##book id=197//book name= Pedaqogika// ##fk=125// ks=01 //fn=197// sumalltest= 299


##num=7// level= 1// sumtest=18 // name= Təlim və təhsil prosesinin mahiyyəti //Yüklə 0,49 Mb.
səhifə7/18
tarix17.11.2018
ölçüsü0,49 Mb.
#81072
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18

##num=7// level= 1// sumtest=18 // name= Təlim və təhsil prosesinin mahiyyəti //


1. Didaktika nə haqqında nəzəriyyədir?

A) Əldə edilmiş nəticələr

B) Tərbiyə

C) Təlim və təhsil

D) Vəzifə və məzmun

E) Məqsəd və forma

2. Didaktika sözünü ilk dəfə kim işlətmişdir?

A) K. D. Uşinski

B) İ. H. Pestalossi

C) İ. F. Herbart

D) Volfqanq Ratke

E) L. F . Melçakov

3. Didaktikanı “Hamıya hər şeyi öyrədən universal ustalıq” adlandıran pedaqoq

A) Komenski

B) Herbart

C) Uşinski

D) Disterveq

E) Russo

4. Didaktikaya bütöv və ziddiyyətsiz tərbiyəedici təlim nəzəriyyəsi statusunu kim vermişdir?

A) İ. F. Herbart

B) Y. A. Komenski

C) Volfqanq Ratke

D) K. D. Uşinski

E) L. F. Melçakov

5. Pedaqogika tarixində biri - birindən prinsipial surətdə fərqlənən təlim sistemlərini müəyyən edin

1 - C. Lokkun təlim sistemi

2 - Herbartın təlim sistemi

3 - C. Dyuinin təlim sistemi

4 - Russonun təlim sistemi

5 - Müasir təlim sistemi

A) 2; 3; 5

B) 1; 2; 3

C) 2; 3; 4

D) 1; 3; 4

E) 3; 4; 5

6. Təlimdə başlıca şərtlər

1 - Müəllim şagird əməkdaşlığı

2 - Kollektiv vasitəsilə tərbiyə

3 - Bilik, bacarıq, vərdişlər sisteminin mütəşəkkilliyi

4 - Bilik və əqidənin inkişaf etdirilməsi

5 - Şagirdlərin özünütərbiyəsi

6 - Mənəvi keyfiyyətlərin inkişaf etdirilməsi

7 - Vaxta qənaət etməmək

A) 1, 3, 4, 6

B) 1, 2, 4, 5

C) 2. 3, 4, 5

D) 2, 5, 6, 7

E) 2, 3, 5, 7

7. Keçilən materialı mənimsəmək üçün şagirdin fəaliyyəti necə adlanır?

A) öyrənmə

B) tədris

C) təlim

D) öyrətmə

E) tərbiyələndirmə

8. Təlimin mərhələlərinin ardıcıllığını göstərin

1 - Tətbiqetmə

2 - Ümumiləşdirmə

3 - Qavrama

4 – Anlama

5 - Möhkəmləndirmə

A) 3; 4; 2; 5; 1

B) 1; 2; 3; 4; 5

C) 2; 3; 4; 5; 1

D) 1; 3; 5; 4; 2

E) 5; 4; 3; 2; 1

9. Təlimin komponentləri və onların mahiyyəti arasında uyğunluğu müəyyən edin

1 – tədris

2 – öyrənmə

3 – pedaqoji proses

a - tədris materialını mənimsəmək üçün şagirdin fəaliyyəti

b - keçilən materialı mənimsətmək üçün müəllimin fəaliyyəti

c - qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün müəllim və şagirdlərin birgə fəaliyyəti

A) 1 - b; 2 - a

B) 1 - c; 2 - b

C) 1 - a; 2 - c

D) 1 - b; 2 - c

E) 1 - c; 2 - a

10. Mənimsəmə prosesinin komponentlərini göstərin.

1 - Qavrama

2 - Sistemləşdirmə

3 - Anlama

4 - Qruplaşdırma

5 - Ümumiləşdirmə

6 - Nəticəçıxarma

7 - Möhkəmləndirmə

8 - Tətbiqetmə

A) 1; 3; 5; 7; 8

B) 2; 3; 4; 5; 6

C) 3; 4; 5; 6; 7

D) 4; 5; 6; 7; 8

E) 1; 2; 6; 7; 8

11. İnkişafetdirici təlim, şəxsiyyətyönümlü təlim, nəticəyönümlü təlim bəndlərdən hansına aiddir

A) pedaqoji proses

B) təlimin üsul və vasitələri

C) təlimin qanunauyğunluqları

D) müasir pedaqoji konsepsiyalar

E) tərbiyənin prinsipləri

12. Təlimin başlıca funksiyaları olan bəndi seçin

1 - Təhsilləndirici

2 - Qiymətləndirici

3 – Stimullaşdırıcı

4 - Tərbiyələndirici

5 – İnkişafetdirici

6 - Təkmilləşdirici

A) 1, 4, 5

B) 2, 3, 5

C) 1, 2, 3

D) 2, 4, 6

E) 1, 3, 5

13. Təlim prosesinin əsas komponentlərinin ardıcıllığını müəyyən edin

1 - vəzifə

2 – məqsəd

3 – nəticə

4 – üsul

5 – təlimin təşkili formaları

6 – vasitə

A) 2; 1; 4; 6; 5; 3

B) 1; 2; 3; 5; 4

C) 2; 3; 4; 5; 6

D) 3; 4; 2; 1; 5

E) 6; 4; 5; 3; 2; 1

14. Pedaqogika tarixində mövcud olmuş təhsil nəzəriyyələrinin ardıcıllığını müəyyən edin.

1 - Maddi təhsil nəzəriyyəsi

2 - Didaktik strukturalizm nəzəriyyəsi

3 - Didaktik utilitarizm nəzəriyyəsi

4 - Formal təhsil nəzəriyyəsi

A) 2; 3; 1; 4

B) 1; 2; 3; 4

C) 2; 3; 4; 1

D) 3; 4; 1; 2

E) 1; 4; 3; 2

15. Təhsil nəzəriyyələri və onların mahiyyəti arasında uyğunluğu göstərin

1 - Maddi təhsil nəzəriyyəsi

2 - Formal təhsil nəzəriyyəsi

3 - Didaktik utilitarizm

a - şagirdlərin qabiliyyətlərinin, idraki maraqlarının, diqqətinin, hafizəsinin, təfəkkürünün inkişafına diqqət yetirilir

b - şagirdlərə mümkün qədər böyük həcmdə bilik verməyi vacib sayır

c - şagirdlərin fərdi və ictimai fəaliyyətinə üstünlük verir

A) 1 - b; 2 - a; 3 - c

B) 1 - a; 2 - b; 3 - c

C) 1 - c; 2 - d; 3 - b

D) 1 - c; 2 - b; 3 - a

E) 1 - a; 2 - c; 3 - b

16. Uyğunluğu tapın:

1 - İzahlı - illüstrativ təlim növü tətbiq olunur

2 - Mənimsəmə prosesinin quruluşuna daxildir

3 - Öyrənmə dedikdə başa düşülür

a - Qavrama, anlama, ümumiləşdirmə, möhkəmlətmə, tətbiqetmə

b - İzahetmə metodu əyani vasitələrdən istifadə etməklə tətbiq olunur

c - Keçilən materialı mənimsəmək üçün şagirdlərin fəaliyyəti başa düşülür

A) 1 - b; 2 - a; 3 - c

B) 1 - a; 2 - b; 3 - c

C) 1 - c; 2 - d; 3 - b

D) 1 - c; 2 - b; 3 - a

E) 1 - a; 2 - c; 3 - b

17. Uyğunluğu tapın

1 - Anlama əsaslanır

2 - Təlim amilləri dedikdə nə başa düşülür?

3 - Şəxsiyətyönümlü təhsil

a - Təlim prosesinin gedişinə və nəticələrinə təsir edən səbəblər

b - Yeni təsəvvürlərin əvvəl mənimsənilmiş biliklər sistemi ilə əlaqəsinə

c - Təhsil prosesinin əsas sərvəti olan şagirdə yönəldilmiş təhsil

A) 1 - b; 2 - a; 3 - c

B) 1 - a; 2 - b; 3 - c

C) 1 - c; 2 - d; 3 - b

D) 1 - c; 2 - b; 3 - a

E) 1 - a; 2 - c; 3 - b

18. Uyğunluğu tapın:

1 - Təlim prosesinin əsas komponentləri bu variantda düzgün göstərilmişdir

2 - Təlim üçün bu əlamətlər xarakterikdir

3 - Başlıca didaktik kateqoriyalardır

a - İkitərəfli xarakter, müəllimlərin və şagirdlərin birgə fəaliyyəti, müəllim tərəfindən rəhbərlik, şagirdlərin təhsil - tərbiyəsini, inkişafını və formalaşmasını plana uyğun surətdə təşkil və idarə etmək və s.

b - Məqsəd, vəzifə, üsul, vasitə, təlimin təşkili forması, əldə edilmiş nəticə

c - təhsil sistemi, təhsilin məzmunu , təhsil prosesi, təlimin prinsipləri və s.

A) 1 - a; 2 - c; 3 - b

B) 1 - a; 2 - b; 3 - c

C) 1 - c; 2 - d; 3 - b

D) 1 - c; 2 - b; 3 - a

E) 1 - b; 2 - a; 3 - c


Yüklə 0,49 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə