##book id=197//book name= Pedaqogika// ##fk=125// ks=01 //fn=197// sumalltest= 299


##num=8// level= 1// sumtest=22 // name= Təhsilin məzmunu. Təhsil sistemi və onun prinsipləri //Yüklə 0,49 Mb.
səhifə8/18
tarix17.11.2018
ölçüsü0,49 Mb.
#81072
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18

##num=8// level= 1// sumtest=22 // name= Təhsilin məzmunu. Təhsil sistemi və onun prinsipləri //


1. Müəyyən tip tədris müəssisələrində öyrənmək üçün seçilmiş bilik, bacarıq və vərdişlər sistemi

A) təhsilin məzmunu

B) təhsilin məqsədi

C) təlim üsulları

D) təhsilin prinsipləri

E) tərbiyənin prinsipləri.

2. . . . təhsildə norma, ölçü, nümunə mənasında işlədilir

A) təhsil standartı

B) təhsil proqramı

C) təhsilin məzmunu

D) təhsilin formaları

E) təhsilin mərhələləri.

3. Azərbaycanda Ümumi Orta Təhsilin Konsepsiyası (Milli Kurikulumu) nə vaxt qəbul edilib?

A) 2006 - cı ildə

B) 1998 - ci ildə

C) 2005 - ci ildə

D) 2003 - cü ildə

E) 1991 - ci ildə

4. Ölkədə fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələri şəbəkəsi necə adlanır?

A) təhsil sistemi

B) məktəblər

C) tədris müəssisəsi

D) məktəbdənkənar müəssisələr

E) ilk peşə - ixtisas məktəbləri

5. Təhsilin məzmununun strukturuna daxildir

1 - konkret

2 - xətti

3 - çoxvariantlı

4 - konsentrik

5 - spiralvari

A ) 2; 3; 5

B) 1; 2, 3

C) 2; 4; 5

D) 1; 3; 5

E) 3; 4; 5

6. Təhsilin məzmununu əks etdirən sənədləri göstərin

1 - Təhsil qanunu

2 - Tədris ədəbiyyat

3 - Tədris planı

4 - Qanunvericilik aktları

5 - Tədris proqramları

A) 3; 5; 2

B) 1; 2, 5

C) 2; 3; 4

D) 3; 4; 5

E) 1; 4; 5

7. Dərslik hansı funksiyaları yerinə yetirir?

1 - yönəldici

2 - motivasiyalaşdırıcı

3 - bərpaedici

4 - informasiyavermə

5 - nəzarət - korreksiya

A) 2; 4; 5

B) 1; 3, 5

C) 3; 4; 5

D) 1; 2; 3

E) 2; 3; 4

8. Tədris planında nələr əks olunur

1 - fənnin tematik məzmunu

2 - tədris müəssisəsində öyrənilən fənlərin tam siyahısı

3 - izahat vərəqi

4 - fənlərin təlim illəri üzrə bölüşdürülməsi

5 - hər fənnə ayrılan həftəlik saatların müqdarı

A) 2; 4; 5

B) 1; 2; 4

C) 2; 3; 4

D) 1; 3; 4

E) 1; 4; 5

9. Təhsilalma formalarının ardıcıllığını göstərin.

1 - sərbəst (eksternat)

2 - qiyabi

3 - distant (məsafədən)

4 - əyani

A) 4; 2; 3; 1

B) 2, 3, 4; 1

C) 1; 3; 4; 2

D) 3; 4; 2; 1

E) 4; 1; 3; 2

10. Mülkiyyət növünə görə təhsil müəssisələrinin tiplərini müəyyən edin

1 - Dövlət

2 - formal

3 - bələdiyyə

4 - informal

5 - özəl

A) 1; 2; 3

B) 1; 3; 5

C) 2; 3; 4

D) 3; 4; 5

E) 2; 4; 5

11. Təhsilin məzmununun struktur ardıcıllığını müəyyən edin

1 - qarışıq

2 - konsentrik

3 - xətti

4 - spiralvari

A) 3; 2; 4; 1

B) 1; 2, 3, 4

C) 2; 4; 3; 1

D) 1; 3; 4; 2

E) heç biri

12. Təhsilin pillələrinin ardıcıllığını göstərin

1 - ümumi təhsil

2 - məktəbəqədər təhsil

3 - ali təhsil

4 - orta ixtisas təhsili

A) 2; 1; 4; 3

B) 1; 2; 3; 4

C) 3; 4; 1; 2

D) 4; 3; 2; 1

E) 2; 3; 4; 1

13. Tədris planında əks olunanların ardıcıllığını göstərin

1 - tədris ilinin, rüblərin və tətillərin müddətini

2 - tədris müəssisəsində öyrənilən fənlərin tam siyahısını

3 - praktikumlarınstrukturu

4 - hər fənnə ayrılan həftəlik saatların miqdarı

A) 1; 2; 4; 3

B) 1; 2, 3, 4

C) 2; 3; 4; 1

D) 3; 4; 1; 2

E) 1; 4; 3; 2

14. Proqram mənbələrinə daxil olanların məntiqi ardıcıllığını göstərin

1 - Təhsil Qanunu

2 - Qanuna müvafiq verilmiş Qanunvericilik aktları

3 - Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası

4 - Təhsil müəssisələrinin Nizamnamələri

A) 3; 1; 2; 4

B) 1; 2, 3, 4

C) 2; 3; 4; 1

D) 3; 4; 2; 1

E) 2; 3; 1; 4

15. Təhsilin məzmununu şərtləndirən sistemlərin ardıcıllığını müəyyən edin

1 - qəbul olunmuş məqsədlər

2 - şəxsi tələbatlar

3 - pedaqoji imkanlar

4 - sosial tələbatlar

5 - sosial və elmi nailiyyətlər

A) 1; 4; 5; 2; 3

B) 3; 2; 1; 4; 5

C) 2; 3; 4; 5; 1

D) 1; 2; 3; 4; 5

E) 4; 3; 5; 2; 1

16. Təhsilin məzmununun strukturu və onların mahiyyəti arasında uyğunluğu müəyyən edin

1 - xətti struktur

2 - konsentrik struktur

3 - spiralvari struktur

4 - qarışıq struktur

a - tədris materialının ayrı - ayrı hissələri fasiləsiz ardıcıllıqla məktəb təlimi dövründə bir dəfə öyrədilir;

b - bütün strukturların kombinasiyasıdır;

c - başlanğic problemlə bağlı biliklər yavaş - yavaş genişlənir;

d - əvvəl öyrənilən biliklərə qayıtmağı nəzərdə tutur.

A) 1 - b; 2 - c; 3 - d; 4 - b

B) 1 - c; 2 - a; 3 - b; 4 - d

C) 1 - a; 2 - d; 3 - c; 4 - b

D) 1 - a; 2 - c, 3 - c; 4 - b

E) 1 - c; 2 - a; 3 - b; 4 - d.

17. Təhsilin məzmununu əks etdirən sənədlər və onların mahiyyəti arasında uyğunluğu tapın

1 - Tədris planı

2 - Tədris proqramı

3 - Dərslik

a - tədris müəssisəsində öyrənilən fənlərin tam siyahısını, fənlərin təlim illəri üzrə bölüşdürülməsini, hər fənnə ayrılan həftəlik saatların miqdarını müəyyən edir;

b - müvafiq tədris proqramı əsasında tərtib edilir, proqramın bölmə və mövzularını aydın şərh edir, əyaniliklə müşayiət olunur;

c - tədris planında olan hər fənnin tematik məzmununu, şagirdlərin bilik və bacarıqlarına verilən tələbləri əks etdirir.

A) 1 - a; 2 - c; 3 - b

B) 1 - c; 2 - a; 3 - b

C) 2 - a; 3 - c; 1 - b

D) 1 - a; 2 - b; 3 - c

E) 1 - b; 2 - c; 3 - a

18. Təhsilin formaları və onların mahiyyəti arasındakı uyğunluğu tapın

1 - formal

2 - qeyri - formal

3 - informal

a - özünütəhsil yolu ilə biliklərə yiyələnmə forması

b - dövlət təhsil sənədinin verilməsi ilə müşayiət olunmayan təhsil forması

c - dövlət təhsil sənədinin verilməsi ilə başa çatan təhsil forması

A) 1 - c; 2 - b; 3 - a

B) 1 - a; 2 - c; 3 - b

C) 1 - b; 2 - c; 3 - a

D) 1 - a; 2 - b, 3 - c

E) 1 - c; 2 - a; 3 - b

19. Təhsilin pillələri və səviyyələri arasında uyğunluğu müəyyən edin.

1 - Ümumi təhsil

2 - Ali təhsil

a - tam orta təhsil

b - bakalavriat

c - ibtidai təhsil

d - magistratura

e - ümumi orta təhsil

f - doktorantura

A) 1 - c, e, a; 2 - b, d, f

B) 1 - a, b, c; 2 - d, e, f

C) 1 - c, d, e; 2 - b, f, a

D) 1 - b, d, f; 2 - e, d, a

E) 1 - d, c, f; 2 - a, b, e

20. Uyğunluğu tapın:

1 - Təhsilin məzmununda gözlənilən iki aspekt

2 - Təhsilin məzmununa verilən tələblər

3 - Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul edilmişdir

a - 19 iyun 2009 - cu il

b - Təhsilin inkişafı üzrə dövlət strategiyası ilə

c - millilik və ümumbəşərilik

A) 1 - b; 2 - c; 3 - a

B) 1 - a; 2 - c; 3 - b

C) 1 - c; 2 - b; 3 - a

D) 1 - a; 2 - b, 3 - c

E) 1 - c; 2 - a; 3 - b

21. Uyğunluğu tapın:

1 - Tədris proqramında əks olunur

2 - Azərbaycanda əlavə təhsilin istiqamətləri

3 - Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin prinsipləri

a - humanistlik, demokratiklik, bərabərlik, varislik, inteqrasiya

b - ixtisasartırma, yenidən hazırlanma, stajkeçmə, təkrar ali təhsil

c - fənnin öyrənilməsi haqqında izahat vərəqi, şagirdlərin bilik və bacarıqlarına verilən tələblər, öyrənilən materialın tematik məzmunu, ayrı - ayrı mövzuların öyrənilməsinə sərf olunacaq saatların miqdarı

A) 1 - c; 2 - b; 3 - a

B) 1 - a; 2 - c; 3 - b

C) 1 - b; 2 - c; 3 - a

D) 1 - a; 2 - b, 3 - c

E) 1 - c; 2 - a; 3 - b

22. Uyğunluğu tapın:

1 - Tədris müəssisəsinin tipindən asılı olaraq həmin müəssisədə keçilən fənlərin tam siyahısını, həftəlik saatların miqdarını müəyyən edən dövlət sənədidir

2 - Dərslik təhsilin məzmununa verilən bu tələblərə cavab verməlidir

3 - Təhsilalmanın formaları

a - əyani, qiyabi, distant (məsafədən) , sərbəst (eksternat)

b - stabillik və mobillik

c - tədris planı

A) 1 - c; 2 - a; 3 - b

B) 1 - a; 2 - c; 3 - b

C) 1 - b; 2 - c; 3 - a

D) 1 - a; 2 - b, 3 - c

E) 1 - c; 2 - b; 3 - a


Yüklə 0,49 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə