BöLÜm I amaç ve kapsamYüklə 143,26 Kb.
səhifə1/3
tarix08.04.2018
ölçüsü143,26 Kb.
  1   2   3

powerpluswatermarkobject12054480
DİRİNLER TURİZM LİMAN İŞLT. SEYAHAT İNŞ.AKARYAKIT SAN.TİC.A.Ş.
LEVENT MARİNA İŞLETME YÖNETMELİĞİ

(01.11.2010)

BÖLÜM I

AMAÇ VE KAPSAM

I.1 Bu Yönetmelik, yatlara ve yatçılara hizmet etmek üzere, Dirinler Turizm Liman İşletmeciliği seyahat İnşaat Akaryakıt Sanayi Ticaret A.Ş.’nin işletmesindeki Haydar Aliyev Bulvarı No:4 Balçova/İZMİR adresinde bulunan Levent Marina ticari ünitelerin işletmecileri, personeli ile yat sahibi, mürettebatı ve yat müşterisinin uyacakları yönetim ilkelerini düzenler.

I.2. Bu Yönetmeliğin hükümleri, Levent Marina’dan kısa ve uzun süreli yararlanacak tüm şahıslar ile deniz araçlarına ve ticari ünitelerin işletmecilerine uygulanır.

I.3. Levent Marina’da bulunan bütün kişi, yat, yatçı ve araçlar ile Marina’daki yan ünitelerin işleticileri ve personeli, yönetmelik hükümlerine ve yetkili kılınan şahısların kararlarına aynen uymayı peşinen kabul etmiş sayılırlar.

BÖLÜM Il

YASAL DAYANAK

II.1. Bu yönetmelik, 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37. Maddesinin A fıkrasının 4 numaralı bendi uyarınca düzenlenerek, 24.07.2009 tarih ve 27298 Sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Deniz Turizmi Yönetmeliği’nin Dördüncü Bölüm “Deniz Turizmi Tesislerinin İşletme Esasları” - MADDE 17 – (1) (Deniz turizmi tesisleri, işletmeciler tarafından ikinci fıkrada belirtilen esaslar dâhilinde hazırlanan ve Bakanlıkça onaylanan İşletme İç Talimatı uyarınca idare edilir. ) hükmü çerçevesinde hazırlanmıştır.

BÖLÜM III

TANIMLAR

III.1. Bu Yönetmelikte yer alan,

III.2Yat”; Yatlar, gezi, spor ve eğlence amacıyla deniz turizmi ticaretinde kullanılmaya uygun, taşıdığı yolcu sayısı on ikiyi geçmeyen, yük, yolcu ve balıkçı gemisi niteliğinde olmayan, kamarası, tuvaleti ve mutfağı olan deniz aracıdır. Kabotaj seferinde yüz mille sınırlı, en yakın karadan yirmi milden fazla uzaklaşmamak koşulu ile taşıdığı yolcu sayısı otuz altıyı geçmeyen, tonilato belgesinde yat olduğu belirtilen deniz turizmi araçları da bu kapsamdadır

III.3Marina”; Haydar Aliyev Bulvarı No:4 Balçova/İZMİR adresinde bulunan Levent Marina’yı,

III.4. “Bakanlık”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığını,

III.5.Şirket” ya da “Marina İşletmesi”, Dirinler Döküm Sanayi Turizm Liman İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş.’yi

III.6. “İşletme müdürü” Şirket Yönetim Kurulu tarafından tayin edilmiş bu yönetmeliğin uygulanması ile ilgili yetkili ve sorumlu şahsı,

III.7.Marina Güvenlik Sahası”, yatların bağlandığı ve kamuya açık alandan bir güvenlik çiti ve/veya parmaklık, peyzajla ayrılmış, yat yanaşma yerleri, yüzer iskeleler, rıhtımlar, mendirekler, dolgu alanları, ikmal istasyonu, feribot iskelesi, yat çekek alanı, oto park yerleri ile Yat sahibi, mürettebat ve yat müşterisine ayrılmış sahayı

III.8.Yat Sahibi”, Yat’ın Ölçü (Tonilato) Belgesinde “Donatan” sıfatıyla kayıtlı ayrı ayrı ya da topluca tüzel ya da gerçek kişileri ya da Donatan’ın Yat’ı işletmesi için yetkili kıldığı tüzel ya da özel kişileri veya yatın yönetimini o sırada elinde tutan kiracı, acente veya vekaleti bulunan başka bir şahsı,

III.9.Yat Mürettebatı”, Yat’da bulunmak üzere yat donatanı tarafından yetkilendirilmiş ve/veya Yat’da bir hizmet ifa eden (müşteri veya yata geçici hizmet verenler haricindeki) şahısları,

III.10. “Yat Müşterisi”, Yat’ın ticari hizmetlerinden ve/veya kendisinden kısmen ve/veya tamamen faydalanmak amacıyla Yat Sahibi tarafından Marina’ya getirilen/gönderilen özel ve/veya tüzel kişileri,

III.11.Sözleşme”, Yat sahibi ile Şirket arasında Levent Marina’da bağlama yeri veya çekek hizmetleri ve diğer hizmet talebine ilişkin olarak düzenlenen sözleşmeleri

III.12.Karaya Çekme işlemi”; Yatın denizden veya taşıyıcısı üzerinden travel lift yardımıyla alınmasıyla başlayan, trailer üzerine veya karaya konulmasını takiben payanda ve bağlantı atkılarının montajıyla son bulan işlemi,

III.13.Denize Atma İşlemi”; Yatın karada bulunduğu yerden trailer veya travel lift yardımıyla alınmasıyla başlayan, denize ya da herhangi bir taşıyıcı üzerine bırakılmasıyla son bulan işlemi,

III.14.Yat Boyu”, Tam Boy (LOA) olarak yatın güvertesi üzerinde baş-kıç istikametindeki merkez hattı üzerinde kıçta varsa matafora dahil en arka noktasından, başta varsa baston dahil en ön noktaları arasındaki yatay mesafe uzunluğunu,

III.15.Yat Genişliği”, Genişlik (Beam.max) olarak baş-kıç merkez hattına ufki yönde dik olarak Yat ‘ın en geniş mesafesini,

III.16.Ticari Ünite”, Marina sınırları içinde Marina müşterisine ve halka hizmet vermek üzere şirket tarafından kiraya verilmiş alanları,

III.17.Ticari Ünite İşletmecisi”, Şirket ile yapılan Sözleşmeleri bütün ayrıntıları ile bilerek ve şartlara uymayı kabul, beyan ve taahhüt ederek, ticari ünite işletmeciliğini üstlenmiş özel veya tüzel kişileri ifade eder.

BÖLÜM IV

MARİNADAN YARARLANMA

IV.1. Marina Yönetimince belirlenmiş güvenlik sahası dışında bulunan tüm alanlar ziyaretçilere açıktır. Marina İşletmesi’nden izin verilenler ve yönetim tarafından güvenlik sahası için verilen karta sahip olanlar haricinde izinsiz hiç kimse Marina güvenlik sahasına giremez.

IV.2. Marina; yatlara, yatçılara, ziyaretçilere ve ticari ünitelerden yararlanacaklara açıktır. 5. Maddede belirtilen yat tanımı dışında kalan yatların, Marina’ya bağlanmalarına İşletme Müdürünce izin verilebilir.

IV.3. Marina’da bağlama, çekme-atma, karada park ve benzeri hizmetlerden yararlanacak yat sahipleri veya kaptanları, İşletme Müdürlüğü ile sözleşme imzalarlar.

IV.4. Marina’dan yararlanacak yatlar tam donanımlı ve kendi olanakları ile seyredebilecek durumda bulunurlar.

IV.5. Yat donatanı/ya da yetkili kaptanı Marina’ya giriş yaptığı gün içerisinde Yat’ın geçerli tonilato, denize elverişlilik, sigorta poliçesi, sözleşmeyi imzalamaya yetkili olduğunu gösterir ve ispat eder yeterlikteki belgeleri (nüfus cüzdanı veya pasaport, bir ay öncesine ait ödenmiş su veya elektrik veya telefon fatura örneği) Marina İşletmesi’ne ibraz ederek, aynı gün sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Deniz turizmi tesisleri ile deniz turizmi araçlarının donatan veya kaptanları arasında; tesislerine bağlanan veya karaya çekilen deniz araçları ile ilgili olarak bağlama/kara park sözleşmesi yapılması zorunludur. Yapılan bağlama sözleşmesinin bir sureti, donatan veya kaptana verilir.Yat’ın bağlama sözleşmesi süresinin bitiminden itibaren beş yıl sonunda tesis işletmesine başvurmaması ve sözleşmesini yenilememesi halinde Yat terk edilmiş sayılır. Bu durumda, Marina durumu Liman Başkanlığına ve Gümrük İdaresine bildirir. Yabancı bayraklı Yatlar; Bakanlıktan belgeli deniz turizmi tesislerinde ayrıca bir izne gerek kalmaksızın beş yıla kadar denizde ve karada kışlama, bakım ve onarım amacıyla bırakılabilir. Belgeli deniz turizmi tesislerinde beş yıl kalan ve bu süre içerisinde sahipleri tarafından en az bir kez kullanılan yabancı bayraklı özel yatların kalış süresi Bakanlıkça beş yıl daha uzatılabilir.Bağlama sözleşmesi süresinin bitiminden itibaren beş yıl sonunda liman işletmesine başvurmayan veya sözleşmesini yenilemeyen Yatlar ile ilgili olarak 4458 sayılı Gümrük Kanununun tasfiye hükümleri uyarınca işlem yapılır.

BÖLÜM V

MARİNA’YA GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR İLE MARİNA İÇERİSİNDE UYGULANACAK KURALLAR

V.1. Yatlar Marina’ya ilk gelişlerinde kendilerine verilecek bilgi formu, yat sahibi, kaptan veya Yat’ın bağlı olduğu firma yetkilisi tarafından eksiksiz olarak doldurulur.

V.2. Marina işletmesi, Bağlama Sözleşmesi yapmış olan Yat Sahibine, Marinanın deniz alanı içinde Yat’ını bağlayabileceği bir yer tahsis eder. Bağlama Sözleşmesi ile Marina İşletmesi, Yat Sahibine Marina içinde belli bir yeri değil, Yat’ın bağlanmasına uygun herhangi bir yeri tahsis eder. Marina İşletmesi, fuar, yat yarışları ve diğer etkinlikler nedeniyle ve gerekli gördüğü hallerde Yatın bağlama yerini değiştirme hakkına sahiptir. Yat Sahibi’nin, Yat’ın belirli süre Marina’da bulunmayacağını bildirmesi halinde, Marina yönetimi, Yatın geçici işgal ettiği bağlama yerini Marina’da bulunmayacağı söz konusu süreyi aşmamak üzere diğer Yatlar’a belirli süre veya süreler için tahsis edebilir.

V.3. Yat Sahibi, Yat’ını sadece Marina İşletmesi tarafından tahsis edilmiş olan yere bağlamak zorundadır. Marina İşletmesi’nin ikazına rağmen kendisine tahsis edilmemiş yere bağlama yapan Yat’ın Bağlama Sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilir, herhangi bir para iadesi yapılmaz ve Yat Marina dışına çıkartılır.

V.4. Yat’ın denizde bağlanması için bağlama yerinde bir adet tonoz zinciri ve/veya halatı verilir ve Marina İşletmesi, Yat’ın emniyeti açısından Yat üzerindeki uygun bağlantı noktasına bu zincirlerin veya halatların bağlanmasını tavsiye eder. Yat Sahibi’nin Yat’ına yapılacak bağlantıya kendi halatını ekleyerek kullanmayı tercih etmesi veya verilen tonoz halatlarından birisini bağlamaması, gevşek bağlaması halinde, tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu Yat Sahibi kabul, beyan ve taahhüt eder.

V.5. Marina İşletmesi tarafından verilen tonoz halatı veya zinciri haricinde Yat’ın denizde emniyetle bağlanması için Yat Sahibi gerekli her türlü halat, usturmaça gibi malzemeleri sağlamayı, kullanmayı ve kontrolü altında tutmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Özellikle teknenin iskeleye tutunmasını sağlayan kıç açmaz halatları Yat Sahibi’nin sorumluluğunda olup, teknenin özelliklerine ve ebatlarına uygun seçilmek zorundadır. Marina İşletmesi uygun olmayan halatları, uygun görülenler ile değiştirip ücretini Yat Sahibi’nden tahsil eder.

V.6. Filika, servis botu Yat üzerinde ya da mataforasına asılı olarak muhafaza edilmelidir. Aksi takdirde Yat Sahibi filika, servis botu için bağlama sözleşmesi yapmak zorundadır. Yat’ın adı açık şekilde Yat üstünde ve Yat’a ait tüm şişme, fiber veya ahşap botlar, kızaklar, römorklar ve diğer araçlar üstünde yazılmalıdır.

V.7. Bağlama yapacak yat, Marina’da hazır durumda bulunan bağlama sistemini kullanır, demirleyemez. Başka yata palamar bağlamak ancak Marina Yönetiminin izniyle ve özel ve acil durumlar dışında, palamarı bağlanacağı yat sahibi ya da kaptanının izniyle mümkündür. Yat Sahipleri, kaptanları ve görevlileri başka yatın hareketini kolaylaştırmak için gerektiğinde palamarını çözmeyi reddedemezler.

V.8. Yat Sahibi, Yat’ı Marinaya giriş veya çıkış yapmadan ve Marina içinde değiştirmeden önce Marina İşletmesine bilgi verir ve izin alır.

V.9. Marina’da bağlanan yat yanına iskele, sal, platform ve benzeri teçhizat indirmek Marina Yönetimi’nin iznine bağlıdır.

V.10. Yatın bağlama yerine bağlı bulunduğu sırada yapılabilecek tamiratın derecesi, süresi ve zaman aralıkları İşletme Müdürü tarafından tayin edilir.

V.11. Marina içerisinde (Yatların normal ışıklandırma tesisatı ile yemek pişirmek için bulundurulan ocaklar dışında) çıplak ışık kaynakları kullanılamaz ve her ne sebeple olursa olsun ateş yakılamaz.

V.12. Marina içerisinde jeneratör ve motor çalıştırılması ancak Marina Müdürlüğü’nün izni ile mümkündür.

V.13. Pis su tankı bulunmayan yatlar, tuvalet ve banyolarını Marina’da kullanamaz, yatta bulaşık ve çamaşır yıkanmaz.

V.14. Marina içinde denize ve diğer tesisler üzerine, yakınına her türlü çöp, atık yağ ve benzeri yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı malzemeler dökülemez, konuşlandırılamaz, pis su tankı boşaltılamaz. Yatlar çöplerini Marina Yönetimi tarafından konulan çöp konteynerlerine çöplerini özel plastik torbalara doldurarak ağızları sıkıca kapadıktan sonra koku, sinek, sivrisinek üremesini önleyecek şekilde atarlar. Marina Müdürlüğü bu maddeye aykırılık hallerinde temizleme ücreti olarak her sene yeniden belirleyeceği ücreti tahsil edecek ve ceza işlemleri için konuyu ilgili makama bildirecektir. Marina İşletmesinin gerekli görmesi halinde, kirliliği yaratan Yat’ın Bağlama Sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilir ve Yat, Marina dışına çıkartılır. Bu durumda Yat Sahibi fesih tarihinden geriye kalan sürenin bakiyesinin kendisine iade edilmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

V.15. Marina içindeki bir Yatın manevrasına yardımcı olan Marina İşletmesi’ne ait palamar botunun manevra esnasındaki sorumluluğu Yat Sahibine aittir. Manevra sırasında oluşabilecek her türlü zarar ve ziyandan Yat Sahibi sorumludur.

V.16. Yat Sahibi ve Yat Mürettebatı, sadece kendi Yatına işbu yönetmelik, İş Kanunu ve iş emniyeti kurallarına uygun olmak kaydıyla teknik hizmet verebilirler. Yat Sahibi, Yat Mürettebatı ve Yat Müşterileri başka Yatlarda onarım, tadilat ve bakım v.s, hizmet veremezler.

V.17. Yat Sahibi, kendi Yat’ı için Yat Mürettebatı ve Yat Müşterisi kapsamına giren herkesin davranış ve eylemlerinden doğrudan ve liman tesislerinde veya limandaki diğer deniz araçlarında meydana getirebilecekleri hasar ve zararların tazmininden onlarla birlikte müştereken ve müteselsilin sorumludur.

V.18. Yat Sahibi, Marina İşletmesi personelinden ve varsa Marina İşletmesi uhdesinde faaliyet gösteren taşeronlarından Marina İşletmesi’nin bilgisi dışında hizmet talep edemez.

V.19. Karada bulunan yatlarda konaklama yapılması Marina Yönetiminin iznine bağlıdır.

V.20. Yat’a su, elektrik, telefon televizyon ve data bağlantısı sadece Marina İşletmesi tarafından yapılabilir. Marina sahasında bulunan su, elektrik, telefon, televizyon ve data bağlantısı noktalarından Yat’a uzanan kablo, hortum gibi hatların tedariki ise Yat Sahibi tarafından yapılır. Marina işletmesi’ne bilgi verilmeden ve emniyet tedbirleri onaylanmadan Yat’ta ve Marina sahasında mevcut bağlantı noktalarından muhtelif amaçlar için su, elektrik, telefon, televizyon ve data hattı çekilmesi yasaktır. Marina’dan elektrik almak isteyen yatların tesisatlarının normal normlara göre olması, ısıtıcı ve benzeri cihazlar kullananların amper oranına göre kablo kullanmaları mecburidir. Marina’daki elektrik tesisatına yalnızca Şirket’in uygun bulduğu özel elektrik kabloları bağlanacaktır. Yat içindeki elektrikli aletlere bağlanan kabloların Yat Sahibi tarafından emniyetli ve profesyonel tarzda çekilmesi gerektiği hususunda taraflar hemfikirdirler.

V.21. Yat’ın topraklaması Yat Sahibine aittir. Elektrik voltaj düşüklüğü, voltajdaki dalgalanmalar, elektrik, televizyon, data kesintisi vb. hallerden ve bu nedenle oluşacak zarar ve ziyandan Marina İşletmesi sorumlu değildir.

V.22. Yat üzerinde ve etrafında muhafaza edilecek her türlü ekipman ve malzemenin, her türlü hava, deniz koşuluna ve çalınmaya karşı muhafazası tamamen Yat Sahibinin sorumluluğundadır.

V.23. Yat’ın yağmur ve diğer nedenlerle içine su almasına karşı yeterli ve gerekli her türlü önlem Yat Sahibi tarafından alınır. Marina İşletmesi’nin, Yat Sahibinin yazılı talebi doğrultusunda verilebilecek ücrete tabi hizmetin dışında, Yat’ın suyunu tahliye etme mecburiyeti yoktur. Yat Sahibi, Yat’ında su tahliyesiyle ilgili sistemlerini oluştururken ve/veya bu konuda Marina İşletmesi’nden servis talebinde bulunurken Yatından kaynaklanacak çevre kirliliğine karşı tüm sorumlulukları üstlendiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

V.24. Marina rıhtım ve iskelelerinin üzerlerinde, yaya veya araç yolu olarak ayrılmış bölgelerde ve diğer genel kullanım alanlarında; eşya, malzeme depolamak, bulundurmak ya da dolap, kulübe vb. tesisler ile bu sahaları işgal etmek yasaktır. Bu nitelikteki malzemenin kaybolmasından, çalınmasından veya hasar görmesinden Marina İşletmesi sorumlu değildir.

V.25. Marina rıhtım ve iskelelerinin üzerlerinde, yaya veya araç yolu olarak ayrılmış bölgelerde ve diğer genel kullanım alanlarında boya, zımpara, cila v.b. çekek yerinde yapılması gerekli işler yapılamaz.

V.26. Yat’ta haşere, fare gibi zararlı varlıkların bulunması ve/veya Yat’tan çevreye gayri sıhhi koku ve benzeri etkilerin yayılması gibi Marina içinde kabul edilemeyecek hususlara karşı her türlü önlem Yat Sahibi tarafından alınır. Marina İşletmesi, gerekli görüldüğü hallerde belirlenen olumsuzluğu gidermek için her türlü masrafı Yat Sahibine ait olmak üzere gerekli tedbirleri alabilir.

V.27. İçinde yetkilisi bulunmayan Yatta oluşabilecek tehlikeli durumlar, Marina İşletmesi’nin zamanında haberdar olması ve imkanları doğrultusunda iyi niyetli müdahalesiyle giderilmeye çalışılabilir. Bu halde Marina İşletmesi’nin yaptığı çalışmaların karşılığı Yat Sahibi tarafından ödenir. Marina İşletmesi tarafından yatların olağanüstü hallerde bağlama yerleri değiştirilebilecek, gerekli acil tamirat donatan veya kaptan adına yaptırılabilecek ve buna ilişkin bedeller kaptan veya donatandan tahsil edilecektir.

V.28. Yat Sahibi yangın çıkmaması için gerekli tüm önlemleri almak, Yat’ında ilgili yasal mevzuatlarda belirtilmiş yangınla mücadele teçhizatını bulundurmak zorundadır.

V.29. Marina içerisinde yangın, deniz kabarması, fırtına, terör saldırısı vb. acil durumlarda yatlar, Marina Yönetimi’nin talimatlarına göre hareket ederler ve istenen her çeşit yardımı yaparlar.

V.30. Gümrüklü akaryakıt talepleri ancak Marina içinde belirlenen yerden ikmal ile karşılanabilir. Marina İşletmesi gümrüksüz akaryakıt ikmali dışında haricen akaryakıt girişine müsaade etmez. Gümrüksüz akaryakıt getiren nakliyecilerin Marina İşletmesi tarafından belirlenen limitler dahilinde geçerli üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortasına sahip olmaları, Marina İşletmesi tarafından her yıl belirlenecek olan marina giriş ücretinin ödenmesi zorunludur. Marina İşletmesi, Marina sınırları içerisinde geçerli ve yeterli üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortası olmayan, giriş ücreti ödenmeyen nakliye araçlarının girişine ve yakıt ikmaline müsaade edilmez.

V.31. Yat’ta yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı madde bulunduğu takdirde bunların cins ve miktarlarının Marina Yönetimine bildirilmesi zorunludur.

V.32. Marina’da yüzmek, dalmak, balık avlamak, su kayağı, jet ski, surf ve benzeri deniz araçlarını kullanmak yasaktır.

V.33. Marina’da evcil hayvan bulundurulması izne tabidir. İzin verilmiş evcil hayvanlar başıboş bırakılamaz ve ancak tasmalı dolaştırılabilir. Veteriner tarafından onaylı aşı kartları ibraz edilmeyen evcil hayvanlar Marina’ya alınmaz. Bu hayvanların sebep olduğu kirliliğin temizlenmesinden ve neden olacakları her türlü zarar ve ziyandan Yat Sahibi sorumludur.

V.34. Marina’daki Yatlar radyo, telefon, televizyon, internet yayını yapamazlar.

V.35. Küçük çocuklar marinada velilerinin sorumluluğundadır. Yüzme bilmeyenler, iskelelerde ve/veya bağlı yatlarda can yeleksiz dolaşamazlar.

V.36. Rıhtım, iskele ve diğer alanlarda; çamaşır, yelken vb. yıkanmaz, kurutulamaz. Yelken, branda, şişme bot yıkamak ve kurutmak Marina tarafından izin verilen yerlerde yapılır.

V.37. Marina’da çevreyi rahatsız edici, kirletici davranışlarda bulunulamaz. Yüksek sesle müzik dinlenemez ve gürültü yapılamaz.

V.38. Yat sahipleri ve kaptanları, yatlarını bırakarak kısa süreli olsa dahi Marina’dan ayrılmaları halinde gidecekleri yeri, adreslerini, varsa telefon numaralarını Marina Yönetimine bildirirler ve yat anahtarlarını teslim ederler. Yat’ın giriş anahtarının Marina İşletmesi’nde bulunduğu süre içerisinde Marina işletmesi’nin tespit edilmiş kusur ve ihmali dışında oluşabilecek hiçbir zarar ve ziyandan Marina İşletmesi sorumlu değildir.

V.39. Marina alanına girecek kara taşıtları, yalnızca park yeri olarak ayrılmış bulunan yerlere park yapabilirler. Bunun için belirlenecek ve duyurulacak olan ücretleri öderler ve kara trafiğinin düzeni için konulacak tüm kurallara uyarlar.

V.40. Yat Sahibi, kendisinin, Yat’ının, Yat mürettebatının ve Yat Müşterisinin Türk Karasuları’na girişi ve/veya çıkışı, Türk Karasuları’nda seyri ve Türkiye’de bulunması, Yat’ın Marina’da kışlamaya bırakılması ve/veya kışlamadan çözülmesi, Türkiye’den Yat’ından başka bir vasıtayla ayrılması gibi konularla ilgili mevzuatı öğrenmek, geçerli belgeleri hazırlamak ve gereken tüm tedbirleri almak ve bu konuda Marina İşletmesi’ni zamanında bilgilendirmek zorundadır. Mevzuat sebebiyle Yat Sahibi’nin karşılaşacağı güçlüklerden Marina İşletmesi sorumlu tutulamaz.

V.41. Yat Sahibi Yat’ında çalışmak üzere görevlendireceği Yat Kaptanı ve Yat Mürettebatı için Marina İşletmesi’ne yazılı bilgi vermek zorundadır. Yat sahibi tarafından yazılı olarak görevlendirilmemiş kişiler, Marina İşletmesi tarafından Marina dışına çıkarılırlar. Yat Sahibi, bu kişilerin Marina dışına çıkarılması nedeniyle oluşacak her türlü zarar ve ziyandan Marina İşletmesi’ni sorumlu tutmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

V.42. Yat Sahibi, Yat’ında bakım onarım vs işleri yapmak üzere Marina dışından çağıracağı şahıs kurum, yetkili servis (Garanti kapsamındaki işler ve Yat sahibinin sahibi olduğu diğer şirketlerinde çalışan personeli dahil) için Marina İşletmesi’nden onay almak, Yat Sahibi dışarıdan getirmiş olduğu elemanlar kendi personeli ise son 120 günlük SGK bildirgelerini beyan etmek, bu kişilerin Marina’ya girişi ile ilgili Usta giriş formunu doldurmak, imzalamak ve Marina İşletmesi tarafından belirlenmiş Usta giriş ücretini peşin olarak ödemek zorundadır. Yat Sahibi bu kişilerin Marinada sebep olacakları her türlü zarar ve ziyandan sorumlu olacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Gerekli işlemler yapılmadığı halde Yat’ta bulundukları belirlenen kişiler Marina İşletmesi tarafından Marina dışına çıkartılır. Yat Sahibi bu kişilerin Marina dışına çıkarılması nedeniyle oluşacak her türlü zarar ve ziyandan Marina İşletmesi’ni sorumlu tutmayacağını ve bu kişilerden doğan Usta giriş ücretinin iki mislini cezalı olarak derhal ödemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

V.43. Marinaya giriş, içerisinde seyir/manevra ve marinadan çıkış esnasında tüm deniz ve kara trafiğinde hız sınırlamalarını Marina Yönetimi belirler, hız tahditlerini kullanıcıların kolaylıkla görebilecekleri alanlarda yazılı levhalarda ilan eder. Levhaların olmadığı hallerde söz konusu hız sınırı, deniz araçları için 3 deniz mili, kara araçları için azami saatte 20 km’dir. Bu hıza uymayan araç sahiplerinin ve araçlarının Marinaya girişleri yasaklanır.

V.44. Marina’daki denizcilikle ilgili tüm hizmetler gemi adamı belgesine sahip kişilerce yürütülür.

V.45. Marina’nın su alanındaki derinlikleri, iskele ve rıhtımların planları ve bağlama yeri numaraları, Marina ofisinde teşhir edilir.

V.46. Türk bayraklı yatlar, sahipleri ve kaptanlarının dışında ancak sahipleri tarafından yazılı olarak yetki verilmiş kişilerce kullanılabilir, yabancı bayraklı yatlar için yasal mevzuatlar geçerlidir.

V.47. Pis su tanklarının, sintine sularının, her türlü deterjan ve benzeri kimyasal maddelerin denize basılması yasaktır. Bu tür atıklar, Gemilerden Atık Alım Yönetmeliği çerçevesinde Çevre ve Orman Bakanlığından Lisanslı Atık Alım tesislerine verilmek zorundadır. Bu yasağı ihlal edenler kesinlikle Sahil Güvenlik Teşkilatına ve ilgili resmi kuruluşlara bildirilecektir. Yasa gereği, teknelerde pis su tankı bulundurulması zorunludur. Tankların, sintine sularının her türlü kimyasal, inorganik, organik atığın denize deşarj edilmesi YASAKTIR ve ihlal edenler ilgili müeyyide kurumlarına ve resmi makamlara bildirilecektir.Dostları ilə paylaş:
  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə