Borov model atomaYüklə 445 b.
tarix24.12.2017
ölçüsü445 b.BOROV MODEL ATOMA

SPEKTRALNE SERIJE ATOMA VODONIKA

 • Balmer je analizirajući ra-stojanja medju linijama spektra, pokazao da se talasne dužine četiri spektr-alne linije atoma vodonika iz vidljivog dela spektra mogu prikazati empirijskom formilom1.BOROV KVANTNI POSTULAT

 • Činjenicu da je elektromagnetno zračenje koje nastaje iz atoma diskretno, odnosno linijsko, Bor objašnjava svojim postulatima:2.BOROV KVANTNI POSTULAT

 • Pri apsorpciji ili emisiji elektromagnetnih talasa atom u celini prelazi iz jednog u drugo stacionarno stanje, pri čemu za razliku energija atoma u tim stanjima važiKoristeći:

 • Koristeći:

 • pravilo za kvantovanje kružnih orbita

 • jednakost intenziteta Kulo-nove i centrifuglane sile

 • izraz za ukupnu meha-ničku energiju atomaVrednosti rastojanja, brzine i energije elektrona u n-tom energijskom stanju atoma vodonika

FRANK-HERCOV EKSPERIMENT

 • Zanimljivo je da su Frank i Herc eksperimentalno registrovali diskretnost u spektru i to objavili u svom radu iz 1914. g., a da to nisu povezali sa Borovim rezu-ltatima objavljenim 1913. g., na šta je Bor reagovao i 1915. g. povezao ove eksperimente i svoju teoriju, a Frank i Herc za to dobili 1925. g. Nobelovu nagraduOTKRIĆE HELIJUMOVOG JONA

 • Astronom Pikering je 1897. godine otkrio u spektru zvezde ( Puppis) spektralnu seriju, koja je veoma podsećala na Balmerovu seriju

 • Ridberg je pokazao da se ova serija može da predstavi Balmerovom formulom

 • Ova serija je dobijena u laboratoriji tek kada je vodoniku dodat helijum, što je navelo Bora da zaključi da Pikeringova serija uopšte ne pripada vodoniku već jonizovanom helijumuBOR-ZOMERFELD KRETANJE PO ELIPSI

 • Zomerfeld razmatra kretanje elektrona po eliptičnim putanjama u polju jezgra–ana-logno kretanju planeta u gravitacionom polju Sunca

 • Bor i Zomerfeld su proširili i genera-lizovali kvantne uslove na sve vrste impulsa - za ovaj slučaj postoje dva kvantna uslovaMoguće vrednosti za energiju su

 • Moguće vrednosti za energiju su

 • Moguće vrednosti za veliku i malu poluosu elipse:

 • iZomerfeld je ukazao na relativi-stičku promenu mase elektrona na eliptičnim putanjama

 • Zomerfeld je ukazao na relativi-stičku promenu mase elektrona na eliptičnim putanjama

 • Promene mase elektrona u toku jednog perioda dovode do prece-sije ravni putanje usled čega se, umesto kretanja po elipsi u ravni, elektron kreće u prostoruNEDOSTACI BOROVE TEORIJE

 • Iako Borova kvantna teorija predstavlja veoma krupan korak u razvoju atomske fizike ona se odlikuje i raznim teškoćama, nedostacima i protivurečnostima:

 • Glavni temelji teorije medjusobno se isključuju - klasična i polukvantna fizika

 • Zabrana zračenja energije kada se naele-ktrisana čestica ubrzava

 • Teorija ne daje nikakve metode za izraču-navanje verovatnoće prelaza iz jednog kvantnog stanja u drugo

 • Nemogućnost objašnjenja spektra složenih atomaKVANTNO-MEHANIČKI MODEL ATOMAPOTENCIJAL VODONIKOVOG JEZGRA

 • Atom vodonika može da se predstavi potencijalnom ja-mom beskonačne dubine koja se dobija rotacijom krive potencijalne energije U oko ose E koja prolazi kroz jezgro

 • Negativna vrednost potenci-jalne energije pokazuje da je u pitanju vezano stanje

 • Elektron koji se kreće po svojoj orbitali u atomu vodo-nika je energetski zarobljen u kvantnoj (potencijalnoj) jami jezgraRADIJALNA ŠREDINGEROVA JEDNAČINA

 • Ervin Šredinger kombinuje Hajzenbergov princip neodre-đenosti i De Brolijevu teoriju dualizma i postavlja svoju čuvenu talasnu jednačinu elektrona:TALASNA FUNKCIJA ZA ATOM VODONIKA

 • Rešenja radijalne Šredingerove jednačine za atom vodonika su normirane talasne funkcije stanja, za koje je uveden termin ORBITALA, a koje zavise od tri kvantna broja

 • n – glavni kvantni broj (n=1,2,3,...)

 • l – orbitalni kvantni broj (l=0,1,2,...,n-1)

 • m – magnetni kvantni broj (m=-l,-l+1,...,0,...,l-1,l)

FIZIČKI SMISAO BOROVIH ORBITA

 • Verovatnoća nalaženja čestice na sferi poluprečnika r jeIzloženi prikaz atoma vodonika ne sadrži podatke o relativestičkom efektu i o spinu elektrona

 • Izloženi prikaz atoma vodonika ne sadrži podatke o relativestičkom efektu i o spinu elektrona

 • Uključivanje ovih efekata u formiranje svojstvene funkcije stanja i svojstvene energije uradjeno je u Dirakovoj jedna-čini relativističke kvantne mehanike koja se može smatrati uopštenjem Šredingerove jednačine

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə