Bu sənin bəndəndürür, Anu rədd etmə, yüzü ağım bənimYüklə 146,82 Kb.

tarix22.07.2018
ölçüsü146,82 Kb.
növüYazı


1

 ” Bu    .........  sənin bəndəndürür,

 Anu rədd etmə, yüzü ağım bənim”, - beytində nöqtələrin yerinə 

hansı şairin adı yazılmalıdır? a) Nəsimi b) Füzuli c) Həsənoğlu    

d) Ənbəroğlu   e) Nəsir Bakuyi   

2

Bu əsəri ilk dəfə 1928-ci ildə türk alimi Tələt Onay aşkara çıxarmışdır :

a) “Ənisül-qəlb”  b) “Gülşəni-raz”  c) “Dastani-Əhməd hərami”   

d) “Yusif və Züleyxa”   e) “Vərqa və Gülşa”

3

Bu cəsur qadın surəti  “Kitabi-Dədə Qorqud”un qadın qəhrəmanlarını xatırladır : a) Leyli b) Züleyxa  c) Gülşa  d) 

Güləndam   e) heç biri

4

Bu əsərin baş qəhrəmanı Çində doğulmuşdur: a) “Fərhadnamə” b) “Leyli və Məcnun” c) “Dastani-Əhməd hərami” d) “Yusif və 

Züleyxa”  e) “Vərqa və Gülşa”

5

Nizami ənənələrinə müəyyən tənqidi münasibəti ilə səciyyələnir a) Əssar Təbrizi  b) Əvhədi Marağalı  c) Arif Ərdəbili   d) Hümam 

Təbrizi  e) Zülfüqar Şirvani

6

Əssar Təbrizinin  irsi şeirlər divanından, “Mehr və Müştəri” poemasından və  “ ...  “ adlı elmi-nəzəri əsərdən ibarətdir. 

Nöqtələrin yerinə yazılmalıdır: a) “İksirül-səadət” b) “Əlvafi fi 

tedadül-qəvafi”     c) “Elmi-qafiyə” d) “Əlvafi-qəvafi”         e) 

“Lübabül-əlbab”

7

İ. Nəsimi irsinin tədqiqi ilə yaxından məşğul olmuşdur : a) Rüstəm Əliyev, Qafar Kəndli        b) Mirzağa Quluzadə, Məmməd Arif  c) 

Həmid Araslı, Mirzağa Quluzadə d )Feyzulla Qasımzadə, Nüşabə 

Araslı  e) Qulamhüseyn Beqdeli, Abbas Zamanov

8

Dövrümüzə çatan əsərlərinin çoxu farscadır, şeirlərində fəlsəfi ruh qüvvətlidir, “məliküş-şüəra” olmuşdur. “XVII əsrin Hafizi” də 

adlandırılıb. Bu şair kimdir? a) Qövsi Təbrizi b) Məsihi c) Saib 

Təbrizi d) Məhəmməd Əmani e) Rəhməti Təbrizi 

9

Məsihi haqqında səhv fikir: a) ədəbi irsindən yalnız “Vərqa və Gülşa” poeması bəllidir           b) “Vərqa və Gülşa” Şərqdə geniş 

yayılmış mövzudadır c) lirik şeirləri də bəllidir d) “Danə və Dam” 

adlı məsnəvisi də olmuş, lakin dövrümüzə çatmamışdır e) “Zənbur 

və Əsəl” adlı məsnəvisi də olmuş, lakin dövrümüzə çatmamışdır

10

Hansı bənd Saib Təbriziyə aid deyil: a) yalnız farsca yazmışdır  b) “Arayişi-nigar”, “Vacibül-hifz”, “Miratül-camal” adlı  üç divanı 

vardır       c) “hind səbki”ndə qiymətli şeirlər yazmışdır      d) 

ədəbiyyatşünaslıq fəaliyyəti də olmuşdur       e) Füzuliyə bəzi 

nəzirələri vardır

11

XVIII əsr ədəbiyyatımıza aiddir : a) yazılı ədəbiyyatda dastan qələmə alınması   b) doğma dildə hekayə yazılması c) tarixi 

mənzumələrin yazılması d) xalq-aşıq şeiri janrlarına da müraciət  

e) hamısı aiddir 12

Hansı əsəri Məhcur Şirvani yazıb? a)  “Seyfəlmüluk”  b) 

“Dəlinamə” c) “Qisseyi- Şirzad  d) “Müsibətnamə”  e) “Tutinamə” 

13

Vaqif ən çox hansı janrda yazmışdır? a) gəraylı b)qəzəl c) qoşma d) müəşşər e) qəsidə

14

“Vərqa və Gülşa” mövzusuna müraciət etmiş Azərbaycan şairləri: a) Suli Fəqih və Yusif Məddah b)Yusif Məddah və Məsihi c) 

Məsihi, Qövsi d) Saib, Məhcur e)Məsihi, Fədai

15

Məsihinin Gülşa surəti sarsılmazlığına görə  hansı obraza daha çox bənzəyir: a) Füzulinin Leylisinə b) Arif Ərdəbilinin Şirininə  

c) Nizaminin Leylisinə  d)Nəvainin Şirininə e) heç birinə 

16

”Əhvali-Şirvan” əsərini kim yazıb? a) Şakir Şirvani b) Nişat Şirvani c) Məhcur Şirvani        d) Saleh Şirvani e) Arif Şirvani

17

Azərbaycanda dastan yaradıcılığının məhsuldar dövrü: a) XIII-XIV əsrlər b) XV-XVI əsrlər    c) XII-XIV əsrlər d) XVII-XVIII 

əsrlər  e) XV əsr

18

Qəriblik, Vətən həsrəti mövzusuna  daima üstünlük verən şair: a) Vaqif  b) Qövsi c) Saib  d) Əmani e) Vidadi 

19

XVIII əsr Azərbaycan bədii nəsrinin ən böyük nümunəsi: a) “Hekayəti-Düzdi-qazi”                 b) “Şikayətnamə” c) “Şəhriyar” 

d) “Tutinamə”  e) “Danəvü dam”

2021

Bu şairlərdən biri “Yusif və Züleyxa” mövzusunda əsər yazmayıb: a) Qul Əli, Mustafa Zərir b)Suli Fəqih c) Yusif Məddah,Həqiqi 

d)Mustafa Zərir e) Qul Əli,Suli Fəqih

22

Bu şairlərdən biri heca vəznində dördlüklər şəklində poema yazmışdır:

 a) Qul Əli b)Suli Fəqih c) Mustafa Zərir d) Yusif Məddah e) 

Həqiri

23

Həsənoğlunun  “Kim?” rədifli qəzəli əvvəldən axıradək  hansı bədii ifadə vasitəsi üzərində qurulmuşdur? a)bədii nida b)təcahül-

ül-arif  c)litota d)ləffü nəşrü mükərrər e)istiarə

24

Əvhədi Marağalının “Dəhnamə” əsəri kimə ithaf olunmuşdur? a)Nəsirəddin Tusiyə b)Nəsirəddin Tusinin nəvəsi Xacə Ziyaəddin 

Yusifə  c) Hümam Təbriziyə d)Sədi Şiraziyə e)Şeyx Səfiyəddin 

Ərdəbilinin oğluna 

25

Əvhədi Marağalının “Cami-Cəm” əsərinin ikinci hissəsində əsas yeri tutur:  a) insanın anadan olmasından ölənə qədərki həyatının 

təsviri  b) heyvanat aləminin xüsusiyyətlərinin təsviri c) kainatın 

sirlərinin şərhi d) insanın məhəbbət əzablarının təcəssümü 

e)insanın cismani ölümdən sonrakı axirət həyatının təsviri

26

Əvhədi Marağalının “Cami-Cəm” əsərinin üçüncü hissəsində əsas yeri tutur:  a) insanın anadan olmasından ölənə qədərki həyatının 

təsviri b) heyvanat aləminin xüsusiyyətlərinin təsviri c) kainatın 

sirlərinin şərhi d) insanın məhəbbət əzablarının təcəssümü 

e)insanın cismani ölümdən sonrakı axirət həyatının təsviri 
27

”Mehr və Mah” adlı dastan bu şairlərdən hansının poemasına 

güclü təsir göstərmişdir? a)Əvhədi Marağalı b) Arif Ərdəbili 

c)Əssar Təbrizi  d)Hümam Təbrizi e)Həqiri Təbrizi

28

Hansı əsər Fəzlullah Nəiminin deyil? a)”Cavidannamə” b)”Növmnamə”

 c) “Ərşnamə” d) “Məhəbbətnamə” e)”Söhbətnamə” 

29

İmadəddin Nəsimi hansı dillərdə əsərlər yazmışdır? a) Azərbaycan və fars dillərində b)yalnız Azərbaycan dilində c) Azərbaycan və 

ərəb dillərində d)Azərbaycan, ərəb və fars dillərində  

e)Azərbaycan, urdu və fars dillərində 

30

Şah İsmayıl Xətayi haqqında məlumat verən ilk təzkirə hansıdır? a) “Təzkirətüş-şüəra” b)”Təzkireyi-atəşkədə” c)”Məcməül-xəvas” 

d)”Gülşənüş-şüəra” e) “Töhfeyi-Sami” 

31

Xalq-aşıq şeiri janrlarına müraciət edən ilk divan şairimiz kimdir? a)Nəsimi b) Xətayi  c)Həbibi d) Vaqif e) Qövsi Təbrizi

32

Aşağıdakı bəndlərdən birində göstərilən janrlarda Xətayi şeir yazmayıb: a)mürəbbe, qəzəl b)tərcibənd, qitə  c)rübai, qəzəl  

d)qoşma, varsağı e)müstəzad, müsəmmən 

33

Xətayinin aşağıdakı misralarında işlənmişdir:Göglərdə sədayi-əbr ünüm tək,

Aləm gözümə qara günüm tək.

a)litota, istiarə b)təşbeh, təkrir c)epitet,litota d)təşbeh, epitet  

e)təşbeh, metonimiya

34

M. Füzuli hansı dillərdə əsərlər yazmışdır? a) Azərbaycan və fars dillərində b)yalnız Azərbaycan dilində c) Azərbaycan və ərəb 

dillərində d)Azərbaycan, fars və ərəb dillərində  e)Azərbaycan, 

özbək və fars dillərində 

35

Bəndlərdən birində göstərilən janrlarda Füzuli şeir yazmayıb: a)mürəbbe, qəzəl b)tərcibənd, qitə  c)tərkibbənd, qəzəl  d)tərbi, 

varsağı  e)qitə, təxmis 

36

Məhəmməd Füzulinin fars dilində yazdığı poema: a) “Söhbətül-əsmar”  

b) “Həft cam”  c)”Bəngü Badə” d)”Rindü Zahid” e) “Səhhət və 

Mərəz”

37

Əruz vəzni ilə yanaşı, heca vəzninə də müraciət edən şairlər: a)Nəsimi, Xətayi  b) Xətayi, Həqiqi  c)Həbibi, Xətayi  d) Nəsimi, 

Vidadi e) Xətayi, Əmani 

38

Məhəmməd Əmaninin neçə mənzum hekayəsi vardır? a)Azərbaycan dilində beş, fars dilində üç b)Azərbaycan dilində 

beş, fars dilində bir c)Azərbaycan dilində dörd, fars dilində üç 

d)Azərbaycan dilində üç, fars dilində üç e)Azərbaycan dilində altı, 

fars dilində iki

39

Azərbaycan dilində müstəqil mənzum hekayənin banisi kimdir? a)Nəsimi 

b) Xətayi c) Vaqif d) Əmani  e) Kişvəri
40

1795-ci ildə Qacarın Tiflisə hücumu ilə əlaqədar yazılmış 

“Tiflisin” rədifli irihəcmli qoşmanın müəllifi: a) Vaqif b) Vidadi 

c) Şikəstə Şirin  d)Hübeyş Tiflisi e)Hüseyn xan Müştaq 

41

Əruz vəzninin həzəc bəhrinmdə yazılmış “Seyfəlmüluk” poemasının müəllifi: a)Hamid b)Məhcur Şirvani c)Əmani d)Həqiri 

e)Xəlili


42

Möhsün şah, Hümam, Hilal, Əmr, Banuqəmər,Pələngər surətləri 

XVII əsrdə yazılmış hansı poemadadır? a) “Dəlinamə” b) “Vərqa 

və Gülşa” 

 c) “Seyfəlmüluk” d) “Qisseyi-Şirzad” e) “Fərhad və Şirin”

43

Saib Təbrizinin Azərbaycan dilindəki əsərlərindən bəllidir: a) on altı qəzəl, bir müləmmə  b) on dörd qəzəl, bir qitə c) on altı  qəzəl, 

iki qəsidə d) beş rübai, on iki qəzəl e) on qəzəl, beş müstəzad

44

Qövsi Təbrizi haqqında geniş tədqiqatlar aparmışlar: a)Mirəli Seyidov, Paşa Əfəndiyev b) Mirzəağa Quluzadə , Məmmədcəfər 

Cəfərov c) Mirəli Seyidov, Paşa Kərimov d) Xəlil Yusifov, 

Nüşabə Araslı e)Məmməd Arif, Kamal Talıbzadə

45

Məhcur Şirvaninin “Gəl, vəqtdir” rədifli şeirinin janrı: a) mürəbbe b) müsəddəs c) müstəzad d) müsəmmət  e)müşairə 

46

Molla Vəli Vidadi lirikasında daha  geniş yer tutan mövzu: a)vüsalın tərənnümü b) xanların geniş şəkildə mədhi c)qəriblik, 

vətən həsrəti  d)tanıdığı gözəllərdən şikayət e)maddi sıxıntılardan 

şikayət 

47

Vaqif  lirikası üçün daha  xarakterikdir: a)xəlqilik, sadəlik, nikbinlik  b)xanların tənqidi c)qəriblik, vətən həsrəti d)başqa 

xalqlardan şikayət e)maddi sıxıntılardan şikayət 

48

XVIII əsrdə yazılmış bu nəsr əsərinin daxilində həm əruz, həm də heca vəznində müxtəlif janrlı şeir parçaları vardır: a) “Hekayəti-

Düzdi-Qazi” 

b) “Hekayəti-Səqqa” c) “Tutinamə”  d) “Şəhriyar”  e) “Dəlinamə”

49

Hansı poemanın müəllifi XV əsr Azərbaycan şairi Xəlilidir?a)”Ənisül-arifin”, b)”Seyfəlmüluk” c)”Yusif və Züleyxa” 

d)”Firqətnamə” e) “Xamuşnamə”

50

”Əsl mənadır, kəlmələri zinətləndirmək deyil. Əsl söz odur ki, onu avam da başa düşsün”. Söz sənəti haqqında bu fikir kimə 

məxsusdur? a)Xətayi b)Füzuli  c)Nəsimi d)Saib Təbrizi e)Vaqif

51

Cahanşah Həqiqinin ədəbi irsi ibarətdir: a)yalnız Azərbaycan dilində divandan b) Azərbaycan dilində lirik şeir divanı və iki 

poemadan c) Azərbaycan və fars dillərində divanlardan  d) 

Azərbaycan və ərəb dillərində divanlardan e)Azərbaycan və fars 

dillərində lirik şeirlərdən və poemalardan

52

XX əsrin ilk Azərbaycan qəzeti hansıdır?A) ”Həyat” B)  ”Kaspi” C) ”İrsad” D) "Şərqi-rus"  E) ”Novruz”

53

S.S.Axundovun “Qorxulu nağıllar” silsiləsinə neçə əsər daxildir  A) 2   B) 4  C) 3   D) 6    E) 5


54

XX əsr ədəbiyyatında ilk mənzunu dramın müəllifi kimdir? A) A.Şaiq   

B) C.Cabbarlı  C) H.Cavid  D) S.Rüstəm  E) S.Vurğun

55

N.Nərimanovun ilk bədii əsərinin adı nədir? A) ”Bahadır və Sona"  B) ”Pir”   C) “Dilin bəlası”, yaxud “Samdan bəy”  D) ”Nadir şah”   E) 

”Nadanlıq”

56

Sijimqulu” imzası hansı şairə məxsusdur?  A)  Ə.Nəzimi                     B) Ə.Qəmküsar  C) B.Abbaszadə  D)  H.Cavid   E)  M.Ə.Sabir 

57

“Şərqi-rus” qəzetinin redaktoru kim idi və bu qəzet neçənci ildən nəşrə başlayıb?

A) C.Məmmədquluzadə, 1905-ci il   B) M.Ə.Sabir, 1907-ci il   C) 

M.A.Şaxtaxlı, 1903   D) C.Cabbarli, 1918  E) M.Hadi, 1920

58

S.Qənizadənin “Məktuatı.Şeyda bəy Şirvani” əsəri neçə hissədən ibarətdir? A) 2   B) 4   C) 6    D) 8    E) 10

59

”Qan oçağı” pyesinin müəllifi kimdir? A) C.Cabbarlı                             B) C.Məmmədquluzadə  C) Ə.B.Hüseynzdə  D) R.B.Əfəndiyev          E) 

M.S.Ordubadi

60

”Neft və milyonlar səltənəti” əsərinin başlıca ideyası nə idi?A) Əyyaşlıq və messanlığa qarşı mübarizə  B) Pulun doğuracağı bəlya 

qarşı nifrət  C) Sosial ədalətin bərpasina cəhd D) Sadə əmək adamina 

məhəbbət   E) Qadın ləyaqətinə hörmət 

61

Ü.Hacibəyov “Koroğlu”operasını nə vaxt yazıb? A) 1951    B) 1939  C) 1943  D) 1946   E) 1937

62

C.Məmmədquluzadənin ilk mətbu əsərinin adı nədir?A) ”Çay dəstgahı”   B) ”Poçt qutusu”  C) ”Dəli yığıncağı”                        

D) ”Ölülər”  E) ”Quzu”

63

M.Ə.Sabir Azərbaycan ədəbiyyatına nəyi gətirdi? A) tənqid, realizm  B) romatik vüsət  C) aşiqanə lirika  D) mərsiyə motivləri   E) inqilabi satira

64

M.S.Ordubadinin “Qeyrət” nəşriyyatında nəşr etdirdiyi kitabın adı nə idi?  A) ”Gizli Bakı”  B) ”Dumanlı Təbriz”;  C) ”Qəflət”   D) heç biri   E)  

”Qanlı sənələr”

65

Y.V.Çəmənzəminli nə vavt və harada anadan olub? A) 1887, Şuşa  B) 1890, Ağcabədi  C) 1894, Naxçivan   D) 1896, Bakı   E) 1898, Kəlbəcər 

66

Bu əsərlərdən hansını Ə.B.Haqverdiyev tarixi mövzud yazıb?              A) ”Dağılan tifaq”    B) ”Bəxtsiz cavan”   C) ”Ağa Məhəmməd şah Qacar”  

D) ”Xortdanın cəhənnəm məktubları”    E) ”Pəri cadu” 

67

M.Ə.Sabir ən çox hansı jurnalla əməkdaşlıq edirdi? A) ”Zənbur”  B) ”Bəhlul”   C) ”Dəbistan”   D) ”Molla Nəsrəddin”  E) ”Məktəb”

68

”Fuyuzat” jurnalının redaktoru və ideya müəllifi kim idi?                  A) C.Məmmədquluzadə  B) Ə.B.Hüseynzadə  C) M.S.Ordubadi                                   

D) M.Ə.Rəsulzadə   E) E.B.Sultanov

69

İ.B.Musabəyov neçənci illərdə yaşayıb?  A) 1881-1842   B) 1883-1945   C) 1885-1948   D) 1887-1950   E) 1890-1955


70

Bu imzalardan hansı H.Cavidə məxsusdur? A) ”Sancaq”                          

B)  ”Lağlağı”  C)  ”Gülçin”   D) ”Şeyda”   E) ”Sur”

71

C.Məmmədquluzadənin ilk bədii nəsr əsəri hansıdır?  A) ”Usta zeynal”  B) ”Kişmiş oyunu"  C) ”Poçt qutusu” D) ”Qurbanəli bəy”   E) ”Danabaş 

kəndinin əhvltları” 

72

Bu əsərlərdən hansı H.Z.Marağalınındır?  A) ”Dibdat bəy”               B) ”İranda hürriyyət”  C) ”Şeyx Sənan”  D) ”Dağılan tifaq”                    E) 

”İbrahim bəyin səyahətnaməsi”

73

”Danabaş kəndinin əhvalatları” əsərində əsas hədəf nədir?               A) avamlığın iflası  B) cəhalətin faciəsini göstərmək C) nadanlığın tənqidi  

D) dini fanatizim  E) despotizmin ifşası

74

Abdulla Şaiqin “Məktub yetişmədi” hekayəsi hansı üsluba məxsusdur? A) romantik  B) relist  C) tənqidi realizm                            D) demokratik 

realizm  E) romantik realist

75

Ə.Qəmküsar harada və nə vaxt anadn olub?  A) Şamxı, 1863               B) Dərbənd, 1872  C) Naxçıvan, 1882  D) Bakı, 1885  E) Gəncə, 1895    

76

M.Ə.Sabirin “Hophopnamə”si ilk dəfə nə vaxt nəşr edilib və kim tərəfindən? A) 1905-ci ildə S.Qənizadə  B) 1908-ci ildə, M.S.Ordubadi  

C) 1910-cu uldə C.Məmmədquluzadə  D) 1912-ci ildə A.Səhhət   E) 

1918-ci ildə A.Şaiq

77

1917-ci ildə yazılmış “Azərbaycan” məqaləsinin müəllifi kimdir? A) M.A.Şahtaxtlı B) N.Nərimanov C) M.Ə.Rəsulzadə                              D) 

C.Məmmədquluzadə E) S.Qənizadə

78

Ə.B.Haqverdiyevin hnsı əsəridir ki, orada qadın obrazı yoxdur? A) “Dağılan tifaq” B) AğaMəhəmməd şah Qacar” C) ”Bəxtsiz cavan”  D) 

”Pəri cadu”  E) ”Şeyx Saban”

79

Bu romanlardan hansı Yusif Vəzir Çəmənzəminlinindir?                      A) ”İbrahimbəyin səyahətnməsi”  B) ”Bahdır və Sona”   C) ”Qanlı sənələr” 

D) “Məktubatı Şeyda bəy Şirvani  E) ”Qan içində” (iki od arasında”)

80

Əliqulu Qəmküsar yaradıcılıq etibarı ilə kimdir? A) ”Molla Nəsrəddin”çi  B) ”Füyuzatçı”  C) romantik şerin yaradıcısı                       D) aşiqanə-

lirik şair  E) mərsiyə ədəbiyyatının nümyəndəsi

81

”Can yanğısı” əsərinin müəllifi kimdir? A) Ü.Hacıbəyov                                  B) M.S.Ordubadi C) A.Divanbəyoğlu  D) S.Qənizadə”                                

E) N.Nərimanov.

82

Abdulla bəy Dinanbəyoğlu neçənci illərdə yaşayıb? A) 1881-1930  B) 1883-1936  C) 1885-1938  D) 1887-1941 E) 1890-1990

83

”İmzasını qoymuş miləl övraqi-həyata, yox millətinin xətti bu imzalar içində” misraları kimindir? A) H.Cavidin B) A.Səhhətin                                         

C) M.Hadinin  D) Ə.Qəmküsrın  E) M.Ə.Sabirin

84

C.Məmmədquluzadənin hansı əsərində Azərbaycannın tarixi taleyi daha çox diqqət mərkəzindədir? A) ”Ölülər”də    B) ”Dəli yığıcağı”nda  C) 

”Danabaş kəndinin əhvalatı”nda  D) ”Anamım kitabı”nda E) "Poçt 

qutusu"nda85

Bayraməli Abbaszadənin ilk “seçilmiş əsərləri” nə vaxt nəşr edilib və 

harada? A) 1948-ci il, Bakı  B) 1952-ci il, Tiflis C) 1956-cı il, Gəncə  D) 

1965-ci il, Dərbənd  E) 1970-ci il, Aşqabad

86

”Ölülər” əsəri ilk dəfə neçənci ildə tamaşaya qoyulub?  A) 1910-cu il  B) 1914-cü il  C) 1920-ci il  D) 1916-cı il    E) 1925-ci il

87

C.Məmmədquluzadə yaradıcılığını daha çox tədqiq edən alim kimdir? A) F.Hüseynov  B) M.Məmmədov C) M.C.Paşayev                 D) 

Ə.Mirəhmədov  E) İ. Həbibbəyli

88

”Fəhlə” şerində M.Ə.Sabirin əsas İdeyası nədir? A) İnsan hüququnun dərki  B) cəhalətə qarşı mübarizə C) fanatizmin ifrsı  D) despotizmə qarşı 

üsyan  E) itaətə çağırış

89

”Zənbur” jurnalı mahiyyət etibarı ilə necə jurnal idi?                            A) məzhəkəli  B) satirik  C) yumoristik  D) ictimai-siyasi  E) siyasi

90

N.Nərimanovun “Pir”hekayəsinin əsas qayəsi nədir?A) cəhalətə qarşı mübarizə  B) oxucu düşüncəsində müsbət qadın obrazı 

yaratmaq  C) dini-fanatizmin ifşası  D) yeniliyin tərənnümü  E) üsul-

idarənin iflası

91

Ü.Hacıbəyov dah çox hansı imza ilə yazırdı? A) ”Əcul”                            B) ”Dabınçattaq”  C) ”Mozalan  D) ”Filankəs     E) ”Dəmdəməki”

92

Ə.B.Haqverdiyevin Fərhad obrazını ədəbiyyatımızda daha çox hansı obrazla müqayisə etmək olar? A) İsgəndər  B) Fəxrəddin          C) 

Bahadır  D) Xudayar bəy  E) Heydər bəy

93

S.S.Axundov “Qorxulu nağıllar”ını hansı məcmuədə dərc etdirmişdir? A) ”Molla Nəsrəddin”  B) ”Bəhlul” C) ”Dəbistan”           D) ”Füyuzat”  E) 

”Məktəb”


94

Firidun bəy Köçərli yaradıcılıq baxımından kimdir? A) Şair                  B) 

Nasir  C) ədəbiyyatşünas  D) tərcüməçi  E) dramaturq

95

”Bəsrətül -əlfal” əsərinin müəllifi kimdir? A) R.B.Əfəndiyev                B) S.Qənizadə  C) A.Səhhət  D) A.Şaiq  E) N.Nərimanov

96

N.Nərimanov neçənci illərdə yaşayıb? A) 1865-1918  B) 1870-1920  C) 1880-1934  D) 1870-1925   E) 1882-1944

97

1912-1913-cü illərdə Bakıda “Molla Nəsrəddin” məcmuəsinin satira yolunu tutan hansı jurnal nəşr edilirdi?

 A) ”Şəlalə” B) ”Kəlniyyat” C) ”Dəbistan” D) ”Məktəb”                           

E) ”Füyuzat”

98

3.S.S.Axundovun “Tamahkar” pyesi nə vaxt yazılıbA).1885-ci ildə ;  B). 1887-ci ildə;  C). 1899-cu ildə;   D). 1889-cu ildə ;  

E). 1905-ci ildə

99

S.Ə.Şirvani məktəbində M.Ə.Sabirdən sonra təhsil alan ikinci qələm adamı kimdir? A) S.S.Axundov B) A.Səhhət                                 C) 

R.B.Əfəndiyev D) S.Qənizadə E) S.B.Sultanov

100

”Ölülər” əsərinin əsas qayəsi nədir? A) İslamın sağlamlığını təmin etmək  B) Savadsızlığa qarşı mübarizə  C) Çoxarvadlığa qarşı mübarizə D) 

Xalqda dinə qarşı nifrət oyatmaq E) Dini fanatizmin ifşası

101

Süleyman Sani Axundov adındakı "Sani" sözü nə deməkdir? A) birinci B) dördüncü C) ikinci D) üçüncü E) beşinci 


102

"Qaraca qız" hekayəsində Qaraca qızın əsl adı nədir? A) Gülxanım B) 

Səurə  C) Qızbısti D) Xədicə E) Tutu

103


Azərbaycanda "Əmək igidliyinə" görə ad ilk dəfə hansı yazıçıya verilib? 

A) A.Şaiq B) M.S.Ordubadi C) Ə.Haqverdiyev                           D) 

S.S.Axundov E) N.Vəzirov 

104


"Məktəb" jurnalı hansı illərdə fəaliyyət göstərmişdir? A) 1918-1921 B) 

1911-1920 C) 1908-1918 D) 1921-1925 E) 1914-1915

105

C.Məmmədquluzadənin ilk mətbu əsəri hansı qəzetdə dərc edimişdir? "Şərqi-Rus" B)"Həyat" C) "İrşad"  D) "İqbal"  E) "Açıq söz"

106


C.Məmmədquluzadə jurnalistlik fəaliyyətinə ilk dəə hansı mətbuatda 

başlamışdır? A) "Molla Nəsrəddin" B) "Şərqi-Rus" C) "Həyat" D) 

"Füyuzat" E) "İrşad"

107


C.Məmmədquluzadə hansı qəzeti nəşr etmək fikrində idi? A) "Təkamül" 

B) "Açıq söz" C) "Tərəqqi" D) "İrşad" E) "Novruz"

108

"Qurbanəli bəy" əsərində Qurbanəli bəyin nökəri kim idi? A) Hacı Allahyar B) Məşədi Qulam C) Kəblə Qasım D) Aşpaz Əli E) Kəblə 

Fətulla


109

C.Məmmədquluzadə hansı əsərinə epiqraf kimi yazmışdır: "Qoqol, Allah 

sənə rəhmət eləsin"? A) "Danabaş kəndinin əhvalatları" B"Qurbanəli 

bəy" C) "Dəli yığıncağı" D) "Poçt qutusu" E) Rus qızı"

110

Məmmədhəsən əmi obrazı C.Məmmədquluzadənin hansı əsərindədir? A) "Pirverdinin xoruzu" B) "Danabaş kəndinin məktəbi" C) "Danabaş 

kəndinin əhvalatları"  D) "Ölülər" E) "Quzu"

111

"Darvazamızı fələk vurubdu" ifadəsi Ə.Haqverdiyevin hansı əsərindəndir? A) "Xortdanın cəhənnəm məktubları" B) "Marallarım" C) 

"Şeyx Şaban" D) "Ac həriflər" E) Mirzə Səfər"

112

Bu obrazlardan hansını Ə.Haqverdiyevin idealı hesab etmək olar? A) Ağa Məhəmməd Şah Qacar B) Fərhad C) Mirzə Səfər D) Hacı Xəlil E) 

Mirzə Nəsib

113

"Əliqulu Qəmküsara dəyən güllə "Molla Nəsrəddinin ürəyinə dəydi" fikri hansı yazıçıya məxsusdur? A) C.Məmmədquluzadə B) H.Cavid C) 

M.S.Ordubadi D) M.Ə.Sabir E) Ə.Haqverdiyev

114

Ə.Haqverdiyev nəsrinin üslubu daha çox hansı yazıçının üslubuna yaxındır? A) M.S.Ordubadi B) S.S.Axundov C) C.Məmmədquluzadə D) 

N.Vəzirov E) N.Nərimanov

115

"Mozalan bəyin sərgüzəşti" kimin əsəridir? A) Ə.Haqverdiyev B) N.Nərimanov C) S.S.Axundov D) M.F.Axundov E) C.Məmmədquluzadə

116


Bu yazıçılardan hansı C.Məmmədquluzadənin ölümündən bir il sonra 

dünyasını dəyişib? A) S.S.Axundov B) Ə.Haqverdiyev C)N.Nərimanov 

D) N.Vəzirov E) Y.V.Çəmənzəminli

117


Abdulla Şaiq Səməd Vurğundan neçə il sonra dünyasını dəyişdi? A) 9 B) 

5 C)8 D) 7 E) 3

118

M.Ə.Sabirin ilk mətbu şeiri hansıdır? A) Nə işim var" B) "Beynəlmiləl" C) "Şükür lillah ki, afitabi süxən" D) "Cütcü"  E) "Əkinçi"

119


Bu qələm sahiblərindən hansı M.Ə.Sab irin "Hophopnamə"sini ilk nəşr 

edənlərdəndir? A) A.Səhhət B) M.Hadi C) C.Məmmədquluzadə D) 

S.S.Axundov  E) H.Cavid120

M.Ə.Sabir daha çox kimdir?  A) qəzəlxan B) mərsiyəxan C) inqilabi 

satiranın banisi D) satira ustadı  E) publisist

121


hansı Azərbaycan sənətkarıdır ki, H.Cavidin "Mənim tanrım" adlı şeirinə 

eyniadlı şeir yazıb? A) C.Cabbarlı B) Ə.Cavad C) M.Müşfiq D) M.Araz 

E) A.İldırım

122


"Topal Teymur" əsərinin baş qəhrəmanı Teymur xaraktercə kimdir? A) 

despod B) ədalət simvolu C) dağıdıcı imperator D) yolkəsən, quldur E) 

ədalətli və qurucu fateh

123


H.Cavid haqqında ilk elmi monoqrafiyanı kim yazıb?  A) Məsud Əlioğlu 

B) Mehdi Məmmədov C) Məmmədcəfər Cəfərov D) Əjdər İsmayılov E) 

Əbülfəz İbadoğlu

124


H.Cavidin nəşinin qalıqları nə zaman Sibirdən Vətənə gətirildi? A) 1980 

B) 1976 C) 1985 D) 1989 E) 1982

125

Hacı Zeynalabdin Marağalı kimdir? A) şair B) dramaturq C) yazıçı D) aşıq E) tərcüməçi

126


"İbrahim bəyin səyahətnaməsi" əsəri hansı İran şahının dövrünü ifşa 

etmişdir? A) Fətəli şah B) Nəsrəddin şah C) Məmmədəli şah D) Sultan 

Əhməd E) Rza şah

127


Əsgər bəy Üzeyir Hacıbəyovun hansı əsərinin qəhrəmanıdır? A) "O 

olmasın, bu olsun" B) "Leyli və Məcnun" C) "Ər və arvad" D) "Koroğlu" 

E) "Arşın mal alan" 

128


H.Cavidin hansı əsəri Ü.Hacıbəyovun eyniadlı əsəri ilə həmməzmundur? 

A) "Şeyx Sənan" B) "Ana" C) "İblis" D) "Azər"  E) "Xəyyam" 

129

Bu əsərlərdən hansı Y.V.Çəmənzəminlinindir? A) "Qan ocağı" B) "Tamahkar" C) "Şahqulunun xeyir işi" D) "Bəxtsiz cavan" E) "Bir 

kəndin sərgüzəşti"

130

Bu yazıçılardan hansı ADR-in Türkiyədə səfiri olub?                                    A) Ə.Haqverdiyev B) Y.V.Çəmənzəminli C) M.S.Ordubadi D) 

İ.Qutqaşınlı E) C.Cabbarlı

131

Y.V.Çəmənzəminli hansı illərdə Kiyev Universitetində təhsil alıb? A) 1906-1910 B) 1909-1914 C) 1911-1915 D) 1908-1912 E) 1913-1917

132


Əlibəy Hüseynzadənin jurnalistlik fəaliyyəti ilk dəfə hansı qəzetlə 

bağlıdır? A) "Həyat" B) "İrşad" C) "Açıq söz" D) "Şərqi-Rus" E) 

"Azərbaycan"

133


Əli bəy Hüseynzadə məkurə etibarı ilə kim idi? A) türkçü B) islamçı C) 

türkçü-islamçı D) Avropa təmayüllü E) türkçü, islamçı və avropa 

təmayüllü

134


Bu sənətkarlardan hansı axıradək "türkün açıq ana dilində" yazıb? A) 

A.Şaiq B) H.Cavid C) C.Məmmədquluzadə D) M.S.Ordubadi E) 

Ə.Hüseynzadə

135


"Çırpınırdın Qara dəniz" mahnısının mətni hansı şairə məxsusdur? A) 

M.Müşfiq B) Ə.Cavad C) A.Şaiq D) H.Cavid E) C.Cabbarlı

136

İlk sistemli Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi"ni yazan kimdir?                   A) Firudin bəy Köçərli B) V.Xuluflu C) Əli Nazim D) Məhəmməd hüseyn 

Təhmasib E) H.Araslı
137

Bu qələm sahiblərindən hansı "Molla Nəsrəddin" jurnalının nəşrində 

C.Məmmədquluzadənin yaxın silahdaşı olub? A)  M.S.Ordubadi B) 

Ö.F.Nemanzadə C) Y.V.Çəmənzəminli D) Ə.Haqverdiyev E) N.Vəzirov

138

"Molla Nəsrəddin" jurnalından sonra nəşrə başlayan bu jurnallardan hansı tarixi şəxsiyyətin adı ilə adlanırdı? A) "Zənbur" B) "Dəbistan" C) 

"Bəhlul" D)" Füyuzat" E) "Şəlalə"

139

Azərbaycan ədəbiyyatında neft mövzusuna həsr edilmiş ikinci bədii əsər hansıdır? A) "Abşeron" B) "Nefy və milyonlar səltənəti" C) "Pəhləvane - 

zəmanə" D) "Qara daşlar" E) "Yeraltı sular dənizə axır"

140

"Bəhlul" jurnalı xarakterinə görə necə jurnal idi? A) satirik B) elmi C) ədəbi-bədii D) bədii E) publisist

141


"Molla Nəsrəddin" jurnalının təsiri ilə 1906-cı ildə Cənubi Azərbaycanda 

hansı jurnal nəşr edilirdi? A) "Əncümən" B)"Azərbaycan" C) Çənli bel" 

D) "Əxtər" E) Varlıq"

142


H.Cavid hansı ədəbi cərəyanın aparıcı nümayəndəsi idi? A) realizm B) 

tənqidi realizm C) sürrealizm D) simvolizm E) romantizm

143

Adları çəkilən yazıçılardan hansı dram janrına müraciət etməyib? A) S.S.Axundov B) C.Məmmədquluzadə C) Y.V.Çəmənzəminli D) 

C.Cabbarlı E) Ə.Haqverdiyev

144

Azərbaycan ədəbiyyatında ikinci tarixi dramı kim yazıb? A)Ə.Haqverdiyev B) N.Vəzirov C) N.Nərimanov D) C.Cabbarlı E) 

M.S.Ordubadi

145

Hacı Murad hansı komediyanın baş qəhrəmanıdır? A) "Mürafiə vəkilləri" B) "Tamahkar" C) "Dilin bəlası, yaxud Şamdan bəy" D) "Müsyö Jordan 

və Dərviş Məstəli Şah" E) Ölülər"

146

Bu şairlərdən hansı Səttərxan inqilabına şeir həsr edib? A) M.Ə.Sabir B) M.Hadi C) A.Səhhət D) S.Vurğun E) M.Ə.Möcüz

147


Kefli İsgəndər obrazının ilk ifaçısı hansı şairdir? A) Səməd Mənsur B) 

Əliqulu Qəmküsar C) Bayraməli Abbaszadə D) Abdulla Şaiq E) Abbas 

Səhhət

148


Bu qələm sahiblərindən hansı  M.F.Axundovdan sonra yeni əlifba 

layihəsi hazırlamışdır? A) Ə.Hüseynzadə B) N.Nərimanov C) 

M.A.Şahtaxtlı D) C.Cabbarlı E) C.Məmmədquluzadə

149


Eynəlibəy Sultanov daha çox hansı qəzetdə fəaliyyət göstərmişdir? A) 

"Şərq Qapısı" B) "Şərqi - Rus" C) "Azərbaycan" D) "İrşad" E) "Yeni 

yol"

150


"Bir kərə ucalan bayraq bir daha enməz" fikri kimə məxsusdur? A) 

N.Nərimanov B) Ə.Hüseynzadə C) M.Ə.Rəsulzadə D) 

Y.V.Çəmənzəminli E) Ə.Ağayev

151


Bu yazıçılardan hansı Azərbaycan müəllimlərinin ilk qurultayının 

təşkilatçılarından biri olub? A) C.Məmmədquluzadə B) S.M.Qənizadə C) 

S.S.Axundov D) N.Nərimanov E) Ə.Haqverdiyev

152


Azərbaycan müəllimlərinin ilk qurultayı harada və neçənci ildə keçirilib? 

A)  Bakıda, 1907 B) Tiflisdə, 1908 C) Gəncədə, 1909 D) Şamaxıda, 

1910 E) Naxçıvanda, 1911

153


"Oğlum məktub" əsərinin müəllifi kimdir? A) M.S.Ordubadi B) 

M.İbrahimov C) H.Cavid D) N.Nərimanov E) E.B.Sultanov
154

Bu romanlardan hansı N.Nərimanova həsr edilib? A) "Şamo" B) 

"Pərvanə" C)"Qarlı aşırım" D) "Gələcək gün" E) "Dünya qopur" 

155


H.cavidin nəsil şəcərəsi Naxçıvanın hansı kəndi ilə bağlıdır? A) 

Şıxmahmud B Kolanı C) Şahtaxtı D) Cəhri E Nehrəm

156

2nə əcaib sürüdür, yotru, bunlar, Öndə rəhbərlik edir meymunlar.." A) "Azər" B) "İblis" C) "Knyaz" D) "Şeyda" E) "Maral"

157


Qadın azadlığı ilə bağlı H.Cavid ilk dəfə hansı əsərində çıxış etmişdir? 

A) "Şeyx Sənan" B) "Afət" C) "Topal Teymur" D) "Xəyyam" E) "İblisin 

intiqamı"

158


"Xəyyam" pyesində Xəyyam kimdir? A) şair B) sərkərdə C) hökmdar D) 

şair və filosof E) məzhəkəçi

159

Ü.Hacıbəyov 1919-cu ildə hansı qəzetin redaktoru idi? A) "Kaspi" B) "Açıq söz" C) "Azərbaycan" D) "Hürriyyət" E) "Yeni yol"

160


Ü.Hacıbəyov harada anadan olub? A) Ağcabədi B) Şuşa C) Bərdə D) 

Xankəndi E) Xocalı

161

Ü.Hacıbəyovun həyatında hansı görkəmli şairlərin rolu olub? A) Qönçəbəyim Ağa B) Heyran xanım C) Ağabəyim Ağa D) Xurşid Banu 

Natəvan E) Nigar Rəfibəyli 

162

Azərbaycanda davamlı olaraq nəşr olunan hansı qəzetdir ki, 3 əsrin qəzeti hesab edilir? A) "Azərbaycan" B) "Azərbaycan müəllimi" C) "Kaspi" D) 

"Şərq qapısı" E) "Ədəbiyyat qəzeti"

163

Ə.Hüseynzadə nə vaxt və harada vəfat edib? A) Batumi, 1934 B) Tiflis, 1940 C) Təbriz, 1945 D) İstanbul, 1943 E) Bakı, 1944

164


"Dilimin ucundadır həqiqətin böyüyü, Nə qoydular deyəlim, nə kəsdilər 

dilimi" - misraları kimə məxsusdur? A) Ə.Hüseynzadə B) M.Hadi C) 

H.Cavid D) M.Müşfiq E) S.Mənsur

165


Romantizm mahiyyət etibarı ilə necə cərəyandır? A) elmi B) ədəbi C) 

siyasi D) ictimai E) fəlsəfi

166

M.Hadi nə vaxt və harada vəfat edib? A) İstanbul, 1908 B) Şamaxı, 1912 C) Bakı, 1914 D) Gəncə, 1920 E) Tiflis, 1922

167


O hansı görkəmli simadır ki, eyni ildə və eyni şəhərdə vəfat edib (qətlə 

yetirilib)? A) A.Şaiq B) C.Cabbarlı C) F.B.Köçərli D) S.S.Axundov E) 

Y.V.Çəmənzəminli

168


"Əsrimizin Səyavuşu" əsəri kimindir? A) H.Cavid B) M.Hadi C) 

S.M.Qənizadə D) İ.Musabəyov E) M.Ə.Rəsulzadə

169

M.Ə.Rəsulzadə nə vaxt və harada vəfat edib? A) Ankara, 1955 B) İstanbul, 1956 C) Bakı, 1957 D) Fransa, 1948 E) Qahirə, 1950

170


M.Ə.Rəsulzadə ilk qələm təcrübələrini daha çox hansı qəzetdə dərc 

etdirib? A) "İrşad" B) "Şərqi-Rus" C) "Hürriyyət" D) "Həyat" E) "İqbal"

171

1922 -ci ildə C.Məmmədquluzadə hansı görkəmli ictimai-siyasi xadimin dəvəti ilə Təbrizdən Bakıya qayıdıb? A) Əliheydər Qarayev B) Ruhulla 

Axundov C) Nəriman Nərimanov D) Məmmədəmin Rəsulzadə E) Həmid 

bəy Sultanlı

172


Azərbaycan teatrlarından hansı A.Şaiqin adınadır? A) Naxçıvan Kukla 

Teatrı B) Gənc Tamaşıçılar Teatrı C) Rus-Dram Teatrı D) Bakı Kukla 

Teatrı E) Gəncə Dram Teatrı

173


Əhməd Bəy Ağaoğlu kimdir? A) şair B) publisist C) tənqidçi D) 

dramaturq E) ictimai-siyasi xadim
174

Ə.B.Ağayev hansı qəzetdə Ə.B.Hüseynzadə ilə birgə çalışmışdır? A) 

"Şərqi-Rus" B) "Açıq söz" C) "Həyat" D) "İrşad" E) "Hürriyyət"

175


Doktor Lolbuyuz C.Məmmədquluzadənin hansı əsərinin əsas 

personajıdır? A) "Dəli yığıncağı" B) "Anamın kitabı" C) "Ölülər" D) 

"Danabaş kəndinin məktəbi" E) "Kişmiş oyunu"

176


M.S.Ordubadi neçənci illərdə sürgün həyatı yaşamışdır? A) 1905-1908 

B) 1909-1912 C) 1913-1915 D) 1913-1917 E) 1914-1918

177

İsmayıl Şıxlının ilk mətbuat əsəri hansı olub?  A) "Kerç sularında" B) "Quşlar" şeiri  C) "Dəli Kür" romanı D) "Mənim rəqibim" E) 

"Daşkəsən" oçerki

178

 Müəllifi Bəxtiyar Vahabzadə olan və nəzmlə yazılan dram əsəri hansıdır?  A) "Vicdan"  B) "Yollara iz düşür" C) "Uçurum"D) 

"Xanlar"  E) "Fəryad"

179

 Bəxtiyar Vahabzadənin ilk şeiri hansıdır və nə vaxt dərc olunmuşdur? A) "Ana və şəkil", 1943-cü ildə B) "Mənim 

dostlarım", 1943-cü ildə C) "Ana və şəkil", 1949-cu ildə D) 

"Anamın kitabı", 1943-cü ildə E) "Mənim dostlarım", 1949-cu ildə

180


"Gülüstan" poeması neçənci ildə yazılmışdır?  A) 1939   B) 1949  

C) 1990  D) 1943  E) 1959

181

 B.Vahabzadə neçənci ildə universiteti bitirmiş və aspiranturaya daxil olmuşdur? A) 1950-ci ildə B) 1942-ci ildə C) 1964-cü ildə 

D) 1947-ci ildə E) 1934-cü ildə

182

 B.Vahabzadə hansı poemasını M.Ə.Sabirə həsr edib?  A) "Qiymət"  B) "Şəbi-hicran"   C) "Mənim dostlarım" D) "İstiqlal"  

E) "Ağlar-güləyən"

183

 B.Vahabzadənin nəzmlə yazılan dram əsəri hansıdır?  A) "Uçurum" B) "Vicdan"  C) "Fəryad" D) "Xanlar" E) "Gülüstan"

184


B.Vahabzadənin hansı poeması süjetsiz poeamadır?  A) 

"Gülüstan"  B) "İki qorxu"  C) "Muğam"   D) "Təzadlar" E) 

"Atılmışlar"

185


 B.Vahabzadə ilk poemasını neçənci ildə yazmışdır?  A) 1942-ci 

ildə B) 1949-cu ildə C) 1940-cı ildə D) 1947-ci ildə E) 1945

186

 B.Vahabzadənin "Gülüstan” poeması hansı şairdən gətirilən bəndlərlə bitir? A) Səhənddən  B) S.Vurğundan C) Vaqifdən D) 

Ş.İ.Xətaidən    E) Şəhriyardan

187

 Ismayıl Şıxlı "Dəli Kür" romanını hansı illərdə yazıb?  A) 1976-1979  B) 1957-1966  C) 1965-1967  D) 1954-1957  E) 1965-1975

188


İsmayıl Şıxlı harada dünyasını dəyişib?  A) Qazaxda  B) Şuşada  

C) Bakıda D) Şəkidə  E) Naxçıvanda

190

 İ.Şıxlı "Dəli Kür” romanını neçənci ildə tamamlamışdır?  A) 1957-ci ildə B) 1947-ci ildə C) 1942-ci ildə  D) 1966-cı ildə E) 1945-ci 

ildə191

İ.Şıxlının ilk romanı hansıdır?  A) "Ölən dünyam" B) "Ayrılan 

yollar" C) "Məni itirməyin" D) "Daim axtarışda" E) "Dəli Kür"

192


 İ.Şıxlı ilk hekayələrini kimə oxuyurdu?  A) M.Hüseynə B) 

Ə.Vəliyevə C) S.Rəhmana  D) Mir Cəlala E) S.Vurğuna

193

 Cahandar ağa həlak oldu:  A) həbsxanada  B) kazaklarla vuruşmada C) Allahyar ilə atışmada D) sürgündə E) yatağında

194


İ.Şıxlının mətbuatda çap olunan ilk əsərinin janrı nədir?  A) 

hekayə  B) oçerk C) povest D) roman E) şeir

195

 Anarın romanı: A) “Mahmud və Məryəm” B) “Qətl günü” C) “Ağ liman” D) “Vicdan susanda” E) "Yanar ürək"

196


 “Yanar ürək” povestinin müəllifi kimdir? A) Ə.Əylisli B) 

N.Həsənzadə C) B.Vahabzadə  D) İ.Hüseynov E) Anar

197

 İlyas Əfəndiyevin  avtobioqrafik romanı hansıdır?  A) “Üç atılan” B) “Dağlar arxasında üç dost” C) “Söyüdlü arx” D) 

“Körpüsalanlar” E) "Sarıköynəklə Valehin nağılı"

198

Verilmiş şeirlərdən biri gənc R.Rzanın yaradıcılıq manifesti hesab olunurdu? A) “Bolşevik yazı”  B) “Çapey” C) “Bu gün” D) 

“Bəxtiyar”   E) “Çinar”

199

 B. Vahabzadənin tərcümə əsəri: A) “Xəzan bülbülü”B) “Abidos gəlini”   C) “Sevdim,  bildim ki, ... D) “Bəsdir”  E) “Vicdan”

200


Aşağıdakı əsərlərdən biri Nəriman Həsənzadənin əsəri deyil: 

A)Yolda B)Atabəylər  C)Nəriman  D)Kimin sualı var?  E)Zümrüd 

quşu 

201


Aşağıdakı əsərlərdən biri Mirzə İbrahimovun povestidir? 

A)Güləbətin  B)Madrid  C)Bəxtiyar  D)Qarı dağı  E)Söyüdlü arx

202

İlyas Əfəndiyev “Körpü salanlar” romanını neçənci ildə qələmə almışdır? A)1963  B)1960  C)1980  D)1981  E)1970 

203


Ən yeni dövrün I mərhələsi hansı dövrü əhatə edir? A)1918-1920  

B)1900-1918   C)1920-ci illərin əvvəlləri  D)1918-ci ildən 50-ci 

illərə qədər  E)1919-cu il

204


Yaziçi Seyfəddin Dağlı “Bahar oğlu”romanında kimin obrazını 

yaratmışdır: A) C.Cabbarlı  B) H.Cavid  C) Ə.Cavad  D) S.Vurğun  

E) C.Məmmədquluzadə

205


Rəsul Rza “Qızılgül olmayaydı” poemasını kimə həsr etmişdir? 

A)Cəfər Cabbarlıya   B)Süleyman Rüstəmə  C)Səməd Vurğuna   

D)Əhməd Cavada   E)Mikayıl Müşfiqə

206


”Araz” romanı və “Türk ədəbiyyatı” dərsliyinin müəllifi: 

A)Abdulla Şaiq  B)Süleyman Rüstəm  C)Səməd Vurğun   

D)Əhməd Cavad   E)Mikayıl Müşfiq207

İlyas Əfəndiyevin bu pyesi ilə dramaturgiyamıza lirik-psixoloji 

üslub gəldi: A)İşıqlı yollar  B)Bahar suları  C)Atayevlər ailəsi  

D)Sən həmişə mənimləsən E)İntizar

208

Biri “Xurşidbanu Natəvan”pyesinin qəhrəmanı deyil: A) Şeyx Məhəmməd  B)Natəvan  C)Knyaz Xasay  D)Qafqaz canişini 

E)Seyid Hüseyn

209

Hansı İ.Əfəndiyevin əsəridir? A) Yanar Ürək B) Mahmud və Məryəm C) "Körpüsalanlar" D) "Həsrət" E) "Macal"

210


”Gənc qızıl qələmlər ittifaqı”nın rəhbəri: A)Süleyman Rüstəm  

B)Səməd Vurğun  C) Cəfər Cabbarlı  D)Rəsul Rza E)Mikayıl 

Müşfiq

211


Aşağıdakı əsərlərdən biri B.Azəroğluna həsr edilib: A) Təbrizim 

Mənim  B)Atabəylər  C)Nəriman  D)Kimin sualı var?  E)Zümrüd 

quşu 

212


M.İbrahimovun romanlarına aiddir? A)"Qara daşlar" B)"Pərvanə" 

C)"Kin"  D)"Ana abidəsi"  E)"Ceyran"

213

1930-40-cı illərdə R.Rzanın poeziyasında üstün mövqeyə malik idi A)məhəbbət lirikası B)siyasi lirika C)peyzaj lirikası D)müstəqillik 

haqqında düşüncələr E)insan və onunn düşüncələri 

214

B.Vahabzadə neçənci ildə "Səməd Vurğunun yaradıcılıq yolu" adlı doktorluq disertasiyasını müdafiə etmişdir? A)1940 B)1950 

C)1960 D)1964 E)1970

215

B.Vahabzadənin ilk şeiri hansıdır? A)"Ana və şəkil" B)"Gəncliyin səsi" C)"Gənclik töhfəsi" D)"İnsan və zaman" E)"Sadə adamlar"

216


 B.Vahabzadənin el muğamlarına həsr olunmuş əsəri hansıdır? 

A)"Gülüstan" B)"Muğam" C)"Ağlar-güləyən" D)"Xəzan bülbülü" 

E)"Şəbi hicran"

217


 B.Vahabzadənin Füzuliyə həsr olunmuş əsəri aşağidaklardan 

hansıdır? A)"Şəbi-hicran" B)"Gülüstan" C)"Xəzan bülbülü" 

D)"Muğam" E)"Ağlar-güləyən" 

218


Ən yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatıın banisi kimdir? 

A)M.Ə.Sabir B)R.Rza C)S.Vurğun D)C.Cabbarlı E)Mir Cəlal

219

Heydərbabaya salam” poeması neçə hissədən ibarətdir? A)3 B)5 C)1 D)2 E)4

220


M.Şəhriyar şeirlərini hansı təxəllüslə yazmışdır? A)Gülçin 

B)Nizədar C)Çuvalduz D)Vurğun E)Behcət

221

Hansı poema M.Şəhriyar yaradıcılığının zirvəsi hesab olunur? A)”Səhəndiyyə “ B) ”Haqqın səsi” C)”Şeir və hikmət”  

D)”Heydərbabaya salam” E)”Gecənin əfsanəsi”

222

M.Şəhriyarın ilk şeir kitabının adı  nədir? A)”İtmiş Yusif” B)”Həkiməcan” C)”Sədaye-xuda” D)”Dəli Pəri” E)”Nişapurda 

gün batarkən”
223

“Ələmdən nəşəyə” kitabında yaradıcılıq manifestini elan edən 

şair: A) S.Rüstəm B) S.Vurğun C) M.Rahim D) M.Müşfiq  E) 

N.Rəfibəyli

224

R.Rzanın bu əsərlərindən biri janr baxımından digərlərindən fərqlənir A)"Bəxtıyar" B)"Çinar" C)"min dörd yüz on səkkiz" 

D)Bu gün" E)"Bolşevik yazı"

225

B.Vahabzadənin ilk kitabı aşağıdakılardan hansıdır? A)"Ana və şəkil" B)"Mənim dostlarim" C)"Ceyran" D)"Ədəbi heykəl" 

E)"Gənclik töhfəsi"

226

Məmmədhüseyn Şəhriyarın poemalarını göstərin: 1.”Qaçaq Nəbi” 2.”Nişapurda günəş batarkən” 3.“Dəli Pəri” 4.”Şeir və hikmət” 

5.”Səhəndiyə”  A)2,4.5. B)1,2,5 C)1,3,5 D) 2,3,4 E)1,3,2

227

Bu əsərdə hadisələr daha çox baş qəhrəmanın-Səriyyənin dili ilə verilir.  A)"Söyüdlü arx"  B)Valehlə sarıköynəyin nağılı" 

C)"Körpüsalanlar" D)"Geriyə baxma, qoca"  E)"Üçatılan"

228

"Mahmud və Məryəm", "Ağdərə" əsərlərinin müəllifidir:  A)Anar  B)İ.Hüseynov  C)Elçin  D)S.Vurğun  E)R.Rza

229


Bu surətlərdən biri "Dəli Kür" romanında yoxdur:  A)Əşrəf  B) 

Əhməd  C)Allahyar  D)Ərşad  E)Salatın

230

B.Vahabzadənin Füzuliyə həsr olunmuş əsəri aşağidaklardan hansıdır? A)"Şəbi-hicran" B)"Gülüstan" C)"Xəzan bülbülü" 

D)"Muğam" E)"Ağlar-güləyən" 

231

Bu əsərlərdən hansı Anarın əsəridir? A) "Atılmışlar"  B) "Yanar Ürək"  C) "Macal" D) "Vicdan susanda"  E) "Həsrət"

232


"Atılmışlar əsərinin müəllifi kimdir? A) N.Xəzri B) R.Rza C) 

Elçin D) Anar E) B.Vahabzadə

233

"Söyüdlü arx" romanının müəllifi kimdir? A) Məmmədəli Məhzun  B) İlyas Əfəndiyev C) Mirzə İbrahimov  D) Əbdürrəhimbəy 

Haqverdiyev E) Bəxtiyar Vahabzadə

234

 "Nəsimi" poeması kimin yaradıcılığının zirvəsi sayılır? A) Qabilin B) Hüseyn Arifin C) Nəriman HəsənzadəninD) Məmməd 

Arazın E) B.Vahabzadənin

235

 "Ömür kitabı": A) poemadır B) povestdir C) romandır D) publisistik əsərdir E) hekayədir

236


Aşağıdakı əsərlərdən hansı Mirzə İbrahimov tərəfindən yazılmış 

oçerklər kitabıdır? A) "Giqantlar ölkəsində" B) "Zəhra" C) 

"Cənub hekayələri" D) "Qazılan buruq" E) "Həyat"

237


İ.Əfəndiyevin hansı əsərində əsas qəhrəman yazıçının 

prototipidir?  A) "Söyüdlü arx" B) "Dağlar arxasında üç dost" C) 

"Körpüsalanlar" D) "Geriyə baxma qoca" E) "Sən həmişə 

mənimləsən"

238

 İ.Əfəndiyevin hansı əsəri avtobioqrafik xarakter daşıyır?  A) "Söyüdlü arx" B) "Üçatılan" C) "İntizar" D) "İşıqlı yollar"


239

 İ.Əfəndiyevin verilən əsərlərindən biri tarixi mövzudadır?  A) 

"Büllur sarayda" B) "Mahnı dağlarda qaldı" C) "Atayevlər ailəsi" 

D) "Dağlar arxasında üç dost" E) "Mənim günahım"

240

İ.Əfəndiyevin hansı əsəri Azərbaycan xalqının birliyi probleminə həsr olunub?  A) "Xurşidbanu Natavan" B) "Şeyx Xiyabani" C) 

"Sən həmişə mənimləsən" D) "Unuda bilmirəm" E) 

"Körpüsalanlar"

241


 İ.Əfəndiyevin ilk romanı hansıdır?  A) "Üçatılan" B) 

"Körpüsalanlar" C) "Söyüdlü arx" D) "Geriyə baxma qoca" E) 

"Sən həmişə mənimləsən"

242


 İ.Əfəndiyevin hansı romanında folklordan bəhrələndiyi qabarıq 

görünür?  A) "Geriyə baxma qoca" B) "Körpüsalanlar" C) 

"Söyüdlü arx" D) "Valehlə Sarıköynəyin nağılı" E) "Üçatılan"

243


 İ.Əfəndiyevin hansı əsərində meşşan qadın obrazı var?  A) "Bahar 

suları" B) "Söyüdlü arx" C) "Körpüsalanlar" D) "Atayevlər ailəsi" 

E) "Mənim günahım"

244


 "Bülbülün nağılı" kimin əsəridir?  A) Elçinin B) Səməd 

Vurğunun C) Abbas Səhhətin D) Mikayıl Müşfiqin E) İlyas 

Əfəndiyevin

245


 Elçin  ədəbi yaradıcılığa neçənci ildə çap etdirdiyi  hekayə ilə 

başlamışdır?  A) 1937 B) 1961 C) 1959 D) 1953 E) 1960

246

Cəfər Cabbarlının ilk yazdığı şeir hansıdır?  A) "Üstünə" B) "Boranlı qış gecəsi" C) "Azərbaycan bayrağına" D) "Ana" E) 

"Bahar"


247

 Səməd Vurğun Tərtər çayının gurultulu axınına baxa-baxa hansı 

şeirini yazmışdır?  A) "Azərbaycan" B) "Fanar" C) "Muğan" D) 

"Məni"E) "Şairin andı"

248

 Hüseyn Cavid öz əsərlərini daha çox hansı mövzuda yazmışdır?  A) təbiət B) məişət C) türkçülük, humanizm ideyaları, insan 

obrazları D) sevgi E) vətən

249

H. Cavidin dram əsərləri:  A) “ Peyğəmbər ”, “ Azər ” B) “ Ana ”, “ Peyğəmbər ” C) “ Topal Teymur ”, “Azər ” D) “ Maral ”, “ 

Səyavuş ” E) ""Ana", "Maral": public html -> files -> uploader -> Imtahan -> Tarix
Tarix -> Azərbaycanlıların Soyqırımı haqqında
Tarix -> Test-Pedaqoji fakültənin II kurs Bədən Tərbiyə və İdman ixtisası yüngül atletika fənni üçün nəzərdə tutulmuşdur
Tarix -> İ.Şıxlının 1984-cü ildə çap olunmuş kitabı necə adlanır? A ayrılan
Tarix -> Xvi əsrin əvvəllərində Fransanın: a şimal torpaqları ingilislər
Tarix -> Avropada romantizm ədəbi cərəyani nə vaxt yaranmişdır?
Tarix -> Şahbuz rayonu ərazisində tarixi abidə
Tarix -> Naxçıvan neçənci əsrlərdə çox sayda görkəmli şəxsiyyətlərin vətəni kimi tanınmışdır? A X-XI b XI-XII c IX-X d V-VI
Tarix -> Ömər Xəyyam adı ilə məhşur olan mütəfəkkir: a əbu Reyhan Biruni Əl-Xarəzmi b məhəmməd İbn Musa Əl-Xarəzmi c
Tarix -> Poetika anlayışı ədəbiyyatşünaslığın hansı şöbəsinə aid edilir? A ədəbiyyat tarixçiliyi b ədəbi tənqid


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə