Bs útmutatóYüklə 0,78 Mb.
səhifə5/6
tarix25.07.2018
ölçüsü0,78 Mb.
1   2   3   4   5   6
Színháztörténet 2. – az ismeretkör felelőse: Dr. habil. Imre Zoltán, e.doc.

1. Magyar dráma- és színháztörténet

Czibula Katalin

Csc,

habil


f.doc.

AT2. Antropológia, testelméletek és színház

Nemes Zoltán Márió

PhD

e. adj.

AT3.Színházi szakírás

Czibula Katalin

Csc,

habil


f. doc.

AT


Színházelmélet 2. – az ismeretkör felelőse: Dr. habil. Darida Veronika

1. Színház és kultúra határterületei

Imre Zoltán

PhD,

habil


e.doc

AT2. Medialitás és színház

Seregi Tamás

PhD

e.adj.

AT3.Alkalmazott színház

Bartha Judit Marianna

PhD

e.adj.

AT


Szakmai gyakorlat – az ismeretkör felelőse: Dr. habil. Darida Veronika

1. Szakmai gyakorlat

Darida Veronika

PhD,

habil


e.doc

AT

a szakmai gyakorlat

intézményi felelőse

tud. fok. /cím

munkakör


munkaviszony

típusa

felelősi „kreditterhelése”

a szakon/ az intézményben

Darida Veronika

PhD

habil

e. doc.

AT
II.3. Összesítés az indítandó specializáció oktatói köréről

a képzés

tantárgyainak száma*

(a szabadon választhatók nélkül!)

felkínált (= köt.+köt. vál.)

/ felveendő

az intézményben folyó képzésben résztvevő

összes

oktató száma

az összes oktatóból tantárgy-felelős

oktatók

minősített-sége

FOI-hez

tartozás és munkaviszony típusa

munkaköri

beosztás

PhD/

CSc

DLA

DSc

AT

AR

AE

V

adj.

docens

tanár

egyéb***

f.

e.

f.

e**

13/13

9

9

7

2

8
1
4

1

2

..

2
* A tantárgyak számának megadásánál követendők:

- A tantárgy az összegzésben egynek számít akkor is, ha elméleti és gyakorlati ismeretek átadása is történik, vagy több féléves a tárgy.

- A „szakdolgozat” (szakdolgozati konzultáció, szeminárium - többnyire több féléven át), valamint

a szakmai gyakorlat speciális tantervi egységek, a tantárgyak összegzésénél egy-egy tárgyként beszámíthatók.

** professor emeritus is

*** pl.: tanár: mestertanár, gyakorlatvezető tanár, szakoktató, nyelvtanár stb.


II.4. Az oktató személyi-szakmai adatai69,70

A személyi adatok megegyeznek a MAB által akkreditált szakindítási dokumentumban megadottakkal.

 1. Színháztudomány specializáció felelős

Név: Dr. habil. Imre Zoltán

születési év: 1965

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve

magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, ELTE BTK, 1994

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!

ELTE BTK, Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, Összehasonlító Irodalom és Kultúratudomány Tanszék, egyetemi docens

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek)

PhD (színháztudomány), University of London, 2005, honosítva PTE, 2006, dr. habil. 2013

az eddigi oktatói tevékenység

Oktatásban töltött idő: 1996-1998 School of Slavonic and East-European Studies (angolul), 1998-2001: Pannon Egyetem, Színháztudományi Tanszék, 2001-től ELTE BTK, Magyar Irodalom és Kultúratudományi Intézet; Vendégelőadó: Színház és Filmművészeti Egyetem;

Oktatott színházi kurzusok: Színház és performansz-művészet – Az avantgárdtól a posztmodernig; Színház és közönség: Bevezetés a színház-szociológiába; Színház és teatralitás: A mindennapi élet színpadra állításai; Színház – történet – írás; Színházelméletek – A szemiotikától a posztstrukturalizmusig…; Színház és interkulturalitás; Magyar színház és drámatörténet 1837-2007; A realizmus után – az európai dramatikus kánon, A nemzetiszínház-elképzelés változó európai keretei; A helyek problematikája: A színházi tér az antikvitástól napjainkig; Előadás-elemzés; Nemzetiszínház-elképzelés változó európai kereteiaz oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata

 1. a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció)

A felsorolt publikációk közül aláhúzással emelje ki azokat, amelyeket a mesterképzés tudományos szakmai háttereként elvárt országosan (és nemzetközileg) elismert szakmai műhely(ek)hez való érdemi hozzájárulásnak tekint.

1.Midsummer Night’s (Different) Dreams – The Tour of the Royal Shakespeare Company in Eastern-Europe in 1972, Theatre Survey, 2015(3): 336-361.

2. A nemzet színpadra állításai – A magyar nemzetiszínház-elképzelés változásának főbb momentumai 1837-től napjainkig, Budapest: Ráció. 2013. pp. 391.

3. Operetta beyond borders: The different versions of Die Csárdásfürstin in Europe and the USA (1915-1921), Studies in Musical Theatre, 2013 (3): 175-205.4. Szigorúan bizalmas – Dokumentumok a Nemzeti Színház Kádár-kori történetéhez, Imre Zoltán és Ring Orsolya (szerk.) Budapest: Ráció. 2010. pp.520.

5. A színház színpadra állításai – elméletek, történetek, alternatívák, Budapest: Ráció. 2009. pp. 300.


 1. további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények

2014 NKA Alkotói Ösztöndíj; 2009-2013 OTKA Posztdoktori Kutató Ösztöndíj; 2006-2009 Bolyai János Kutatói Ösztöndíj; 2007 Visiting Research Fellowship – Institute for Advance Studies in the Humanities, University of Edinburgh, Royal Society of Edinburgh és MTA támogatásával (2 hónap); 2006 Andrew W. Mellon Research Fellowship – Institute for Advance Studies in the Humanities, University of Edinburgh (3 hónap); 1998-1999 British Council Fellowship - London (12 hónap); 1995-1996 Eötvös Ösztöndíj - London (12 hónap); 1994-1995 Soros Ösztöndíj - London (6 hónap); 1993-1994 Tudományos ösztöndíj


 1. az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség

MTA köztestületi tag

2011-től MTA Színház- és Filmtudományi Szakbizottság tagja

2010-től a International Federation for Theatre Research tagja

Bolyai-plakett, 2011.

(II) Az intézményben foglalkoztatottak:


Név: Dr. Bartha Judit Marianna

születési év: 1971

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve

Magyar irodalom és nyelv szakos bölcsész és középiskola tanár, JPTE BTK, 1999

Filozófia szakos előadó, PTE BTK, 2000jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!

ELTE BTK, MMI, Esztétika Tanszék – egyetemi adjunktus

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek)

PhD (filozófiai tudományok, esztétika szakterületen) 2006

az eddigi oktatói tevékenység

(pl.: oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben stb.

Összesen 15 év az egyetemi oktatásban

2003–2008 PTE BTK, Filozófia Tanszék, tudományos segédmunkatárs: a német idealizmus és romantika filozófiája és esztétikája, Søren Kierkegaard filozófiája

2008- ELTE BTK, MMI, Esztétika Tanszék, egyetemi adjunktus: 19. és 20. századi esztétikatörténet, romantikus, posztmodern és kortárs művészetelméletek, az esztétika határtudományai, esztétikai nevelés, akadémiai írás, írásgyakorlat, műelemzés, színházi adaptáció és előadás-elemzésaz oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata

 1. a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció)

A felsorolt publikációk közül aláhúzással emelje ki azokat, amelyeket a mesterképzés tudományos szakmai háttereként elvárt országosan (és nemzetközileg) elismert szakmai műhely(ek)hez való érdemi hozzájárulásnak tekint.
„Groteszk arabeszk – Friedrich Schlegel mozaikjaiból”. In Bartha Judit, Gyenge Zoltán (szerk.): Töredékes dialektika. Írások Weiss János 60. születésnapjára. Budapest, L’Harmattan, 2017. 163-173.
„’A rím a kalandra induló kóbor lovag’: Kierkegaard-töredékek a kísértetiesről”. In Somlyó Bálint, Teller Katalin (szerk.): Filozófus a műteremben: Tanulmányok Radnóti Sándor 70. születésnapjára. Budapest, ETE, Eötvös, 2016. 171-179.
„Az ébredő Demiurgosz: Jókai Mór tudományos/fantasztikus geológiája”. In Gurka Dezső (szerk.): Formációk és metamorfózisok: A geológia, a filozófia és az irodalom kölcsönhatásai a 18-19. században. Budapest, Gondolat, 2013. 197-210.
„Autentikus babák és mutáns kiborgok: E. T. A. Hoffmann romantikus játékairól és gótikus újjászületésükről”. In Orbán Katalin, Gács Anna (szerk.): Emlékkerti kőoroszlán: Írások György Péter 60. születésnapjára. Budapest, ELTE BTK, 2014. 195-205.
A szerző árnyképe: Romantikus költőmítosz Kierkegaard és E. T. A. Hoffmann alkotásesztétikájában. Budapest, L’Harmattan, 2008.


 1. további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények

Elnyert pályázatok, ösztöndíjak:

2005-2008: NKFP, PTE BTK, Filozófia Tanszék

2003-2005: OTKA, PTE BTK, Filozófia Tanszék

2006- június: Eberhard Karls Universität Tübingen, rövid tanulmányút2003-2004: Eberhard Karls Universität Tübingen, Baden-Württenberg Tartományi Ösztöndíj 1. az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség

2016- KRE Drámapedagógia szakirányú továbbképzési szak (2018 márciusában benyújtott szakdolgozattal, abszolutórium és államvizsga előtt)


Név: Dr. habil. Czibula Katalin

születési év: 1962

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve

magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár és művészettörténet szakos előadó ELTE BTK 1986

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!

ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet Szakmódszertani csoport – főiskolai docens

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek)

CSc (irodalomtudomány)1995, dr habil. 2013

az eddigi oktatói tevékenység

1996-tól folyamatosan, oktatás németül: 2011-12 teljes tanév, 2013-14. Őszi félév: Bécsi Egyetem Finnugor Intézet, vendégelőadó: 2007-08. tavaszi félév: Veszprémi Egyetem, 2012-13. tavaszi félév: Partiumi Keresztény Egyetem

Oktatott tárgyak (a teljesség igénye nélkül): Magyartanári szakszeminárium, Antik tragikus hősnők modern színpadi megjelenései, Alternatív színházi műhelyek, Az irodalomtanítás módszertana, Mai magyar művészet (irodalom, színház), Klasszikus drámai hősnők modern színpadi megjelenése, Irodalmi művek elemzése (líra, dráma), Identitástudat és szerepvállalás problémája a női irodalomban, Intermedialitás az irodalomtanításban, Elektra mint archetípus az európai drámairodalomban; Eszterháza nemzetközi kontextusban: a barokk reprezentáció és színjátszás Európában; A német nyelvű dráma recepciója a 19. századi magyar színpadon: Katona József fordításai; A klasszikusok színházi interpretációjának problémái; Kulturális médiumok az Esterházy-család történetében; A másság dicsérete. Az etnikai, nemi, vallási, fizikai, mentális, kulturális stb. másság ábrázolása a művészetekben.az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata

 1. a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció)

A felsorolt publikációk közül aláhúzással emelje ki azokat, amelyeket a mesterképzés tudományos szakmai háttereként elvárt országosan (és nemzetközileg) elismert szakmai műhely(ek)hez való érdemi hozzájárulásnak tekint.

Barokk, reprezentáció – és egy tévedés. Bessenyei György Eszterházi vigasságok című költeményének hátteréhez in: Esterházy Pál, egy műkedvelő mecénás: Egy 17. századi arisztokrata-életpálya a politika és a művészet határvidékén, szerk. Ács Pál, Budapest, reciti, 2015. 513–530.

Feuerwerke, Illuminationen und deren diverse Funktionen im Königreich Ungarn im 18. Jahrhundert = Ein Land mit Eigenschaften: Sprache, Literatur und Kultur in Ungarn in transnationalen Kontexten: Zentral europäische Studien für Andrea Seidler, Hg. Márta Csire, Erika Erlinghagen, Zsuzsa Gáti, Brigitta Pesti, Wolfgang Müller-Funk, Wien, Praesens, 2015. 253–263.

Symbol of Water: From Spectacle to Verbal Symbolism = Júlia Demeter (red), Baroque Theatre in Hungary: Education and Entertainment, Budapest, Protea, 2015. 97–107.

Multilingualism on the 18th Century School Stage = Júlia Demeter (red), Baroque Theatre in Hungary: Education and Entertainment, Budapest, Protea, 2015. 124–135.

Kollégiumi drámagyűjtemények s.a.r. Czibula Katalin, Demeter Júlia és Pintér Márta Zsuzsanna, Régi magyar Drámai Emlékek XVIII. század 7. Budapest: Argumentum, 2015.


 1. további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények

1986-tól az MTA irodalomtudományi Intézete Drámatörténeti Kutatócsoportjának tagja, a Régi Magyar Drámai Emlékek sorozatának munkatársa

1987–93. A XVIII. századi magyarországi sajtó repertóriuma, ELTE Régi Magyar Irodalmi Tanszék, Tarnai Andor vezetésével

1994–95. Pedagógus ösztöndíjas az MTA Irodalomtudományi Intézetében

1996–2003. A Pressburger Zeitung internetes repertóriuma Dr. Andrea Seidlerrel, a Bécsi Egyetem Finnugor Intézetének oktatójával, a kutatást az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány támogatta

2003-tól OTKA által támogatott program: Régi magyar drámai emlékek XVII-XVIII. század 7. (pótkötet)

2008– : a tatai Esterházy-kastély rekonstrukciós projektjének művészettörténésze

2009: NKA könyvkiadási támogatás Demeter Júliával a Szenvedelmek, szenvedélyek: Kazinczy Ferenc magánvilága c. kötet kiadására

2009-2010. OTKA által támogatott program: Ferenc Kazinczy: Külföldi Játszószin. Kritikai kiadás

2010: NKA könyvkiadási támogatás a Színekben oldott életek: Cigány festőnők a mai Magyarországon c. kötet kiadására

2010: A Fővárosi Önkormányzat támogatása a Színekben oldott életek: Cigány festőnők a mai Magyarországon c. kötet kiadására

2011-2014. OTKA által támogatott program: Régi magyar drámai emlékek (1600-1837)

2013-2014. OTKA által támogatott program: Katona József korai (Bánk bán előtti) drámáinak kritikai kiadása
 1. az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség

MTA köztestületi tag

2002-től MTA Színház- és Filmtudományi Szakbizottság tagja

2002-2005. a szakbizottság titkára

2006-tól a Société Internationale d’ Histoire Comparée du Théâtre, de l’ Opéra et du Ballet (Párizs) tagja

2013-tól a La Société Internationale pour l'Étude du Théâtre Médiéval tagja

2003. Trefort-emlékéremNév: Dr. habil. Darida Veronika

születési év: 1978

végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve

filozófia szakos tanár, ELTE, 2001;

összehasonlító irodalomtudományi előadó, ELTE, 2003;

színházi dramaturg és esztéta SZFE, 2003;


Jelenlegi munkahely(ek),a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” nyilatkozatot (A) adott!

ELTE BTK, Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet – egyetemi docens

tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Nftv. 105.¤-a (5) bekezdésében foglaltak szerint: (PhD/CSc vagy DLA) 5 éven belül megszerzett PhD esetén az értekezés címe is!)

tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság: „dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); MTA tagság, (lev. vagy r. tag), egyéb címek

PhD fokozat, filozófiatudomány, ELTE, Université Paris 12, 2007; PhD fokozat, irodalomtudomány, ELTE, Université Paris 10, 2008; „dr. habil” cím, filozófiatudomány, ELTE, 2013.

Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György posztdoktori ösztöndíj stb. és juttatásának időpontja
eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben stb.)

2004-tól: ELTE BTK Összehasonlító Irodalomtörténeti tanszékén megbízott óraadó

2007-től: ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet, Esztétika Tanszékén főállású oktató

Szakterület: színházesztétika, színházelmélet, kortárs színház gyakorlata, új dramaturgiák,

fenomenológia és kortárs filozófia

Külföldi oktatómunka:

2010 ősz: CIPh (Collège International de Philosophie), Párizs, megbízott oktató

2011 ősz: Universität Wien, óraadó tanár2012 ősz és 2013 ősz: CIPh (Collège International de Philosophie, Paris): megbízott óraadó

eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei

Kutatások:

2004 - 2007: Az esztétikai reprezentáció történeti és elméleti aspektusai c. NKF kutatási program, ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet, eredmény: Louis Marin: Fenséges Poussin c. könyvének lefordítása; A fenséges és a rejtőzködő jelenlét című könyv megírása

2008 - 2011: A tértapasztalat esztétikai, történeti és társadalmi koncepciói a XX. században, OTKA kutatási program, ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet,eredmény: Művészettapasztalatok, fenomenológiai megközelítések című könyv megírása
NKA alkotói ösztöndíjak:

2011: Filozófiai vallomások c. könyv megírására

2012: Hisztériák c. könyv megírására
Dramaturgi munkák:

2001: Budapesti Kamaraszínház

2002: Magyar Állami Operaház

2002-2003: Thália Színházoktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának bemutatása:

a) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen (az 5 legfontosabb publikáció vagy alkotás felsorolása)

b) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása - amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek

Mindkét lista szabályszerű bibliográfiai adatokkal: szerző(k), cím, a megjelenés helye/ könyv kiadója, éve, terjedelme (oldalszáma).Az elmúlt öt évben folyamatosan tartottam színházesztétikával és színházelmélettel kapcsolatos kurzusokat az ELTE-n, havi rendszerességgel Színházi Műhelyt szerveztem az esztétika tanszéken, a kortárs magyar színházi élet neves alkotóinak meghívásával. Színházi tárgyú könyveim, tanulmányaim, fordításaim jelentek meg. Társszerkesztője vagyok egy színházelméleti könyvsorozatnak (Kijárat Kiadó, Spectaculum sorozat), melyben a közelmúltban Antonin Artaud, Jean Genet, Samuel Beckett írásait vagy munkásságukat elemző szövegeket jelentettünk meg.

Legfontosabb publikációk:1. Darida Veronika, Színház-utópiák, Budapest, Kijárat Kiadó, 2010.

2. Darida Veronika, Filozófiai vallomások, Budapest, Kijárat Kiadó, 2011.3. Darida Veronika, Hisztériák, Budapest, Kijárat Kiadó, 2012.

4. Darida Veronika, Jeles András és a katasztrófa színháza, Budapest, Kijárat Kiadó, 2014.

5. Darida Veronika, A nosztalgia művészete/A művészet nosztalgiája, Budapest,Kijárat Kiadó, 2015.

6. Darida Veronika, Művészettapasztalatok. Fenomenológiai megközelítések, Budapest, L’Harmattan, 2009.

7. Darida Veronika, A fenséges és a rejtőzködő jelenlét. Louis Marin reprezentációelmélete, Budapest, L’Harmattan, 2008.

8. Darida Veronika, Approches phénoménologiques de la représentation théâtrale, Éditions Universitaires Européennes, 2010.

9. Darida Veronika, Le sublime et la présence cachée. La théorie de la représentation chez Louis Marin, Éditions Universitaires Européennes, 2011.

10. Darida Veronika, Eltérő színterek- Nagy József színháza, Budapest, Kijárat, 2017.tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések

Tagságok:

MTA Filozófiai Bizottság (elnökségi tag9

Magyar Fenomenológiai Társaság

Dramaturgok Céhe

ASPLF (Association de la Societé de la Philosophie Française)

SFE (Société Française d’Esthétique

Société Louis Marin

Association Henri Maldiney

Kutatócsoportok:

CréArt (Université Paris 10), Francia Kapcsolatok (Pázmány Péter Egyetem, Université Paris 8)


Könyvsorozat szerkesztés:

Spectaculum (színházelméleti sorozat), Fragmentum (filozófiai sorozat), Filko

Név: Prof. Dr. Földényi F. László

születési év: 1952

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve

műkritikus, irodalomtörténész, műfordító

magyar–angol, ELTE BTK, 1975jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!

egyetemi tanár (professzor), Színház- és Filmművészeti Egyetem, Művészetelméleti Tanszék, tanszékvezető,

egyetemi tanár (professzor), Eötvös Loránd Tudományegyetemtudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek)

PhD, irodalom- és kultúra tudományok, 1983

DSc, MTA, 2006az eddigi oktatói tevékenység

1977-1986 között a Magyar Színházi Intézet munkatársa. 1988-1989 között illetve 1990-1991 között a DAAD Berliner Künstlerprogramm meghívására Nyugat-Berlinben dolgozott. 1989-1991 között egyetemi adjunktus az ELTE BTK Összehasonlító és Világirodalmi Tanszéken, 1991-2006 között docens. 2004-től egyetemi docens a Színház- és Filmművészeti Egyetemen. 2005-től a Színház- és Filmművészeti Egyetem Művészetelméleti Tanszékének tanszékvezető-helyettese, 2006-tól tanszékvezetője, 2006-tól egyetemi tanára. Számos európai egyetemen és tudományos intézetben tartott előadást. 2010-től 2015-ig a Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskolájának vezetője.

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata

 1. a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció)

A felsorolt publikációk közül aláhúzással emelje ki azokat, amelyeket a mesterképzés tudományos szakmai háttereként elvárt országosan (és nemzetközileg) elismert szakmai műhely(ek)hez való érdemi hozzájárulásnak tekint.

Légy az árnyékom! Sophie Calle művészete, Enciklopédia Kiadó, Budapest, 2002.

A gömb alakú torony. Esszék, Jelenkor Kiadó, Pécs, 2003.

A festészet éjszakai oldala, Kalligram Kiadó, Pozsony, 2004.

Berlin sűrűjében, Kalligram, Budapest, 2006.

"Az irodalom gyanúba keveredett" Kertész Imre-szótár, Magvető, Budapest, 2007.

Az ész álma. 33 esszé, Kalligram, Budapest, 2008.

Képek előtt állni Kalligram, 2010.

Starke Augenblicke, Matthes & Seitz Berlin, 2013.

A medúza pillantása, Kalligram, 2013.

Melankólia (4. javított kiadás), Kalligrm, 2015.


 1. további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények

Oktatási és kutatási területe elsősorban a romantika korszaka, a huszadik századi avantgárd dráma és színház története, valamint a vizuális kultúra huszadik századi története — valamennyi témakörben több tanulmányt, illetve könyvet publikált. 2001-2-ben a Netherlands Institute of Advanced Studies meghívottjaként egy évig Hollandiában kutatott, 2005 tavaszi félévében Bécsben dolgozott az Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften vendégeként (Visiting Fellow). Rendszeresen publikál műkritikákat, tanulmányokat és esszéket, kortárs művészetről szóló írásokat folyóiratokban, hetilapokban. Könyvei megjelentek német, spanyol, francia, angol, olasz, görög, holland, szlovák nyelven. A Csernus Ákos-díj kuratóriumának tagja. Több külföldi folyóirat szerkesztőbizottsági tagja (Etudes Germaniques, Párizs, Revista Ghrebh, Sao Paolo, Kalligram, Pozsony), a bécsi Ludwig-Boltzmann-Institut für Theorie und Geschichte der Biographie tudományos vezetőségi tagja. Magyarul tizenhat önálló kötete jelent meg, könyveit kilenc nyelven adták ki. 2009-től a Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung tagja, 2014-től az elnökség tagja.


 1. az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség

Díjak:

1985 Mikes Kelemen Kör Emlékérme, Amszterdam

1987 Örley-díj

1991 IRAT-nívódíj

1996 József Attila-díj

1996 Soros Alapítvány Kosztolányi Dezső díja

1998 Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Pro Literatura Díj

2002 Alföld c. folyóirat Irodalmi Díja

2002 Blauer Salon Preis, Literaturhaus Frankfurt am Main

2005 Friedrich Gundolf-Preis, Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung

2006 Szépírók Díja

2007 Széchenyi-díjNév: Prof. Dr. György Péter

születési év:1954

végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve

magyar, történelem szakos tanár esztétika szakos előadó, ELTE BTK, 1979.

Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” nyilatkozatot (A) adott!

ELTE BTK Intézetigazgató egyetemi tanár

tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Nftv. 105.¤-a (5) bekezdésében foglaltak szerint: (PhD/CSc vagy DLA) (5 éven belül megszerzett PhD esetén az értekezés címe is!)

tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság

PhD 1995; Dsc, 2005; habil. 2006.

Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György posztdoktori ösztöndíj stb. és juttatásának időpontja

Széchényi professzori ösztöndíj, 1998

eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben stb.)

1979 óta folyamatosan az ELTE BTK, Esztétika, Média Szak, illetve a Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet ugyanott. Három év tanítás a BME Szociológia Tanszékén, Média Oktatási Kutatócsoport, több alkalommal New York, New School for Social Research, University of Primoska, Szlovénia, Koper, ugyancsak angolul.

eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei

Részem volt az ELTE Média Szak megalapításában, tanszékvezetőként irányítottam, alakítottam azt. Kezdeményezője, és részben irányítója voltam az MTA/ Magyar Telekom által alapított Mindentudás Egyetemének, amint a BME MOKK létrehozásában ugyancsak szerepet játszottam. A Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetet, 13 éven át példamutatóan vezető Bacsó Béla professzortól vettem át, jelenleg annak – a Kar egészével összefüggő – reformján dolgozom.

oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának bemutatása:

a) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen (az 5 legfontosabb publikáció vagy alkotás felsorolása)b) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása - amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek

Mindkét lista szabályszerű bibliográfiai adatokkal: szerző(k), cím, a megjelenés helye/ könyv kiadója, éve, terjedelme (oldalszáma).a) 1. György Péter, A hatalom képzelete, Budapest, Magvető, Budapest, 477 o.

2. György Péter, Állatkert Kolozsváron, Budapest, Magvető Könyvkiadó, 452 o.

3. György Péter, Univerzalizmus, kritikai historizmus. A múzeumi paradigma metamorfózis = Helyszíni szemle. Fejezetek a múzeum életéből, szerk. Turay Hedvig, Székely Katalin, Budapest, Kortárs Művészeti Múzeum, Ludwig Múzeum, 2012, 78-117.

4. György Péter, The Two Kassels: Same Time, Another Space, [s. l.] Hatje Cantz Verlag, 36 o. (dOCUMENTA (13): 100 Notizen - 100 Gedanken No. 016)

5. György Péter, Marx, Marxism, London and Budapest = Parallel gazes, ed. Kiss Pál Szabolcs, London, Hungarian Cultural Centre London, 2011, 33-34.

6. György Péter, Hungarian Marginal Art in the Late Period of State Socialism = Postmodernism and Postsocialist Condition, ed. Ales Erjavec, Taipei, Taipei, 2010, 175-207.

b) 7. György Péter, Apám helyett, Budapest, Magvető, 2011.8. György Péter, Spirit of the Place, Budapest, CEU Press, 286 o.

9. György Péter, Between and after essentialism and institutionalism, Journal of Aesthetics and Art Criticism, 57. évf. 4. sz., 421-437.10. Art and Society in the Age if Stalin, szerk. György Péter, Turai Hedvig, Budapest, Corvina, 1992.
11. György Péter, Pataki Gábor, Az Európai Iskola és az elvont Művészek csoportja, Budapest, Corvina, 1990.

tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések


MúzeumCafe szerkesztőbizottsági tagság, Szlovén Esztétikai Társaság tagság, Jel-Kép Szerkesztőbizottsági tagság, Magyar Kommunikációtudományi Társaság tagság, Szépírók díja, (2004) Radnóti díj, (2008), részvétel az ICOM, ICOMOS rendezvényein, intenzív múzeumi kapcsolatok, elsősorban Anglia, Németországban.
Név: Dr. Nemes Zoltán Márió

születési év: 1982

végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve

filozófia és esztétika szakos diploma, ELTE, 2009,

Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” nyilatkozatot (A) adott!

ELTE BTK, Művészetelméleti és Médiakutató Intézet – adjunktus

tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Nftv. 105.§-a (5) bekezdésében foglaltak szerint: tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság: „dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); MTA tagság, (lev. vagy r. tag), egyéb címek

PhD (esztétika, 2013) disszertáció címe: Esztétika és antropológia – Antropológiai színrevitel mint esztétikai dehumanizáció

Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György posztdoktori ösztöndíj stb. és juttatásának időpontja
eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben stb.)

Oktatás PhD keretei között (2 év, 4 kurzus); oktatás főállású adjunktusként (2 félév, 12 kurzus): Kortárs művészetelméletek (szeminárium és előadás) Populáris irodalom a 20. században, Esztétika/kultúra/antropológia, Szubverzív poétikák a magyar irodalomban, Projektszeminárium (Montázs/kollázs/remix), Gótikus esztétika, A kulturális hibriditás elméletei stb.

eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei
oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának bemutatása:

a) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen (az 5 legfontosabb publikáció vagy alkotás felsorolása)

b) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása - amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek

Mindkét lista szabályszerű bibliográfiai adatokkal: szerző(k), cím, a megjelenés helye/ könyv kiadója, éve, terjedelme (oldalszáma).1. Nemes Z. Márió, Az ember mint alkotás feltétlenül szörnyeteg kell, hogy legyen... (A Gólemmé-válás praktikái Hajas Tibor művészetében), Tiszatáj 2014/4, 73-88.

2. Nemes Z. Márió, Az ember lenyomata és a maradvány esztétikája – Megjegyzések a Párhuzamos történetek antropológiai dimenziói kapcsán, Enigma, 2012/70, 103-116.

3. Nemes Z. Márió, Lezárt és nyitott arcok. Fiziognómiai gondolkodás a filozófiai antropológiai hagyományban, Café Bábel, 62.szám (Maszk), 65-71.

4. Nemes Z. Márió, A preparáció jegyében, Bp., JAK-Prae.hu, 2014, 256 o.

5. Nemes Z. Márió, Képalkotó elevenség, Bp., L’Harmattan, 2015, 228 o.

tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések

Magyar Filozófiai Társaság – L’Harmattan Kiadó Cogito-díj (2013)
Név: Dr. habil. Pintér Tibor

születési év: 1970

végzettség és szakképzettség:

magyar-művészettudomány szakos bölcsész tanár. Pécsi Tudományegyetem BTK, 1993.

Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” nyilatkozatot (A) adott!

ELTE BTK, Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet, Esztétika Tanszék, habilitált adjunktus

tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Nftv. 105.§-a (5) bekezdésében foglaltak szerint:

tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság:

PhD filozófia (esztétika), 2002.; dr. habil., MTA köztestületi tag

Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György posztdoktori ösztöndíj stb. és juttatásának időpontja

------

eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben stb.)

Oktatott tárgyak: zeneesztétika, operaesztétika, a zenei előadóművészet esztétikája, operaelemzés, zenei műelemzés, művészetelmélettörténet. Oktatásban töltött idő: 21 év. Oktatás idegen nyelven: előadások angol nyelven az Utrechti Egyetemen és az Edinburgh-i Egyetemen.

eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei

Több mint 20 év egyetemi oktatói tapasztalat (ELTE BTK, PTE BTK), külföldi egyetemi oktatói tapasztalat (Edinburgh, Utrecht), nemzetközi (Edinburgh, Utrecht, Lisszabon) és hazai (Budapest, Pécs, Eger, Szeged) konferenciákon való részvétel. A Laokoón Egyesület elnökeként publikációk megjelentetésére való sikeres pályázás (L’Harmattan Kiadó, Laokoón Könyvek, nyolc kötet)

oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának bemutatása:

 1. az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen (az 5 legfontosabb publikáció vagy alkotás felsorolása)

b) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása - amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek

Mindkét lista szabályszerű bibliográfiai adatokkal: szerző(k), cím, a megjelenés helye/ könyv kiadója, éve, terjedelme (oldalszáma).1. Pintér Tibor, Tört akkordok - zeneesztétikai írások. Budapest, L'Harmattan, Laokoón Könyvek, 2012.

2. Pintér Tibor, Behind the Mask and Under the Surface: On Divertimento - Miklós Szentkuthy’s Mozart Novel, New York, Hyperion VIII. (2) 182-193. 2013. URL: http://contramundum.net/assets/hfa_7.2_2013-szm.pdf

3. Pintér Tibor, "Maestro impertinente, filosofo insolente": Seneca alakja Monteverdi Poppea megkoronázásában = Emlékkerti kőoroszlán - Írások György Péter 60. születésnapjára, szerk. Orbán Katalin, Gács Anna, Budapest, ELTE Bölcsészettudományi Kar, 2014, 227-238.

4. Pintér Tibor, Civakodó muzsikusok – Georges de La Tour és François Couperin = „Viharnak kitett szavak által” - Tanulmányok Bacsó Béla hatvanadik születésnapjára, szerk. Papp Zoltán, Budapest, ELTE BTK, 2012. 545-555.

5. Pintér Tibor, Publikus magánszínház, Holmi, 24. évf. 7. sz., 2012, 925-930.

6. Pintér Tibor, Megadni a hangot: A tragikus deklamáció a francia klasszicista színpadon: Racine és Lully. Replika, 2011/77, 203-215.tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések

Ösztöndíjak:

Mellon Fellowship 2008 –  The University of Edinburgh, Institute for Advanced Studies in the Humanities

Huygens Fellowship 2002-2003 – Universiteit Utrecht, vendégkutató

Eötvös Ösztöndíj 2001 – University of London, Royal Holloway College

Open Society Foundation Research Support Scheme 1999 – University of London, Royal Holloway College

A Laokoón című internetes művészetfilozófiai folyóirat szerkesztése. http://laokoon.c3.hu/
Név: Dr. Seregi Tamás

születési év: 1974

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve

magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár és filozófia szakos előadó, PTE BTK, 1999

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!

ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet, Esztétika tanszék - egyetemi adjunktus

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek)

PhD (irodalomtudomány) 2006

az eddigi oktatói tevékenység

18 év oktatásban eltöltött idő, modern irodalomtörténeti, művészettörténeti, filozófiatörténeti, esztétikatörténeti kurzusok

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata

 1. a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció)

A felsorolt publikációk közül aláhúzással emelje ki azokat, amelyeket a mesterképzés tudományos szakmai háttereként elvárt országosan (és nemzetközileg) elismert szakmai műhely(ek)hez való érdemi hozzájárulásnak tekint.

Seregi Tamás: A jelen. Kijárat Kiadó, Budapest, 2016. 242 p.

Seregi Tamás: Művészet és esztétika. Tiszatáj Kiadó, Szeged, 2017. 281 p.

Seregi Tamás: A Philosophy of Triathlon. Pragmatism Today, 2014/Winter.

Seregi Tamás: On Matter. In: Technologie und das Unheimliche 4., Base Matters, Berlin-Budapest, 2016.

Seregi Tamás: Esztétikai kötődés – ontológiai lehorgonyzás – művészeti elköteleződés. In: Híd, 2018/1.II.5. Idegen nyelven (is) folytatandó képzés bemutatásához a képzésben résztvevő oktatók aktuális személyi-szakmai adatait (ld. II.4.) elegendő egyszer, magyar nyelven megadni, ha az egyidejűleg benyújtásra kerülő magyar nyelvű képzés beadványában már benne vannak.

Az oktatók idegennyelv-tudását, idegen nyelvi előadó-képességét és oktatási gyakorlatának bemutatását azonban külön kérjük az alábbiak szerinti bizonyító információkkal: (nyelvvizsga szint, külföldi, adott nyelvterületi oktatási gyakorlat, hosszabb idejű, aktív, igazolt hallgatói tapasztalat; az adott idegen nyelven tartott konferencia előadások stb.):


az idegen nyelvű képzésben résztvevő oktató

neve


tud. fok. /cím

(PhD/DLA/CSc/

DSc/

akad.)


munkakör

(ts./ adj./mo.

e/f doc./

e/f tan./

tud. mts./

egyéb)részvétel

(részben vagy egészben)

előadóképes idegennyelv-tudás

bizonyítéka(i)71

elméleti

I/N

gyak.-i

I / N

ismeret

átadásában


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə