##book id=197//book name= Pedaqogika// ##fk=125// ks=01 //fn=197// sumalltest= 299


##num=12// level=1// sumtest=17 // name=Tərbiyənin mahiyyəti, məqsədi və vəzifələri //Yüklə 0,49 Mb.
səhifə12/18
tarix17.11.2018
ölçüsü0,49 Mb.
#81072
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   18

##num=12// level=1// sumtest=17 // name=Tərbiyənin mahiyyəti, məqsədi və vəzifələri //


1. Özünütərbiyə hansı məqsədlə başlayır?

A) kollektiv fəaliyyətdə yaxından iştirak etmək məqsədilə

B) başqalarının hərəkət və davranışına müsbət təsir etmək məqsədilə

C) obyektin öz hərəkətlərini arzu olunan motiv kimi dərk etməsi məqsədilə

D) başqalarından fərqlənmək məqsədilə

E) özünüdərk məqsədilə

2. Tərbiyə prosesində mərhələləri qeyd edin

1 - şəxsi təcrübə

2 - şagirdlərin ümumi norma və tələblərlə tanış edilməsi

3 - inkişaf istiqamətləri

4 - münasibətlərin formalaşdırılması

5 - şəxsiyyətin ümumi istiqamətinin formalaşdırılması

6 - baxış və inamın yaradılması

A) 2; 4; 5; 6

B) 1; 3; 4; 5

C) 2; 3; 1; 6

D) 3; 5; 6; 2

E) 6; 4; 3; 1

3. Yenidəntərbiyədə yaxşı nəticələrə nail olmaq şərtləri

1 - uşaqla əməkdaşlıq şəraiti yaratmaq

2 - uşağın öz gücünə inam doğurmaq

3 - uşaqları sərbəst buraxmaq

4 - tərbiyə işinə nəzarət

5 - yeri gəldikdə cəza tətbiq etmək

6 - zərərli keyfiyyətləri doğuran səbəbləri öyrənmək

A) 1; 2; 4; 6

B) 3; 4; 5; 6

C) 1; 3; 5; 6

D) 2; 3; 4; 1

E) 5; 6; 2; 4

4. Tərbiyədə xarici ziddiyyətləri seçin

1 - cəmiyyətin tələbi ilə tərbiyə səviyyəsi arasında

2 - vərdiş və adətlərlə yeni formalaşdırılan keyfiyyət

3 - pedaqoji və sosial təsirlər arasında

4 - uşağın daxili səyi, meyl, marağı

5 - ictimai maraqlarla şəxsi maraqlar arasında

6 - tərbiyə olunanla tərbiyə edən səviyyəsi və imkanları arasında

A) 1; 3; 5

B) 1; 2; 6

C) 2; 4; 6

D) 4; 5; 1

E) 4; 5; 3

5. Özünütəlqinin əsas əlamətlərini seçin

1 - hissə və düşüncələri idarə etmək

2 - yoldaşlarını idarə etmək

3 - əməkdaşlıq yaratmaq

4 - rəftarınla davranışını idarə etmək

5 - əhval - ruhiyyəsini idarə etmək

A) 1; 4; 5

B) 1; 2; 3

C) 4; 3; 2

D) 1; 4; 3

E) 5; 1; 2

6. Tərbiyə prosesinin mərhələlərinin ardıcıllığını göstərin

1 - şagirdlərin ümumi norma və tələblərlə tanış edilməsi

2 - şəxsi təcrübəsi

3 - münasibətlərin formalaşdırılması

4 - inkişaf istiqamətləri

5 - baxış və inamın yaradılması

6 - şəxsiyyətin ümumi istiqamətinin formalaşdırılması

A) 1; 3; 5; 6

B) 3; 2; 4; 5

C) 1; 2; 4; 6

D) 5; 6; 4; 3

E) 6; 4; 2; 1

7. Tərbiyənin hansı zəmində baş verməsinin ardıcıllığını göstərin

1 - ictimai mühit

2 - ictimai münasibətlər

3 - prosesin səmərəliliyi

4 - ümumi normalar

5 - tərbiyə olunanların şəxsi təcrübəsi

6 - şəxsiyətin formalaşması

A) 1; 2; 5

B) 2; 3; 4

C) 3; 4; 5

D) 5; 6; 1

E) 2; 4; 6

8. Təhsil - tərbiyə prosesinə daxil olanların ardıcıllığını göstərin

1 - didaktik oyunlar

2 - şəxsiyyətə edilən xarici təsir

3 - özünütəhsil

4 - tədris fəaliyyəti

5 - özünütərbiyə

A) 1; 4; 3

B) 1; 3; 5

C) 3; 2; 4

D) 2; 4; 5

E) 2; 3; 5

9. Təhsil - tərbiyə prosesinin xüsusiyyətlərini ardıcıllığını göstər

1 - məqsədyönlü

2 - çoxamilli, mürəkkəb

3 - siyasi

4 - ziddiyyətli

5 - uzunsürən fasiləli

6 - inkişaf istiqamətləri

7 - kompleks

8 - dəyişkən, ikitərəfli

A) 1; 2; 5; 7; 8

B) 2; 3; 4; 5; 6

C) 1; 3; 4; 7; 8

D) 3; 2; 1; 8; 7

E) 4; 3; 5; 6; 7

10. Daxili ziddiyyətlərin yaratdığı uyğunsuzluğun aradan qaldırılması ardıcıllığını göstərin

1 - uzunsürən

2 - şəxsiyyətin fəaliyyətindən

3 - inkişaf istiqamətlərindən

4 - fəallığından

5 - sosial təcrübəsindən

6 - həyat mövqeyindən

A) 2; 4; 6

B) 1; 3; 5

C) 1; 2; 4

D) 2; 3; 6

E) 5; 4; 2

11. Tərbiyə prosesinin strukturunun mərhələlərinin ardıcıllığını göstər

1 - tərbiyə prosesinin məzmunu

2 - tərbiyə alanın tələb olunan davranış norma və qaydalarını başa düşməsi

3 - tərbiyə prosesinə sistemli yanaşma

4 - şəxsiyyətin hüquq və vəzifələrinə müvafiq

5 - biliklərin əqidəyə çevrilməsi

6 - hisslərin formalaşması

A) 2; 5; 6

B) 1; 2; 3

C) 2; 3; 4

D) 2; 4; 6

E) 4; 5; 6

12. Tərbiyə prosesini dinamikada öyrənmək üçün ardıcıllığını göstər

1 - nə vaxt meydana gəldiyi

2 - davranışın korreksiyası

3 - fəaliyyətin formalaşması

4 - təşəkkülü

5 - sosial tələbləri nəzərə almaqla

6 - inkişaf yollarını müəyyənləşdirmək

A) 1; 4; 6

B) 2; 4; 5

C) 3; 4; 5

D) 3; 1; 6

E) 1; 3; 5

13. Tərbiyə prosesi sisteminin modeli hansı meyarlara əsasən qurulduğunun ardıcıllığını göstər

1 - məqsəd, vəzifələr

2 - ümumbəşəri dəyərlər

3 - məzmun, mühit

4 - metod, formalar

5 - fərdi, ictimai şüur

6 - cəmiyyətin yeniləşməsi

7 - prosesin inkişaf mərhələləri

A) 1; 3; 4; 7

B) 2; 4; 5; 6

C) 3; 4; 6; 7

D) 2; 1; 5; 6

E) 7; 5; 2; 1

14. Tərbiyə prosesinin strukturunu və onlar arasındakı uyğunluğu tapın

1 - tərbiyə alanın tələb olunan davranış norma və qaydalarını başa düşməsi

2 - biliklərin əqidəyə çevrilməsi

3 - hisslərin formalaşması

a - şagirdləri norma və tələblərlə tanış etmək

b - şagirdlərin qabiliyyət və maraqlarının inkişafını təmin etmək

c - əqidə hər bir insanın fəaliyyətində mühüm rol oynayır

d - şagirdlərdə baxış və əqidələri formalaşdırmaq

e - şəxziyyətin ümumi istiqamətini formalaşdırmaq

A) 1 - e; 2 - a; 3 - b

B) 1 - d; 2 - c; 3 - e

C) 1 - a; 2 - d; 3 - e

D) 1 - b; 2 - c; 3 - a

E) 1 - c; 2 - b; 3 - d

15. Özünütərbiyənin vasitələrini və onların arasındakı uyğunluğu tapın

1 - Özünümüdafiə

2 - Özünüdərketmə

3 - Özünütəlqin

a - özünütərbiyəyə ehtiyac - şəxsiyyətinin yüksək formasıdır

b - insanın öz əhval - ruhiyyəsini, ovqatını, psixi vəziyyətini dərk etmək üçün öz hisslərini, davranışını müşahidə etmək

c - insanın öz mənliyini, qabiliyyətini, rəftar və davranışını, hiss və düşüncələrini dərk edib qiymətləndirməsidir

d - insanın bütövlükdə rəftar və davranışını məqsədyönlü istiqamətdə idarə etmək, yaxud tənzimləmək üçün öz psixikasına təsir göstərməsidir

e - iradəsiz adam özünütəlqindən istifadə edə bilmir və özünütərbiyədə passiv olur

A) 1 - b; 2 - c; 3 - d

B) 1 - c; 2 - a; 3 - b

C) 1 - d; 2 - e; 3 - a

D) 1 - e; 2 - d; 3 - c

E) 1 - a; 2 - b; 3 - e

16. Pedaqogikada tərbiyə anlayışları və onlar arasındakı uyğunluqları tapın

1 - Tərbiyə

2 - Özünütərbiyə

3 - Yenidən tərbiyə

a - yaranmış mənfi keyfiyyətləri aradan qaldırmaq, əvəzində müsbət sifətlər aşılamaq

b - uşaq mühitin mənfi təsirinə məruz qaldıqda korlanır, xoşagəlməz keyfiyyətlərə yiyələnir

c - özünütərbiyənin mahiyyəti, məzmunu, üsul və vasitələri müxtəlif yaş dövrlərində fərqli olur

d - adamın özünü saflaşdırmasıdır - xarakterini müsbət mənada dəyişmək, öz üzərində məqsədyönlü işləməkdir

e - tərbiyənin əsas tərkib hissələrini birləşdirir və onların hər birinin məqsədi, məzmunu və vəzifələri var və onlar bir - birilə sıx əlaqədədirlər

A) 1 - e; 2 - d; 3 - a

B) 1 - b; 2 - c; 3 - d

C) 1 - a; 2 - b; 3 - e

D) 1 - c; 2 - a; 3 - b

E) 1 - d; 2 - e; 3 - c

17. Yenidən tərbiyə prosesində yaxşı nəticəyə nail olmaq şərtləri və onlar arasındakı uyğunluğu tapın

1 - Tərbiyə prosesində stimullaşdırıcı üsullar

2 - Tərbiyə prinsiplərindən istifadə olunması

3 - Uşaqla əməkdaşlıq

a - mənfi təsirləri aradan qaldırmaq optimal vasitələri müəyyənləşdirib tətbiq etmək

b - rəğbətləndirmə, nümunə, tələb və s. istifadə

c - nikbinlik, hörmət və tələbkarlıq

d - şagirdə yüksək mənəvi nümunə göstərmək, “subyekt - subyekt” münasibətini daima gözləmək

e - uşaqda zərərli keyfiyyətləri doğuran səbəbləri öyrənmək

A) 1 - a; 2 - b; 3 - c

B) 1 - b; 2 - c; 3 - d

C) 1 - d; 2 - c; 3 - a

D) 1 - c; 2 - e; 3 - b

E) 1 - c; 2 - b; 3 - e


Yüklə 0,49 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə