##book id=197//book name= Pedaqogika// ##fk=125// ks=01 //fn=197// sumalltest= 299


##num=15// level= 1// sumtest=9 // name= Tərbiyə prosesinin məzmunu //Yüklə 0,49 Mb.
səhifə15/18
tarix17.11.2018
ölçüsü0,49 Mb.
#81072
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

##num=15// level= 1// sumtest=9 // name= Tərbiyə prosesinin məzmunu //


1. Məktəblilərin estetik tərbiyəsinin mahiyyəti nədən ibarətdir?

A) insanın özündən və davranışından zövq almaq

B) təbiətdə mövcud ekoloji durumu müəyyən etmək

C) birgəyaşayış qaydalarına əməl etmək

D) şagirdlərin estetik hiss, zövq, qavrayış və s. qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək

E) bədii əsərlərin mahiyyətini anlamaq

2. Tərbiyənin məzmunu dedikdə

1 - biliklər

2 - mədəniyyət

3 - əqidələr

4 - tələbatlar

5 - şəxsiyyətin keyfiyyətləri

6 - əlamətləri və sabit davranış vərdişləri sistemi

A) 1; 3; 5; 6

B) 1; 2; 3; 4

C) 2; 3; 4; 5

D) 3; 2; 1; 4

E) 4; 2; 1; 5

3. Müasir tərbiyə işinin əsasında duran ideyaları və onlar arasındakı uyğunluğu tapın

1 - tərbiyə məqsədlərində realizm

2 - uşaqlarla böyüklərin birgə fəaliyyəti

3 - özünü təyinetmə

4 - könüllülük

a - tərbiyə prosesində xarici təsirlər məktəblinin daxili nailiyyətinə çevrilir

b - tərbiyənin məzmunun mərkəzi anlayışı şəxsiyyətin “baza mədəniyyəti” anlayışıdır

c - birgə iş prosesində məktəblinin fəal şəxsi mövqeyini təmin etmək müəllimin tərbiyə işinin məzmununu təşkil edir

d - uşaqların fərdiyyətini, maraqlarını, özünəməxsus xarakterlərini, şəxsi ləyaqət hisslərini inkişaf etdirmək

e - şagirdlərin şəxsi istək və arzusu olmasa tərbiyənin başlıca ideyalarını həyata keçirmək olmaz

A) 1 - b; 2 - c; 3 - d; 4 - e

B) 1 - e; 2 - a; 3 - e; 4 - c

C) 1 - c; 2 - e; 3 - b; 4 - d

D) 1 - d; 2 - b; 3 - c; 4 - a

E) 1 - a; 2 - d; 3 - a; 4 - b

4. Düzgün təşkil olunmuş tərbiyə istiqamətləri və onlar arasındakı uyğunluğu tapın

1 - vətəndaşlıq funksiyasını yerinə yetirmək

2 - işçi kimi

3 - ailə başçısı kimi

a - intizamlı, məsuliyyətli, ümumi, iqtisadi, peşə biliklərinə malik, şüurlu, səmimi, işgüzar, sahibkar olmaq

b - şəxsiyyətin inkişafı insanın psixoloji fəaliyyətinin keyfiyyətcə dəyişməsində özünü göstərir

c - milli qürur və vətənpərvərlik hisslərinə, ölkənin milli sərvətlərini, dilini, mədəniyyətini və s. qorumaq

d - uşaqları tərbiyə etməyi və valideynlərə hörmət etməyi bacarmaq, əməksevər, məsuliyyətli olmalıdır

e - şagird özünü təkmilləşdirməyə nə qədər çalışırsa, tərbiyə də bir o qədər uğurlu olar

A) 1 - c; 2 - a; 3 - d

B) 1 - b; 2 - e; 3 - a

C) 1 - a; 2 - c; 3 - e

D) 1 - d; 2 - b; 3 - c

E) 1 - e; 2 - d; 3 - b

5. Tərbiyə işinin əsasında dayanan ideyaların ardıcıllığını göstərin

1 - könüllüülülk

2 - tərbiyə məqsədlərində realizm

3 - uşaqlarla böyüklərin birgə fəaliyyəti

4 - özünütərbiyəetmə

A) 4; 1; 2; 3

B) 3; 4; 1; 2

C) 2; 3; 4; 1

D) 3; 2; 1; 4

E) 1; 3; 4; 5

6. Müasir tərbiyə işinin əsasında dayanan ideyalar

1 - davranış vərdişləri

2 - könüllülük

3 - şəxsiyyətin keyfiyyətləri

4 - özünütəyinetmə

5 - uşaqlarla böyüklərin birgə fəaliyyəti

6 - tərbiyə məqsədlərində realizm

A) 6; 5; 4; 2

B) 1; 3; 5; 6

C) 2; 3; 4; 5

D) 4; 5; 1; 2

E) 5; 1; 3; 4

7. Tərbiyə vasitəsilə insanın ləyaqətli vətəndaşa çevrilməsi keyfiyyəti və vəzifələri

1 - vətəndaşlıq borcu

2 - peşə qüruru

3 - milli qürur və vətənpərvərlik hissi

4 - uşaqları tərbiyə etməyi bacarmalı

5 - milli sərvətləri qorumaq

6 - işgüzar və sahibkar olmalı

A) 1; 3; 5

B) 2; 4; 6

C) 1; 2; 3

D) 3; 4; 5

E) 5; 6; 1

8. Tərbiyə vasitəsilə insanın yaxşı işçiyə çevrilməsi keyfiyyəti və vəzifələri

1 - dövlət simvollarına hörmət

2 - işgüzar və mütəşəkkil

3 - ailə vəzifələrini yerinə yetirmək

4 - əmək təcrübəsinə malik olmaq

5 - təbiəti qorumalıdır

6 - işgüzar və sahibkar olmaq

A) 2; 4; 6

B) 6; 5; 3

C) 1; 3; 5

D) 4; 1; 2

E) 5; 6; 1

9. Tərbiyə vasitəsilə insanın ləyaqətli ailə başçısına çevrilməsi keyfiyyəti və vəzifələri

1 - sağlam və fəal həyat tərzinə malik olmalıdır

2 - beynəlmiləlçi olmalıdır

3 - ümumi, iqtisadi və peşə biliklərinə malik olmalıdır

4 - yaxşı istirahət etməyi bacarmalıdır

5 - əmək təcrübəsinə malik olmalıdır

6 - uşaqları tərbiyə etməyi bacarmalıdır

A) 3; 5; 6

B) 2; 3; 5

C) 1; 4; 6

D) 2; 4; 6

E) 1; 2; 3

##num=16// level= 1// sumtest=14 // name= Tərbiyəyə kompleks yanaşma //


1. Tərbiyəyə kompleks yanaşma deyəndə nə başa düşülür?

A) Keçmişdə mənimsənilənlərin yeni öyrədilənlərlə əlaqəsinin təmin edilməsi

B) Tərbiyəvi işlər prosesində tərbiyənin tərkib hissələrinin eyni zamanda üzvi əlaqədə tətbiqi

C) Tərbiyə prosesinə yaradıcı yanaşmaqla yeni metodlardan istifadə

D) Şəxsiyyətin ayrı - ayrı strukturlarının formalaşdırılması

E) Tərbiyə işlərinin sistemliliyi ilə fəallığın əlaqələndirilməsi

2. Tərbiyənin növlərini müəyyən edin

1 - tərbiyə

2 - estetik tərbiyə

3 - əxlaq tərbiyə

4 - özünü tərbiyə

5 - əmək tərbiyə

6 - yenidən tərbiyə

7 - ekoloji tərbiyə

A) 1, 4, 6

B) 1, 3, 5

C) 2, 4, 6

D) 2, 4, 7

E) 2, 5, 7

3. Tərbiyə işninin məqsədinin formalaşdırılması ardıcıllığını göstər

1 - fəal yanaşma

2 - konkret işlərin vəzifələri müəyyən olunur

3 - işdə mərkəzi ideyalar ayrılır

4 - anlayışlardan istifadə

5 - ümumi istiqamətlərdən birinə uyğun gəlir

6 - dəyərləndirmə

A) 2; 3; 5

B) 6; 4; 1

C) 2; 4; 5

D) 1 ; 3; 6

E) 5; 2; 1

4. Dünyagörüşünün komponentlərinin məntiqi ardıcıllığını göstər

1 - praktik

2 - spesifik

3 - əxlaqi - iradi

4 - dəyər - normativ

5 - konkret

6 - idraki

7 - nəzarət

A) 4; 5; 2; 3

B) 6; 4; 3; 1

C) 2; 1; 4; 5

D) 1 ; 2; 3; 4

E) 7; 5; 1; 2

5. Dünyagörüşünün komponentləri və onlar arasındakı uyğunluğu tapın

1 - idrak komponenti

2 - dəyər - normativ komponent

3 - əxlaqi - iradi komponent

4 - praktik komponent

a - dəyər və normaların praktik olaraq reallaşmasını əks etdirir

b - gündəlik, peşə, elmi və s. ümumiləşmiş biliklərə söykənir

c - o, davranışın müəyyən tipini stimullaşdırır

d - tərbiyəvi işlərin planlaşdırılması

e - bura dəyərli ideyalar, etiqadlar, normalar, göstərişlə görülən işlər daxildir

A) 1 - b; 2 - e; 3 - a; 4 - c

B) 1 - a; 2 - d; 3 - b; 4 - e

C) 1 - c; 2 - b; 3 - e; 4 - a

D) 1 - e ; 2 - c; 3 - d; 4 - b

E) 1 - d; 2 - a; 3 - c; 4 - d

6. Təfəkkür fəaliyyətləri və əməliyyatlarını seçin

1 - analiz

2 - qanunauyğunluq

3 - mücərrəd

4 - sintez

5 - ümumiləşdirmə

6 - təsnifetmə

A) 1; 4; 5; 6

B) 1; 2; 3; 4

C) 5; 3; 1; 2

D) 3; 4; 5; 6

E) 6; 3; 1; 4

7. Əxlaq tərbiyəsinin məzmununun istiqamətləri və onlar arasındakı uyğunluğu tapın

1 - adamın özünə olan münasibəti

2 - vətənə olan münasibəti

3 - başqalarına olan münasibəti

4 - əməyə olan münasibəti

a - gün rejimi, təbii amillər, oyunlar, idman

b - nəzakətlilik, təvazökarlıq, sadəlik, ədəblilik, mərifətlilik

c - dostluq , humanistlik, xeyirxahlıq, yoldaşlıq

d - əməksevərlik, tənbəllik, işgüzarlıq

e - vətənpərvərlik, vətən xainlərinə qarşı barışmazlıq

A) 1 - b; 2 - e; 3 - c; 4 - d

B) 1 - e; 2 - c; 3 - d; 4 - b

C) 1 - d; 2 - a; 3 - b; 4 - c

D) 1 - a ; 2 - b; 3 - e; 4 - a

E) 1 - c; 2 - d; 3 - a; 4 - e

8. Əxlaq tərbiyəsi prosesində əxlaqi keyfiyyətlərin formalaşdırılmasında məntiqi ardıcıllığı göstər

1 - iradə

2 - bilik

3 - adətlər

4 - inam

5 - əqidə

A) 5; 1; 3; 4 ; 2

B) 1; 3; 5; 4; 2

C) 3; 4; 1; 2; 5

D) 2; 4; 5; 1; 3

E) 4; 5; 2; 3; 1

9. Məktəbdə şagirdlərin ictimai - faydalı əməyin növləri və onlar arasındakı uyğunluğu tapın

1 - öz kollektivi üçün olan əmək

2 - başqa kollektivlərə kömək məqsədilə olan əmək

3 - fərdi əmək qabiliyyətini inkişaf etdirmək, sahibkarlıq vərdişləri qazanmaq üçün olan əmək

a - maddi və mənəvi tələblərini təmin etmək üçün qarşıya qoyulmuş məqsəd

b - sinif otağını təmizləmək, məktəb mebelini təmiz etmək, idman meydançası salmaq

c - bu əməyə fərdi , faydalı ixtisaslar qazanmaq, sahibkarlıq formalaşdıran məşğələ və seminarlarda iştirak

d - əmək şagirdlərin yaşına və gücünə uyğun olmalıdır

e - uşaq bağçalarını hamiliyə götürmək, ictimai yerlərdə növbətçilik, yaşıllaşdırma işləri aparmaq

A) 1 - b; 2 - e; 3 - c

B) 1 - a; 2 - d; 3 - e

C) 1 - e; 2 - a; 3 - b

D) 1 - c ; 2 - b; 3 - d

E) 1 - d; 2 - c; 3 - a

10. Əmək fəaliyyətinin metodikasına verilən tələblər və onlar arasındakı uyğunluğu tapın

1 - məktəblilərin əməyinin reallaşdırılması

2 - əmək fəaliyyətinin təşkili və ona rəhbərlik

3 - əmək fəaliyyətinin nəzərə alınmasi və qiymətləndirilməsi

a - məktəbin təşkilatçısı, müəllimlər, sinif rəhbərləri tərbiyə işlərinin illik, rüblük və aylıq plan

b - şagirdlərin əməyi onların təlimi ilə əlaqədar olmalıdır

c - əmək şagirdlərin gücünə və yaşına uyğun olmalıdır

d - əmək fəaliyyəti zamanı yaranan çətinliklərin aradan qaldırılması ilə bağlı onlara məsləhət verilməli və köməklik göstərilməlidir

e - şagirdlərin gördükləri iş keyfiyyətinə görə hökmən yoxlanılmalıdır

A) 1 - a; 2 - d; 3 - e

B) 1 - b; 2 - a; 3 - c

C) 1 - c; 2 - e; 3 - d

D) 1 - d ; 2 - c; 3 - a

E) 1 - e; 2 - d; 3 - b

11. Peşəyönümün komponentlərini seçin

1 - peşə məlumatı

2 - peşəyə yönəltmə

3 - peşə maarifi

4 - peşə təmayülü

5 - peşə məsləhəti

6 - peşəyə uyğunlaşma

A) 5; 4; 3; 2

B) 1; 2; 3; 4

C) 2; 3; 4; 5

D) 6; 5; 4; 3

E) 1; 3; 5; 6

12. Peşə məsləhətinin mərhələlərinin ardıcıllığını tapın

1 - peşəyə yönəltmə

2 - tamamlayıcı

3 - peşə məlumatı

4 - hazırlıq

5 - dəqiqləşdirici

6 - peşəyə uyğunlaşma

A) 4; 2; 5

B) 5; 4; 3

C) 3; 4; 5

D) 1; 2; 3

E) 6; 1; 5

13. Fiziki tərbiyə nəzəriyəsinin əsas anlayışlarının məntiqi ardıcıllığını göstər

1 - bədən tərbiyəsi

2 - fiziki kamillik

3 - fiziki tərbiyə

4 - fiziki sağlamlıq

5 - fiziki inkişaf

6 - fiziki mədəniyyət

A) 2; 3; 5; 6

B) 1; 2; 3; 4

C) 3; 4; 5; 6

D) 6; 5; 4; 3

E) 5; 4; 2; 1

14. Ekoloji düşüncənin funksiyalarının ardıcıllığını göstər

1 - inkişafetdiricilik

2 - tərbiyəvi, təşkiledici

3 - ekoloji mədəniyyət

4 - proqnozlaşdırma

5 - maarifləndirmə

6 - ekoloji şüur

A) 1; 2; 3; 6

B) 1; 3; 4; 6

C) 6; 4; 3; 1

D) 5; 3; 2; 4

E) 5; 1; 2; 4


Yüklə 0,49 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə