##book id=197//book name= Pedaqogika// ##fk=125// ks=01 //fn=197// sumalltest= 299


##num=11// level=1// sumtest=16 // name= Təlimin təşkili formaları //Yüklə 0,49 Mb.
səhifə11/18
tarix17.11.2018
ölçüsü0,49 Mb.
#81072
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18

##num=11// level=1// sumtest=16 // name= Təlimin təşkili formaları //


1. Dərs nəyə əsasən müxtəlif tiplərə ayrılır?

A) Materialların həcminə görə

B) Tədris planına görə

C) Tədris proqramına görə

D) Didaktik məqsəd və vəzifəsinə görə

E) Müəllimin pedaqoji ustalığına görə

2. Müəllimin gündəlik dərsə hazırlaşmasının hansı formalarını son dərəcə vacib hesab etmək olar?

1 – ümumi hazırlıq

2 – akademik hazırlıq

3 – kommunikativ hazırlıq

4 – mövzu üzrə hazırlıq

5 – didaktik hazırlıq

6 – gündəlik hazırlıq

A) 1, 4, 6

B) 2, 4, 5

C) 3, 4, 5

D) 4, 5, 6

E) 1, 2, 3

3. Sinif - dərs sisteminin ilk əlamətləri hansılardır?

1 - eyni yaşlı uşaqlar qruplara bölünmüşlər

2 - şagirdlər özündən kiçik yaşlıları öyrətmişlər

3 - şagirdlər qrup - briqada şəklində işləmişlər

4 - siniflərdə birləşmişlər

5 - siniflərdə məşğələlər cədvəl üzrə aparılmışdır

6 - həftəlik və aylıq fərdi tapşırıqlar verilmişdir

A) 1, 4, 5

B) 4, 2, 6

C) 1, 2, 3

D) 1, 3, 5

E) 6, 4, 5

4. Təlimin təşkilinin dərsdənkənar formaları verilmiş bəndi göstərin

1 - dərs

2 - dərnək

3 - bilik

4 - tərbiyəvi söhbət

5 - ekskursiya

6 - ev tapşırıqları

A) 2, 5, 6

B) 1, 4, 5

C) 1, 3, 5

D) 2, 4, 6

E) 1, 3, 6

5. Təlimin təşkilinin dərsdənkənar formalarına aid olmayan bəndi seçin

1 - dərnək

2 - dərs

3 - ekskursiya

4 - müstəqil iş

5 - giriş dərsi

6 - qarışıq dərs

A) 2, 5, 6

B) 1, 4, 5

C) 1, 3, 5

D) 2, 4, 6

E) 1, 3, 6

6. Təlim prosesinin təşkilinin köməkçi formalarını seçin

1 - dərnəklər

2 - seminarlar

3 - kombinə edilmiş dərs

4 - fakültativ məşğələlər

5 - bilik və bacarıqlara nəzarət və korreksiya

6 - biliklərin möhkəmləndirilməsi dərsi

7 - tədris ekskursiyaları

A) 1, 2, 4, 6

B) 1, 2, 4, 7

C) 2, 5, 7, 3

D) 3, 6, 4, 2

E) 5, 3, 1, 7

7. Sinif - dərs sisteminin ilk əlamətlərinin məntiqi ardıcıllığını göstər

1 - müəllimin göstərişi ilə şagirdlər özündən kiçik yaşlıları öyrətmişlər

2 - eyni yaşlı uşaqlar qruplara bölünmüşlər

3 - siniflərdə birləşmişlər

4 - şagirdlər qrup - briqada şəklində işləmişlər

5 - siniflərdə məşğələlər cədvəl üzrə aparılmışdır

6 - şagirdlər iş növlərini özləri müstəqil planlaşdırırlar

A) 2, 3, 5

B) 1, 3, 6

C) 6, 2, 4

D) 1, 2, 3,

E) 3, 4, 5

8. Təlimin təşkili formalarının təşəkkül ardıcıllığını tapın

1 - təlimin layihələri forması

2 - qarşılıqlı təlim sistemi

3 - sinif - dərs sistemi

4 - təlimdə briqada - laboratoriya sistemi

5 - təlimdə Dalton - plan sistemi

A) 3, 2, 5, 4, 1

B) 5, 3, 4, 1, 2

C) 4, 1, 2, 3, 5

D) 2, 4, 3, 5, 1

E) 1, 3, 5, 2, 4

9. Müəllimin dərsə hazırlaşmasının mərhələləri ardıcıllığını göstər

1 - akademik

2 - diaqnostlaşdırma

3 - didaktik

4 - proqnozlaşdırma

5 - kommunikativ

6 - layihələndirmə

A) 2, 4, 6

B) 2, 3, 5

C) 3, 4, 5

D) 1, 3, 6

E) 5, 1, 2

10. Proqnozlaşdırmanın müasir texnologiyası dərsin səmərəliliyinin kəmiyyət göstəricilərinin ardıcıllığını qeyd edin

1 - davranış motivləri

2 - bilik

3 - qabiliyyətləri

4 - bacarıq

5 - vərdişlər

6 - ehtiyacları

7 - meylləri

A) 2, 4, 5

B) 5, 3, 7

C) 1, 2, 6

D) 6, 5, 3

E) 1, 4, 6

11. Təlimə nəzarətin başlıca növlərinin ardıcıllığını göstərin

1 – dövrü nəzarət

2 - yekun nəzarət

3 - tematik nəzarət

4 - cari nəzarət

A) 4, 3, 1, 2

B) 2, 4, 1, 3

C) 1, 3, 2, 4

D) 3, 1, 4, 2

E) 3, 2, 4, 1

12. Fərdi motivasiya tələbatları və onlar arasındakı uyğunluğu tapın

1 - Özünü qiymətləndirmə tələbatları

2 - Təhlükəsizlik tələbatları

3 - Estetik tələbatları

a - Yeməyə, suya, yuxuya, istiyə, paltara və s.

b - Işin təşkili, stabillik, müdafiə üçün təhlükəsizlik

c - Müvəffəqiyyət qazanmağa, hörmətə, nüfuza, özünü təkmilləşdirməyə

d - Sosial ünsiyyətə, sosial birləşmələrə tələbatlar

e - Gözəlliyə, sistemliliyə, simmetriyaya, səliqəliliyə tələbatlar

A) 1 - c; 2 - b; 3 - e

B) 1 - b; 2 - a; 3 - d

C) 1 - a; 2 - b; 3 - c

D) 1 - e; 2 - d; 3 - a

E) 1 - d; 2 - e; 3 - b

13. Motivlərin öyrənilməsi istiqamətində müəllimin praktiki fəaliyyətinin alqoritminin həlqələri və onların uyğunluğunu tapın

1 - Təlim məqsədlərinin müəyyənləşdirilməsi və dəqiqləşdirilməsi

2 - Motivasiyanın yaş imkanlarının üzə çıxarılması

3 - Motivasiyanın başlanğıc səviyəsinin öyrənilməsi

a - məqsədlər həm fərdi və həm də qrup motivasiyalarının zirvəsini təşkil edir

b - motivlərin mahiyyətini, məzmununu, istiqamətini, gücünü təhlil etmək

c - maraqların üst - üstə düşməsi qrup motivasiyasının əsasında durur

d - kiçik, orta və yuxarı məktəb yaşlı şagirdləri motivasiyanın göstəricilərinə uyğunlaşdırmaq

e - şagirdlərin motivasiya baş verən dəyişiklək haqqında fikir söyləmək üçün başlanğıc bəziyyət öyrənilməlidir

A) 1 - b; 2 - d; 3 - e

B) 1 - b; 2 - c; 3 - a

C) 1 - a; 2 - e; 3 - c

D) 1 - d; 2 - e; 3 - c

E) 1 - a; 2 - c; 3 - e

14. Motivasiyanı öyrənmək üçün istifadə olunan xüsusi priyomlar və onların mənalarının uyğunluğunu tapın

1 - situasiyaların yaradılması

2 - şəkil üzrə nağıl söyləmək, təxəyyüldə situasiyalar yaratmaq

3 - yoldaşın seçilməsi

a - şəraiti dəyişməklə şagirdlərin davranışının dəyişməsi

b - təlim amilləri, oxumaq bacarığı, fənnə maraq

c - təxəyyülün məhsulu kimi öz münasibətini bildirir

d - motivlərin müstəqillik dərəcəsini öyrənmək

e - öyrənmə fəaliyyətinin həcmi, idrak fəaliyyətinə maraq

A) 1 - a; 2 - c; 3 - d

B) 1 - b; 2 - e; 3 - d

C) 1 - c; 2 - b; 3 - d

D) 1 - a; 2 - d; 3 - b

E) 1 - d; 2 - c; 3 - a

15. Təlim prosesinin baş amilləri və onların arasındakı uyğunluğu tapın

1 - Tədris materialı

2 - Təşkilati - pedaqoji təsir

3 - Şagirdlərin oxumağa qabilliyi, vaxt

a - iki kompleks amil: obyektiv informasiya, pedaqoji cəhətdən işlənmiş informasiya

b - məhsuldarlıq şagirdlərin öyrənmə səviyyəsindəki dəyişikliklə xarakterizə edilir

c - dərslərdə sinifdənxaric və məktəbdənkənar məşğələlərdə təşkilati pedaqoji təsir

d - sinifdə dərsin normal təşkilinə bir çox səbəblər təsir edir

e - dərsdə, sinifdənxaric və məktəbdənkənar fəaliyyətdə oxumağa qabillik dərsdə və müstəqil oxumağa sərf olunan vaxt

A) 1 - a; 2 - c; 3 - e

B) 1 - c; 2 - a; 3 - d

C) 1 - d; 2 - a; 3 - b

D) 1 - b; 2 - e; 3 - a

E) 1 - b; 2 - c; 3 - d

16. Dərsə verilən tələblər və onların məzmununun uyğunluğunu tapın

1 - Təhsilverici

2 - Tərbiyəedici

3 - İnkişafetdirici

a - dərsdə ən yeni texnologiyaları tətbiq etmək, təlimin müxtəlif növlərini, forma və metodlarını əlaqələndirmək və s.

b - ayrı - ayrı fənlər üzrə mənimsəməni yüksəltmək

c - kommunikativ vərdişlərə yiyələnmək

d - şagirdləri milli - mənəvi dəyərlər əsasında tərbiyə etmək və s.

e - şagirdlərin intellektual, emosional, sosial inkişafında dəyişiklikləri nəzərə almaqla məşğələləri yenidən qurmaq

A) 1 - a; 2 - c; 3 - d

B) 1 - a; 2 - d; 3 - e

C) 1 - b; 2 - d; 3 - a

D) 1 - e; 2 - a; 3 - c

E) 1 - c; 2 - b; 3 - d


Yüklə 0,49 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə