Bs útmutatóYüklə 0,78 Mb.
səhifə2/6
tarix25.07.2018
ölçüsü0,78 Mb.
1   2   3   4   5   6
Színháztörténet 1. ismeretkör – 12kr – felelőse: Dr. habil. Imre Zoltán, egy. doc.

elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 4/8 – 40/60% (kredit%)

1.Európai dráma- és színháztörténet

Prof. Dr. Földényi F. László, egy.tan.
28ea/4kr4

koll.

2.Színházi műfajok (zenés-, tánc-, mozgásszínház)

Dr. habil, Pintér Tibor, egy. adj.
28sz/4kr4

gyj.

3.Dráma- és előadáselemzés

Prof. Dr. Földényi F. László, egy.tan.
28sz/4kr4

gyj.

Színháztörténet 2. ismeretkör – 12kr – felelőse: Dr. habil. Imre Zoltán, egy. doc.

elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere: 4/8 – 40/60% (kredit%)

1.Magyar dráma- és színháztörténet

Dr. habil. Czibula Katalin, föisk, doc.28ea/4kr
4

koll.

2.Antropológia, testelméletek és színház

Dr. Nemes Zoltán Márió, egy. adj.28sz/4kr
4

gyj.

3.Színházi szakírás

Dr. habil. Czibula Katalin, főisk. doc.28sz/4kr
4

gyj.

Színházelmélet 2. ismeretkör – 11kr – felelőse: Dr. habil. Darida Veronika, egy. doc.

elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere: 0/11 – 100%gy (kredit%)

1.Színház és kultúra határterületei

Dr. habil. Imre Zoltán, egy. doc.


28sz/4kr

4

gyj.

2.Medialitás és színház

Dr. Seregi Tamás, egy. adj.


28sz/4kr

4

gyj.

3.Alkalmazott színház

Dr. Bartha Judit Marianna, egy. adj.


28sz/3kr

3

gyj.

Szakmai gyakorlat ismeretkör – 3kr – felelőse: Dr. habil. Darida Veronika, egy. doc.

elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere: 3 – 100%gy (kredit%)

1.Szakmai gyakorlat

Dr. habil. Darida Veronika, egy. doc


28gy/3kr

3

egyéb: szakmai gyakorlat
A Színháztudomány specializáción összesen

1 ea

2 sz


12kr

1 ea.

2 sz

12kr

1 ea

2 sz


12kr.

3 sz

1 gy

14kr

össz. 50 kr

3 koll.

10 gy.j.a szakon eddig

összesen

5 ea

5 sz

3 ea

5 sz

1 ea

2 sz

3 sz

1 gy


91 kr

9 koll.

13 gyj.

38 kr

27 kr

12 kr

14 kr
szabadon választhatók (az adott szak KKK-ja szerint, többnyire legalább az összkreditek 5%-a 13 )

A szabadon választható tanegységek teljesítésére a kurzusfelvételre vonatkozó szabályok figyelembevételével az egyetem bármely kurzusa elvégezhető.
9 kr

koll/gyj
Szakdolgozat egyéni felkészüléssel (az adott szak KKK-ja szerint):

Szakdolgozat (egyéni szakdolgozati felkészülés)


0ef/20kr

20

Egyéb:beszámoló

szakzáróvizsga

0 kr
a szakon összesen

5 ea

6 sz

38 kr

3 ea

5 sz

27 kr

1 ea

2 sz

12 kr

3 sz

1 gy

34 kr

120 kr

9 koll,

17 gyj.

1 besz.A 10 vagy 12 féléves osztatlan mesterképzés tantervének bemutatásához javasolt

az alapképzési szak indítására vonatkozó útmutató

8 féléves (fekvő) tantervi táblázatának használata – annak 10-12 félévesre kiegészítésével.


I.2. Ismeretkörök/tantárgyi programok, tantárgyleírások

(a tantervi táblázatban szereplő minden tanegységről)

Az ismeretkör: Színházelmélet 1.

Kredittartománya (max. 12 kr.): 12kr

Tantárgyai: 1)Színház és társadalmi emlékezet, 2) Színházesztétika,

3) Színháztörténet-írás.

(1.) Tantárgy neve: Színház és társadalmi emlékezet

Kreditértéke: 4

A tantárgy besorolása: kötelező

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere13: 4kr – 100%e (kredit%)

A tanóra14 típusa: szem. és óraszáma: 28 az adott félévben,

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………)

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők15 (ha vannak): ………………………..


A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb16): ……gyj.…………..

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok17 (ha vannak): ……………………..A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): ……………..
Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása

A kurzus célja annak áttekintése, hogy a színház mint médium milyen szerepet játszik a társadalmi emlékezet alakításában. Legyen szó akár intézményesült színházi formákról, mint például a magyar nemzeti színház létrehozásának és működésének alakulástörténetéről, akár olyan nyilvános emlékezetpolitikai aktusokról, melyek megragadhatók a színháztudomány kulcsfogalmává vált teatralitás koncepciójának segítségével. Ugyanis a kultúra szövegszerű, materiális és intézményesített manifesztációi mellett a kulturális emlékezet létrehozásához és fenntartásához olyan performatív aktusok is hozzájárulnak, melyek valamiképp a kiállítás, a demonstráció és a látványosság funkciójával bírnak. Az ilyen teátrális folyamatok kulturális átörökítésben játszott különleges szerepe összefüggésben áll azok performatív esemény- és élményszerűségével, közösségi létrehozásukkal, illetve be- és elfogadásukkal, a nyilvános terek használatbavételének rítusaival.

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)

Gerald Siegmund, A színház mint emlékezet, ford. Kékesi Kun Árpád, Theatron, 1999/3, 36-39.

Aleida Assmann, Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik. München, Beck, 2006.

Aleida Assmann, Geschichte im Gedächtnis. Von der individuellen Erfahrung zur öffentlichen Inszenierung, München, Beck, 2007.

Imre Zoltán, A nemzet színpadra állításai. A magyar nemzetiszínház-elképzelés változásának főbb momentumai 1837-től napjainkig. Budapest, Ráció, 2013. ISBN 978-615-5047-34-3

Pierre Nora, Emlékezet és történelem között, ford. K. Horváth Zsolt = Uő., Emlékezet és történelem között. Válogatott tanulmányok, Budapest, Napvilág, 2010, 13-33. ISBN 963-454-332-321Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul

pl.:

  1. tudása

- Ismeri a színháztudomány sajátos kutatási (ismeretszerzési és problémamegoldási) módszereit, absztrakciós technikáit, az elvi kérdések gyakorlati vonatkozásainak kidolgozási módjait.

  • A színháztörténeti és szociokulturális meghatározottságának árnyalt reflektálására alkalmas tudással rendelkezik
  1. képességei

- Képes a színháztudomány legfontosabb kérdései kapcsán integrálni a nemzeti és európai értékekre támaszkodó szemléletmódot, és átlátni az Európán kívüli világgal való kapcsolat jelentőségét is.

- ismeretterjesztő és tudományos írásművek létrehozására, a szakterület problémáinak és eredményeinek a szélesebb közönséggel történő megismertetésére való képességTantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Prof. Dr. György Péter, egyetemi tanár…

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):

…………………..….

(2.) Tantárgy neve: Színházesztétika

Kreditértéke: 4

A tantárgy besorolása: kötelező

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere13: 4kr – 100%e (kredit%)

A tanóra18 típusa: ea. és óraszáma: 28 az adott félévben,

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………)

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők19 (ha vannak): ………………………..


A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb20): ……koll.…………..

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok21 (ha vannak): ……………………..A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): ……………..
Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása

A kurzus során, miután áttekintettük a színházi reprezentáció klasszikus filozófiai megközelítéseit (Arisztotelész, Szent Ágoston, Rousseau, Diderot, Hegel, Schelling, Kierkegaard, Nietzsche), a hallgatók megismerhetik a 20. századi filozófiai gondolkodásban betöltött szerepét. Elsősorban Benjamin, Barthes, Sartre, Derrida, Deleuze színházi tárgyú írásait elemezzük, melyek főleg Brecht, Beckett, Artaud műveinek inspirációjára születtek. Mindeközben különös hangsúlyt fektetünk arra a kérdésre, hogy a kortárs filozófiai gondolkodásban hogyan jelenik meg a színház paradigmája (Nancy, Ranciere, Badiou, Agamben szövegeiben). A kurzus így a hagyományos filozófiai diskurzusból kiindulva, mely a reprezentáció, imitáció, pátosz, katarzis kérdéseit állítja a középpontjába, olyan teoretikus szövegekig jut el, melyek gyakran maguk is a színházat imitálják, melyekben fontos szerepet játszik a performatívitás, és amelyek új értelmet adnak a „theatrum philosophicum” fogalmának.

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)

Kötelező irodalom:

Friedrich Nietzsche, A tragédia születése avagy görögség és pesszimizmus (1872), ford. Kertész Imre, Európa, Budapest, 1986, ISBN 963-07-3903-8.

Walter Benjamin, A német szomorújáték eredete, ford. Rajnai László, Angelus Novus, Budapest, Helikon, 1980. ISBN: 9632070313

Bertolt Brecht, Színházi tanulmányok, Budapest, Magvető, 1969. ISBN 963-07-2167-8

Antonin Artaud, Könyörtelen színház, Budapest, Gondolat, 1985.ISBN 963-281-499-1

Artaud avagy a gondolkodás szenvedéstörténete, szerk. Darida Veronika, Budapest, Kijárat, 2011.


Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul

pl.:

  1. tudása

- Ismeri a színháztudomány sajátos kutatási (ismeretszerzési és problémamegoldási) módszereit, absztrakciós technikáit, az elvi kérdések gyakorlati vonatkozásainak kidolgozási módjait.

- a színház és a kultúra, illetve a társadalom kapcsolatára vonatkozó ismeretekkel rendelkezik  1. képességei

- Képes a színház történeti és szociokulturális meghatározottságának árnyalt reflexiójára.

- Képes filozófiai, elméletcentrikus problémameglátásra


Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): …dr. habil. Darida Veronika, egyetemi docens…

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):

…………………..….

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə