##book id=197//book name= Pedaqogika// ##fk=125// ks=01 //fn=197// sumalltest= 299


##num=17// level=1// sumtest=11 //name=Tərbiyənin metodları və texnologiyaları //Yüklə 0,49 Mb.
səhifə16/18
tarix17.11.2018
ölçüsü0,49 Mb.
#81072
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

##num=17// level=1// sumtest=11 //name=Tərbiyənin metodları və texnologiyaları //


1. İnandırma üsulu olan bəndi seç

A) Çalışmalar

B) Disput

C) Terminlər

D) Tapşırıqlar

E) Rejim

2. Şüurun və əqidənin formalaşdırılması üsulları

A) Tərbiyəvi söhbətlər, disputlar

B) Rejim, oyunlar

C) Rəğbətləndirmə, cəzalandırma

D) Pedaqoji tələb, İctimai rəy

E) Təmrinlər, idman

3. Şüurun və əqidənin formalaşmasına xidmət göstərən metodları seçin

1 - müsahibə, söhbət

2 - oyun, idman

3 - disput, mühazirə

4 - müşahidə

5 - nümunə

6 - ictimai rəy

A) 1; 3; 5

B) 2; 3; 4

C) 6; 2; 1

D) 3; 4; 5

E) 2; 4; 6

4. Fəaliyyətin təşkili və ictimai davranış təcrübəsinin formalaşdırılmasına xidmət göstərən metodları seçin

1 - oyun, idman

2 - rəğbətləndirmə

3 - rejim, təmrinlər

4 - disput, nümunə

5 - cəzalandırma

6 - pedaqoji tələblər

A) 1; 3; 6

B) 3; 5; 4

C) 6; 3; 2

D) 5; 4; 1

E) 3; 2; 1

5. Fəaliyyət və davranışın stimullaşdırılması və qiymətləndirilməsi metodları göstər

1 - idman

2 - rəğbətləndirmə

3 - cəzalandırma

4 - nümunə

5 - ictimai rəy

6 - yarışlar

A) 2; 3; 6

B) 1; 2; 3

C) 3; 5; 6

D) 6; 1; 4

E) 4; 2; 5

6. Tərbiyə fəaliyyətinin bütövlüyünü təmin edən komponentlərinin məntiqi ardıcıllığını göstər

1 - tərbiyə işinin təşkil

2 - tərbiyənin mahiyyəti və məzmunu, məqsəd və vəzifələrinin dərk olunması

3 - tərbiyə prosesinə nəzarət edilib və onun nəticələrinin qiymətləndirilməsi

4 - fəaliyyətin stimullaşdırılması

A) 2; 1; 4; 3

B) 1; 2; 3; 4

C) 4; 1; 2; 3

D) 3; 4; 1; 2

E) 1; 2; 4; 3

7. Şüurun və əqidənin formalaşmasına aid olmayanları metodları

1 - müsahibə, söhbət

2 - oyun, idman

3 - disput, mühazirə

4 - müşahidə

5 - nümunə

6 - ictimai rəy

A) 2; 3; 4

B) 2; 4; 6

C) 3; 4; 5

D) 6; 5; 3

E) 1; 2; 4

8. Cəzalandırmanın formaları

1 - danlamaq

2 - ayaq üstə saxlamaq

3 - şifahi töhmət

4 - məktəbə buraxmamaq

5 - təkrar sinifdə saxlamaq

6 - sinfini, məktəbini dəyişdirmək

A) 1; 2; 3; 6

B) 2; 3; 6; 5

C) 4; 5; 3; 2

D) 5; 3; 1; 2

E) 1; 4; 5; 3

9. Tərbiyədə nümunə şagirdlərdə hansı keyfiyyətləri formalaşdırır

1 - ibrət götürür

2 - mənfi əxlaqi keyfiyyətlər formalaşdırır

3 - xeyirli əməllərə meyl edir

4 - şagirddə iradəni inkişaf etdirir

5 - müsbət əməllərə doğru irəliləyir

A) 1; 3; 5

B) 2; 4; 5

C) 5; 3; 2

D) 4; 2; 1

E) 3; 4; 2

10. Tərbiyə metodlarının asılı olduğu amilləri qeyd edin

1 - qanunauyğunluqları

2 - tərbiyənin məqsədi, prinsipləri

3 - tərbiyəçinin məharət

4 - tərbiyə olunanların yaş və cinsi xüsusiyyətləri

5 - metodların təsnifatı

6 - kollektivin inkişaf səviyyəsi.

A) 1; 3; 4

B) 2; 4; 5

C) 4; 5; 1

D) 1; 2; 3

E) 4; 3; 5

11. Sinif rəhbərinin işinin planlaşdırılmasının tələblərini seçin

1 - yaş və fərdi xüsusiyyətləri nəzərə almaq

2 - pedaqoqun və məktəblilərin imkanları

3 - planlaşdırma kollektiv xarakterdə olmalıdır

4 - şəbəkə planlaşdırılması və qrafik planların tərtibi metodikası ilə tanış olun

A) 3; 2; 4

B) 1; 3; 4

C) 4; 3; 2

D) 1; 2; 3

E) 4; 1; 2

##num=18// level= 1// sumtest=18 // name= Tərbiyə işinin formaları. Sinifdən və məktəbdənkənar tərbiyə işləri //


1. Uşaq Birliklərinin perspektiv məqsədi

A) Məktəbin tədris prosesinə yardım etmək

B) Uşaqların sağlam böyüməsini təmin etmək

C) Valideynlərlə əməkdaşlıq

D) Uşaqlara kömək etmək, uşaq maraqlarının təmin olunmasındakı boşluğu doldurmaq

E) Müəllimlərə kömək etmək

2. Tərbiyə prosesinin formalarını seçin

1 - fərdi

2 - birgə

3 - kiçik qrup

4 - kütləvi

5 - qrup (kollektiv)

6 - cütlərlə

A) 1; 2; 5; 4

B) 1; 2; 3; 4

C) 2; 3; 4; 5

D) 3; 4; 5; 6

E) 6; 5; 4; 3

3. Kollektivin əlamətləri və onların arasındakı uyğunluğu tapın

1 - ümumi sosial əhəmiyyəti olan məqsəd qoymaq

2 - qarşıda qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün birgə fəaliyyət

3 - kollektivin üzvləri arasındaməsuliyyətli asılılıq münasibətləri

4 - ümumi seçkili rəhbər orqanların yaradılması

a - kollektivin məqsədi ictimai məqsədlərə uyğun gəldiyindən dövlət onu müdafiə edir

b - məzmunun dəyişməsi formanın dəyişməsinə gətirib çıxarır

c - məqsəd və fəaliyyətlərlə əlaqədar olaraq yaranan hiss və duyğuları əks etdirir

d - insanlar kollektivlərdə ona görə birləşirlər ki, birgə səylərlə müəyyən məqsədə tez nail olsun

e - kollektivdə demokratik münasibətlər yaranır

A) 1 - e ; 2 - b; 3 - a; 4 - c

B) 1 - b; 2 - e; 3 - d; 4 - c

C) 1 - c; 2 - a; 3 - e; 4 - b

D) 1 - a; 2 - d; 3 - c; 4 - e

E) 1 - d; 2 - c; 3 - b; v 4 - d

4. A. S. Makarenkoya görə kollektivin inkişaf prinsiplərinin ardıcıllığını göstər

1 - məsuliyyət

2 - paralel təsir

3 - aşkarlıq

4 - perspektiv xətlər

A) 3; 1; 4; 2

B) 2; 3; 4; 1

C) 1; 2; 3; 4

D) 4; 1; 2; 3

E) 2; 3; 4; 1

5. A. S. Makarenkoya görə qrupun kollektiv olmasının mərhələlərini və onların arasındakı uyğunluğu tapın

1 - birinci mərhələ - kollektivin təşəkkül mərhələsi

2 - ikinci mərhələ - sinif fəallarının şagird yoldaşlarına təsiri güclənir

3 - üçüncü və sonrakı mərhələ – kollektivin inkişafı mərhələsidir

a - kollektivdə fəallar yaranandan sonra şagirdlər ümumi məqsəd, fəaliyyət və təşkilat əsasında birləşirlər

b - məzmun və forma bir - birilə qırılmaz surətdə bağlıdır

c - bu mərhələdə kollektivin strukturu stabilləşir

d - bu mərhələ kollektivin inkişafı mərhələsidir

e - forma özünəməxsus məzmun kəsb edir

A) 1 - a; 2 - c; 3 - d

B) 1 - b; 2 - e; 3 - b

C) 1 - c; 2 - d; 3 - a

D) 1 - d ; 2 - c; 3 - e

E) 1 - e; 2 - b; 3 - c

6. A. S. Makarenkoya görə perspektivin üç növünü və onların arasındakı uyğunluğu tapın

1 – Yaxın

2 – Orta

3 – Uzaq

a - daha çox sosial əhəmiyyətlidir və qoyulan məqsədə çatmaq üçün xeyli səylər tələb edir

b - şagirdlərin şəxsi maraqlarına əsaslanmalı, şagird onu özünün sabahkı şəxsi sevinci kimi başa düşməlidir

c - məktəblilərin təlim fəaliyyəti bu kollektiv çərçivəsində həyata keçirilir

d - bir qədər uzun müddətə hazırlanması və həyata keçirilməsi üçün nəzərdə tutulan kollektiv hadisədir

e - kollektivin üzvləri arasındakı münasibətləri əks etdirən xarakteristikasıdır

A) 1 - b; 2 - d; 3 - a

B) 1 - a; 2 - e; 3 - d

C) 1 - d; 2 - c; 3 - b

D) 1 - e ; 2 - a; 3 - c

E) 1 - c; 2 - b; 3 - e

7. Şəxsiyyət və kollektiv arasında münasibətlərin inkişafının modellərini və onların arasındakı uyğunluğu tapın

1 - birinci model

2 - üçüncü model

3 - kinci model

a - şəxsiyyət zahirən kollektivin tələblərinə tabedir, daxili müstəqilliyini saxlayır; onun norma dəyərlərinə uyğunlaşma motivləri müxtəlifdir.

b - Kollektiv şəxsiyyəti öz həyatının normalarına, dəyərlərinə və ənənələrinə tabe edir

c - şagirdlərin səviyyələrinə istinad edilir

d - fərdi xüsusiyyətləri maksimum nəzərə alınır

e - kollektivi şəxsiyyətin özünə tabe etməsi

A) 1 - a; 2 - c; 3 - c

B) 1 - b; 2 - a; 3 - e

C) 1 - d; 2 - b; 3 - c

D) 1 - c ; 2 - e; 3 - d

E) 1 - e; 2 - d; 3 - b

8. Sinifdənkənar işin məktəb təcrübəsində geniş yayılmış formaları hansılardır?

1 - cütlərlə iş

2 - qrup halında iş

3 - fərdi iş

4 - kiçik qruplarla iş

5 - kütləvi iş

6 - müstəqil iş

A) 2, 3, 5

B) 1, 2, 4

C) 3, 4, 5

D) 1, 3, 4

E) 1, 5, 6

9. Məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələrinə aid olanı seçin

1 - uşaq idman məktəbləri

2 - liseylər

3 - musiqi məktəbləri

4 - gimnaziyalar

5 - gənc tamaşaçılar teatrı

6 - uşaq kitabxanası

7 - fənn dərnəkləri

A) 1, 3, 5, 6

B) 2, 3, 4, 5

C) 1, 2, 4, 7

D) 1, 2, 4, 6

E) 3, 4, 5, 7

10. Məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələrinin tipləri hansılardır?

1 - uşaq idman məktəbləri

2 - klub tipli müəssisələri

3 - uşaq yaradıcılıq evləri

4 - musiqi məktəbləri

5 - ixtisaslaşdırılmış müəssisələr

A) 2, 5

B) 1, 3

C) 4, 5

D) 4, 3

E) 2, 4

11. Sinifdən və məktəbdənkənar kütləvi bədən tərbiyəsi tədbirləri

1 - gəzintilər, mütəhərrik oyunlar

2 - sağlamlıq günləri

3 - idman gecələri, bayramlar

4 - idman bölmələri

5 - idman növləri üzrə yarışlar

6 - məktəb proqramı üzrə yarışlar

A) 5; 6; 4; 3

B) 2; 3; 5; 6

C) 4; 3; 2; 1

D) 6; 5; 3; 1

E) 3; 2; 5; 1

12. Gün rejimi əsasında bədən tərbiyəsi sağlamlıq tədbirlərin növləri və onların arasındakı uyğunluğu tapın

1 - evdə

2 - əmək təlimi dərslərində

3 - məktəbdə

a - sağlamlıq günləri, idman gecələri

b - gəzintilər, mütəhərrik oyunlar, dərslərə hazırlaşarkən bədən tərbiyəsi fasilələri

c - ümumi fiziki hazırlıq, idman bölmələri

d - bədən tərbiyəsi fasilələri

e - tənəffüslərdə mütəhərrik oyunlar, ibtidai siniflərdə bədən tərbiyəsi fasilələri, məşğələlərdən əvvəl gimnastika

A) 1 - b; 2 - d; 3 - e

B) 1 - a; 2 - e; 3 - b

C) 1 - c; 2 - a; 3 - d

D) 1 - d ; 2 - b; 3 - e

E) 1 - e; 2 - a; 3 - c

13. İqtisadi tərbiyənin komponentlərinin məntiqi ardıcıllığını göstər

1 - qənaətcillik şüurunun və iqtisadi təfəkkürünün formalaşdırılması

2 - iqtisadi biliklər

3 - sahibkarlıq və təsərrüfatçılıq qabiliyyət və bacarıqlar

4 - iqtisadçı hərəkətlərin formalaşdırılması

5 - iqtisadi vərdişlərin formalaşdırılması

A) 2; 1; 4; 3; 5

B) 5; 3; 4; 2; 1

C) 4; 2; 1; 5; 3

D) 3; 4; 2; 1; 5

E) 1; 2; 5; 3; 4

14. Məktəblilərdə iqtisadi təfəkkürün formalaşdırılması yollarını göstər

1 - məhəbbətin formalaşdırılması

2 - bütün fənlərdəki imkanlar

3 - bilikləri möhkəmləndirənsinifdənkənar işlər

4 - büdcənin planlaşdırılması

5 - iqtisadi təfəkkürü formalaşdıran sinifdənkənar işlər

A) 2; 3; 5

B) 1; 2; 3

C) 2; 3; 4

D) 3; 4; 5

E) 5; 3; 1

15. Hüquq tərbiyəsinin vəzifələrini seçin

1 - qanunvereciliyə aid biliklər sistemini formalaşdırır, bacarıq və vərdişləri aşılayır

2 - şagirdlərdə hüquq və vəzifələrini aydın dərk etməyə şərait yaradır, ədalətli olmağı öyrədir

3 - vətəndaş hüquqlarını bilməsi

4 - ailə, hüquq, nigah haqqında qanunçuluğa dair biliklərlə tanış edir, onları həyata hazırlayır

5 - icbari təhsilin həyata keçirilməsi

A) 1; 2; 4

B) 2; 1; 3

C) 3; 1; 5

D) 4; 2; 3

E) 2; 4; 5

16. Sinif rəhbərinin işinin məzmununda aparılan işlərin məntiqi ardıcıllığını göstər

1 - dərsdənkənar işlərin təşkili

2 - müəllimlərlə görüşüb məlumatlar toplamaq

3 - təlim keyfiyyətlərini yüksəltmək

4 - şagirdlərin dünyagörüşünü formalaşdırır

5 - valideynlərlə iş aparır

A) 1; 2; 3

B) 3; 1; 5

C) 2; 3; 4

D) 4; 5; 3

E) 2; 1; 4

17. Sinif rəhbərinin planının məntiqi ardıcıllığını göstərin

1 - şagirdlərin valideynləri ilə əməkdaşlıq məsələləri

2 - şagirdlərin bədən tərbiyəsi və idman işlərinin təşkili

3 - dərsdənkənar işlərin təşkili

4 - şagirdlərin təlim keyfiyyətinin yüksəldilməsi

5 - sinif kollektivinin təşkili və onun tərbiyəlilik səviyyəsi

A) 5; 4; 3; 1; 2

B) 2; 3; 4; 5; 1

C) 3; 4; 5; 1; 2

D) 4; 5; 3; 2; 1

E) 3; 1; 4; 5; 2

18. Estetik zövqün mənbələrini seçin

1 - mənəviyyat

2 - zövq

3 - qabiliyyət

4 - incəsənət

5 - əmək

6 - ətraf aləm

7 - təbiət

8 - həzz

9 - geyim

A) 1; 2; 3; 4; 5

B) 3; 4; 6; 7; 8

C) 4; 5; 3; 7; 9

D) 7; 4; 5; 1; 9

E) 2; 3; 4; 5; 6


Yüklə 0,49 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə