢʁɚɬɚ ɧɚ 
ɫɪɟɞɧɨɲɤɨɥɫɤɨ ɧɢɜɨ. ɂ ɬɨɚ – ɤɚɤɜɨ! Ɂɚɲɬɨ ɚɤɨ ɜɢɟ ɭɱɟɧɢɰɢɬɟ ɲɬɨ ʅɟ ɝɨ ɤɨɪɢɫɬɢɬɟ 
ɭɱɟɛɧɢɤɨɜ ɫɬɟ ɫɟ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɟ ɞɚ ɫɟ ɡɚɩɢɲɟɬɟ ɜɨ ɭɱɢɥɢɲɬɟ ɨɞ ɯɟɦɢɫɤɨ–ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɚɬɚ 
ɫɬɪɭɤɚ, ɫɬɟ ɫɟ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɟ ɯɟɦɢʁɚɬɚ ɞɚ ɜɢ ɛɢɞɟ ɨɫɧɨɜɧɚɬɚ ɧɚɭɤɚ ɜɨ ɲɤɨɥɭɜɚʃɟɬɨ ɢ, ɞɚ ɫɟ 
ɧɚɞɟɜɚɦɟ, ɢ ɜɨ ɠɢɜɨɬɨɬ. 
Ɍɭɤɚ, ɫɟɝɚ, ɞɨɚɼɚɚɬ ɧɚɦɟɪɢɬɟ ɧɚ ɚɜɬɨɪɨɬ ɢ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɬɢɟ ɧɚɦɟɪɢ. ɇɚɦɟɪɢɬɟ ɧɚ 
ɚɜɬɨɪɨɬ ɫɟ ɞɚ ɜɢ ɩɨɦɨɝɧɟ ɜɨ ɫɨɜɥɚɞɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɢɬɟ ɧɚ ɯɟɦɢʁɚɬɚ (ɨɩɲɬɚɬɚ ɢ 
ɧɟɨɪɝɚɧɫɤɚɬɚ). Ɇɨɠɟɛɢ ɜɢɟ ɦɢɫɥɢɬɟ ɞɟɤɚ ɜɢɫɬɢɧɫɤɚ ɩɨɦɨɲ ɡɚ ɜɚɫ ɛɢ ɛɢɥ ɭɱɟɛɧɢɤ ɜɨ ɤɨʁ 
ɧɟɦɚ ɦɧɨɝɭ ɬɟɤɫɬ, ɡɚ ɨɧɚ ɲɬɨ ɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɞɨɛɢɟ ɩɨɫɚɤɭɜɚɧɚɬɚ ɨɰɟɧɤɚ ɞɚ ɛɢɞɟ 
„ɤɪɚɬɤɨ ɢ ʁɚɫɧɨ“, ɚ ɩɨ ɦɨɠɧɨɫɬ ɢ ɲɚɪɟɧɨ. Ⱦɟɤɚ ɧɟ ɬɪɟɛɚ ɜɨ ɧɟɝɨ ɞɚ ɢɦɚ ɦɧɨɝɭ ɩɪɚɲɚʃɚ, 
ɚ ɚɤɨ ɜɟʅɟ ɧɢɜ ɦɨɪɚ ɞɚ ɝɢ ɢɦɚ, ɬɢɟ ɞɚ ɛɢɞɚɬ, ɫɢɬɟ ɞɨ ɟɞɧɨ, ɨɞ ɬɢɩɨɬ „ɤɨʁ ...“, „ɲɬɨ ...“ 
ɢɥɢ „ɤɚɠɢ ɫè ɲɬɨ ɡɧɚɟɲ ɡɚ ...“. ɇɚɦɟɫɬɨ ɬɨɚ, ɚɜɬɨɪɨɜ ɧɚ ɤɪɚʁɨɬ ɧɚ ɫɟɤɨɟ ɩɨɝɥɚɜʁɟ ɬɟ 
ɩɪɚɲɭɜɚ „ɊȺɁȻɊȺ Ʌɂ, ɇȺɍɑɂ Ʌɂ?“.  
Ɂɨɲɬɨ ɥɢ ɛɢ ɛɢɥɨ ɜɚɠɧɨ, ɦɨɠɟɛɢ ɫɟ ɩɪɚɲɭɜɚɲ, ɞɚɥɢ ɫɢ ɪɚɡɛɪɚɥ(ɚ), ɤɨɝɚ ɨɰɟɧɤɢɬɟ ɫɟ 
ɞɨɛɢɜɚɚɬ ɡɚ ɨɧɚ ɲɬɨ ɫɢ ɝɨ ɧɚɭɱɢɥ(ɚ). Ɍɚɤɚ ɥɢ ɟ? „Ⱦɚ!“ ɦɨɠɟɛɢ ɜɟɥɢɲ ɬɢ. „ɇȿ!!!“ ɭɛɟɞɟɧ 
ɟ ɚɜɬɨɪɨɜ. Ɂɚɲɬɨ, ɩɪɟɞ ɜɢɫɬɢɧɫɤɢ ɞɚ ɫɟ ɧɚɭɱɢ ɧɟɲɬɨ, ɬɨɚ ɧɟɲɬɨ ɦɨɪɚ ɞɚ ɛɢɞɟ ɪɚɡɛɪɚɧɨ. 
ȼɨ ɫɩɪɨɬɢɜɧɨ, ɬɪɭɞɨɬ ɜɥɨɠɟɧ ɜɨ ɭɱɟʃɟɬɨ ɟ ɪɟɱɢɫɢ ɡɚɥɭɞɟɧ. Ȼɟɡ ɪɚɡɛɢɪɚʃɟ, ɦɨɠɟ ɫɚɦɨ 
ɞɚ ɫɟ „ɛɭɛɚ“, ɚɦɚ ɧɚɛɭɛɚɧɨɬɨ ɛɨɠɟɦɧɨ ɡɧɚɟʃɟ ɟ ɧɟɫɢɝɭɪɧɨ ɢ ɤɪɚɬɤɨɬɪɚʁɧɨ. Ɂɚ ɞɚ ɫɟ 
ɭɜɟɪɢɲ ɜɨ ɬɨɚ, ɡɟɦɢ ɬɟɥɟɮɨɧɫɤɢ ɢɦɟɧɢɤ ɢ ɨɛɢɞɢ ɫɟ ɞɚ „ɧɚɭɱɢɲ“ ɦɚɤɚɪ ɢ ɟɞɧɚ ɫɬɪɚɧɢɰɚ 
ɨɞ ɧɟɝɨ. Ⱥɜɬɨɪɨɜ ɜɟɪɭɜɚ ɞɟɤɚ, ɚɤɨ ɜɢɫɬɢɧɫɤɢ ɫɟ ɩɨɬɪɭɞɢɲ, ɜɨ ɬɨɚ ɢ ʅɟ ɭɫɩɟɟɲ, ɧɨ ɤɨɥɤɭ 
ɜɪɟɦɟ „ɧɚɭɱɟɧɨɬɨ“ ʅɟ ɬɢ ɛɢɞɟ ɜɨ ɝɥɚɜɚɬɚ? Ɉɛɢɞɢ ɫɟ, ɩɚ ɤɚɠɢ ɫɢ ɫɟɛɟ ɫɢ (ɧɚ ɚɜɬɨɪɨɬ ɧɟ 
ɦɨɪɚ ɞɚ ɦɭ ɤɚɠɭɜɚɲ).  
ȿɬɟ ɡɚɬɨɚ, ɧɚ ɤɪɚʁɨɬ ɧɚ ɫɟɤɨɟ ɩɨɝɥɚɜʁɟ ɢɦɚ ɧɟ ɫɚɦɨ ɩɟɬ-ɲɟɫɬ ɩɪɚɲɚʃɚ ɲɬɨ ɝɨ ɤɨɧɬɪɨ-
ɥɢɪɚɚɬ  ɮɨɪɦɚɥɧɨɬɨ ɡɧɚɟʃɟ, ɬɭɤɭ ɩɨ ɞɜɟ-ɬɪɢ ɞɟɫɟɬɢɰɢ ɩɪɚɲɚʃɚ ɩɪɟɞ ɤɨɢ ɬɪɟɛɚ ɫɟɪɢ-
ɨɡɧɨ ɞɚ ɫɟ ɡɚɦɢɫɥɢɲ ɢ ɞɚ ɨɞɝɨɜɨɪɢɲ ɞɭɪɢ ɨɬɤɚɤɨ ʅɟ ɪɚɡɦɢɫɥɢɲ. 
Ⱥ ɚɤɨ ɧɚɜɢɫɬɢɧɚ ɫɚɤɚɲ ɭɛɚɜɨ  ɞɚ ɧɚɭɱɢɲ, ɚɜɬɨɪɨɬ ɬɢ ɩɪɟɩɨɪɚɱɭɜɚ ɞɚ ɝɢ ɧɚɛɚɜɢɲ 
ɧɟɝɨɜɢɬɟ ɞɜɟ ɡɛɢɪɤɢ ɫɨ ɩɪɚɲɚʃɚ ɢ ɡɚɞɚɱɢ (ɡɚ ɩɪɜɚ ɢ ɜɬɨɪɚ ɝɨɞɢɧɚ ɧɚ ɪɟɮɨɪɦɢɪɚɧɨɬɨ 
ɝɢɦɧɚɡɢɫɤɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ). ɇɟɤɚ ɧɟ ɬɟ ɩɥɚɲɢ ɧɢɜɧɢɨɬ ɨɛɟɦ – ɫɚɦɨ ɨɤɨɥɭ ɟɞɧɚ ɬɪɟɬɢɧɚ ɨɞ 
ɫɬɪɚɧɢɰɢɬɟ ɫɨɞɪɠɚɬ ɩɪɚɲɚʃɚ, ɚ ɜɨ ɨɫɬɚɬɨɤɨɬ ɫɟ ɞɚɞɟɧɢ ɰɟɥɨɫɧɢ ɨɞɝɨɜɨɪɢ. Ⱥɜɬɨɪɨɬ 
ɜɟɪɭɜɚ ɞɟɤɚ ɬɚɤɚ ɧɚʁɞɨɛɪɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɬɢ ɩɨɦɨɝɧɟ. 
ɍɲɬɟ ɟɞɧɚ ɩɪɟɩɨɪɚɤɚ. Ⱥɜɬɨɪɨɬ ɫɟ ɬɪɭɞɟɲɟ ɨɛɟɦɨɬ ɧɚ ɞɟɥɨɬ ɡɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɫɤɨ ɪɚɛɨɬɟʃɟ 
ɞɚ ɝɨ ɫɜɟɞɟ ɧɚ ɧɟɤɚɤɜɚ ɪɚɡɭɦɧɚ ɦɟɪɤɚ ɢ ɜɨ ɨɩɢɫɨɬ ɧɚ ɜɟɠɛɢɬɟ ɞɚ ɫɟ ɞɪɠɢ ɞɨ ɨɧɚ ɡɚ ɲɬɨ 
 
3


ɬɨʁ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɭɜɚ ɞɟɤɚ ɫɟ ɩɪɢɮɚɬɥɢɜɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɭɫɥɨɜɢ (ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɫɤɢ ɩɪɨɫɬɨɪ, 
ɨɩɪɟɦɚ, ɢɧɜɟɧɬɚɪ, ɯɟɦɢɤɚɥɢɢ).  
Ɇɟɼɭɬɨɚ, ɤɚʁ ɧɚɫ ɫɟ ɢɡɞɚɞɟɧɢ ɞɜɟ ɤɧɢɝɢ ɩɨɞ ɧɚɫɥɨɜ ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɬ ɜɨ ɧɚɫɬɚɜɚɬɚ ɩɨ 
ɯɟɦɢʁɚ ɨɞ ɚɜɬɨɪɢɬɟ ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ɇ. ɉɟɬɪɭɲɟɜɫɤɢ ɢ Ɇɟɬɨɞɢʁɚ Ɂ. ɇɚʁɞɨɫɤɢ ɢ ɨɞ ɧɢɜ ɚɜɬɨɪɨɬ 
„ɤɪɚɞɟɲɟ“ (ɫɨ ɞɨɡɜɨɥɚ) ɢɞɟɢ, ɩɚ ɞɭɪɢ ɢ ɬɟɤɫɬɨɜɢ. Ⱥɤɨ ɝɢ ɧɚɛɚɜɢɲ ɨɜɢɟ ɤɧɢɝɢ (ɢɥɢ ɚɤɨ 
ɬɜɨɟɬɨ ɭɱɢɥɢɲɬɟ ɝɨ ɫɬɨɪɢ ɬɨɚ), ɩɪɟɞ ɫɟɛɟ ʅɟ ɢɦɚɲ ɜɢɫɬɢɧɫɤɨ ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ. Ɇɨɠɟɛɢ ɢ ɧɟɦɚ 
ɨɞ ɧɟɝɨ ɫè ɞɚ ɢɫɤɨɪɢɫɬɢɲ, ɚɦɚ ɞɟɤɚ ɩɨɜɟʅɟ ʅɟ ɡɧɚɟɲ, ɬɨɚ ɟ ɫɢɝɭɪɧɨ. 
ɋɚɦɨ ɭɲɬɟ ɧɟɲɬɨ. Ɇɚɤɚɪ ɲɬɨ ɚɜɬɨɪɨɬ ɫɟ ɬɪɭɞɟɲɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɞɪɠɭɜɚ ɡɚ ɧɚɫɬɚɜɧɚɬɚ 
ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɩɨ ɯɟɦɢʁɚ ɡɚ ɩɪɜɚ ɝɨɞɢɧɚ ɨɞ ɯɟɦɢɫɤɨ–ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɚɬɚ ɫɬɪɭɤɚ, ɬɨʁ ɩɨɧɟɤɚɞɟ 
ɜɧɟɫɭɜɚɲɟ ɢ ɫɨɞɪɠɢɧɢ ɲɬɨ ɧɟ ɫɟ ɫɬɪɨɝɨ ɩɪɨɩɢɲɚɧɢ ɫɨ ɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚ, ɧɨ ɩɨɦɚɝɚɚɬ ɩɪɨɩɢ-
ɲɚɧɢɬɟ ɫɨɞɪɠɢɧɢ ɩɨɞɨɛɪɨ ɞɚ ɫɟ ɪɚɡɛɟɪɚɬ. ɇɚɫɬɚɜɧɢɰɢɬɟ ɫɟɤɚɤɨ ʅɟ ɩɨɦɨɝɧɚɬ ɬɚɤɜɢɬɟ 
ɫɨɞɪɠɢɧɢ ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɨɱɚɬ ɤɚɤɨ ɧɟɲɬɨ ɲɬɨ ɧɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɭɱɢ ɤɚɤɨ ɡɚɞɨɥɠɢɬɟɥɧɨ ɝɪɚɞɢɜɨ. 
Ɂɚ ɞɚ ɬɢ ɝɨ ɪɚɡɭɛɚɜɢ ɠɢɜɨɬɨɬ, ɜɨ ɭɱɟɛɧɢɤɨɜ ɚɜɬɨɪɨɬ ɜɧɟɫɟ ɦɧɨɝɭɛɪɨʁɧɢ ɢɥɭɫɬɪɚɰɢɢ, 
ɩɨɜɟʅɟɬɨ ɜɨ ɛɨʁɚ. ɋɟ ɪɚɡɛɢɪɚ, ɧɢɜɧɚɬɚ ɭɥɨɝɚ ɧɟ ɟ ɫɚɦɨ ɟɫɬɟɬɫɤɚ. ɂɥɭɫɬɪɚɰɢɢɬɟ ɩɨɦɚɝɚɚɬ 
ɜɨ ɪɚɡɛɢɪɚʃɟɬɨ (ɜɟɥɚɬ, ɢ ɩɨɜɟʅɟ ɨɞ ɡɛɨɪɨɜɢɬɟ). 
Ʉɨɝɚ, ɩɪɢ ɤɨɪɢɫɬɟʃɟɬɨ ɧɚ ɭɱɟɛɧɢɤɨɜ ʅɟ ɫɟ ɫɪɟɬɧɟɲ ɫɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɡɚ ɧɢɜɧɨɬɨ 
ɪɚɡɪɟɲɭɜɚʃɟ ɢɦɚɲ ɬɪɢ ɦɨɠɧɨɫɬɢ: 
1.  ɍɛɚɜɨ ɫɚɦɢɨɬ ɞɚ ɪɚɡɦɢɫɥɢɲ, ɞɚ ɝɢ ɪɚɡɦɪɞɚɲ „ɦɚɥɢɬɟ ɫɢɜɢ ɤɥɟɬɤɢ“ (ɤɚɤɨ ɲɬɨ 
ɛɢ ɪɟɤɨɥ ɏɟɪɤɭɥ ɉɨɚɪɨ, ɩɨɡɧɚɬɢɨɬ ɞɟɬɟɤɬɢɜ ɨɞ ɤɧɢɝɢɬɟ, ɮɢɥɦɨɜɢɬɟ ɢ ɬɟɥɟɜɢ-
ɡɢɫɤɢɬɟ ɫɟɪɢɢ) ɢ ɞɚ ɞɨʁɞɟɲ ɞɨ ɪɟɲɟɧɢɟ; 
2.  Ⱦɚ ɩɨɛɚɪɚɲ ɩɨɦɨɲ ɨɞ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɨɬ; 
3.  Ⱦɚ ɩɨɛɚɪɚɲ ɩɨɦɨɲ ɨɞ ɚɜɬɨɪɨɬ. 
Ⱥɜɬɨɪɨɬ ɬɟ ɫɨɜɟɬɭɜɚ ɨɜɢɟ ɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɚ ɝɢ ɤɨɪɢɫɬɢɲ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɧɨ – ɩɪɜɢɧ ɩɪɜɚɬɚ, 
ɩɚ ɜɬɨɪɚɬɚ ɢ, ɧɚɤɪɚʁ, ɬɪɟɬɚɬɚ. ɉɨɦɨɲ ɨɞ ɚɜɬɨɪɨɬ ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɨɛɚɪɚɲ ɚɤɨ ɦɭ ɩɪɚɬɢɲ 
ɩɨɪɚɤɚ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɚɬɚ ɚɞɪɟɫɚ 
bojanso@yahoo.com
 (ɧɟ ɬɪɟɛɚ ɬɨɱɤɚ ɧɚ ɤɪɚʁɨɬ). ɇɟɦɭ 
ɦɨɠɟɲ ɢ ɞɚ ɦɭ ɝɨ ɤɚɠɟɲ ɫɜɨɟɬɨ ɦɢɫɥɟʃɟ ɡɚ ɭɱɟɛɧɢɤɨɬ: ɬɜɨʁɚɬɚ ɲɤɨɥɫɤɚ ɨɰɟɧɤɚ 
ɧɢɤɚɤɨ ɧɟ ɡɚɜɢɫɢ ɨɞ ɧɟɝɨ. Ⱥɤɨ ɦɭ ɤɚɠɟɲ ɞɟɤɚ ɭɱɟɛɧɢɤɨɜ ɬɢ ɫɟ ɞɨɩɚɼɚ, ʅɟ ɦɭ ɛɢɞɟ 
ɦɢɥɨ. Ⱥɤɨ, ɩɚɤ, ɦɭ ɤɚɠɟɲ ɞɟɤɚ ɤɧɢɝɚɜɚ ɟ ɡɚ ɧɢɤɚɞɟ, ɬɨʁ ʅɟ ɫɟ ɩɨɞɡɚɝɪɢɠɢ, ɧɟɦɚ ɞɚ ɦɭ 
ɛɢɞɟ ɩɪɚɜɨ, ɚɦɚ ʅɟ ɦɨɪɚ ɬɜɨɟɬɨ ɦɢɫɥɟʃɟ ɞɚ ɝɨ ɩɪɢɮɚɬɢ (ɬɜɨɟ ɟ ɫɢ ɟ!). Ɂɧɚɱɢ – ɫɥɨ-
ɛɨɞɧɨ ɩɢɲɢ. ɋɟ ɪɚɡɛɢɪɚ, ɚɤɨ ɩɨɦɨɲ ɩɨɛɚɪɚɲ ɜɨ ɫɬɢɥɨɬ „ɨɞ ɥɟɤɰɢʁɚɬɚ ɬɚɚ-ɢ-ɬɚɚ ɧɢɲɬɨ 
ɧɟ ɦɢ ɟ ʁɚɫɧɨ“, ɨɞɝɨɜɨɪ ɬɟɲɤɨ ɞɟɤɚ ʅɟ ɞɨɛɢɟɲ: ɩɪɚɲɚʃɟɬɨ ɦɨɪɚ ɞɚ ɛɢɞɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ, ɚ 
ɧɟ ɜɨɨɩɲɬɟɧɨ. 
ɇɚʁɧɚɤɪɚʁ, ɚɜɬɨɪɨɬ ɱɭɜɫɬɜɭɜɚ ɩɪɢʁɚɬɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬ ɞɚ ɢɦ ɫɟ ɡɚɛɥɚɝɨɞɚɪɢ ɧɚ ɫɜɨɢɬɟ ɞɪɚɝɢ 
ɩɨɪɚɧɟɲɧɢ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɢ ɫɟɝɚɲɧɢɬɟ ɩɨɱɢɬɭɜɚɧɢ ɪɟɰɟɧɡɟɧɬɢ ɩɪɨɮ. ɞ-ɪ Ȼɥɚɝɨʁɚ ȳɨɪɞɚ-
ɧɨɫɤɢ, ɦ-ɪ ȼɟɪɢɰɚ ȳɚɤɢɦɨɜɢʅ ɢ ɇɚɬɚɥɢ Ɍɪɚʁɤɨɜɫɤɚ ɡɚ ɦɨɲɧɟ ɤɨɪɢɫɧɢɬɟ ɫɭɝɟɫɬɢɢ.  
Ⱥɜɬɨɪɨɬ 
 

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   117


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə