Bu sənin bəndəndürür, Anu rədd etmə, yüzü ağım bənimYüklə 183,54 Kb.

səhifə1/6
tarix22.07.2018
ölçüsü183,54 Kb.
növüYazı
  1   2   3   4   5   6


1

 ” Bu    .........  sənin bəndəndürür,

 Anu rədd etmə, yüzü ağım bənim”, - beytində nöqtələrin yerinə hansı 

şairin adı yazılmalıdır? a) Nəsimi b) Füzuli c) Həsənoğlu    d) Ənbəroğlu   

e) Nəsir Bakuyi   

2

Bu əsəri ilk dəfə 1928-ci ildə türk alimi Tələt Onay aşkara çıxarmışdır :a) “Ənisül-qəlb”  b) “Gülşəni-raz”  c) “Dastani-Əhməd hərami”   d) 

“Yusif və Züleyxa”   e) “Vərqa və Gülşa”

3

Farsca “Səadətnamə”, “Kənzül-həqaiq”, “Miratül-mühəqqiqin” kimi nəzm və nəsr əsərləri yazıb: a) Arif Ərdəbili  b) Əssar Təbrizi  c) Fədai 

Təbrizi  d) Hümam Təbrizi   e) Şeyx Mahmud Şəbüstəri 

4

Bu cəsur qadın surəti  “Kitabi-Dədə Qorqud”un qadın qəhrəmanlarını xatırladır : a) Leyli b) Züleyxa  c) Gülşa  d) Güləndam   e) heç biri

5

Bu əsərin baş qəhrəmanı Çində doğulmuşdur: a) “Fərhadnamə” b) “Leyli və Məcnun” c) “Dastani-Əhməd hərami” d) “Yusif və Züleyxa”  e) 

“Vərqa və Gülşa”

6

Nizami ənənələrinə müəyyən tənqidi münasibəti ilə səciyyələnir a) Əssar Təbrizi  b) Əvhədi Marağalı  c) Arif Ərdəbili   d) Hümam Təbrizi  e) 

Zülfüqar Şirvani

7

Əssar Təbrizinin  irsi şeirlər divanından, “Mehr və Müştəri” poemasından və  “ ...  “ adlı elmi-nəzəri əsərdən ibarətdir. Nöqtələrin yerinə 

yazılmalıdır: a) “İksirül-səadət” b) “Əlvafi fi tedadül-qəvafi”               c) 

“Elmi-qafiyə” d) “Əlvafi-qəvafi”         e) “Lübabül-əlbab”

8

Bu poemanın  əsas qayəsini xeyirlə şərin toqquşması və bu toqquşmada xeyirin şər üzərində qələbəsinə dərin inam təşkil edir : a)   “Fərhadnamə”  

b) “Cami-Cəm” c) “Dəhnamə  d) “Mehr və Müştəri”  e) “Səhhət və 

Mərəz”

9

Hansı surət “Mehr və Müştəri”də iştirak etmir? a) Keyvan şah  b) Nahid  c) Bəhram                      d) Şəməbanu   e) Xoca Rüstəm 

10

Bu poema həyat və məişəti ən kiçik detallarına qədər əks etdirən didaktik əsər olmaqla süjetə malik deyil: a) “Fərhadnamə” b) “Cami-Cəm”       c) 

“Dastani-Əhməd hərami” d) “Yusif və Züleyxa  e) “Vərqa və Gülşa”

11

Əsərin adlandırılmasında ənənəvilikdən kənara çıxma var: a) “Dastani-Əhməd hərami”                     b) “Leyli və Məcnun” c) Yusif və Züleyxa”        

d) “İsgəndərnamə” e)”Vərqa və Gülşa”

12

Nəsimi Əvhədi Marağalının hansı rədifli qəsidəsini doğma dilə tərcümə etmişdir?                   a) “Nist” b) “Bist”c)“Rast” d) “Çist” e) “Dust”


13

XIV əsr ədəbiyyatımıza aid deyil: a) ana dilində dövrümüzə çatan ilk 

divan b) poeziyada tuyuq janrının təşəkkülü c) hürufi poeziyasının 

təşəkkülü d) sədaqətli dostluğu təbliğ edən astral poemanın yazılması e) 

ana dilimizdə dövrümüzə çatan ilk məsnəvi  

14

Doğma dildə dövrümüzə çatan ilk müxəmməsi yazmışdır : a) Həsənoğlu b) Qazi Bürhanəddin  c) Nəsimi  d) Nəsir Bakuyi  e) Xətayi

15

Arif Ərdəbilinin əsərində Fərhadın Çini tərk etməsinin səbəbi : a) Şirinə aşiq olmuşdu, ona görə Abxaziyaya getməli idi  b) Gülüstana  aşiq 

olmuşdu, ona görə Abxaziyaya getməli idi         c) səyahət etmək istəyirdi   

d) həyatı üçün təhlükə var idi   e) memarlıq öyrənmək istəyirdi, lakin 

atası imkan vermirdi

16

Əssar Təbrizi haqqında monoqrafiya yazmışdır: a) Həmid Araslı   b) Nüşabə Araslı                   c) Qulamhüseyn Beqdeli d) Azadə Rüstəmova  

e) Qasım Cahani 

17

“Səni bu hüsnü cəmal ilə,  bu lütf ilə görən, Qorxdular həqq deməyədöndülər insan dedilər , - misralarının müəllifi: a) Nəimi b) Xətayi         c) 

Qazi Bürhanəddin d) Füzuli e) Nəsimi 

18

“Sən nəzər salmayacaqsan, bilirəm  .... -yə, Çünki öz qəlbini bir nakəsə bənd eyləmisən” , - beytində nöqtələrin yerinə yazılmalıdır: a) Nəsimi  b) 

Xətayi c) Əvhədi d) Füzuli  e) Hamidi

19

“Vəsfinə gəh qəsidə, gəh qəzəl, Gəh rübaivü gəh tuyux deyəlim” , - misralarının müəllifi:                   a) Həsənoğlu b) Cahanşah Həqiqi c) 

Qazi Bürhanəddin d) Nəsimi e) Əssar Təbrizi

20

İ. Nəsimi irsinin tədqiqi ilə yaxından məşğul olmuşdur : a) Rüstəm Əliyev, Qafar Kəndli        b) Mirzağa Quluzadə, Məmməd Arif  c) Həmid 

Araslı, Mirzağa Quluzadə d )Feyzulla Qasımzadə, Nüşabə Araslı  e) 

Qulamhüseyn Beqdeli, Abbas Zamanov

21

Orta əsrlər poeziyasında işlənmiş bu janr  yalnız rəməl bəhrinin FAilatün  FAilAtün FailAt  ölçüsündə yazılması ilə fərqlənir: a) qitə             b) 

qəsideyi-tulani c) müfrəd d) tuyuq  e) qəzəl 

22

 Ərəbcə yаzmış Аzərbаycаn şаiri deyil: А)  Musа Şəhəvаt B) Ismаyıl ibn Yаssаr C) Bərаkəveyh Zəncаni D) Əbülаbbаs  əl-Əkmа E) Mücirəddin 

Beyləqаni  

23

Cаvаnşirin ölümünə yаzılmış mərsiyənin müəllifi А) Qivаmi B) Fələki C) Musа Şəhəvаt D) Musа Kаlаnkаytuklu E) Dаvtək 


24

1972-ci ildə alman alimi Barbara Fleminq məlumat vermişdir: a) 

Nəsiminin alman kitabxanalarındakı şeirlər divanı haqqında          b) Qazi 

Bürhanəddinin bir şeiri haqqında           c) C. Həqiqinin o vaxtadək 

tapılmayan divanı barədə d) “Fərhadnamə”  barədə                     e) 

Həsənoğlunun bir şeiri haqqında 

25

Sufi poeziyasında haqqa çatmaq  ilahi eşq vasitəsilə mümkün sayılırdı. Bəs hürufilikdə?      a) mistik ekstaz  b) romantik məftuniyyət          c) 

mütaliə d) fiziki kamillik və idman e) ağıl, idrak 

26

Azərbaycan dilində siyasi-fəlsəfi şeirin ilk böyük ustadıdır: a) Füzulu b) Xətayi c) Nəsir Bakuyi   d) Nəsimi e) Hümam Təbrizi 

27

“Lamiyyə” qəsidəsinin müəllifi kimdir?               a) Zülfüqar Şirvani b) İ.Nəsimi c) Hümam Təbrizi d) Nəimi e) Ş.İ.Xətayi                          

28

“Sığmazam” şeiri ilə Nəsimi poeziyamızda ilk dəfə: a) rəməl bəhrində fəlsəfi qəzəl yaratmışdır b) rəcəz bəhrində şeir yazmışdır c) Nəimiyə 

poetik ehtiramını bildirmişdir d) ilk dəfə “Nəsimi” təxəllüsünü işlətmişdir 

e) fəlsəfi qəsidə yazmışdır

29

Məhsəti Gəncəvinin şəhər sənətkаrlаrınа həsr оlunаn rübаilər silsiləsi necə аdlаndırılır? А) rübаilər məcmusu B) şəhriyyə C) şikvаiyyə D) 

şəhrаşüb E) səhəndiyyə

30

Qazi Bürhanəddin divanındakı  bəzi şeirlərdə əruzun vəzn pozuntularının əsas səbəbi: a) şair əruzu yaxşı bilmirdi  b) sənətkarlığa o qədər də fikir 

vermirdi  c) hecada daha yaxşı yazırdı        d) əruz hələ anadilli poeziyada 

tam sabitləşməmişdi e) bunların hamısı katiblərin xətasıdır

31

Rübаi ustаdı kimi tаnınаn kimdir? А) Xаqаni B) Fələki C) Məhsəti  D) Nizаmi E) Qivаmi

32

Hansı cavab səhvdir? Şairin irsindən dövrümüzə çatmışdır : a) Həsənoğlu – cəmi dörd qəzəl  b) Qazi Bürhanəddin – qəzəl, rübai, tuyuq və 

müfrədlər  c) Arif Ərdəbili – “Fərhadnamə” poeması və farsca bəzi şeirlər 

d) Həqiqi – Azərbaycan və fars dillərində şeirlər e) Qasim Ənvar -  

məsnəvi və şeirlər

33

Bu poemanı müəllif özü “Məntiqül-üşşaq”  adlandırmışdır:  a) M.Füzuli “Leyli və Məcnun”  b) Q.Ənvar “Ənisül-arifin” c) Həqiri  “Leyli və 

Məcnun” d) Ş.İ.Xətayi “Dəhnamə”                   e) Ə.Marağalı “Dəhnamə”

34

Bu şairin azərbaycanca əsərlərindən yalnız bir mürəbbe tapılmışdır: a) Nəimi b) Həbibi                       c) Həsənoğlu d) Hümam Təbrizi   e) Həqiri

35

“Al ilə ala gözlərin aldadıb aldı könlümü, Alını gör , nə al eylər, kimsə irişməz alinə, - beytində işlənmişdir: a) cinas b) rədif c) litota d) epitet     

e) bədii sual
: public html -> files -> uploader -> Imtahan -> Tarix
Tarix -> Azərbaycanlıların Soyqırımı haqqında
Tarix -> Test-Pedaqoji fakültənin II kurs Bədən Tərbiyə və İdman ixtisası yüngül atletika fənni üçün nəzərdə tutulmuşdur
Tarix -> İ.Şıxlının 1984-cü ildə çap olunmuş kitabı necə adlanır? A ayrılan
Tarix -> Xvi əsrin əvvəllərində Fransanın: a şimal torpaqları ingilislər
Tarix -> Avropada romantizm ədəbi cərəyani nə vaxt yaranmişdır?
Tarix -> Şahbuz rayonu ərazisində tarixi abidə
Tarix -> Naxçıvan neçənci əsrlərdə çox sayda görkəmli şəxsiyyətlərin vətəni kimi tanınmışdır? A X-XI b XI-XII c IX-X d V-VI
Tarix -> Ömər Xəyyam adı ilə məhşur olan mütəfəkkir: a əbu Reyhan Biruni Əl-Xarəzmi b məhəmməd İbn Musa Əl-Xarəzmi c
Tarix -> Poetika anlayışı ədəbiyyatşünaslığın hansı şöbəsinə aid edilir? A ədəbiyyat tarixçiliyi b ədəbi tənqid


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə