Bulten sinir sayisi pdfYüklə 182,95 Kb.

səhifə12/93
tarix05.03.2018
ölçüsü182,95 Kb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   93

36
Sınır Özel Sayısı, Yaz 2016
için  doğrudan  doğruya  veya  dolaylı 
olarak  çalışan  eşya  ve  aletlerle,  âdet 
ve bedenî veya fikrî alışkanlıkların tü-
münü kasteder. 
 8
  kültürü  bilinçli  bir  şe-
killenme  olarak  tanımlar:  “
” 
 9
  ise  kültürün  ortaya  çı-
kışını  varoluşsal  bir  zeminde  bulur: 

.” 
 10
Türkiye  Halkının  Kültür  Kökenleri 
isimli eserinde 
, kültür 
kavram ve olgusunu çok yönlü ince-
ledikten  sonra  kültürün  öğrenilmiş 
değil,  ama  zamanla  ve  nesillerden 
nesillere  bilinçaltına  işleyen  bir  ya-
pısı olduğunu ifade eder: “Gerçekten 
‘kültür,  öğrenilmiş  davranıştır’  tarifi 
uzun  süre  revaç  bulmuştur.  Folklor 
da 
 
  ibarettir. 
Bu itibarla ileri bir teknolojiye sahip 
olmayan talihsiz toplumları kültürden 
8
 

.  Ayrıca; 

Burhan Oğuzibd. s.27
9
 

.
10
 

. s74
yoksun sanmanın sakameti ortaya çı-
kıyor.” 
 11
En temelde kültürü bununla tanımla-
yabiliriz.  “
” 
 12
. Ayrıca “
.” 
 13

.” 
 14
 ise kültürü ürettiği 
değerler ile ilişkilendirir. Zira kültürü 
var eden, belirli davranışların nesille-
re  yayılan  tekrarlarıdır 
 15
.  Ancak  bu 
tekrarlar  öncelikle  benimsemeyi  ve 
 gerektirir. Ve bu kabuller 
giderek bilinçdışı bir yaşam olgusuna 
dönüşürler. 
 16

11
 

. 1 Cilt, s.228. AAV Yayınları, 2002.
12
 
ibd. s.34
13
 
ibd. s.35
14
 

. Us, 
Düşün ve Ötesi - Kültür Sorunu. AAV 
Yayınları.
15
 

. Us, 
Düşün ve Ötesi - Kültür Sorunu. AAV 
Yayınları.
16
 Kültür olgusunun 
 
 ile 
olan bağları için bakınız. 

.
 
.” 
 17
Genel görüş itibariyle uygarlığın kül-
tür  zemininden  doğduğu  fikri  kabul 
görmektedir. Ancak kültürün nereden 
doğduğu düşüncesi ayrılıklar gösterir. 
Bu  görüş  farklılıkları  mitsel,  dinsel, 
tarihsel,  ekonomik,  psişik  birçok  te-
mele dayanır. Örneğin 
 
bunu oyun olgusuna dayandırır.

.” 
 18
Oğuz’un  buradaki  ifadesi  en  ilksel 
formuyla kültürün “kurallı oyun” ola-
rak doğduğu yani 
 ve 
 
17 

. Us, Düşün ve Ötesi, 
. AAV Yay. “... İnsanlık tarihine bak-
tığımızda,  ne  kadar  inanç,  töre,  ekin,  uygarlık 
varsa ve ne kadar felsefî disiplin, mantık örgüsü 
ve ideoloji varsa, o kadar da değer anlayışının ve 
değerler dizgesinin var olduğunu görürüz... Ka-
vramlar,  giderek  değerler;  yaşamdan  düşünen 
özne  yoluyla  üretilirler  ve  öznede  kaldıkları 
sürece  de  özneldirler.  Kavramlar,  dil  yoluyla 
iletişim ve bildirişime girerlerse toplumsallaşır-
lar. İnsan düşünce ve emeğinin nesnel ürünleri, 
ekin nesnelerinde varlaşır ve o toplum ortadan 
kalksa  da,  nesnelere  dönüşen  düşünceler,  tar-
ih  sahnesinde  varlıklarını  sürdürürler.  Ancak, 
değere dönüşen kavramlar onu yaşayan ve pay-
laşan özneler (insanlar) olmaksızın var olama-
zlar.  Uygarlığı  yaratan  bu  kavramlardır.  Biz, 
ekin  (kültür)  nesnelerinde,  ancak  yaşamın  ve 
uygarlığın (değerlerin) izlerini ve yansımalarını 
bulabiliriz; yaşamın kendisini değil.”
18 
, Türkiye Halkının Kültür 
Kökenleri. 1 Cilt, s.19. AAV Yayınları, 2002
Anadolu Aydınlanma Vakfı 
Düşünüyorum Bülteni


Sınır Özel Sayısı, Yaz 2016
37
ile ilgili olduğu sonucuna götürür. Gi-
derek bu oyun, kuralların bilinçdışına 
yerleşmesiyle  tartışılmaz  doğrulara 
dönüştüğünü  ispat  eder 
 19
.  Yine  de 
önemli  olan,  sınırlamanın  bir  farkın-
dalık  doğurduğu  yani 
  sınır-
lanma ile dolaylı olduğunu ortaya ko-
yar. Böylece kültür en ilkel biçimiyle 
sınırlanmayla oluşan 
 dayanır.
“... 
.” 
 20
Bilginin ete ve kana dönüşmesi, yani 
bilinçdışı  bir  mahiyet  kazanması  be-
lirli  ihtiyaçlardan  doğan  doğruların 
değişmez yasalar olarak algılanması-
na yol açar. Basit bir kültürel olgunun, 
sembolik mahiyeti ve işlevi müstesna, 
19  Selected  Writings  of  E.  Sapir,  in  Lan-
guage,  Culture,  Personality,  edited  by  D.  G. 
Mandelbaum,  Berkeley  1968.  “... 
.”
20 

. 1 Cilt, s.21. AAV 
Yayınları, 2002
dinsel bir kanuna dönüşmesi kültürün 
gücüne işarettir.

.” 
 22
Bilgi ise temelde   (
) ile dolay-
lıdır. Dil ile bilgi üretildiğini savunan 
modern görüşlere karşı, dilin bilgiden 
doğduğu  da  açık  bir  gerçektir.  Eyti-
şimsel (
) düşünce ise dil ile 
bilginin  yani 
  karşılıklı 
ilişkileriyle  birbirlerini  var  ettiği  ve 
edimsel kıldığını savunur 
 23
. Böylece 
dil ve düşünce birbirlerine dolaylı ve 
zorunludurlar. Bu noktadan hareketle 
  “
” demektedir. 
 24
“... 
.” 
 25
’ın  kültürü  sembollerle 
ilişkilendirmesi de bu temele dayanır: 

21 “
.” -B. Oğuz
22 

. s.60-61.
23
 

. (1. Bölüm, 
); 

.
24
 

. Afa Yayınları, 
s.13.
25
 

in IESS.
”. 
 26
Toplumun bilinçdışı bu sembolik ya-
pıya dayanır. Zira toplumsal bilinçdı-
şı,  o  toplumun  ferdi  olan  bir  kişinin 
bilinçdışı ile çoğu zaman bir bütünlük 
oluşturur 
 27
.  Bu  nedenle  antropolo-
ji  bir  nev’i  toplumsal  psikanalizdir. 
  (kültür  bilim)  toplumsal 
insanın kendi bilinçdışına ulaştığı ar
 arkeolojidir. Yine bilgi ile iliş-
kilendirerek;

” 
 28
 
 29
26
 

27
  Bilinçdışı  kavramı 
  ve  Jung  ter-
minolojilerinde  farklı  içeriklere  sahiptirler. 
Freud  (genellikle 
  şeklinde  tercüme 
edilen)  bu  kavramın  bilinçte  tutulamayan  ve 
bir anlamda çöp kutusuna boşaltılan dürtülerin 
mahâli,  itildiği  yer  olarak  yorumlar.  Jung  ise 
bilinçdışının  bütün  insanlarda  kolektif  old-
uğunu  ve  insanlık  tarihini 
ler  yoluyla 
taşıdığını  savunur.  Konu  ile  ilgili  daha  geniş 
bilgi  için 
’nun  “
”  adlı  makalesi  dikkate 
alınabilir.
28
 Burhan Oğuz, ibd. s.29
29
 Ayrıca, 
,  ibd.  s.26.  “
Anadolu Aydınlanma Vakfı 
Düşünüyorum Bülteni
Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   93


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə